Onlangs maakte Gouda 50+ bekend  niet mee te doen aan de raadsverkiezingen in Gouda750. Hierover verscheen ook een artikel in het Kontakt Goudse Post.  U kunt zich voorstellen dat zo’n bericht in andere partijen en dus ook bij ons in de ChristenUnie snel de ronde doet.   

Wat er ook de redenen zijn van de partij om niet meer mee te doen aan de verkiezingen, feit is dat ze met de vier huidige zetels een grote politieke speler is in Gouda. Als partij met, zoals ze het in het krantenartikel zeggen, aandacht voor specifieke doelgroepen is zo’n zetelaantal een prestatie. Het betekent dat aandacht voor de ouderen en kwetsbaren in ons mooie Gouda belangrijk wordt gevonden.   

Om dan nu als Gouda 50 + te constateren dat die aandacht door de andere partijen voldoende is overgenomen en de partij nu op te heffen is aan de ene kant een compliment voor de Goudse politiek en aan de andere kant ook een moedig besluit. Het vraagt politieke en persoonlijke moed om te constateren dat een missie is volbracht en de partij op te heffen, al valt er natuurlijk meer te zeggen over de redenen voor de opheffing.  

Waarom zouden we hier als ChristenUnie een blog over willen schrijven? Ik had overigens eerst in gedachten om te zeggen “waarom zouden we hier commentaar bij willen leveren”. Dus niet om commentaar te geven maar om een belofte te doen:  

 Gouda 50+ meldt dat de andere politieke partijen in Gouda hun thema’s hebben overgenomen. Als ChristenUnie voelen wij de plicht om die aandacht en zorg voor ouderen en kwetsbaren levend te houden. Dat doen we nu al via portefeuille van onze eigen wethouder Corine Dijkstra. Ook al vraagt dit soms om moedige besluiten en het partij kiezen voor de zwakkeren.  

Wat betekent het verdwijnen van Gouda 50+ uit de Goudse politiek voor ons als partij? Niets meer en niets minder dan dat wij als ChristenUnie een verkiezingsbelofte moeten doen: We zullen ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 aandacht hebben voor ouderen en zwakkeren in de samenleving. U kunt er straks ons verkiezingsprogramma op naslaan. Daarnaast vragen wij niet alleen aandacht voor ouderen maar geven wij hen ook daadwerkelijk een stem in de politiek, op nummer 5 van onze nieuwe kieslijst staat Gert van den Brink (63). Hij is nu al burgerraadslid voor de ChristenUnie en wij zetten erop in dat hij ons ook in de komende periode kan vertegenwoordigen als (burger) raadslid.  

Pilot JeugdOndersteuning op school is geslaagd

Vanaf 1 augustus 2021 wordt de proef met JeugdOndersteuning op School (JOS) op het voortgezet onderwijs (VO) omgezet in een vaste samenwerking. Gemeenten uit Midden-Holland en schoolbesturen van het voortgezet onderwijs zijn het eens over de voordelen die het voor de 14.300 jongeren in het VO heeft. Met de nieuwe afspraken zetten zij de samenwerking voort én zijn er afspraken gemaakt over mogelijkheden om JOS nog effectiever te maken. JOS is beschikbaar op alle veertien scholen voor voortgezet onderwijs in Midden-Holland.

Jeugdhulp op School

In 2017 zijn de gemeenten van Midden-Holland akkoord gegaan met de start van een regionale pilot voor JeugdOndersteuning op School. Binnen JOS werken de verschillende zorgpartijen Enver, MEE, Kwadraad en de Jeugdgezondheidszorg samen. Zij doen dat binnen het VO in de regio Midden-Holland (14 scholen, 14.300 leerlingen). JOS biedt, zonder verwijzing van huisartsen of gemeente, hulp aan de leerlingen. Als er meer nodig is dan JOS kan bieden, begeleidt de JOS-medewerker de jongeren en de ouders daarbij. 

