Sinds 2014 laten we cijfers zien van moties, amendementen en schriftelijke vragen van de Goudse gemeenteraad. Hiermee krijgen we beeld bij de inzet van de afzonderlijke politieke partijen. Naast de inzet laten we ook zien wat het resultaat is, wel of niet aangenomen, wat iets zegt over de productiviteit.

 

Meerwaarde

Wat is de toegevoegde waarde van deze jaarlijkse terugblik? Dat is een vraag die ik me opnieuw heb gesteld bij het schrijven. In 2014 ben ik hiermee begonnen als raadslid die ontdekte dat veel van ons werk onbekend is en dat inzet en resultaat maar een beperkte rol speelt bij verkiezingen. Blijkbaar zijn we met elkaar gevoeliger voor mooie plaatjes en ronkende slogans dan voor feitelijke data. Daarom leek het mij waardevol om het aantal moties, amendementen en schriftelijke vragen objectief weer te geven. Al deze cijfers zijn eenvoudig te controleren en na te rekenen op basis van het Raadsinformatiesysteem van Gouda (RIS). Mijn reflectie op basis van deze cijfers is vanzelfsprekend persoonlijk maar geeft hopelijk wel inzicht in het stemgedrag van de Goudse gemeenteraad.

Inzet en resultaat

Naast de cijfers van de totale Goudse raad (zie deel 1) is het boeiend om in te zoomen op de inzet van de afzonderlijke partijen in 2021. Omdat de grote van de partij, het aantal zetels in de Goudse raad, mogelijk effect heeft laten we die ook zien. Hierbij zijn er in 2021 wel wat wisselingen geweest qua aantal partijen en hun zetels. Gouda’s 50+ partij is in het najaar opgesplitst in drie verschillende partijen, te weten Gouda’s 50+, Onafhankelijk Gouda en Vitaal Gouda. Omdat deze drie partijen geen inhoudelijke verschillen lieten zien qua stemgedrag heb ik ze als één partij weergegeven.

Grafiek 3

 

In het overzicht van grafiek 3 worden het aantal moties, amendementen en schriftelijke vragen weergeven, dit zijn de drie instrumenten van de raad die meegenomen zijn in de cijfers. In het overzicht wordt in beeld gebracht welke lokale partij het afgelopen jaar actief is geweest. Bovenaan staat de VVD gevolgd door de ChristenUnie en PvdA. Onderaan, dus het minst actief, staat Gouda’s 50+ gevolgd door het CDA en GroenLinks. Opvallend is dat partijen als PvdD en GBG met maar 1 zetel een dubbele inzet, qua drie instrumenten, leveren tov partijen als G50+ en CDA met 4 zetels.

Vanzelfsprekend zal de positie in de raad ook een rol spelen. Als coalitiepartij zul je minder noodzaak zien om moties, amendementen of vragen te stellen dan een oppositiepartij. Daarbij betekent ‘indienen’ niet automatisch ook resultaat in de politiek. Of een motie, amendement aangenomen wordt en of deze mede-ingediend of gesteund wordt bepaalt uiteindelijk je effectiviteit als politieke partij.

Tabel 1

 

Als we het percentage aangenomen moties en amendementen (52%) vergelijken met voorgaande jaren blijkt dat we minder effectief zijn als totale raad dan in 2020 (61%) maar effectiever dan in 2019 (40%). Tegelijk zijn er in tegenstelling tot 2019 nu drie partijen waarvan alle ingediende moties aangenomen zijn (100%): ChristenUnie, CDA en GrL.

Het minst effectief was GoPo die geen van de 6 ingediende moties (0%) aangenomen kreeg door de raad, gevolgd door GBG met 15% effectiviteit.

Het aantal ingetrokken moties, moties die wel werden ingediend maar tijdens de vergadering werden ingetrokken, is fors gestegen. In 2020 waren dat er 15 (12% van totaal ingediend) en in 2021 is dit verdubbeld naar 32 (25% van totaal ingediend). VVD en SP hebben beiden 7 moties ingetrokken gevolgd door de 6 moties van GoPo.

 

Wat is de productiviteit?

Naast de feitelijke cijfers qua inzet en het resultaat van aangenomen moties, amendementen is het boeiend om een formule voor productiviteit over alle partijen heen te leggen. Voor de ‘productiviteit’ reken ik met de inzet (ingediende moties etc.), de samenwerking (mede-ingediend) maar ook het resultaat (aangenomen). Hiervoor gebruiken we de volgende berekening: Inzet (ingediend tov totaal van moties/amendementen en art38) + samenwerking voor 40% (mede-ingediend tov totaal) + resultaat (aangenomen tov ingediend).

Dit is een puur statistische waardering die niets zegt over de inhoud en de impact van de afzonderlijke moties, amendementen en vragen. Wel kun je op basis van onderstaande tabel het verschil tussen de partijen weergeven en ook trends over meerdere jaren zien.

Tabel 2

 

In tabel 2 worden de productiviteitscijfers over de afgelopen jaren per partij weergegeven. Rood is weinig productief en groen is zeer productief, hierbij is de meest productieve partij per jaar omrand.

Gebaseerd op bovenstaande berekening van productiviteit is de ChristenUnie het meest productief in 2021 gevolgd door GrL en de PvdA. Het minst productief is GoPo net als in 2019 en 2020.

Wanneer je over de afgelopen jaren, sinds 2014, kijkt zie je dat in 2015 GoPo het meest productief was, in 2019 was dit de PvdA en de anderen jaren de ChristenUnie de meest productieve partij.

Het jaar 2021 was een veelbewogen jaar en niet alleen door de beperkingen van Corona. Politiek gezien waren er heel wat dossiers die de samenwerking tussen de raad onderling en met het college onder druk hebben gezet. Het is een hele opgave om ondanks meningsverschillen, die heel diep kunnen gaan, naar elkaar te blijven luisteren. Daarbij waren er ook periodes waar we elkaar niet fysiek konden ontmoeten wat ongetwijfeld effect heeft gehad op de onderlinge relaties. Toch is het goed om ook terug te blikken op 2021 vanuit de cijfers. Sinds 2014 maak ik op basis van de feitelijke cijfers uit het RIS (RaadsInformatieSysteem) van Gouda een terugblik.

