Pilot JeugdOndersteuning op school is geslaagd

Vanaf 1 augustus 2021 wordt de proef met JeugdOndersteuning op School (JOS) op het voortgezet onderwijs (VO) omgezet in een vaste samenwerking. Gemeenten uit Midden-Holland en schoolbesturen van het voortgezet onderwijs zijn het eens over de voordelen die het voor de 14.300 jongeren in het VO heeft. Met de nieuwe afspraken zetten zij de samenwerking voort én zijn er afspraken gemaakt over mogelijkheden om JOS nog effectiever te maken. JOS is beschikbaar op alle veertien scholen voor voortgezet onderwijs in Midden-Holland.

Jeugdhulp op School

In 2017 zijn de gemeenten van Midden-Holland akkoord gegaan met de start van een regionale pilot voor JeugdOndersteuning op School. Binnen JOS werken de verschillende zorgpartijen Enver, MEE, Kwadraad en de Jeugdgezondheidszorg samen. Zij doen dat binnen het VO in de regio Midden-Holland (14 scholen, 14.300 leerlingen). JOS biedt, zonder verwijzing van huisartsen of gemeente, hulp aan de leerlingen. Als er meer nodig is dan JOS kan bieden, begeleidt de JOS-medewerker de jongeren en de ouders daarbij. 

Wethouder Jeugd en Welzijn Corine Dijkstra: “Het is mooi en goed dat, voor kinderen die vastlopen op verschillende ontwikkelingsgebieden, medewerkers van JOS op school aanwezig zijn. Zo kunnen zij al in een vroeg stadium ondersteuning krijgen. En hierin wordt de hele directe omgeving, zoals gezin, school, stage en hulpverlening meegenomen. Door de aanwezigheid van JOS in de school is ook de lijn met de leerkrachten kort en helder. Die korte lijnen en brede inzetmogelijkheden bieden de beste kansen voor leerlingen, zodat zij op school kunnen werken aan hun vooruitgang. Zijn er problemen die om meer specialisme vragen? Dan helpt de JOS-medewerker bij het zoeken naar ander hulpaanbod. Kortom: laagdrempelige hulp voor jongeren in de school, helpt de jongeren en de leerkrachten. En daarom gaan we daarmee door. Jongeren worden sneller geholpen, zonder onnodig te problematiseren. Beroep op zwaardere jeugdhulp wordt voorkomen.”

Samenwerken loont

Elke inspanning die via deze samenwerking in jeugdhulp wordt gestoken betaalt zich dubbel en dwars terug. De scholen en gemeenten hebben uitgezocht dat elke euro die voor dit doel gezamenlijk in het onderwijs wordt geïnvesteerd, een resultaat heeft voor de samenleving ter waarde van €1,46. Dankzij de goede en intensieve samenwerking. Het hoofddoel is en blijft de ondersteuning van de jongeren. Dit resultaat betekent dat voor dezelfde financiële inspanning, meer hulp geboden kan worden. En dat telt! Voor alle partners is het daarmee duidelijk: de komende vijf jaar wil men door met JOS. Tijdens de proefperiode is ook een aantal verbeterpunten in de samenwerking geconstateerd. Het kan beter! Daar wordt in het komende jaar aan gewerkt.  

JeugdOndersteuning op School (JOS) sluit aan bij de afspraken die gemaakt zijn in het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie’.

Persbericht gemeente Gouda

 Goudse Post, 6 januari 2021

Op 3 februari heeft De Monitor van KRO-NCRV een programma over Pleegzorg uitgezonden. Hierin werden zorgen geuit over steeds zwaardere problemen bij kinderen in pleeggezinnen. Het gevolg hiervan is dat zo’n 45% van de plaatsingen van pleegkinderen worden afgebroken met een enorme impact voor de kinderen en de pleeggezinnen. De ChristenUnie fractie in Gouda wil graag weten of dit ook voor Gouda geldt en heeft daarom art38 vragen gesteld aan het college.

In huis plaatsing

Met de term ‘inhuisplaatsing’ wordt bedoeld dat kinderen die niet meer thuis kunnen wonen en uit huis worden geplaatst, zoveel als mogelijk in een gezinssituatie terecht moeten komen. Dit is ook een duidelijke focus in de Jeugdwet en als ChristenUnie in Gouda hebben we ons hier ook hard voor gemaakt. Met het amendement (tekstwijziging) ‘inhuisplaatsing’ hebben we op 5 november 2014 deze koers al uitgezet. Kinderen verdienen het om in een zo’n normaal mogelijke omgeving op te groeien, in een ‘normaal gezin in een normale wijk’. Dat is iets anders dan een instelling waar groepsopvoeders elkaar afwisselen en de kinderen samenwonen met leeftijdsgenoten, ook al weten we dat het voor sommige kinderen niet anders kan.

Gezinshuizen

Naast pleeggezinnen, die dit vrijwillig doen en alleen een vergoeding krijgen, bestaan er ook gezinshuizen. Hier worden kinderen geplaatst die niet passen in pleeggezinnen en meestal is één van de gezinshuisouders als professional in dienst van jeugdzorg. Het zijn ‘normale gezinnen in een normale wijk’ maar de ouders hebben wel de expertise om kinderen met een forse rugzak op te voeden, soms naast hun eigen kinderen. Als ChristenUnie geloven we in deze vorm van jeugdzorg en daarom hebben we in 2016 ook aan de bel getrokken toen organisatieveranderingen ten koste leken te gaan van kinderen in gezinshuizen.