Wethouder Jeugd en Welzijn Corine Dijkstra: “Het is mooi en goed dat, voor kinderen die vastlopen op verschillende ontwikkelingsgebieden, medewerkers van JOS op school aanwezig zijn. Zo kunnen zij al in een vroeg stadium ondersteuning krijgen. En hierin wordt de hele directe omgeving, zoals gezin, school, stage en hulpverlening meegenomen. Door de aanwezigheid van JOS in de school is ook de lijn met de leerkrachten kort en helder. Die korte lijnen en brede inzetmogelijkheden bieden de beste kansen voor leerlingen, zodat zij op school kunnen werken aan hun vooruitgang. Zijn er problemen die om meer specialisme vragen? Dan helpt de JOS-medewerker bij het zoeken naar ander hulpaanbod. Kortom: laagdrempelige hulp voor jongeren in de school, helpt de jongeren en de leerkrachten. En daarom gaan we daarmee door. Jongeren worden sneller geholpen, zonder onnodig te problematiseren. Beroep op zwaardere jeugdhulp wordt voorkomen.”

Samenwerken loont

Elke inspanning die via deze samenwerking in jeugdhulp wordt gestoken betaalt zich dubbel en dwars terug. De scholen en gemeenten hebben uitgezocht dat elke euro die voor dit doel gezamenlijk in het onderwijs wordt geïnvesteerd, een resultaat heeft voor de samenleving ter waarde van €1,46. Dankzij de goede en intensieve samenwerking. Het hoofddoel is en blijft de ondersteuning van de jongeren. Dit resultaat betekent dat voor dezelfde financiële inspanning, meer hulp geboden kan worden. En dat telt! Voor alle partners is het daarmee duidelijk: de komende vijf jaar wil men door met JOS. Tijdens de proefperiode is ook een aantal verbeterpunten in de samenwerking geconstateerd. Het kan beter! Daar wordt in het komende jaar aan gewerkt.  

JeugdOndersteuning op School (JOS) sluit aan bij de afspraken die gemaakt zijn in het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie’.

Persbericht gemeente Gouda


Op 12 mei is vanuit de gemeente Gouda weer een informatie memo verschenen over de laatste stand van zaken rondom corona in Gouda.

Versoepelingen met pauzeknop

Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie tegen corona of zijn beter beschermd tegen het virus, omdat ze corona hebben gehad. Daardoor worden steeds minder mensen ziek. En dat is in de cijfers voorzichtig zichtbaar.
Het tempo van vaccineren gaat de komende weken ook flink toenemen. Er is op dit moment landelijk een lichte daling van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames. De eerste verbeteringen tekenen zich af. Ook lokaal is een (zeer) lichte daling van het aantal opgenomen patiënten te zien.

De samenleving stap voor stap openen is niet zonder risico’s. Het kabinet weegt zowel het maatschappelijke als het economische belang af.

De aanpassingen onder voorbehoud

Tijdens de persconferentie van 11 mei zijn opnieuw aanpassingen en versoepelingen van de coronamaatregelen bekend gemaakt. De dwingende voorwaarde voor de versoepelingen van de maatregelen is wèl dat het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen. Zo niet dan behoudt het kabinet zich het recht voor om na het weekeinde een of meerdere aangekondigde verlichtingen terug te trekken. Totdat duidelijk is dat de situatie in de zorg significant verbetert.

Daarom wordt maandag een extra ministerraadvergadering ingelast. Berichten over het definitieve verlichtingsbesluit, doorgaan of niet, volgen maandagmiddag.

Hieronder het grafische overzicht van de voorgenomen verlichtingen. Alle hier niet genoemde, bestaande maatregelen blijven gelden.Verspreiding corona in de regio Hollands Midden week 17

In de week van 26 april tot 2 mei zijn 19.659 inwoners uit de regio getest in de GGD- teststraten. Afgelopen week testte 10,9% positief op corona in de GGD-teststraten. Dat is een lichte stijging in vergelijking met vorige week. In de GGD-, commerciële teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 2234 personen uit de regio positief op corona. Afgelopen week zijn er 5 personen uit de regio overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Verspreiding corona in de regio Hollands Midden week 18

In de week van 3 mei tot 9 mei zijn 16.050 inwoners uit de regio getest in de GGD- teststraten. Dat is minder dan vorige week. Vooral in de leeftijdsgroep 0-20-jarigen is minder getest. Dat komt door de schoolvakanties. Afgelopen week testte 11,5% positief op corona in de GGD-teststraten. Dat is een stijging in vergelijking met vorige week.