Een drukke raad

Als we alle cijfers uit het RIS in beeld brengen zien we een drukke gemeenteraad in 2021. Via deze link kunnen we alle ‘schriftelijke vragen’ terugvinden, de zogenaamde art 39 vragen. Het vorige jaar zijn er in totaal 137 keer schriftelijke vragen gesteld door de afzonderlijke partijen.

Naast de schriftelijke vragen zijn er tijdens de Raadsvergaderingen moties en/of amendementen ingediend, 126x in 2021. Dit is vergelijkbaar met 2019 en 2020 maar ten opzichte van 2014 zien we wel een totale stijging qua inzet over meerdere jaren.

Nog even kort een samenvatting:

  • Amendement: tekstwijziging in een besluit
  • Motie: uitspraak of oproep van de raad waarmee het college aan het werk wordt gezet
  • Schriftelijke vragen: naast technische vragen zijn dit de ‘politieke’ vragen.

Ook al geven deze drie verschillende instrumenten geen totaal plaatje van alle werkzaamheden van een raadslid toch kun je op basis van deze cijfers wel iets zeggen over de ‘inzet’ van de gemeenteraad.

Grafiek 1

 

In grafiek 1 wordt weergegeven per jaar hoeveel moties/amendementen en schriftelijke vragen er ingediend zijn door de hele Goudse gemeenteraad. De stijgende lijn door de jaren heen is een duidelijke trend en geeft ook weer dat we als raad steeds drukker worden. Dit is ook merkbaar aan het aantal vergaderingen, 68 vergaderingen in 2021, waardoor we na de piek in 2014 weer een stijging zien over de jaren (grafiek 2). Hierin zijn nog niet alle regionale vergaderingen, werkbezoeken en werkgroepen meegerekend.

Grafiek 2

 

Naast de Besluitvormende raadsvergadering waar alle raadsleden aanwezig zijn wordt er vergaderd in commissies. In deze drie commissies zijn meestal alle partijen vertegenwoordigd, dat betekent voor een kleine fractie een forse aanslag op de vrije avonden. Met name commissie Stad heeft een erg intensief 2021 beleefd met 27 vergaderingen.

We hebben een bijzonder en ook ingewikkeld jaar achter ons door Corona. Ook de vergaderingen van de Gemeenteraad waren anders en alle maatregelen hadden, net als op iedereen, ook effect op ons werk als Raadsleden. Toch is er vergaderd en doorgewerkt door de Raad en hier willen we op terugkijken en 2020 analyseren. Sinds 2014 blikt de ChristenUnie fractie terug op basis van de feitelijke cijfers uit het RIS (RaadsInformatieSysteem) van Gouda. Hierbij worden het aantal moties, amendementen en art38 vragen objectief weergegeven en op basis van deze cijfers reflecteren we graag op het stemgedrag van de Goudse gemeenteraad.

Anders maar niet minder actief

Ook al was het jaar 2020 ingewikkeld qua vergaderen het lijkt geen effect te hebben gehad op de inzet van de Raadsleden. De stijgende lijn sinds 2014 van het aantal moties/amendementen en het aantal schriftelijke vragen is doorgezet in 2020. Nog even kort een samenvatting:

  • Amendement: tekstwijziging in een besluit
  • Motie: uitspraak of oproep van de raad waarmee het college aan het werk wordt gezet
  • Schriftelijke vragen: naast technische vragen zijn dit de ‘politieke’ vragen, eerder genoemd als art38

Deze drie instrumenten gebruiken we om inzicht te geven in de activiteiten van de Gemeenteraad. Vanzelfsprekend geeft dit niet alle werkzaamheden weer van de Raad maar het geeft wel een boeiende indruk qua inzet en productiviteit.

Voor een overzicht van andere jaren verwijs ik graag naar onderstaande links:

2015: Hyperactief of productief

2016: Goudse raad in cijfertjes

2017: Goudse raad in cijfertjes

2018: Goudse raad in cijfertjes

2019: Goudse raad in cijfertjes

Cijfers 2020 1.jpg

Als we inzoomen op 2020 kunnen we bekijken welke partijen verantwoordelijk zijn voor deze cijfers, waarbij de grote van de fractie ongetwijfeld een rol speelt in de beschikbare tijd en dus inzet. Ook je positie in de gemeenteraad kan effect hebben, maak je als partij wel of niet onderdeel uit van de coalitie?

Cijfers 2020 2.jpg

Op basis van de ingediende moties, amendementen en vragen staat de ChristenUnie bovenaan gevolgd door D66 en daarna CDA. Het minst ingediend hebben GoudaPositief, Gouda’s 50+ en GBG. Het aantal zetels betekent echter niet automatisch dat je als partij minder actief bent. De SP en de PvdD zijn net zo actief met 1 zetel als de PvdA en VVD met 4 zetels. Uiteindelijk telt het resultaat in de politiek, dus niet alleen het indienen van bijv. een motie maar ook of die aangenomen wordt. Daarbij speelt het mede-indienen ook een rol bij je effectiviteit als politieke partij.

Cijfers 2020 3.jpg

Als totale Gemeenteraad hebben we een percentage van 61% aangenomen moties en amendementen, daarmee zijn we effectiever dan in 2019 met 40%.

Duidelijk is dat inzet niet vanzelfsprekend resultaat geeft. Geen één partij heeft alle ingediende moties aangenomen gekregen. Van de VVD en G50+ zijn geen moties/amendementen aangenomen. De ChristenUnie heeft de meerderheid gekregen bij 20 van de 22 moties/amendementen en heeft daarmee,  gevolgd door CDA en GrL, het meest resultaat.

Soms worden moties ook ingetrokken nav de bespreking in een raadsvergadering. In 2020 gebeurde dit 15 keer (12%), in 2019 was dit 18% en 2018 23% dus dat neemt af.

