De laatste jaren is er een enorme hoeveelheid aandacht geweest voor het onderwijs, de kwaliteit, en de impact die corona daarop heeft (gehad). Die aandacht voor het onderwijs heeft heel veel mensen in de samenleving geraakt en maakt ook dat de gemeente hier (opnieuw) aandacht voor heeft. Enkele zaken die langs zijn gekomen de afgelopen ‘coronajaren’ zijn bijvoorbeeld het ventileren van lokalen en het bieden van noodopvang waar het voor ouders en/of kinderen echt niet mogelijk was om thuis te zijn in tijden van lockdown. Mooi als we dan met elkaar kunnen nadenken over iets waar we allemaal een groot deel van onze jeugd doorbrengen. We willen allemaal dat de luchtkwaliteit goed is, dat er een omgeving is waar de omstandigheden er naar zijn dat er geleerd kan worden. Daar begint het mee. Maar dan blijven er nog zoveel mooie dingen over, die ook de aandacht verdient.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afgelopen jaren zijn er prachtige initiatieven geweest vanuit De Brede School, allerlei verenigingen in Gouda hebben (bijna gratis) proeflessen en korte cursussen aangeboden waar kinderen van allerlei verschillende scholen op konden intekenen om zich zo te verbreden, te kijken waar hun talenten liggen en ontspanning te bieden. Ouders en kinderen hebben kennis kunnen maken met zoveel leuks dat Gouda te bieden heeft. Het heeft ontmoetingen gebracht, tussen kinderen uit verschillende wijken en van verschillende scholen. Deze projecten zijn verbindend en verrijkend, voor de kinderen, hun ouders en de stad. Ook al kon er veel ook niet doorgaan, de inzet die geleverd is, door de mensen, verenigingen en de stad is mooi om te zien en ik kijk uit naar de projecten die nog gaan komen. 

 

Rianne Zuurmond – Geelhoed
Kandidaat CUgouda

Pilot JeugdOndersteuning op school is geslaagd

Vanaf 1 augustus 2021 wordt de proef met JeugdOndersteuning op School (JOS) op het voortgezet onderwijs (VO) omgezet in een vaste samenwerking. Gemeenten uit Midden-Holland en schoolbesturen van het voortgezet onderwijs zijn het eens over de voordelen die het voor de 14.300 jongeren in het VO heeft. Met de nieuwe afspraken zetten zij de samenwerking voort én zijn er afspraken gemaakt over mogelijkheden om JOS nog effectiever te maken. JOS is beschikbaar op alle veertien scholen voor voortgezet onderwijs in Midden-Holland.

Jeugdhulp op School

In 2017 zijn de gemeenten van Midden-Holland akkoord gegaan met de start van een regionale pilot voor JeugdOndersteuning op School. Binnen JOS werken de verschillende zorgpartijen Enver, MEE, Kwadraad en de Jeugdgezondheidszorg samen. Zij doen dat binnen het VO in de regio Midden-Holland (14 scholen, 14.300 leerlingen). JOS biedt, zonder verwijzing van huisartsen of gemeente, hulp aan de leerlingen. Als er meer nodig is dan JOS kan bieden, begeleidt de JOS-medewerker de jongeren en de ouders daarbij. 

Wethouder Jeugd en Welzijn Corine Dijkstra: “Het is mooi en goed dat, voor kinderen die vastlopen op verschillende ontwikkelingsgebieden, medewerkers van JOS op school aanwezig zijn. Zo kunnen zij al in een vroeg stadium ondersteuning krijgen. En hierin wordt de hele directe omgeving, zoals gezin, school, stage en hulpverlening meegenomen. Door de aanwezigheid van JOS in de school is ook de lijn met de leerkrachten kort en helder. Die korte lijnen en brede inzetmogelijkheden bieden de beste kansen voor leerlingen, zodat zij op school kunnen werken aan hun vooruitgang. Zijn er problemen die om meer specialisme vragen? Dan helpt de JOS-medewerker bij het zoeken naar ander hulpaanbod. Kortom: laagdrempelige hulp voor jongeren in de school, helpt de jongeren en de leerkrachten. En daarom gaan we daarmee door. Jongeren worden sneller geholpen, zonder onnodig te problematiseren. Beroep op zwaardere jeugdhulp wordt voorkomen.”