In de GGD-, commerciële teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 2056 personen uit de regio positief op corona. Afgelopen week zijn er 4 personen uit de regio overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Sneltesten voor eindexamenkandidaten

Eindexamenleerlingen met corona gerelateerde klachten kunnen vanaf maandag 17 mei een sneltest doen op de GGD-testlocaties in Leiden of Gouda. De uitslag van de test volgt binnen 15 minuten. Leerlingen kunnen bellen voor een testafspraak met 085-0782878. De snelteststraat is geopend tussen 08.00-11.00. Op die manier hoopt de GGD Hollands Midden dat eindexamenleerlingen met klachten snel weten of ze corona hebben. Bij een negatieve testuitslag kunnen zij nog diezelfde dag naar school om eindexamen te doen.

GGD Hollands Midden biedt hulp bij zelftesten

De overheid heeft aan scholen, kinderopvang en gastouders een grote hoeveelheid zelftesten beschikbaar gesteld voor medewerkers en leerlingen. Het doel van zelftesten is om een besmetting onder leerlingen en personeel zo snel mogelijk te vinden. Door maatregelen te nemen wordt verdere verspreiding voorkomen.
De GGD Hollands Midden biedt scholen hulp aan bij het goed organiseren van de zelftestafname bij leerlingen. De GGD kan bijvoorbeeld uitleg geven over het inzetten van zelftesten, het afnemen van (risicogerichte) zelftesten en het inrichten van testruimten. Ook voor vragen over de preventieve zelftesten die medewerkers twee keer per week thuis kunnen doen, kunnen basis- en middelbare scholen en kinderopvangorganisaties bij de GGD Hollands Midden terecht.
Ter voorbereiding voor het inzetten van zelftesten moeten scholen eerst de handreiking en e-learning op www.zelftesteninhetonderwijs.nl of www.zelftestenkinderopvang.nl doornemen.

De GGD Hollands Midden start met deze ondersteuning in de gemeenten waar al sneltestlocaties op scholen of kinderopvang actief zijn. Het gaat om Leiden, Gouda, Waddinxveen, Noordwijk, Bodegraven, Bergambacht, Leiderdorp en Teylingen. Aanmelden kan via het e-mailadres van de dichtstbijzijnde locatie: testenleiden-corona@ggdhm.nl of testengouda-corona@ggdhm.nl

De zelftest is een extra middel om de veiligheid op en rondom de scholen te vergroten. Door besmettingen snel op te sporen en maatregelen te nemen kunnen scholen zo lang mogelijk openblijven.

Meldingen positieve testuitslagen onterecht naar huisarts gestuurd

Sinds maandag 19 april worden positieve testuitslagen door de GGD’en aan huisartsen doorgegeven via een geautomatiseerde ICT-koppeling. Dit gebeurt alleen wanneer betrokkene daar toestemming voor heeft gegeven. Op maandag 26 april bleek dat alle positieve testuitslagen werden doorgezet en de koppeling geen check uitvoerde op de vereiste toestemming. De zogenoemde ‘consent-functie’ bleek niet geactiveerd. Na deze ontdekking is dit direct hersteld. Sinds maandagavond 26 april worden alleen de positieve uitslagen doorgegeven van personen die hier toestemming voor hebben gegeven.

Positieve testen van inwoners getest bent tussen 19 april 14.00 uur en 26 april 20.00 uur, zijn bij de huisarts gemeld. Ook als daar geen toestemming voor was gegeven. De GGD Hollands Midden kan niet achterhalen welke personen geen toestemming hebben gegeven. De GGD betreurt dat deze procesfout is opgetreden en dat gegevens mogelijk onterecht met de huisarts zijn gedeeld.

Vaccinaties week 17 en 18

In week 17 werden 24.667 inwoners uit Hollands Midden gevaccineerd. Tot en met week 17 zijn 132.487 inwoners uit de regio voor de eerste keer gevaccineerd (16,3% van alle inwoners) en 44.322 voor de tweede keer (5,4%). 