Productiviteit

Om de ‘Productiviteit’ van de afzonderlijke partijen in beeld te brengen heb ik een optelsom gemaakt van de inzet (ingediende moties etc.), de samenwerking (mede-ingediend) maar ook het resultaat (aangenomen). Hiervoor gebruiken we de volgende berekening: Inzet (ingediend tov totaal van moties/amendementen en art38) + samenwerking voor 40% (mede-ingediend tov totaal) + resultaat (aangenomen tov ingediend).

Vanzelfsprekend zijn de percentages een keus en daarmee subjectief, ook wordt er geen waardering toegekend aan de inhoud van moties, amendementen en is daarmee niet meer dan een statistische weergave. Toch kan op basis van onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt worden hoe de productiviteit per partij en per jaar is geweest.

Cijfers 2020 4.jpg

Elkaar steunen

In de politiek draait alles om steun en samenwerken, in je eentje krijg je weinig voor elkaar in een gemeenteraad. Daarom is het boeiend om te ontdekken hoe de onderlinge relaties zijn tussen de partijen. Waar wordt er gesteund, mede-ingediend en maakt het dan nog uit of je van de coalitie of oppositie bent? In onderstaande tabel wordt de relatie weergegeven met de partij op de verticale as. Hieruit wordt bijvoorbeeld duidelijk dat G50+ beperkte steun kreeg van de andere partijen, behalve van de SP en PvdD. In deze tabel zie je ook of de relatie wederzijds, bijv. PvdA steunt voor 20% D66 terwijl D66 -1% steun geeft aan PvdA, gebaseerd op het mede-indienen en voor/tegenstemmen.

Cijfers 2020 5.jpg

Deze informatie kun je ook optellen voor alle coalitie of oppositie partijen waardoor duidelijk wordt welke partijen ‘steun geven’ aan coalitie (geel gearceerd) of de oppositie in 2020. Hieruit blijkt dat er brede steun is voor de coalitie partijen, behalve bij GoPo en VVD. Steun voor de oppositie komt vooral van SP en G50+.

Cijfers 2020 6.jpg

Als we dit weergeven voor elk van de drie coalitieperiodes die we hebben gehad sinds 2014 kan de steun vergeleken worden per coalitie.

Cijfers 2020 7.jpg

Hieruit blijkt dat de steun voor de oppositie het minst groot is in 2018-2022. Procentueel is de steun voor de coalitie in 18-22 gelijk gebleven aan 16-18 maar beduidend groter dan in 14-16.

Waarom

Soms wordt mij gevraagd waarom ik dit doe en of het wel terecht is dat ik als raadslid van de ChristenUnie deze cijfers weergeef. Ben ik niet vooringenomen en zijn de cijfers wel objectief is dan de kritiek. Ik snap zeker de vragen maar de cijfers zijn objectief en ik daag iedereen uit om zelf de cijfers te verzamelen en na te rekenen, het is tenslotte openbare data en reproduceerbaar.

Het ‘waarom’ van deze informatie komt voort uit mijn behoefte om Gouwenaren bewust te maken van hun geweldige recht om te stemmen. Laat die stem dan ook echt het verschil maken. Soms heb ik het vermoeden dat kiezers meer afgaan op mooie beloften of uitstraling van een persoon dan op de resultaten van de afgelopen jaren. Hopelijk geven deze cijfers het juiste inzicht zodat elke stem bewust en onderbouwd gegeven kan worden.


Onlangs is er weer een nieuwe update naar buiten gebracht door het college in Gouda en daarin wordt ingegaan op de recente ontwikkelingen rond het coronavirus en de maatregelen die zijn genomen.


Noodverordening


Maandag 28 september jl. heeft het kabinet nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd naar aanleiding van de stijgende lijn in het aantal besmettingen in heel Nederland. De landelijke aanscherping vervangt de regionale aanscherping, die kort daarvoor ook in onze regio Hollands- Midden van kracht was.


Op dit moment is de 14Noodverordening van kracht die geldt vanaf dinsdag 29 september 2020 18:00 uur in ieder geval voor de duur van 3 weken. De belangrijkste aanpassingen zijn:

·      Een gezelschap bestaat uit maximaal 4 personen (uitgezonderd eenzelfde huishouden en personen tot en met 12 jaar)

·      Buiten maximaal 40 personen (die geen gezelschap vormen);

·      Binnen maximaal 30 personen per ruimte (die geen gezelschap vormen);

·      Horeca sluitingstijd: 22:00 uur (inloop 21:00 uur);

·      Sportkantines zijn helemaal gesloten;

·      Registratie bij contactberoepen.


Ten opzichte van de vorige noodverordening gelden er in veiligheidsregio Hollands Midden nieuwe landelijke maatregelen om de snelle toename van coronabesmettingen te stoppen. 

In deze maatregelen wordt er onderscheid gemaakt tussen regels die gelden voor ‘binnen’ en ‘buiten’. Bij de regels voor binnen wordt er een verschil gemaakt tussen woningen, binnenruimtes waar mensen zich vooral doorheen bewegen (bijvoorbeeld winkels, musea) en binnenruimtes waar mensen op één plaats zijn (bioscopen, cafés). Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.


Mondkapjes


Er is woensdag door het kabinet een oproep gedaan om per direct mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke ruimten. Er is aangekondigd dat er nadere duiding op deze oproep volgt. De gemeente pakt deze oproep op en zal hier in een volgend memo op terugkomen.


Cijfers GGD
 

Deze cijfers worden dagelijks bijgewerkt op: 

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona


Handhaving 


Door nieuwe noodverordeningen van de afgelopen periode heeft naast de focus op zichtbare aanwezigheid tijdens de Weekmarkten ook geleid tot controles op de sluitingstijden van de horeca en controles bij de sportverenigingen. Het algemene beeld is dat de horeca zich goed houdt aan de nieuwe richtlijnen. 


Wel zat er zorg bij de sportverenigingen. Door Stadstoezicht werd geconstateerd dat zowel in de kantines als rondom de sportvelden de 1,5 meter afstand slecht in acht werd genomen. In de nieuwe noodverordening zijn voor sportverenigingen stringentere eisen opgenomen. Stadstoezicht zal hierop controleren. 