Samenwerken loont

Elke inspanning die via deze samenwerking in jeugdhulp wordt gestoken betaalt zich dubbel en dwars terug. De scholen en gemeenten hebben uitgezocht dat elke euro die voor dit doel gezamenlijk in het onderwijs wordt geïnvesteerd, een resultaat heeft voor de samenleving ter waarde van €1,46. Dankzij de goede en intensieve samenwerking. Het hoofddoel is en blijft de ondersteuning van de jongeren. Dit resultaat betekent dat voor dezelfde financiële inspanning, meer hulp geboden kan worden. En dat telt! Voor alle partners is het daarmee duidelijk: de komende vijf jaar wil men door met JOS. Tijdens de proefperiode is ook een aantal verbeterpunten in de samenwerking geconstateerd. Het kan beter! Daar wordt in het komende jaar aan gewerkt.  

JeugdOndersteuning op School (JOS) sluit aan bij de afspraken die gemaakt zijn in het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie’.

Persbericht gemeente Gouda


Op 12 mei is vanuit de gemeente Gouda weer een informatie memo verschenen over de laatste stand van zaken rondom corona in Gouda.

Versoepelingen met pauzeknop

Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie tegen corona of zijn beter beschermd tegen het virus, omdat ze corona hebben gehad. Daardoor worden steeds minder mensen ziek. En dat is in de cijfers voorzichtig zichtbaar.
Het tempo van vaccineren gaat de komende weken ook flink toenemen. Er is op dit moment landelijk een lichte daling van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames. De eerste verbeteringen tekenen zich af. Ook lokaal is een (zeer) lichte daling van het aantal opgenomen patiënten te zien.

De samenleving stap voor stap openen is niet zonder risico’s. Het kabinet weegt zowel het maatschappelijke als het economische belang af.

De aanpassingen onder voorbehoud

Tijdens de persconferentie van 11 mei zijn opnieuw aanpassingen en versoepelingen van de coronamaatregelen bekend gemaakt. De dwingende voorwaarde voor de versoepelingen van de maatregelen is wèl dat het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen. Zo niet dan behoudt het kabinet zich het recht voor om na het weekeinde een of meerdere aangekondigde verlichtingen terug te trekken. Totdat duidelijk is dat de situatie in de zorg significant verbetert.

Daarom wordt maandag een extra ministerraadvergadering ingelast. Berichten over het definitieve verlichtingsbesluit, doorgaan of niet, volgen maandagmiddag.

Hieronder het grafische overzicht van de voorgenomen verlichtingen. Alle hier niet genoemde, bestaande maatregelen blijven gelden.Verspreiding corona in de regio Hollands Midden week 17

In de week van 26 april tot 2 mei zijn 19.659 inwoners uit de regio getest in de GGD- teststraten. Afgelopen week testte 10,9% positief op corona in de GGD-teststraten. Dat is een lichte stijging in vergelijking met vorige week. In de GGD-, commerciële teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 2234 personen uit de regio positief op corona. Afgelopen week zijn er 5 personen uit de regio overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Verspreiding corona in de regio Hollands Midden week 18

In de week van 3 mei tot 9 mei zijn 16.050 inwoners uit de regio getest in de GGD- teststraten. Dat is minder dan vorige week. Vooral in de leeftijdsgroep 0-20-jarigen is minder getest. Dat komt door de schoolvakanties. Afgelopen week testte 11,5% positief op corona in de GGD-teststraten. Dat is een stijging in vergelijking met vorige week.

In de GGD-, commerciële teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 2056 personen uit de regio positief op corona. Afgelopen week zijn er 4 personen uit de regio overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Sneltesten voor eindexamenkandidaten

Eindexamenleerlingen met corona gerelateerde klachten kunnen vanaf maandag 17 mei een sneltest doen op de GGD-testlocaties in Leiden of Gouda. De uitslag van de test volgt binnen 15 minuten. Leerlingen kunnen bellen voor een testafspraak met 085-0782878. De snelteststraat is geopend tussen 08.00-11.00. Op die manier hoopt de GGD Hollands Midden dat eindexamenleerlingen met klachten snel weten of ze corona hebben. Bij een negatieve testuitslag kunnen zij nog diezelfde dag naar school om eindexamen te doen.