In week 18 werden 30.185 inwoners uit Hollands Midden gevaccineerd. Tot en met week 18 zijn 152.558 inwoners uit de regio voor de eerste keer gevaccineerd (18,7% van alle inwoners) en 54.441 voor de tweede keer (6,7%).

Vaccinatie medisch risicogroep

De GGD is gestart met het vaccineren van mensen uit de medisch risicogroep. Dat is iedereen die geboren is in of tussen 1961 en 2003 en normaal gesproken een uitnodiging van de huisarts ontvangt voor de griepprik. In Nederland gaat het om 1,5 miljoen mensen. Omdat deze groep erg groot is, worden de uitnodigingbrieven in twaalf dagen tijd verstuurd. Mensen uit deze groep ontvangen in de komende dagen een uitnodiging op de deurmat.

Vaccinatie arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten die één maand of langer in Nederland wonen kunnen ook gevaccineerd worden. Arbeidsmigranten zijn geen aparte doelgroep in de vaccinatiestrategie, maar gaan mee in de leeftijdscategorieën.

De GGD Hollands Midden besteedt extra aandacht aan het bereiken van deze doelgroep. Zo staat de GGD, in samenwerking met gemeenten, in contact met bedrijven die werken met arbeidsmigranten.

Hulp laaggeletterden bij afspraak corona-prik

In Nederland zijn ongeveer 2,2 miljoen mensen laaggeletterd. Om de groep laaggeletterden in Hollands Midden te helpen corona informatie te begrijpen, zijn het Taalpact Leiderdorp en Leiden en de GGD Hollands Midden een initiatief gestart. Laaggeletterden die een uitnodiging voor vaccinatie hebben, kunnen terecht op speciale spreekuren bij bibliotheken en welzijnsorganisaties. Andere taalpunten binnen de regio zijn ook enthousiast en starten begin mei met spreekuren.

De landelijke uitnodigingsbrief voor vaccinatie en de vragenlijst over gezondheid van het RIVM zijn leesvriendelijker gemaakt. Daarnaast is voorlichtingsmateriaal over corona inmiddels in veel verschillende talen beschikbaar.

Twee nieuwe vaccinatielocaties

Op 24 mei opent de GGD Hollands Midden twee nieuwe vaccinatielocaties. Het gaat om de vaccinatielocatie in Leiderdorp en in Nieuwerkerk aan den IJssel. Omdat er vanaf mei opnieuw meer vaccin beschikbaar komt, is besloten ook deze locaties te openen. In totaal zijn er daarmee zeven vaccinatielocaties in de regio.

Cijfers in Gouda

Onderstaande link geeft dagelijks de actuele cijfers over de situatie in Hollands midden.

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Bron: GGD

Groene Hart Ziekenhuis

Laatste update: maandag 10 mei
Aantal coronapatiënten niet op IC     21
Aantal coronapatiënten op IC             3

Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers

Coronacijfers per gemeente

Benieuwd naar de coronacijfers in uw gemeente? Kijk dan op www.eengezonderhollandsmidden.nl.

Informatie avond via Assalam

Op 11 mei heeft MIV Assalam het initiatief genomen om in samenwerking met het Groene Hart Ziekenhuis een informatieavond te organiseren over de laatste stand van zaken wat betreft het coronavirus in Gouda. In de livestream die is uitgezonden op Facebook konden belangstellenden in gesprek met dokter Van Dooren, longarts bij het GHZ, over hoe het nu eigenlijk gaat binnen het ziekenhuis. En hoe het precies zit met de verschillende vaccins en de bijwerkingen daarvan. Maar ook praktische zaken komen aan bod zoals wat de bezoekersregeling is voor het bezoeken van zieke familieleden. Met deze live-stream wordt ingezet op het vergroten van kennis en veiligheid.