Daarnaast gaat Stadstoezicht steekproefsgewijs controleren of bij contactberoepen de registratie van klanten plaatsvindt. 


Voor de zichtbare aanwezigheid van Stadstoezicht tijdens de Weekmarkten wordt extra ondersteuning geboden door studenten van mbo Rijnland. 8 studenten ondersteunen Stadstoezicht, voor in ieder geval de duur van 10 weken. Dit is ingegaan sinds afgelopen weekend. 


De langdurige inzet van Stadstoezicht op het controleren van de Covid richtlijnen eist zijn tol. Om de kwetsbaarheid van de afdeling Stadstoezicht te verkleinen worden binnenkort extra stadstoezichthouders ingehuurd. Zij zullen zich bezig gaan houden met controles in verband met Covid alsmede ingezet gaan worden voor het wijkgerichte werk. 


Communicatie 


De gemeente heeft met haar communicatie als doelstelling om zoveel mogelijk Gouwenaars te bereiken. Om dit te bewerkstelligen zet ze per doelgroep in op een mix van kanalen en middelen om te communiceren over de genomen en te nemen maatregelen. Wel neemt de aandacht voor de coronamaatregelen af en het is een steeds grotere uitdaging voor overheden om het belang van de maatregelen effectief over te brengen. Dit geldt ook voor Gouda. 


Eind augustus heeft de gemeente Gouda een flitspeiling (mini-onderzoek) onder Gouwenaars gehouden met vragen over de informatievoorziening van de gemeente. Hierin zijn ook vragen opgenomen over de informatie van de gemeente over Corona. 67% van de respondenten geeft aan vooral behoefte te hebben aan specifieke Goudse informatie over coronamaatregelen. 

Daarom gaat de gemeente in haar communicatie nog meer de focus leggen op de Goudse situatie. Dit sluit aan bij de aanpak van andere gemeenten. Steeds meer gemeenten kiezen er daarnaast voor om communicatie-uitingen niet meer één op één door te zetten vanuit het RIVM, het Rijk en/of de Veiligheidsregio, maar deze informatie te brengen vanuit een eigen campagne met een herkenbare slogan met bijbehorend beeld- of woordmerk. Ook onze eigen Veiligheidsregio beveelt dat aan. Het doel hiervan is om de effectiviteit van de communicatie te vergroten door mensen persoonlijker aan te spreken en een gevoel van saamhorigheid te creëren. De gemeente Gouda sluit zich hierbij aan en is bezig met de ontwikkeling van een eigen Goudse campagne

Het doel is om een herkenbaar communicatieconcept te ontwikkelen dat onderscheidend is, aanspreekt en tegelijkertijd past bij de Goudse kernwaarden. Bruikbaar voor verschillende doelgroepen en voor langere tijd, zodat er consistentie ontstaat in de gemeentelijke communicatie. 


Huwelijken 

Naar aanleiding van de aanscherping van de maatregel t.a.v. van bijeenkomsten met meer dan 30 personen, zijn de al geplande huwelijken tot 1 januari 2021 doorgenomen en is er gekeken of er sprake is van huwelijksvoltrekkingen met meer dan 30 personen. In het Huis van de Stad is er geen sprake van huwelijksvoltrekkingen met meer dan 30 personen. Op de andere trouwlocaties binnen Gouda zijn er over bovengenoemde periode 30 huwelijken gepland, waarvan 13 met meer dan 30 personen. De betreffende trouwlocaties nemen zelf contact op met de bruidsparen. De gemeente is in nauw contact met trouwlocaties over de regels. Omdat het maximumaantal personen niet geldt voor ‘het belijden van een godsdienst of levensovertuiging’ mogen er bij de kerkelijke inzegening van een huwelijk wel meer dan 30 personen aanwezig zijn. Het aantal van 30 personen betreft alleen de trouwplechtigheid maar bij het feest of de receptie na afloop niet. Dan geldt 4 personen als maximum voor een gezelschap.

Uitvaarten 


Uitvaarten zijn uitgezonderd van de regel dat er binnen maximaal 30 personen per ruimte en buiten maximaal 40 personen zijn toegestaan, er moet wel 1,5 meter afstand gehouden worden.
Voor uitvaarten binnen of buiten geldt geen maximumaantal personen onder de volgende aanvullende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf. 

Als reserveren en placeren niet mogelijk is, dan is het maximum aantal personen binnen 100. 


Venstertijden voor kwetsbare mensen 


Onderdeel van de intensivering van de corona-aanpak vormt de extra aandacht voor het beschermen van kwetsbare mensen. Venstertijden voor specifieke doelgroepen, zowel bij overheidslocaties als bij sport- en cultuuractiviteiten en bijvoorbeeld in supermarkten, kunnen daarbij helpen. 


Bij de sportverenigingen wordt in feite altijd al met venstertijden gewerkt. Activiteiten met en voor kwetsbare doelgroepen worden apart georganiseerd. Kinderen sporten samen, ouderen sporten samen, buurtsportcoaches organiseren wijk-specifieke activiteiten voor kinderen en jongeren en speciale projecten die lopen voor specifieke doelgroepen vinden ook altijd plaats op specifieke tijdstippen, met specifieke begeleiding. Bovendien zijn er sinds dinsdag 29 september nieuwe regels als gevolg waarvan publiek niet wordt toegelaten bij het sporten en sportkantines voorlopig gesloten blijven. 

  

In de Schouwburg en Garenspinnerij is het lastiger venstertijden in te stellen. Wel zijn daar uiteraard in de verschillende ruimtes en zalen maatregelen getroffen om de coronaregels, zoals het houden van afstand, goed na te leven. 


Voor de Garenspinnerij geldt dat een deel van de cursussen weer digitaal zal worden aangeboden. 


De bibliotheek monitort de situatie, en zal waar nodig venstertijden instellen. Daarbij wordt vooral gekeken naar de plekken waar weinig ruimte is, zoals de bieb in Van Noord.