Kosten

In het gesprek met de lector Residentiele Jeugdzorg, dhr Peer van den Helm, wordt gesuggereerd dat de keus voor pleegzorg meestal ingegeven is door kosten, terwijl het welzijn van de kinderen uitgangspunt moet zijn. De ChristenUnie heeft daarom gevraagd of dit ook geldt voor de situatie in Gouda door middel van art38 vragen. ‘Natuurlijk moeten we heel kritisch zijn op de kosten voor jeugdzorg, omdat we hier al een enorme uitdaging hebben, maar het mag nooit ten koste van de kinderen’ volgens Wout Schonewille. ‘En deze uitdaging is een verantwoordelijkheid van de hele samenleving. Goede zorg voor kwetsbare kinderen raakt ons allemaal maar raakt ook onze toekomst als samenleving’.

Klik hier voor de art38 vragen aan het college van Gouda.

Toename kosten Jeugdzorg roept bij raad vragen op

Gouda – Raadsleden in Gouda zijn onaangenaam verrast door de informatie, op de website van inkooporganisatie NSDMH, dat er 17 procent overschrijding is van het Jeugdzorg budget. Deze informatie is volgens de raadsleden belangrijk voor de bespreking van de Kadernota en ze vinden het daarom onbegrijpelijk dat het college deze informatie niet heeft gedeeld met de raad.
De ChristenUnie, CDA, SP, Gouda’s 50+, SGP, GBG, Partij voor de Dieren en Gouda Positief hebben vragen gesteld over de groeiende zorgbehoefte onder de jeugd in Gouda. Door deze toegenomen zorgvraag is de verwachting dat het budget voor de Jeugdzorg in 2016 met bijna 6 miljoen wordt overschreden. Dat is zo’n 17 procent, staat te lezen op de website van het NSDMH, en daarmee ontstaat er volgens de raadsleden een fors gat in de begroting van gemeente Gouda.
‘Als raad zijn we niet geïnformeerd’
Wout Schonewille van de ChristenUnie hierover: “Als raad zijn we over deze cijfers niet geïnformeerd en dat baart ons zorgen. Te meer omdat we binnenkort in de raad over de jaarcijfers spreken en daarvoor is deze informatie essentieel. Daarbij willen wij dat elk kind de zorg krijgt die het nodig heeft.”
Eerst oorzaken groeiende zorgbehoefte achterhalen“Er zal voordat er met zorgaanbieders afspraken worden gemaakt over de inkoop van jeugdzorg voor 2017 duidelijkheid moeten komen over de achtergronden en oorzaken van de groeiende zorgbehoefte. Nu wordt vooral gestuurd op goedkopere jeugdzorg, maar we moeten niet hebben dat kinderen daardoor tussen wal en schip gaan vallen”, stelt raadslid Eppy Boschma van het CDA.
De indieners van de vragen willen naast duidelijkheid over oorzaken ook dat het college de raad actiever informeert over de ontwikkelingen in de jeugdzorg in Gouda. Het is volgens hen onbegrijpelijk dat deze essentiële informatie niet gedeeld is met de raad en al op 15 juni openbaar is gemaakt op een website.
23 juni 2016

Gouda – Nadat per 1 januari 2015 de gemeente Gouda verantwoordelijk is geworden voor de zorg kunnen we de balans opmaken over de eerste maanden. Helaas is er nog geen sprake van echte ‘vernieuwing’ in de zorg. Dat blijkt ook uit het gebrek aan contracten met kleine en innovatieve zorgverleners. ChristenUnie zal daarom een motie indienen om dit voor 2016 te realiseren.

Inkoop

Om zorg te verlenen moet de zorgaanbieder een contract hebben met de gemeente Gouda. Voor 2016 wordt er nu gewerkt aan het verlenen van deze contracten. Helaas is er voor 2015 verzuimd om de kleine aanbieders zoals zorgboeren en vaktherapeuten een zelfstandig contract te geven. Deze kleine aanbieders zijn veelal innovatief en goedkoper door minder overhead en een directe relatie met de cliënt. De ChristenUnie is van mening dat dit voor 2016 opgelost moet worden.

Motie

Omdat op dit moment de inkoop voor 2016 geregeld wordt en dit niet besproken wordt in de gemeenteraad dient de ChristenUnie een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ in. Dat is een motie waarbij het thema niet op de agenda van de raadsvergadering staat. Wout Schonewille: ‘het is onhandig dat dit voor 2015 niet geregeld is, terwijl het wel in de beleidsnota stond. Dit moet voor 2016 opgelost worden en daarom zetten wij het nu op de agenda’. Met deze motie wil de ChristenUnie, samen met SGP, SP, Partij voor de Dieren en CDA dat er zelfstandige contracten komen met kleine aanbieders en vrijgevestigde vaktherapeuten of hun samenwerkingsverbanden. Volgens Schonewille is dit noodzakelijk om de keuzevrijheid van cliënten te waarborgen en de vernieuwing in de zorg vorm te geven.

Vernieuwing

Dat deze vernieuwing nodig is in het sociaal domein wordt wel beaamd door iedereen maar volgens de ChristenUnie wordt hier nog te weinig op gestuurd door het college. In de reactie op de Kadernota 2016 – 2019 hekelt de ChristenUnie de grote nadruk op budget en begroting wat ten koste kan gaan van de zorg aan mensen. Juist het ‘omdenken’ en anders organiseren van de zorg kan een verbetering en een kostenbesparing opleveren. ‘Vernieuwing vraagt om lef, verder kijken dan de bekende relaties en durven loslaten. Het ‘omdenken’ is niet alleen nodig in de samenleving en bij zorginstellingen maar juist in het Huis van de Stad’ volgens Wout Schonewille. De ChristenUnie zal na de zomervakantie komen met een plan om de transformatie van de zorg een impuls te geven.