Handhaving en horeca

De afgelopen twee weken zijn, vanuit de handhaving van de bestaande regels rondom corona, rustig verlopen. Zowel in week 17 als in week 18 zijn er 4 bekeuringen gegeven wegens het niet dragen van mondkapjes en is hierover, vorige week, één formele waarschuwing gegeven. Handhaving heeft in twee gevallen een Last onder Dwangsom (LOD) moeten uitreiken. In week 17 omdat een winkelier zich niet hield aan de afsprakenplicht zoals die twee weken geleden gold. Afgelopen week is een LOD uitgereikt aan een horecaondernemer die klanten binnen voorzag van consumpties.

Per 28 april zijn versoepelingen ingegaan. Om die reden is extra overleg geweest tussen wethouders en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Gouda over de handhaving rond de nieuwe versoepelingen. In eerste instantie was er onduidelijkheid of het maximale aantal bezoekers per terras van toepassing was per horecagelegenheid of dat het om fysieke scheiding tussen terrassen ging. De veiligheidsregio heeft hier duiding aan gegeven en aangegeven dat wanneer er reeds een bestaande scheiding is, zoals een weg, het wordt gezien als twee terrassen waarop per terras maximaal 50 personen mogen zitten: 100 man in totaal. Bezoekers moeten nog steeds 1,5 m afstand houden tenzij deze uit hetzelfde huishouden komen. Indien dit niet mogelijk is, moet er een zogenaamd kuchscherm worden geplaatst. De bezoekers moeten zich registreren en ook bij het bezoek aan het sanitair moet de 1,5 meter gewaarborgd blijven. Bij verplaatsingen moet men een mondkapje op.

Voor een aantal van deze regels zijn in eerste instantie de exploitanten zelf verantwoordelijk. Wethouder Dijkstra heeft in dit overleg beroep gedaan op hun inzet daarbij met het oog op de aanhoudende hoge druk op de zorg. Zo is extra aandacht van de ondernemers gevraagd voor zaken zoals looproutes, hygiënemaatregelen en het handhaven van de 1,5 meter regel. Ook bij gebruik van het sanitair. Handhaving door stadstoezicht vindt plaats bij excessen of geconstateerde overtredingen. Om een heldere, eenduidige handhavingslijn te hebben is er binnen de afdeling Stadstoezicht een horecateam geformeerd.

Op 4 januari 2021 is het Centraal meldpunt dak- en thuislozen geopend voor de regio Midden-Holland aan de Boelekade 1-3 in Gouda. Met dit meldpunt wil de gemeente voor de regio één plek bieden waar dak- en thuisloze mensen terechtkunnen. Het doel is om sneller en beter hulp te bieden.

“Tot nu toe was de hulp aan dak- en thuisloze mensen erg versnipperd. Mensen moesten zich op meerdere plekken melden, processen waren niet handig en de benadering van de mensen moest toeschietelijker. Daarom hebben we nu één herkenbare en centrale ingang”, vertelt Corine Dijkstra, wethouder namens de ChristenUnie bij de gemeente Gouda. Dak- en thuislozen die zich melden bij het meldpunt krijgen een vast contactpersoon. Die persoon kijkt nu samen met de cliënt welke hulp en voorzieningen nodig zijn. Bijvoorbeeld toegang tot de opvang van het Leger des Heils of het aanvragen van een briefadres of uitkering. En als het nodig is, biedt het meldpunt ook hulp bij het aanvragen hiervan. “Op deze manier willen we een merkbare vooruitgang boeken als het gaat om de ondersteuning van de dak- en thuisloze mensen in de regio”, aldus Corine Dijkstra. 

Samenwerken
Bij het nieuwe meldpunt werken medewerkers van de gemeente Gouda en van het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD. Daarnaast werkt het meldpunt nauw samen met het Leger des Heils en de hulpverlening van bijvoorbeeld het Sociaal Team. Als iemand dak- of thuisloos is, is er vaak op meerdere gebieden ondersteuning nodig. Door de samenwerking tussen gemeente, GGD, Leger des Heils en hulpverlening kunnen dak- en thuisloze mensen beter worden geholpen.

Het Leger des Heils is blij met de komst van het meldpunt. Eva Jansen, teammanager van het Kompas: “Wij zijn blij met de goede samenwerking met de gemeente Gouda, waardoor de komst van het centraal meldpunt mogelijk is geworden. Met dit meldpunt worden de inhoudelijke processen en taakverdeling voor briefadressen en maatschappelijk opvang verbeterd en de werkwijze efficiënter, wat uiteindelijk ten goede komt aan onze cliënten”. 