Supermarkten dienen weer een actief deurbeleid te voeren en toe te zien op het maximaal aanwezige aantal klanten, gebruik van winkelwagens en het desinfecteren van winkelwagens en handen. Daarnaast zijn we in gesprek met supermarkten over venstertijden. 


Het college heeft ervoor gekozen in het Huis van de Stad geen venstertijden in te stellen. Venstertijden voor kwetsbare groepen zijn van meerwaarde als er niet op afspraak wordt gewerkt, maar we werken alleen op afspraak. Dit maakt dat drukte kan worden vermeden. Bij mensen die vanwege medische redenen niet in staat zijn om naar het Huis van de Stad te komen, worden huisbezoeken afgelegd. 


Cultuur 


Voor alle horeca, theaters en zalen geldt vanaf 29 september dat er maximaal 30 bezoekers binnen in een ruimte aanwezig mogen zijn. De Veiligheidsregio kan ontheffingen van de 30 personenregel afgeven voor culturele organisaties van groot regionaal belang. In Gouda is door de VRHM-ontheffing verleend voor De Goudse Schouwburg en de culturele programmering van de St.-Janskerk. Er wordt zeer terughoudend omgegaan met de ontheffingen. 

Voor zogeheten doorstroomlocaties zoals Museum Gouda en de bibliotheek, zijn de regels aangescherpt. Doorstroomlocaties dienen een plan in bij de gemeente hoe ze omgaan met de aangescherpte regels. Dit rekening houdend met de oppervlakte van de locatie en het kunnen naleven van maatregelen zoals de 1,5 meter onderlinge afstand. De gemeente beoordeelt de plannen. 


Nieuwe testlocatie 


Door de noodzaak om nog meer testcapaciteit te organiseren en de aankomende winterperiode het nodig maakt om beschut te kunnen testen, wordt gewerkt aan het inrichten van een nieuwe testlocatie. Alle inspanningen zijn erop gericht om een nieuwe testlocatie in gebruik te kunnen nemen in week 43. 


Onderwijs 


Het toenemend aantal besmettingen en de noodzaak om thuis te blijven bij klachten zorgen er ook in Gouda voor dat leerlingen en leerkrachten vaker fysiek afwezig zijn. De huidige situatie doet wederom een groot beroep op de organisatiekracht van de scholen, zoals het regelen van invalkrachten en (gedeeltelijk) online onderwijs, maar vooralsnog zijn bij de gemeente geen grote problemen gemeld. Zoals bekend krijgen leerkrachten inmiddels voorrang bij het testen. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om dit ook van toepassing te laten zijn voor medewerkers in de kinderopvang. 


Overleg 

Het college overlegt regelmatig met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties om knelpunten en mogelijke oplossingen te bespreken, zeker nu de corona maatregelen weer zijn aangescherpt. 

Elk jaar verschijnen eind december weer de lijstjes met jaaroverzichten, muziektoppers en personen. Ook Gouda doet hier aan mee met de ‘machtigste Gouwenaar’. Ook politiek wordt het afgelopen jaar vastgelegd en geanalyseerd. Sinds 2014 blikt de ChristenUnie fractie terug op basis van de feitelijke cijfers van het RIS (RaadsInformatieSysteem) van Gouda. Hierbij worden het aantal moties, amendementen en art38 vragen objectief weergegeven en op basis van deze cijfers reflecteren we graag op het stemgedrag van de Goudse gemeenteraad.

Een actief 2019

Het jaar 2019 is een jaar waarin de politieke partijen op stoom komen na een verkiezingsjaar. Opvallend is het patroon van 2014 en 2018 als verkiezingsjaren en 2016 met nieuwe collegevorming. Daarnaast wordt duidelijk dat er een trend is dat we als politiek steeds actiever worden, in 2019 zelfs 132 amendementen en moties. Een amendement is een tekstwijziging op een besluit van het college, een motie is een oproep van de gemeenteraad aan het college. Het derde instrument wat we meten zijn de Art38 vragen, dit zijn politieke vragen van een partij aan het college.

Voor een overzicht van andere jaren verwijs ik graag naar onderstaande links:

2015: Hyperactief of productief

2016: Goudse raad in cijfertjes

2017: Goudse raad in cijfertjes

2018: Goudse raad in cijfertjes

Grafiek 1 2019.png

Het is natuurlijk ook boeiend om te kijken welke partijen verantwoordelijk zijn voor deze cijfers, waarbij de grote van de fractie ongetwijfeld een rol speelt in de beschikbare tijd en dus inzet. Ook je positie in de gemeenteraad is bepalend, het maakt uit of je coalitie bent of oppositie en dus geen afvaardiging in het college.

Grafiek 2 2019.png

De VVD, SP en Partij voor de Dieren voeren de lijst aan en onderaan zien we D66 en GroenLinks als het gaat om wat er ingediend is. Maar uiteindelijk telt in de politiek het resultaat, dus niet alleen het indienen van bijv. een motie maar ook of die aangenomen wordt. Ook het mede-indienen speelt een rol bij je effectiviteit als politieke partij.

Grafiek 3 2019.png

Uit deze tabel blijkt dat inzet niet altijd automatisch resultaat geeft. Van de 23 moties, amendementen van de VVD zijn er 6 aangenomen (26%) waarbij de 2 van GrL beiden zijn aangenomen (100%). Het geeft wel te denken dat van alle moties er maar 40% zijn aangenomen door de gemeenteraad. Opvallend detail is het aantal moties en amendementen die ingetrokken zijn, in 2019 waren dat er 24. In 2018 is 23% van de moties en amendementen ingetrokken terwijl in 2019 18% is ingetrokken. Toch is het een duidelijke trend welke zichtbaar wordt in onderstaande grafiek. Hieruit blijkt dat de VVD 10 moties en amendementen heeft ingetrokken, zo’n 43% van hun ingediende moties.

Grafiek 4 2019.png

Productiviteit

Om de ‘Productiviteit’ van de afzonderlijke partijen in beeld te brengen heb ik een optelsom gemaakt van de inzet (ingediende moties etc.), de samenwerking (mede-ingediend) maar ook het resultaat (aangenomen). Hiervoor gebruiken we de volgende berekening: Inzet (ingediend tov totaal van moties/amendementen en art38) + samenwerking voor 40% (mede-ingediend tov totaal) + resultaat (aangenomen tov ingediend).