GGD Hollands Midden biedt hulp bij zelftesten

De overheid heeft aan scholen, kinderopvang en gastouders een grote hoeveelheid zelftesten beschikbaar gesteld voor medewerkers en leerlingen. Het doel van zelftesten is om een besmetting onder leerlingen en personeel zo snel mogelijk te vinden. Door maatregelen te nemen wordt verdere verspreiding voorkomen.
De GGD Hollands Midden biedt scholen hulp aan bij het goed organiseren van de zelftestafname bij leerlingen. De GGD kan bijvoorbeeld uitleg geven over het inzetten van zelftesten, het afnemen van (risicogerichte) zelftesten en het inrichten van testruimten. Ook voor vragen over de preventieve zelftesten die medewerkers twee keer per week thuis kunnen doen, kunnen basis- en middelbare scholen en kinderopvangorganisaties bij de GGD Hollands Midden terecht.
Ter voorbereiding voor het inzetten van zelftesten moeten scholen eerst de handreiking en e-learning op www.zelftesteninhetonderwijs.nl of www.zelftestenkinderopvang.nl doornemen.

De GGD Hollands Midden start met deze ondersteuning in de gemeenten waar al sneltestlocaties op scholen of kinderopvang actief zijn. Het gaat om Leiden, Gouda, Waddinxveen, Noordwijk, Bodegraven, Bergambacht, Leiderdorp en Teylingen. Aanmelden kan via het e-mailadres van de dichtstbijzijnde locatie: testenleiden-corona@ggdhm.nl of testengouda-corona@ggdhm.nl

De zelftest is een extra middel om de veiligheid op en rondom de scholen te vergroten. Door besmettingen snel op te sporen en maatregelen te nemen kunnen scholen zo lang mogelijk openblijven.

Meldingen positieve testuitslagen onterecht naar huisarts gestuurd

Sinds maandag 19 april worden positieve testuitslagen door de GGD’en aan huisartsen doorgegeven via een geautomatiseerde ICT-koppeling. Dit gebeurt alleen wanneer betrokkene daar toestemming voor heeft gegeven. Op maandag 26 april bleek dat alle positieve testuitslagen werden doorgezet en de koppeling geen check uitvoerde op de vereiste toestemming. De zogenoemde ‘consent-functie’ bleek niet geactiveerd. Na deze ontdekking is dit direct hersteld. Sinds maandagavond 26 april worden alleen de positieve uitslagen doorgegeven van personen die hier toestemming voor hebben gegeven.

Positieve testen van inwoners getest bent tussen 19 april 14.00 uur en 26 april 20.00 uur, zijn bij de huisarts gemeld. Ook als daar geen toestemming voor was gegeven. De GGD Hollands Midden kan niet achterhalen welke personen geen toestemming hebben gegeven. De GGD betreurt dat deze procesfout is opgetreden en dat gegevens mogelijk onterecht met de huisarts zijn gedeeld.

Vaccinaties week 17 en 18

In week 17 werden 24.667 inwoners uit Hollands Midden gevaccineerd. Tot en met week 17 zijn 132.487 inwoners uit de regio voor de eerste keer gevaccineerd (16,3% van alle inwoners) en 44.322 voor de tweede keer (5,4%). 

In week 18 werden 30.185 inwoners uit Hollands Midden gevaccineerd. Tot en met week 18 zijn 152.558 inwoners uit de regio voor de eerste keer gevaccineerd (18,7% van alle inwoners) en 54.441 voor de tweede keer (6,7%).

Vaccinatie medisch risicogroep

De GGD is gestart met het vaccineren van mensen uit de medisch risicogroep. Dat is iedereen die geboren is in of tussen 1961 en 2003 en normaal gesproken een uitnodiging van de huisarts ontvangt voor de griepprik. In Nederland gaat het om 1,5 miljoen mensen. Omdat deze groep erg groot is, worden de uitnodigingbrieven in twaalf dagen tijd verstuurd. Mensen uit deze groep ontvangen in de komende dagen een uitnodiging op de deurmat.

Vaccinatie arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten die één maand of langer in Nederland wonen kunnen ook gevaccineerd worden. Arbeidsmigranten zijn geen aparte doelgroep in de vaccinatiestrategie, maar gaan mee in de leeftijdscategorieën.

De GGD Hollands Midden besteedt extra aandacht aan het bereiken van deze doelgroep. Zo staat de GGD, in samenwerking met gemeenten, in contact met bedrijven die werken met arbeidsmigranten.

Hulp laaggeletterden bij afspraak corona-prik

In Nederland zijn ongeveer 2,2 miljoen mensen laaggeletterd. Om de groep laaggeletterden in Hollands Midden te helpen corona informatie te begrijpen, zijn het Taalpact Leiderdorp en Leiden en de GGD Hollands Midden een initiatief gestart. Laaggeletterden die een uitnodiging voor vaccinatie hebben, kunnen terecht op speciale spreekuren bij bibliotheken en welzijnsorganisaties. Andere taalpunten binnen de regio zijn ook enthousiast en starten begin mei met spreekuren.

De landelijke uitnodigingsbrief voor vaccinatie en de vragenlijst over gezondheid van het RIVM zijn leesvriendelijker gemaakt. Daarnaast is voorlichtingsmateriaal over corona inmiddels in veel verschillende talen beschikbaar.

Twee nieuwe vaccinatielocaties

Op 24 mei opent de GGD Hollands Midden twee nieuwe vaccinatielocaties. Het gaat om de vaccinatielocatie in Leiderdorp en in Nieuwerkerk aan den IJssel. Omdat er vanaf mei opnieuw meer vaccin beschikbaar komt, is besloten ook deze locaties te openen. In totaal zijn er daarmee zeven vaccinatielocaties in de regio.

Cijfers in Gouda

Onderstaande link geeft dagelijks de actuele cijfers over de situatie in Hollands midden.

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Bron: GGD

Groene Hart Ziekenhuis

Laatste update: maandag 10 mei
Aantal coronapatiënten niet op IC     21
Aantal coronapatiënten op IC             3

Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers

Coronacijfers per gemeente

Benieuwd naar de coronacijfers in uw gemeente? Kijk dan op www.eengezonderhollandsmidden.nl.

Informatie avond via Assalam

Op 11 mei heeft MIV Assalam het initiatief genomen om in samenwerking met het Groene Hart Ziekenhuis een informatieavond te organiseren over de laatste stand van zaken wat betreft het coronavirus in Gouda. In de livestream die is uitgezonden op Facebook konden belangstellenden in gesprek met dokter Van Dooren, longarts bij het GHZ, over hoe het nu eigenlijk gaat binnen het ziekenhuis. En hoe het precies zit met de verschillende vaccins en de bijwerkingen daarvan. Maar ook praktische zaken komen aan bod zoals wat de bezoekersregeling is voor het bezoeken van zieke familieleden. Met deze live-stream wordt ingezet op het vergroten van kennis en veiligheid.

Handhaving en horeca

De afgelopen twee weken zijn, vanuit de handhaving van de bestaande regels rondom corona, rustig verlopen. Zowel in week 17 als in week 18 zijn er 4 bekeuringen gegeven wegens het niet dragen van mondkapjes en is hierover, vorige week, één formele waarschuwing gegeven. Handhaving heeft in twee gevallen een Last onder Dwangsom (LOD) moeten uitreiken. In week 17 omdat een winkelier zich niet hield aan de afsprakenplicht zoals die twee weken geleden gold. Afgelopen week is een LOD uitgereikt aan een horecaondernemer die klanten binnen voorzag van consumpties.

Per 28 april zijn versoepelingen ingegaan. Om die reden is extra overleg geweest tussen wethouders en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Gouda over de handhaving rond de nieuwe versoepelingen. In eerste instantie was er onduidelijkheid of het maximale aantal bezoekers per terras van toepassing was per horecagelegenheid of dat het om fysieke scheiding tussen terrassen ging. De veiligheidsregio heeft hier duiding aan gegeven en aangegeven dat wanneer er reeds een bestaande scheiding is, zoals een weg, het wordt gezien als twee terrassen waarop per terras maximaal 50 personen mogen zitten: 100 man in totaal. Bezoekers moeten nog steeds 1,5 m afstand houden tenzij deze uit hetzelfde huishouden komen. Indien dit niet mogelijk is, moet er een zogenaamd kuchscherm worden geplaatst. De bezoekers moeten zich registreren en ook bij het bezoek aan het sanitair moet de 1,5 meter gewaarborgd blijven. Bij verplaatsingen moet men een mondkapje op.

Voor een aantal van deze regels zijn in eerste instantie de exploitanten zelf verantwoordelijk. Wethouder Dijkstra heeft in dit overleg beroep gedaan op hun inzet daarbij met het oog op de aanhoudende hoge druk op de zorg. Zo is extra aandacht van de ondernemers gevraagd voor zaken zoals looproutes, hygiënemaatregelen en het handhaven van de 1,5 meter regel. Ook bij gebruik van het sanitair. Handhaving door stadstoezicht vindt plaats bij excessen of geconstateerde overtredingen. Om een heldere, eenduidige handhavingslijn te hebben is er binnen de afdeling Stadstoezicht een horecateam geformeerd.