Het Centraal meldpunt dak- en thuislozen sluit aan bij de afspraken die gemaakt zijn in het coalitieakkoord “Nieuwe Energie”.


Persbericht Gemeente Gouda


Sinds 4 januari 2021 is er voor Gouwenaars één centrale toegang voor alle sociale hulpvragen. Tot die tijd verliep de toegang tot Jeugdhulp, Wmo, Werk, Schuldhulpverlening en Participatie en Inkomen via diverse telefoonnummers, openingstijden, ingangen en systemen. 

Inwoners kiezen zelf hoe ze de centrale toegang van de gemeente benaderen: telefonisch, digitaal, of via een bezoek aan het Huis van de Stad. Eén toegang betekent ook zoveel mogelijk één contactpersoon, ook als inwoners verschillende problemen hebben. 
Inwoners centraal 

Wethouder Corine Dijkstra (ChristenUnie) is enthousiast over de nieuwe toegang. ”Niet het systeem, maar de vraag van de inwoner staat centraal. Problemen rond inkomen, wonen en ondersteuning hangen vaak nauw met elkaar samen. Juist daarom is het zo belangrijk deze problemen ook in samenhang te bekijken en in goed overleg met de betrokkenen te komen tot een passende oplossing”. Wethouder Rogier Tetteroo vult aan: “Inwoners kunnen terecht bij de gemeente als het niet meer lukt mee te komen in het dagelijks leven. Via één centrale toegang hoeven Gouwenaars niet meer op verschillende plekken hun verhaal te doen en krijgen ze ook bij complexe hulpvragen de ondersteuning die past bij hun persoonlijke situatie”. 
 
Sociale hulpvragen 
Onder sociale hulpvragen verstaan we bijvoorbeeld hulp bij het vinden van werk, hulp bij schulden en armoede, begeleiding en ondersteuning bij psychische en lichamelijke beperkingen, aanvragen van speciaal leerlingenvervoer, aanpassingen aan een woning, vragen over een kind met gedragsproblemen of als de zorg voor naasten teveel wordt. 
 
Jeugdhulp 
Vanaf nu verloopt het aanvragen en verlengen van jeugdhulp ook via de toegang van de gemeente. Tot dit jaar konden inwoners hiervoor terecht bij het Sociaal Team. Inwoners met een indicatie die op korte termijn afloopt zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.

De centrale toegang van de gemeente sluit aan bij de afspraken uit het coalitieakkoord “Nieuwe Energie”. 

Persbericht gemeente Gouda


Stichting Vluchteling luidde enige tijd geleden de noodklok. Aanleiding was de verslechterende situatie op de Griekse eilanden en aan de Turkse buitengrens. De vluchtelingen leven in overbevolkte kampen onder mensonterende omstandigheden. 

 

Europese landen is gevraagd kampen op de Griekse eilanden te evacueren. Vervolgens is een groep EU-lidstaten overgegaan tot de evacuatie van een deel van de vluchtelingen. Het Nederlandse kabinet kiest voor een uitruil tussen vluchtelingen. Slechts 100 vluchtelingen uit kamp Moria krijgen bescherming en dat gaat ook nog eens ten koste van de meest kwetsbare vluchtelingen die elders ter wereld op bescherming wachten.


VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling hebben naar aanleiding van het kabinetsbeleid op 29 september jl. op het Plein in Den Haag aan Kamerleden een petitie aangeboden om per direct 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen opvang te bieden in Nederland. De tijd dringt en de situatie is urgent. De petitie is door 106.160 sympathisanten ondertekend. Kerken in Nederland luidden gelijktijdig met het aanbieden van de petitie de noodklok, 500 seconden lang. De petitie verwoordt de onvrede over het kabinet, dat ‘helaas halsstarrig vasthoudt aan de cynische deal om slechts honderd vluchtelingen op te vangen’.