Vanzelfsprekend zijn de percentages een keus en daarmee subjectief, ook wordt er geen waardering toegekend aan de inhoud van moties, amendementen en is daarmee niet meer dan een statistische weergave. Toch kan op basis van onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt worden hoe de productiviteit per partij en per jaar is geweest.

Grafiek 5 2019.png

Elkaar steunen

In de politiek draait alles om steun en samenwerken, in je eentje krijg je weinig voor elkaar in een gemeenteraad. Daarom is het boeiend om te kijken hoe de onderlinge relaties tussen de partijen zijn. Waar wordt er gesteund, mede-ingediend en maakt het dan nog uit of je van de coalitie of oppositie bent? In onderstaande tabel wordt de relatie weergegeven met de partij op de verticale as. Bijvoorbeeld wordt hieruit duidelijk dat GoudaPositief van geen één andere partij steun krijgt. En dat Gouda’s 50+ van alle partijen steun krijgt.

Grafiek 6 2019.png

Deze informatie kun je ook optellen voor alle coalitie of oppositie partijen waardoor duidelijk wordt welke partijen ‘steun geven’ aan coalitie (geel gearceerd) of oppositie in 2019?

Grafiek 7 2019.png

Dit kun je ook weergeven voor elk van de drie coalitieperiodes die we hebben gehad sinds 2014. Hieruit blijkt dat de steun voor de coalitie in 18-22 groter is dan in de vorige coalities, uitgezonderd GoudaPositief. De steun voor de oppositie in deze periode is bij alle partijen minder dan in vorige perioden.

Grafiek 8 2019.png

Analyse

Ook al zijn de cijfers objectief, een interpretatie is dat nooit. Daarom heb ik geprobeerd om alleen de feitelijke cijfers weer te geven en laat ik het graag aan anderen over om hieruit conclusies te trekken. Deze conclusies zie ik dan graag verschijnen via social media in de verwachting dat we hier van kunnen leren.

Bijdrage ChristenUnie bij de de Kadernota 2020-2023

Voorzitter, ik wil graag beginnen met een limerick van de Goudse dichter Huibertus:
  
 Een bouwmeester, woonachtig in Grondert,
   die Goudse historische panden bewondert,
   vraagt, de verbazing voorbij:
   ‘Die puisten horen erbij?
   Nu ben ik totaal overdonderd!’
Nadat het college vorig jaar met Nieuwe Energie aan de slag is gegaan zijn er inmiddels allerlei initiatieven door het college in gang gezet. Daarnaast is raadsbreed werken goed op stoom gekomen. Knap hoe de werkgroepen aan de slag zijn gegaan en sterke inhoudelijke stukken hebben opgeleverd. Nu komt het aan op nadere uitwerking. Daarbij moeten we goed letten op de rol van de raad en de tijdsbelasting.
Financiën
We staan er financieel best goed voor al blijven de schulden nog altijd hoog. De schulden blijven echter ruim onder het schuldenplafond. Ook het weerstandsvermogen en de weerstandsratio zijn prima. De onlangs verschenen meicirculaire heeft echter voor de komende jaren een negatief effect. We zullen dus alert moeten blijven.
De opmerking in de media dat het geld in Gouda tegen plinten opklotst is wat dat betreft een verkeerde voorstelling van zaken. 
De komende periode zien we verder dat bij veel ambities nog geen concrete bedragen zijn genoemd en daarmee is het op dit moment lastig om concrete kaders te stellen. 
We zien uit naar de nadere financiële onderbouwing en keuzemogelijkheden bij de ambities – zoveel mogelijk vóór de komende begroting – zodat we als raad meer grip krijgen op het totaal plaatje.
WMO
Dit jaar is op rijksniveau het abonnementstarief voor de WMO ingevoerd.Dat gaat de gemeente Gouda meer geld kosten. Nu zijn er al zo’n 7 procent meer aanvragen, maar dat kan oplopen als mensen zich gaan realiseren dat je voor € 17,50 (volgend jaar € 19,00) per maand onbeperkt Huishoudelijke hulp en andere zaken, zoals woning aanpassing, kunt krijgen zonder dat de gemeente naar het inkomen hoeft te kijken. De ChristenUnie roept het college op om in de begroting voor 2020 op een realistische manier hier rekening mee te houden en met de vastgoed eigenaren in overleg te gaan (zij moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen voor het onderhoud) voor adequate oplossingen. 
Jeugd

Er zijn extra gelden vanuit het Rijk toegezegd voor Jeugd. In hoeverre worden deze niet gelabelde gelden daadwerkelijk voor jeugdbeleid ingezet? 

De wethouder zegde toe dat de gelden voor Jeugd zullen worden ingezet.
Samenwerking in de regio op het sociaal domein

Het is belangrijk dat in de regio de schaalvoordelen worden benut door samenwerking. De verschillen in tekorten bij Jeugd kunnen ertoe leiden dat gemeenten gaan kiezen om het zelf te gaan regelen. Dat kan negatieve gevolgen voor Gouda hebben en uiteindelijk voor de inwoners. Geld voor zorg en ondersteuning moet volgens de ChristenUnie efficiënt ingezet worden. Het kan niet zo zijn dat de bureaucratie en de administratieve lasten weer toe gaan nemen. 
De wethouder gaf aan dat ze het probleem onderkent en haar best doet om gezamenlijk te blijven optrekken.

Cyclus
De gemeente Gouda heeft sinds 1 januari 2019 een aantal taken overgenomen van Cyclus en de ChristenUnie vraagt zich af hoe dit proces verlopen is. Hoe is bijvoorbeeld het dagelijks onderhoud van speeltuinen geregeld? Wanneer kunnen we de hogere groenkwaliteit weer terugzien in onze stad? De ChristenUnie wil daarnaast graag voortgang zien in de aanpak tot herstel van het van Bergen IJzendoornpark. In hoeverre kunnen de extra middelen in het groenfonds daarvoor een oplossing zijn? 
De wethouder gaf aan dat de raad in Q4 een memo krijgt over de overgenomen taken van Cyclus. Het herstel van het Van Bergen IJzerdoornpark zal nog even op zich laten wachten, omdat de capaciteit beperkt is.

Onderhoud bruggen en walmuren
Komende jaren zal op het gebied van civieltechnische Kunstwerken een intensivering gaan plaatsvinden. Diverse walmuren en enkele grotere bruggen zullen moeten worden vernieuwd. Dit vraagt om forse investeringen welke niet binnen de huidige financiële ruimte kunnen worden opgevangen. Op welk wijze denkt het college hierin keuzes te gaan maken en te zorgen voor voldoende financiële dekking?
De wethouder gaf aan dat in de begroting hier voor wat nu nodig is rekening mee is gehouden. De aanpak speelt pas op middellange termijn en dan zullen er financiële middelen gevonden moeten worden.
Panden in de binnenstad
De afgelopen jaren heeft de ChristenUnie op allerlei manieren aandacht gevraagd voor het herstel van de panden in de binnenstad, mede in het kader van Gouda 750 in 2022. Tot op heden is er nog altijd geen plan hiervoor en krijgen we alleen vertrouwelijk een pandenlijst te zien, met geconstateerd achterstallig onderhoud en prioriteiten. Het gaat om aanzienlijke lijst en de tijd dringt. Kan de wethouder toezeggen dat dit jaar het plan van aanpak wordt aangeboden in combinatie met de nieuwe subsidie-verordening instandhouding Erfgoed? 
De wethouder heeft toegezegd dat dit jaar een plan van aanpak komt. Tevens zal ik met betrokkenen vanuit de gemeentelijke organisatie over de inhoud daarvan een gesprek hebben.
Ondernemers in de binnenstad
Voorzitter, we zijn blij met steeds meer toeristen in onze stad. We roepen het college op om de leefbaarheid voor de Gouwenaren en de belangen van onze ondernemers in de binnenstad daarbij goed in het oog te houden. De ondernemers hebben vooral belang bij bezoekers uit de regio. Wat gaat het college doen om die groep nog meer naar Gouda te trekken?
De wethouder geeft aan dat er nadrukkelijk oog is voor het belang van het winkelend publiek uit de regio. Het college komt hier later in het jaar nog concreet op terug.
Actief
Voorzitter, we zijn trots op het feit dat het college op allerlei terreinen actief aan de slag is en ook grote projecten oppakt, zoals het IHP voor de scholen, mobiliteit, woningbouw, inrichting stationsgebied, Chocolafabriek 2.0 etc. 
We wensen het college veel succes en Gods zegen toe bij de verdere uitvoering van de plannen en zien uit naar een nadere financiële onderbouwing bij de begroting later dit jaar.

Het wordt een soort traditie om in januari de cijfers van het stemgedrag van de gemeenteraad te presenteren. Als ChristenUnie fractie blikken we graag terug op het afgelopen jaar op basis van feitelijke cijfers. En die objectieve cijfers van het aantal moties, art38 vragen en amendementen delen we graag met anderen. Daarom, net als voorgaande jaren, een overzicht van het stemgedrag van de Goudse gemeenteraad.

2018

Als je terugblikt op het jaar 2018 ligt er een duidelijke knip per 21 maart, de verkiezingen. Hierdoor is 2018 anders dan voorgaande jaren. De jaren waarin er geen bijzonderheden waren (2015 en 2017) wijken duidelijk af van een verkiezingsjaar (2014 en 2018) en een tussentijdse coalitievorming (2016).

Ongeacht de positie, coalitie of oppositie, zijn de cijfers per partij hieronder weergegeven. Het gaat daarbij om het aantal ingediende moties of amendementen aangevuld met het aantal ingediende art38 vragen per partij over 2018.

Periode 2014 – 2018

De bestuursperiode van 2014 – 2018 kende twee verschillende coalities waardoor een aantal partijen ook een andere positie heeft gehad. De afgelopen jaren hebben we per jaar een verslag gedaan:

2015: Hyperactief of productief

2016: Goudse raad in cijfertjes

2017: Goudse raad in cijfertjes

Nu willen we echter kijken naar de hele periode, dus tussen 19-3-14 en 21-3-18. Dit doen we door de feitelijke cijfers weer te geven van wat ingediend is door partijen of mede-ingediend. Daarnaast is het resultaat ook belangrijk, zijn de moties en amendementen ook aangenomen?

Productiviteit

Iets van de productiviteit is al af te lezen uit bovenstaande tabel. Maar om een goede vergelijking te maken van de productiviteit tussen de politieke partijen moet je een optelsom maken van de inzet (ingediende moties etc), de samenwerking (mede-ingediend) maar ook het resultaat (aangenomen moties). Hiervoor gebruiken we de volgende berekening: Inzet (ingediend tov totaal van moties/amendementen en art38) + samenwerking voor 40% (mede-ingediend tov totaal) + resultaat (aangenomen tov ingediend). Uit onderstaande tabel zie je per partij hoe de productiviteit per jaar is geweest.

Relaties

Omdat er tussen 2014 en 2019 drie verschillende coalities zijn gevormd is het interessant om te zien in hoeverre dit effect heeft op de onderlinge relaties. Verschilt de onderlinge samenwerking tussen partijen als de positie veranderd naar oppositie of coalitie? Deze onderlinge relatie kun je inzichtelijk maken door het wel of niet mede-indienen en steunen van moties of amendementen van de andere partijen.

Eerst kijken we naar 2018 in onderstaande tabel waar de relatie van de verticale partij, als mede-indiener en steun-gever, ten opzichte van de horizontale partij in beeld is gebracht. Bijv. D66 krijgt van alle partijen steun behalve van de VVD. En GoPo krijgt alleen steun van de SP.

Op basis van de onderlinge relaties zoals hierboven kun je dat ook weergeven tussen oppositie of coalitie partijen. En dit kun je voor elk van de drie coalitieperiodes doen, waarbij de coalitiepartijen van die periode geel gearceerd zijn. Welke partij geeft er ‘steun aan’ de coalitie of oppositie?