 

Coalition of the willing

 

Met het aanbieden van de petitie wilden gemeenten en provincies laten zien dat het draagvlak voor opvang van alleenstaande kinderen in Nederland enorm is. Niet alleen is de petitie de afgelopen maanden massaal ondertekend, ook hebben 178 gemeenten, meer dan de helft van alle gemeenten in Nederland, en vijf provincies aangegeven bereid te zijn alleenstaande kinderen op te vangen. 1.400 leden van de ChristenUnie, CDA, D66 en VVD hebben zelfs opgeroepen tot herverdeling van álle vluchtelingen. Ook duizenden artsen, kerken, geestelijk leiders, (oud) politici, prominenten, wetenschappers, hulp – en mensenrechtenorganisaties en voormalig onderduikkinderen tonen zich solidair. 

 

Gouda ontbreekt

 

Tot 9 december jl. ontbrak de gemeente Gouda op deze lijst, terwijl ze wel eerder – naar aanleiding van vragen van de ChristenUnie/ https://cugouda.nl/2020/04/gouda-wil-onder-voorwaarden.html

 – zich bereid had verklaard om onder voorwaarden mee te willen werken aan opvang van deze kinderen.


 


Motie van ChristenUnie en SP

 

Wout Schonewille heeft namens de ChristenUnie daarom op 9 december, samen met SP, een motie ingediend met de volgende strekking:

 

“De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 9 december 2020.

 

overwegende dat,

·      Aan de Grieks-Turkse grens en op de Griekse eilanden zich een humanitaire ramp voltrekt;

·      Vluchtelingen, waaronder zo’n 5.000 alleenstaande kinderen, onder erbarmelijke omstandigheden in de kampen leven; 

·      De Griekse minister voor burgerbescherming in oktober 2019 de Europese lidstaten heeft verzocht 2.500 alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit de kampen te herplaatsen;

·      Het Nederlandse kabinet geen gehoor geeft aan deze oproep in tegenstelling tot Frankrijk, Duitsland en Luxemburg die reeds kinderen hebben opgevangen; 

·      Portugal, Ierland, Finland, Kroatië, Litouwen, België, Noorwegen en Bulgarije gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om 1.600 kinderen op te vangen;

·      Zo’n 180 gemeenten zich reeds hebben aangesloten bij de ‘Coalition of the Willing’ en bereid zijn om alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen. 

 

is van mening dat,

·      Solidariteit noodzakelijk is om deze humanitaire ramp het hoofd te bieden;

·      Kinderen recht hebben op een fijne en veilige omgeving om op te groeien;

·      Gemeenten die zich uitspreken voor het opvangen van deze vluchtelingenkinderen het kabinet kunnen bewegen om op het Griekse verzoek in te gaan;

·      Onze gemeente sociaal, gastvrij en toegankelijk is en verantwoordelijkheid neemt als de rechten van kinderen in het geding komen

 

Spreekt uit:

·      Zich in te zetten voor de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen in Nederland en zelf bereid te verklaren hieraan bij te dragen

·      Dat de gemeente Gouda zich aansluit bij de “Coalition of the Willing”

·      Het college vraagt om er bij het kabinet op aan te dringen meer dan 100 vluchtelingen op te nemen en direct in actie te komen om alleenstaande vluchtelingenkinderen in Nederland op te nemen.

·      Over de voortgang hiervan de raad te informeren als er nieuwe ontwikkelingen zijn.”

 

Heeft deze motie nut?

 

De ChristenUnie en de SP hebben niet de illusie dat het kabinet ineens van gedachten verandert op dit punt nu in Gouda deze motie met 18 stemmen voor en 14 stemmen tegen is aangenomen. Dat hebben de vorige 184 moties ook niet gered. De intentie is dat wij als Gouda niet gemist mogen worden in de lijst van gemeenten die zich uitspreken voor solidariteit en humaniteit.

 

De ChristenUnie zit toch in het kabinet?

 

Hoe zit dit nu met het kabinetsbesluit en de afwijkende mening van de lokale fracties? Gelukkig mogen we op dat terrein verschillen!

Als lokale fractie van de ChristenUnie hebben we een eigen verantwoordelijkheid. En daarin staat we als Goudse fractie niet alleen. Vele andere fracties van de ChristenUnie steunen dit initiatief ook. De ChristenUnie heeft in 93% van de gemeenten voorgestemd. De lokale VVD-fracties stemden overwegend tegen. Slechts 21% van de fracties stemden voor. Het CDA stemde in 86% van de gemeenten voor en D66 in alle gemeenten!

 

Belangrijk signaal

 

We zijn blij dat nu ook Gouda zich heeft aangesloten bij de Coalition of the willing en daarmee zich solidair betoont met vele andere gemeenten in Nederland om zo met elkaar een belangrijk signaal geven naar Den Haag!


In maart heeft de fractie van de ChristenUnie samen met D66, PvdA en SP vragen gesteld over mogelijk opvang van vluchtelingenkinderen die op de Griekse eiland onder erbarmelijke omstandigheden verblijven. We willen van het college vernemen in hoeverre Gouda bereid is een aantal van deze kinderen op te vangen.
Situatie op de Griekse eilanden

Momenteel is er sprake van een vluchtelingencrisis in Griekenland. Op Griekse eilanden als Lesbos (20.398), Samos (6.052) en Chios (7.438) zijn er veel meer vluchtelingen dan waar er plek voor is. Ondertussen lopen de lokale spanningen hoog op, wat onder andere leidde tot geweld richting Nederlandse hulpverleners.
De Griekse Minister van Burgerbescherming, Michalis Chrisochoidi riep EU-lidstaten eerder al op samen in totaal 2.500 alleenstaande kinderen vrijwillig op te vangen. 

Frankrijk, Portugal en Finland zijn hier al op ingegaan en burgemeesters in Duitsland hebben ook aangegeven mee te willen helpen. In Nederland roepen maatschappelijke organisaties Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children Nederlandse gemeenten op tot het vormen van een ‘Coalition of the Willing’ om in totaal 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen. In o.a. Amsterdam, Leiden, Utrecht en Zwolle steunt een meerderheid van de gemeenteraad deze oproep voor bijzondere opvang.

Reactie college Gemeente Gouda

Hierbij de reactie van het college:
1.     Is het college bekend met de erbarmelijke situatie op de Griekse eilanden? 

Het college van BenW is zich bewust van de slechte omstandigheden in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden en deelt de zorgen over met name de minderjarige kinderen zonder ouders.
2.     Deelt het college de mening van de ChristenUnie, dat we allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor de kinderen op Moria? 

Het college voelt zich in het algemeen verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen en wil vanuit dat standpunt meedenken over steunen van projecten waarin kwetsbare groepen gesteund worden.
3.     In hoeverre is het college bereid zich in navolging van Amsterdam, Leiden, Utrecht, Zwolle en mogelijke andere gemeenten te voegen bij de “coalition of the willing” om met elkaar in totaal 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen van de Griekse eilanden en het Rijk te verzoeken de daarvoor benodigde middelen beschikbaar te stellen? 

Het college staat welwillend tegenover aansluiting bij de ´coalition of the willing´, mits aan een aantal randvoorwaarden is voldaan:
·       De formele procedures zoals asielaanvraag e.d. goed te regelen is,
·       Het college de praktische opvang en de maatschappelijke begeleiding kan realiseren en psychische ondersteuning verzekerd is,
·       De extra opvang van vluchtelingenkinderen van de Griekse eilanden kan naast de reguliere taakstelling, mits het rijk extra middelen ter beschikking stelt. 

    Als aan bovenbeschreven voorwaarden voldaan kan worden, zal Gouda het Rijk verzoeken extra middelen ter beschikking te stellen.
4.     In hoeverre is het college bereid zich ervoor in te zetten ook andere (grote en middelgrote) gemeenten te overtuigen zich bij deze coalitie te voegen?
Het college wil zich inzetten voor verder uitbouw van de ´coalition of the willing´ als er duidelijkheid is over de in 3 genoemde punten.
We zijn blij dat de Gemeente Gouda een positief signaal afgeeft en zijn benieuwd naar de verdere ontwikkelingen vanuit politiek Den Haag. Daar zullen nu eerst concrete stappen moeten worden gezet om deze kinderen een betere toekomst te kunnen gaan geven.