Conclusies

Ook al zijn de cijfers objectief, een interpretatie is dat nooit. Daarom wil ik ook geen conclusies trekken aangezien die niet objectief kunnen zijn. Het interpreteren en hieruit conclusies trekken laat ik graag over aan anderen. Maar mogelijk is het boeiend om de verschillende conclusies via social media te delen.

In het pand van de gemeente aan de Lekkenburg 1 was de
bibliotheek Bloemendaal gevestigd. Doordat de Chocoladefabriek met een centrale
bibliotheek in 2014 haar deuren opende, kwam het pand aan de Lekkenburg leeg te
staan. De jaren daarna was er geen animo voor aankoop van het pand. Kwadraad
diende in april 2017 een planvoorstel in voor een buurtservicecentrum in het
pand. Dit plan sloot goed aan bij het Collegeakkoord “Gouda daagt uit
2014-2018” om in Gouda Noord een multifunctioneel buurtservicecentrum te openen
dat de samenwerking tussen sociaal team, maatschappelijke instellingen en
inwoners in de wijk stimuleert. Voor de zomer van 2018 werd duidelijk dat het
beschikbaar gestelde investeringskrediet niet volstaat om de verbouwing te
financieren. De raad is nu gevraagd om extra krediet beschikbaar te stellen,
waarmee dan ook het pand verduurzaamd wordt.

Enthousiast

De ChristenUnie is – net als de meeste fracties –
enthousiast over dit plan. Het concept van het buurtservicecentrum is
namelijk ingegeven vanuit een visie op de samenleving die oog heeft voor buurten,
sociale cohesie en bestrijding eenzaamheid. Zeker nu mensen langer thuis wonen
(ouderen , psychisch kwetsbaren) is dat van belang en bevordert het de
leefbaarheid in de wijk. Mensen worden geactiveerd en er is een mogelijkheid
laagdrempelig ondersteuning te vragen.

Tegelijk is het concept ook gericht op eigen
verantwoordelijkheid: de inwoners moeten zelf in actie komen om activiteiten te
organiseren. Omdat mogelijk te maken komt er een buurtservicecentrum (BSC).

 

Beroerde antwoorden

Gouda Positief (GoPo) koos voor een buitengewoon kritische
inbreng, die opvallend is, aangezien ze tijdens het besluit om te komen tot dit
BSC zelf deel uitmaakte van de coalitie.
 
Het college moest het ontgelden omdat ze volgens GoPo
“beroerde antwoorden” had gegeven, maar volgens mij was er meer sprake van een
beroerde voorstelling van zaken door deze partij.


Effect

Zo wilde ze weten hoe het rendement van zo’n centrum nu
wordt gemeten om zo de noodzaak van het BSC aan te tonen. Ze suggereren daarmee
dat er sprake zou van een nieuwe vorm van zorg die wellicht niet nodig is.

De partij gaat er aan voorbij dat er sprake is van het bij
elkaar zetten van diverse (bestaande!) functies met betrekking tot preventie en
zorg. Door die samenvoeging komt er meer verbinding tussen professionals en
wijkwerk; men ziet meer wat er nodig is (preventie) en welke ondersteuning het
best passend is (vrijwillig of professioneel). Er wordt dus een “+” toegevoegd
aan bestaand goed functionerende voorzieningen!
Maatschappelijk
rendement
 
 
GoPo vraagt om een businessmodel benadering die niet past
bij een dergelijk concept en overigens in heel Nederland niet aan de orde is bij
buurtservicecentra. Er is namelijk niet exact te kwantificeren of een
investering in BSC leidt tot minder zorg. Wel zie je dat een wezenlijke schakel
zijn voor de leefbaarheid in de wijk en daarmee in een basisbehoefte voorziet.Omvang

Gouda Positief vraagt zich af of de omvang van het BSC wel
nodig is, want de omvang wordt groter dan de Buurtstee, waar nu een deel van de
activiteiten plaatsvindt. Opnieuw slaat de partij de plank mis.
 
Het gaat om een samengaan van bestaande locaties: Buurtstee,
Kinderbibliotheek (in Plaswijkschool) Sociaal Team (Buchnerweg) en centrum voor
Jeugd en Gezin (Thorbeckelaan). Alles opgeteld komt er niet meer m2 in gebruik,
maar is er wel sprake van meerwaarde door onderlinge samenwerking en
afstemming.

Businesscase 
 
Gouda Positief is heel kritisch op de financiën en dat is op
zichzelf goed. Dat is de ChristenUnie ook. Ze vergeet echter dat ze in de
vorige college periode het plan heeft gesteund en er nu met valide argumenten
extra geld nodig is. Daarbij komt als voordeel dat in de bestaande situatie
huur aan derden wordt betaald en de gemeente tegemoet komt in die kosten, maar
er financieel niets van terugziet. Straks wordt aan de gemeente Gouda die huur
betaalt, waardoor er financieel een beter plaatje ontstaat.
Ook wil Gouda Positief dat richting de huurder geen
huurcontract van 10 jaar wordt aangeboden, omdat de gemeente maar 4 jaar
helderheid geeft over subsidie aan de huurder (Kwadraad). Ook hier is een
logische verklaring voor. Het college heeft een mandaat voor 4 jaar en kan niet
voor toekomstige colleges beslissen. Kwadraad gaat investeringen doet en wil daarom
voor een langere termijn zekerheid hebben. Ze zouden die investeringen nooit
doen voor een periode van 4 jaar en daarmee was er dan ook  geen Buurtservicecentrum komen, terwijl het
college in de vorige college periode (inclusief Gouda Positief) had besloten
dat die er wel moest komen….

Besluit

Het zou Gouda Positief sieren als ze op haar schreden
terugkeert en volgende week gewoon instemt met het extra krediet voor het Buurtservicentrum.
De ChristenUnie is blij dat er nu een start wordt gemaakt met de realisatie van
dit BSC die naar verwachting in januari 2020 haar deuren zal openen.

Raadsvergadering terug kijken? Dat kan via: