Deze week is de nieuwe update vanuit het college weer verschenen met het laatste nieuws rondom corona in Gouda. Graag deel ik dit nieuws weer met jullie.

Corona in cijfers in de regio

In de week van 22 tot 28 februari 2021 zijn in totaal 14.882 personen, waaronder 1.530 kinderen onder de 10 jaar, getest in de corona teststraten in de regio. In totaal testte 8,7% positief, opnieuw een daling in vergelijking met vorige week. Dat is goed nieuws.

In de commerciële teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 1.450 personen uit Hollands Midden positief op corona. Afgelopen week overleden 17 personen uit de regio aan de gevolgen van het coronavirus.

Besmettingen in de opvang

Vorige week bleek een aantal cliënten in de maatschappelijke opvang van het Leger des Heils voor dak- en thuislozen het corona-virus te hebben opgelopen. Een cliënt moest in het ziekenhuis worden opgenomen, maar is gelukkig hersteld. De overige cliënten die bij deze personen in de buurt zijn geweest, moesten in quarantaine wat door de problematiek van de bewoners een stevige opgave is geweest. Deze maatregelen hebben gelukkig effect gehad en er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd en de quarantaine maatregelen zijn opgeheven.

Vaccinaties

In totaal zijn 38.118 mensen uit Hollands Midden gevaccineerd. Dat is 4,2% van de inwoners van Hollands Midden. Op dit moment worden 80-plussers en zorgpersoneel gevaccineerd. De GGD Hollands Midden vaccineert op drie locaties: Leiden, Gouda en Alphen aan den Rijn.

Inwoners die aan de beurt zijn, ontvangen een uitnodigingsbrief en daarmee kan een afspraak worden gemaakt voor vaccinatie. Mensen mogen zelf kiezen op welke vaccinatielocatie in Nederland zij zich laten vaccineren.

Inwoners uit Gouda hebben te maken gehad met de situatie dat ze na een eerste prik in Gouda voor de tweede prik niet in Gouda terecht konden. Dit werd veroorzaakt door het feit dat in het afsprakensysteem van de GGD een beperkt aantal tijdsloten was opengesteld voor de Goudse locatie. Dit is inmiddels hersteld en inwoners kunnen vragen om de afspraak alsnog in Gouda te laten plaatsvinden. Via de algemene afsprakenlijn kunnen inwoners hun afspraak alsnog omzetten naar Gouda. De GGD heeft via haar kanalen bekend gemaakt dat deze afspraken kunnen worden omgezet naar de locatie naar keuze.

Nieuwe doelgroepen gevaccineerd

Sinds zondag 28 februari 2021 worden ook zorgmedewerkers uit de wijkverpleging uitgenodigd voor vaccinatie. Zij worden gevaccineerd met het AstraZeneca vaccin.

Bron: GGD

Deze cijfers worden dagelijks bijgewerkt op:

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Groene Hart Ziekenhuis
Laatste update:                                 
maandag 1 maart
Aantal coronapatiënten niet op IC     10
Aantal coronapatiënten op IC             2
Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers

Handhaving

In het algemeen komt zowel uit landelijk onderzoek als uit de ervaring van de handhavers naar voren dat mensen minder goed aanspreekbaar zijn op het naleven van de corona-regels. Hoewel het overgrote deel van de inwoners zich houdt aan de maatregelen is er een groep die zich in toenemende mate minder laat corrigeren. De gesprekken tussen handhavers en mensen die zich niet aan de voorschriften houden worden grimmiger. Ondanks deze discussies, is het de afgelopen week relatief rustig geweest op het gebied van handhaving.

De afgelopen week zijn 11 bekeuringen uitgedeeld, waarvan 6 voor het niet dragen van een mondkapje en het niet houden van afstand. Verder is bestuursdwang toegepast om een feestje van een klein groepje jongeren in een caravan te beëindigen.

Supermarkten en feestdagen

Supermarkten verwachten op de feestdagen in april en mei grote bezoekersaantallen. Vanwege de coronapandemie is het voor de volksgezondheid van belang dat bezoekers zoveel mogelijk verspreid over de dag hun boodschappen kunnen doen, zodat zij zich aan de coronamaatregelen kunnen houden.

Conform het collegeakkoord zijn winkels gesloten op Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag maar om voldoende gelegenheid te geven aan bezoekers om rustig boodschappen te kunnen doen, zijn de supermarkten op Goede Vrijdag geopend tot 19.00 uur en op Koningsdag tot 22.00 uur. Daarnaast krijgen supermarkten de mogelijkheid om, bij wijze van uitzondering, aanstaande Tweede Paasdag (5 april 2021), Hemelvaartsdag (13 mei 2021) en Tweede Pinksterdag (24 mei 2021) langer geopend te zijn, namelijk tot 22.00 uur in plaats van tot 18.00 uur. Supermarktbezoekers kunnen zo meer verspreid over de dag hun boodschappen doen. Vanzelfsprekend kunnen deze verruimde openingstijden alleen doorgaan indien de avondklok niet langer van toepassing is.

Goudse Coronamonitor

Het is inmiddels een jaar geleden sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland. De sociale, economische en financiële gevolgen van het virus zijn groot. Ook in Gouda. Om een goed beeld te krijgen van de gevolgen voor Gouda is de Goudse coronamonitor ontwikkeld. Eind 2020 heeft ook de gemeenteraad aangegeven behoefte te hebben aan een Gouds beeld van de gevolgen opverschillende thema’s. De Goudse coronamonitor helpt daarbij. De monitor is verzonden naar de gemeenteraad en zal donderdagmiddag beschikbaar worden via de website van de gemeente Gouda.

Onderwijs

Sinds 1 maart mogen ook scholen voor voortgezet onderwijs onder voorwaarden weer meer leerlingen ontvangen. Doordat het op school noodzakelijk is om 1,5 meter afstand te houden, is het niet mogelijk dat alle leerlingen tegelijk op school zijn. Scholen krijgen daarom ruimte voor maatwerk. Voorwaarde daarbij is dat alle leerlingen minimaal 1 dag per week naar school kunnen.

In de meeste gevallen zal er voldoende ruimte zijn om leerlingen vaker te ontvangen. Het kabinet roept scholen dringend op om hierbij prioriteit te geven aan examenleerlingen, leerlingen in een kwetsbare positie en leerlingen op het vmbo die praktijklessen volgen.
Voor het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs geldt dat veel leerlingen praktijkgericht onderwijs volgen en/of zich in een kwetsbare positie bevinden, waardoor fysiek onderwijs al de norm was. Dit blijft zo.

Sinds 1 maart mag het mbo ook weer deels open. Dit betekent dat iedere student weer ten minste één dag per week naar school gaat. Het gaat hier dus om zowel theorielessen, praktijklessen en examens.

Deze week is vanuit het college een nieuw memo verschenen over de corona maatregelen in Gouda en de meest recente cijfers. Tevens nieuws over extra middelen vanuit het rijk.

Corona in cijfers in de regio

In de week van 8 tot 14 februari zijn 8.367 personen getest in de corona teststraten. Ondanks het winterse weer, is de testbereidheid niet afgenomen. In totaal testte 11,8% positief, een stijging in vergelijking met vorige week. Al sinds begin januari schommelt het percentage positieve uitkomsten tussen de 10% en 13%. Er is dus geen sprake van een afname van coronabesmettingen. In de commerciële teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 1.167 personen uit Hollands Midden positief op corona. Afgelopen week overleden 24 personen uit de regio aan de gevolgen van het coronavirus.

Vaccinaties

Afgelopen week zijn er in onze regio 9.614 mensen gevaccineerd. Daarvan kwamen 6.347 mensen voor een eerste en 3.267 mensen voor een tweede vaccinatieprik.

Maandag 15 februari zou de Goudse vaccinatie-locatie aan de Dick van Dijckhal open gaan maar door het winterse weer is dit die maandag niet gelukt. In de ochtend waren de afspraken al afgezegd en in de middag bleken de vaccins vanwege de gladheid op de weg niet op tijd op de locatie te zijn gekomen. Vanaf 15 uur die middag is er volgens afspraak geprikt. Ook is er langer doorgewerkt om de mensen die op maandag een afspraak hadden staan, toch te kunnen vaccineren. Woensdagmorgen is de locatie officieel geopend door wethouder Corine Dijkstra. Op 1 maart opent de vaccinatielocatie in Alphen aan den Rijn. Dat is eerder dan verwacht. Dat komt doordat de voorraad landelijke vaccins versneld wordt ingezet.

De zevende vaccinatielocatie is bekend; de vaccinatielocatie in Leiderdorp. De vaccinatielocatie komt in Sporthal de Bloemerd. Wanneer Sporthal de Bloemerd als vaccinatielocatie opengaat, is afhankelijk van de levering van vaccins. De GGD Hollands Midden start deze maand al wel met de opbouw van de locatie om klaar te zijn om te gaan prikken wanneer er toch meer vaccins aan Nederland geleverd worden.

Vaccinatieafspraak alleen mogelijk met uitnodigingsbrief

In het NOS-journaal van zondag 14 februari is het beeld ontstaan dat mensen ook zonder afspraak terecht kunnen voor vaccinatie. Dat is niet zo. Alleen mensen met een uitnodigingsbrief kunnen een afspraak maken en moeten de brief ook kunnen laten zien. De GGD is blij met de grote bereidheid van mensen om zich te laten vaccineren. Toch plant de GGD geen mensen in die niet tot de doelgroepen behoren die nu aan de beurt zijn.

Cijfers in Gouda

Bron: GGD

Deze cijfers worden dagelijks bijgewerkt op:

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Groene Hart Ziekenhuis

Laatste update: maandag 15 februari
Aantal corona patiënten niet op IC     12
Aantal corona patiënten op IC             4

Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website: 

https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers

Handhaving: winters weer en meer ruimte voor winkeliers

Vanaf 10 februari mochten niet-essentiële winkels de verkoop hervatten door middel van de click & collect. Daaraan zijn expliciete voorwaarden gesteld zodat dit niet leidt tot fun-shopping. Deze nieuwe activiteit en de winterpret als gevolg van sneeuw en ijs, leverde voor stadstoezicht extra taken op. Rond click & collect is besloten te gaan handhaven op excessen en die hebben zich niet voorgedaan in Gouda de afgelopen week. De indruk is dat click & collect slechts beperkt wordt ingezet in Gouda.

Het winterse weer heeft veel mensen naar buiten gelokt. Stadstoezicht heeft vooral ingezet op het begeleiden en stimuleren van mensen om de corona-regels op te blijven volgen. In Gouda is nergens een dusdanige concentratie van mensen geconstateerd dat extra maatregelen nodig waren. Het is niet nodig geweest om gebieden af te sluiten en de afgelopen week is slechts 1 bekeuring gegeven vanwege het overtreden van de corona-regels.

De verwarring rondom de avondklok op dinsdag en het uiteindelijke besluit van opschorting van het schrappen van de avondklok, heeft dinsdagavond/-nacht niet tot extra drukte op straat geleid. De Gouwenaars hebben zich netjes gehouden aan de avondklok.

Kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor welzijn in coronatijd

Het kabinet stelt 200 miljoen euro extra beschikbaar voor een maatschappelijk steunpakket gericht op sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. Dit is nodig omdat het coronavirus en de coronamaatregelen niet alleen een grote weerslag hebben op de zorg en de economie, maar ook op het mentaal welzijn en de fysieke gezondheid van Nederlanders. Het pakket richt zich specifiek op jongeren en kwetsbare groepen zoals mensen met een beperking of psychische problematiek en eenzame ouderen. 

Er is ook aandacht voor de mentale vitaliteit van werkend Nederland en door de coronamaatregelen getroffen ondernemers. Voor het steunpakket wordt samengewerkt in een brede coalitie van rijksoverheid, gemeenten, landelijke en lokale organisaties, vrijwilligers en professionals.

Lokaal en landelijk

Er wordt vooral aangesloten bij bestaande, veelbelovende activiteiten. Een groot deel van het bedrag zal via gemeenten terechtkomen bij lokale initiatieven zodat die uitgebreid kunnen worden. Een beperkt deel wordt landelijk ingezet zoals uitbreiding van de aanpak ‘Eén tegen eenzaamheid’. De komende twee weken wordt dit pakket verder uitgewerkt met de betrokken maatschappelijke partners.

Op een later moment zal dan ook duidelijk worden wat dit voor Gouda zal betekenen en welke lokale maatregelen getroffen kunnen worden.

Vorige week het het college weer een update naar buiten gebracht over de laatste stand van zaken rond corona in Gouda. Graag deel ik deze informatie weer met jullie.

Lock-down verlengd en basisscholen open

Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt het langzaam iets minder druk. Maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk, want die varianten zijn besmettelijker en kunnen leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. Daarom moeten nieuwe besmettingen nu zo veel mogelijk worden tegengaan, zodat de ziekenhuizen ook de komende maanden ruimte houden voor coronapatiënten en de reguliere zorg. 

Daarom heeft het kabinet besloten om de huidige lockdown voort te zetten. Wel zijn de basisscholen en kinderopvang sinds 8 februari weer open. 

Daarnaast mogen consumenten vooraf geplaatste bestellingen, op vooraf afgesproken tijden, ophalen bij de winkel.

Corona in cijfers in de regio

In de week van 25 januari tot 31 januari 2021 zijn 9.501 personen getest in de corona teststraten in de regio. Hiervan bleek 10,7% positief, nauwelijks een daling in vergelijking met vorige week. In de commerciële teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 1.219 personen uit Hollands Midden positief op corona. 

Afgelopen week overleden 20 personen uit deze regio aan de gevolgen van het coronavirus.

Hoewel het aantal testen dat de GGD afneemt daalt, daalt het percentage positieve testuitslagen niet. Al vanaf begin januari blijft dat percentage schommelen tussen de 10% en 13%. Er is dus geen sprake van een daling van het percentage positieve uitslagen.

Vaccinatie

In januari zijn 7.883 personen in Hollands Midden gevaccineerd. Dat zijn nog voornamelijk zorgmedewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen. Ondertussen is ook gestart met vaccineren van de oudste inwonersgroepen; ruim achthonderd 90-plussers uit deze regio. Sinds vorige week worden ook 85-plussers gevaccineerd.

Versnelling landelijke vaccinatiecampagne

Het ministerie van VWS heeft besloten de landelijke voorraad vaccins eerder in te zetten. Dat betekent dat een groot deel van de vaccins die gereserveerd waren voor de tweede vaccinatieprik, nu worden ingezet als eerste vaccinatieprik. Voor Hollands Midden betekent dit dat sinds woensdag 3 februari fors meer mensen kunnen worden gevaccineerd. Daardoor kan twee weken eerder dan gepland gestart worden met vaccineren van de doelgroep 80+. Deze doelgroep ontvangt een uitnodigingsbrief thuis.

Met deze uitnodigingsbrief kan betrokkene een afspraak maken voor een vaccinatie.
Vaccinatie is altijd gratis. Thuiswonende mobiele 80-plussers worden gevaccineerd op de GGD- vaccinatielocatie. Niet-mobiele ouderen worden gevaccineerd door de huisarts.

Omdat niet alle ouderen in staat zijn zelf een afspraak te maken voor vaccinatie, kunnen ook kinderen, mantelzorgers, gevolmachtigden, medewerkers van een verpleeghuis en een doventolk bellen om voor een oudere een afspraak in te plannen. Er mag ook één begeleider mee naar de vaccinatieafspraak.

Wijzigingen beleid kinderen

De Britse virusmutatie is besmettelijk onder kinderen. Daarom is er sinds 1 februari een nieuw landelijk beleid voor het bron- en contactonderzoek en het testen van kinderen.

Voortaan moeten kinderen die corona gerelateerde klachten hebben thuisblijven en worden getest. Zij mogen dus niet naar de noodopvang, school en/of sport. Als kinderen corona hebben, blijven ook hun huisgenoten thuis.

Kinderen gaan in quarantaine als zij, langer dan 15 minuten op minder dan anderhalve meter, met iemand in contact zijn geweest die corona heeft. Dat kan een familielid, maar ook een klasgenoot zijn. Zij mogen dan dus niet naar de noodopvang, school en/of sport. Als zij tijdens die quarantaine klachten ontwikkelen is het de bedoeling dat het kind wordt getest. Als het kind geen klachten heeft, komt het na 5 dagen in aanmerking voor een test. Als die uitslag negatief is mag het kind weer uit quarantaine.

Gedragsonderzoek

Afgelopen week zijn de nieuwste cijfers van het gedragsonderzoek in de regio gepubliceerd. Uit dit onderzoek blijkt dat 82% van de inwoners in Hollands Midden bereid is zich te laten vaccineren.

Van de mensen met corona gerelateerde klachten, zegt 68% zich te laten testen. Opvallend is dat 65% van de deelnemers aangeeft toch naar buiten te gaan als zij corona gerelateerde klachten hebben. Een derde geeft aan ook mensen op bezoek te ontvangen als zij klachten hebben.

De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat de maatregelen niet goed worden nageleefd.

Cijfers in Gouda

Deze cijfers worden dagelijks bijgewerkt op:

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Groene Hart Ziekenhuis
Laatste update: maandag 1 februari
Aantal coronapatiënten niet op IC     16
Aantal coronapatiënten op IC             7

Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website: https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers

Handhaving

De afgelopen week heeft de handhaving rond de corona maatregelen op straat vooral in het teken gestaan van de noodverordening en de avondklok. Volgens afspraak is er iedere avond ondersteuning geweest door middel van een bezetting van de meldkamer. Zeker de eerste dagen is er actief ondersteund bij meldingen. De laatste dagen is het binnen het cameragebied rustig. 

Er zijn 13 boetes uitgeschreven voor het niet dragen van een mondkapje. En ook zijn er drie waarschuwingen gegeven voor samenscholing. Een ondernemer had een illegale loterij georganiseerd en de prijzen konden worden opgehaald bij de winkel door de winnaars. Door het onderscheppen van berichten heeft handhaving daadwerkelijk winnaars bij de betreffende winkel gezien. De ondernemer is hierop aangesproken en hier zal nog een bestuurlijke sanctie op volgen.

Vanuit de handhavers op straat komt wel het signaal dat niet alle bewoners zich strak houden aan de regels. Daar waar eerst bewoners bij het binnenkomen van een winkelcentrum of winkel een mondkapje op hadden, wordt deze vaker pas na binnenkomst opgezet. Ook de 1,5 m afstand wordt niet altijd automatisch in acht genomen. Personen die daar op worden aangesproken reageren niet altijd even gepast. Dit is vooral gericht tegen de regels en niet tegen de medewerkers van Stadstoezicht. Dit zien we ook in andere gemeenten zich voordoen. 

Verreweg de meesten Gouwenaars houden zich aan de avondklok en is het stil op straat na 21 uur. Wel heeft de politie 111 boetes uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok sinds de invoering ervan.

Gesprek religieuze organisaties

Vorige week heeft er weer een digitaal gesprek plaatsgevonden tussen de burgemeester, wethouder Dijkstra en diverse religieuze organisaties zoals kerken en moskeeën in Gouda. Een arts van de GGD nam ook aan dit gesprek deel om meer toe te lichten over de pandemiebestrijding en corona vaccinaties.


Het college heeft deze week een memo laten uitgaan over de laatste stand van zaken rondom corona in Gouda en die informatie wil ik jullie niet onthouden.

Verlenging lockdown

Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft. De volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland ten minste tot en met 9 februari in lockdown blijft. Daarnaast vraagt het kabinet het OMT ook nut en noodzaak van eventuele verzwarende maatregelen, zoals een avondklok, te onderzoeken.

Corona in cijfers in de regio

In de week van 4 januari tot 10 januari 2021 zijn 13.798 personen getest in de corona teststraten in de regio. Hiervan bleek 13,7% positief, dat is hetzelfde percentage als vorige week. In de commerciële teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 2.524 personen uit Hollands Midden positief op corona. 

Afgelopen week overleden 29 personen in de regio aan de gevolgen van het coronavirus.

Rond de feestdagen bleef het aantal positieve testuitslagen gelijk aan de piek van voor de lockdown, ondanks de strengere maatregelen. Nu de feestdagen voorbij zijn, ziet de GGD voor het eerst een daling in het aantal testafnames. Het percentage positieve testen daalt alleen nog steeds niet. De effecten van de harde lockdown zijn beperkt zichtbaar in de cijfers.

Vaccinatie

Op vrijdag 15 januari a.s. start de GGD Hollands Midden met het vaccineren van zorgpersoneel. Op dit moment zijn bijna alle beschikbare plekken in onze regio ingepland.

De GGD Hollands Midden ontvangt veel telefoontjes van mensen die kwetsbaar zijn, maar nog geen uitnodiging voor vaccinatie hebben ontvangen. Zij willen graag weten of het verstandig is dat zij zich laten vaccineren. Op dit moment heeft de GGD nog geen antwoord op deze vragen. De GGD heeft alleen antwoord op vragen over de bijwerkingen en de werkzaamheid van het Pfizer-vaccin. De Gezondheidsraad geeft nog advies over welke doelgroep welk vaccin toegediend krijgt. Pas dan weet de GGD met welk vaccin zij gevaccineerd worden.

Mutatie coronavirus Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika

De laatste weken is er veel aandacht voor de coronamutatie uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. De GGD Hollands Midden houdt de situatie goed in de gaten en onderzoekt testafnames op deze nieuwe varianten.

Cijfers in Gouda

Deze cijfers worden dagelijks bijgewerkt op: https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Groene Hart Ziekenhuis

Cijfers dinsdag 12 januari 2021

 • Aantal coronapatiënten niet op IC: 25
 • Aantal coronapatiënten op IC: 7

Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers

Handhaving

De afgelopen week zijn er meer boetes uitgeschreven voor mensen die, op de plaatsen waar het verplicht is, geen mondkapje dragen. In totaal zijn er door de BOA’s 27 boetes uitgeschreven, het merendeel voor het niet dragen van een mondkapje. Er zijn tevens 10 formele waarschuwingen gegeven. Daarnaast zijn er 56 waarnemingen geweest waarbij vaak de aanwezigheid van de handhavers voldoende was om de overtreding te doen stoppen. Wel merken de handhavers dat het publiek steeds vaker negatief staat tegenover de handhaving van de coronaregels. Zodra ze zelf worden aangesproken vinden ze een boete overdreven of onterecht. Dit heeft ook al geleid tot twee aanhoudingen de afgelopen dagen.

De winkels houden zich over het algemeen nog steeds keurig aan de afspraken. Dit geldt ook voor de horeca. Enkel bij het afhalen vormde zich soms een oploop van mensen mede door het ter plaatse nuttigen van een consumptie. Deze horecaondernemers worden hierop aangesproken.

Vaccinatie campagne

Op 6 januari is de allereerste coronavaccinatie gezet in Veghel.

Rol GGD bij uitvoeren vaccinatiestrategie

Anders dan in de eerste periode van deze pandemie is ervoor gekozen een strakke landelijke regie te voeren op de gehele campagne. Dat betekent dat de GGD HM relatief weinig invloed heeft op de vaccinatiestrategie. De belangrijkste besluiten worden door de minister samen met de landelijke projectdirectie vaccinatie genomen. 

De vaccinatiestrategie is inmiddels bekend. De roadmap vaccinatiestrategie van de rijksoverheid geeft de samenvatting. Hierin wordt de volgorde van vaccinatie bepaald en aangegeven welke partij dit gaat uitvoeren. De snelheid van vaccinatiecampagne wordt daarbij bepaald door de beschikbaarheid van de vaccins (leveringsdata en hoeveelheden). Dit maakt dat er m.b.t. de planning nog diverse onzekerheden zijn.

Centrale locaties

De vaccinaties door de GGD worden uitgevoerd vanuit centrale locaties. Voor de eerste doelgroep zorgmedewerkers gebeurt dit op één centrale locatie in Hollands Midden, ECC in Leiden. Dit omdat het pfizer-vaccin niet in kleine hoeveelheden kan worden verspreid en na ontdooiing beperkt houdbaar is.
Zorgmedewerkers kunnen zelf kiezen voor de locatie die het beste uitkomt. GGD Hollands Midden vaccineert vanaf 15 januari in de locatie ECC Holiday Inn aan de Haagse Schouw in Leiden. Er is door de minister bepaald dat er in deze eerste fase maximaal 25 GGD-locaties in heel Nederland kunnen zijn. Dit levert reisafstanden op, de werkgevers faciliteren dit voor hun medewerkers. Om de bereikbaarheid met OV de verbeteren is er vanaf Station Leiden elk kwartier een pendelbus naar de vaccinatielocatie en terug (corona-proof). De aantallen vaccinaties per dag gaan na de eerste weken snel oplopen. De campagne wordt in volgende fases al snel dermate omvangrijk dat er meer locaties nodig zijn.

Inmiddels is duidelijk dat het niet haalbaar zal zijn om in alle gemeenten een locatie te openen. Dit vanwege logistieke overwegingen en ook omdat de centrale functies op zo’n locatie, met name de functie van medisch eindverantwoordelijke artsen, beperkt beschikbaar zijn.

Locaties in Hollands Midden en Gouda

De aanpak is nu als volgt:

 1. 1)  De locatie ECC voor Leiden e.o., blijft gehandhaafd tot het einde van de vaccinatiecampagne.

 2. 2)  Voor 1 februari worden in Gouda en Alphen aan den Rijn twee grote vaccinatielocaties ingericht. In Gouda zal de Dick van Dijk Hal worden ingericht als centrale vaccinatielocatie.

 3. 3)  Als deze 3 hoofdlocaties ingericht zijn, worden vier kleinere locaties ingericht. Deze locaties worden zo gekozen dat de reisafstanden voor zoveel mogelijk inwoners tot de vaccinatielocatie wordt beperkt.


Begin januari 2021 heeft het college weer een memo gepubliceerd over de laatste stand van zaken rond corona in Gouda. Graag deel ik deze informatie met jullie.

Corona in cijfers in de regio

In de week van 28 december 2020 tot 3 januari 2021 zijn 16.427 personen getest in de corona teststraten in de regio. Hiervan bleek 13,7% positief. In de (commerciële) teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 2.845 personen uit Hollands Midden positief op corona. Afgelopen week overleden 39 personen uit onze regio aan de gevolgen van het coronavirus.

Vaccinatie zorgpersoneel

De GGD Hollands Midden geeft aan dat het vaccineren van zorgpersoneel op 15 januari start. Dat is drie dagen eerder dan gepland. Het ministerie van VWS heeft de GGD namelijk gevraagd eerder te starten. Omdat alle voorbereidingen op tijd klaar zijn, lukt het eerder te beginnen.

Zorgmedewerkers die in aanmerking komen voor het vaccin ontvangen een uitnodiging via hun eigen werkgever. Met die uitnodigingsbrief kunnen zij een afspraak maken. Zij mogen zelf kiezen op welke van de 25 vaccinatielocaties in het land zij zich laten vaccineren.

Het vaccineren duurt ongeveer een kwartier. In dit kwartier wordt de administratie afgehandeld, de prik gezet en wordt de gevaccineerde nog even in de gaten gehouden in een nazorgruimte. De GGD wil er namelijk zeker van zijn dat iedereen zich goed voelt voordat zij naar buiten gaan. Na ongeveer 21 dagen komt de zorgmedewerker terug voor de tweede vaccinatieprik.

Ziekenhuizen en huisartsen hebben afgelopen week ook voorrang gekregen in de vaccinatiestrategie. Zij worden niet door de GGD gevaccineerd. De ziekenhuizen en huisartsen verzorgen zelf de vaccinatie van hun eigen personeel.

Landelijk telefoonnummer voor vragen over vaccinatie

Er is een landelijk telefoonnummer geopend waar mensen terecht kunnen met vragen over het coronavaccin. Dat nummer is 0800-1351. Mensen met een kwetsbare gezondheid die vragen hebben over hun specifieke situatie in relatie tot het vaccin, kunnen contact opnemen met hun eigen huisarts.

Bron: GGD

Deze cijfers worden dagelijks bijgewerkt op:

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Groene Hart Ziekenhuis
Laatste update: maandag 4 januari
Aantal coronapatiënten niet op IC     29
Aantal coronapatiënten op IC             4
Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers

Handhaving

Na de persconferentie met de aankondiging van de “intelligente” lockdown heeft het even geduurd voordat helemaal duidelijk was wat wel en niet mocht. Een aantal winkels dacht dat de regelgeving ruimte gaf om (gedeeltelijk) open te blijven. Vervolgens zijn er nadere richtlijnen gekomen waardoor duidelijker was wat wel en niet mocht. De contactberoepen waren vanaf het eerste moment al keurig dicht. In Gouda zijn geen overtredingen aangetroffen. De tweede week waren ook alle niet essentiële winkels dicht. Een enkele ondernemer had nog moeite met toepassing van de aangescherpte richtlijnen, met name waar het gaat om het ontvangen van particulieren. Na een waarschuwing van Stadstoezicht houden zij zich ook aan de richtlijnen. De horecagelegenheden, gesitueerd rond de Markt, hadden hun terras versierd en ingericht met kramen teneinde de uitgifte van goederen aantrekkelijker te maken. Behoudens een enkele overtreding rond samenscholing rond de terrassen is de regelgeving vanuit TVM COVID-19 redelijk opgevolgd.

Over het algemeen is de kerst en oud- en nieuwperiode rustig verlopen qua incidenten voor Stadstoezicht. Er zijn veel mensen aangesproken en die hebben op de juiste wijze gereageerd. De inzet op beide kerstdagen is zonder bijzonderheden verlopen. Er is een speciale inzet geweest op Oudjaarsnacht. Twee teams van 4 personen zijn in opdracht van de politie ingezet op meldingen gedurende de nacht. Ook de burgemeester en het hoofd Veiligheid en Wijken stonden paraat en zijn mee geweest.

De warenmarkten zijn minder bezet en om die reden was het houden aan de looprichting geen prioriteit. Stadtoezicht heeft haar capaciteit vooral ingezet in de wijken en voornamelijk rond geopende winkels. Gedurende de periode van 23 december 2020 tot en met 5 januari 2021 zijn er 27 bekeuringen en 21 formele waarschuwingen uitgereikt. De helft voor het niet dragen van een mondkapje, 7 voor samenscholing en de andere voor verschillende feiten.

Jaarwisseling

De jaarwisseling is relatief rustig verlopen. De politie heeft 19 incidenten geregistreerd (in 2019 waren dit er 26), die betrekking hebben op branden (3x), vernielingen (2x), incidenten met het afsteken of voorhanden hebben van vuurwerk (6x) en ruzies (4x).

Vuurwerk

Ook in Gouda is voorafgaand en tijdens de jaarwisseling wel vuurwerk afgestoken maar dit heeft niet geleid tot ernstige, aanhoudende overlast. Wel zijn door vuurwerk een aantal panden beschadigd: de pui van een fysiopraktijk aan het Driewegplein in Achterwillens, een leegstaand pand aan de Walvisstraat, brand op het dak van een schuurtje in de wijk Korte Akkeren, de brievenbus van buurthuis de Walvis en de deur bij gebouw de Bühne. Verder is nog wat straatmeubilair gesneuveld.

Overlast

  Voor zover nu bekend zijn er geen illegale feesten of evenementen georganiseerd rond de jaarwisseling. Door tijdig overleg is voorkomen dat een feest zou worden georganiseerd.

  De rust in de wijken is gebleven. Alleen bij de Marathonlaan heeft een groepje jongeren een paar dagen voor oud en nieuw een paar keer eieren naar de politie gegooid. Toen bekend werd wie het waren, is de wijkagent bij drie jongens en hun ouders op huisbezoek geweest. De jongeren hebben huisarrest gekregen voor de jaarwisseling.

  Er waren geen grote groepen jongeren hinderlijk of overlastgevend op straat gedurende de jaarwisseling en het bleef rustig. Op het parkeerterrein van Jodan Boys verzamelde zich wel steeds meer grotere groepen personen in de nacht. Dit heeft niet geleid tot meldingen of overlast. De situatie is daarom gemonitord door politie en stadstoezicht. Uiteindelijk zijn de personen weggegaan. Deze locatie en personen hebben wel de aandacht van de gemeente en politie voor een structurele aanpak voor overlastgevende groepen.

Activiteiten voor (risico)jongeren

Voorafgaand aan de jaarwisseling zijn dagelijks activiteiten voor jongeren georganiseerd in de buitenlucht voor met in achtneming van de corona maatregelen. Tijdens de jaarwisseling waren er voor risicojongeren geen specifieke activiteiten georganiseerd door de gemeente. De Kickbokstrainer uit Korte Akkeren heeft op oudejaarsavond wel activiteiten buiten gedaan met jongeren vanaf ongeveer 22 uur en de landelijke eenheid van de politie had een FIFA-voetbaltoernooi georganiseerd en vanuit Gouda hebben 15 jongeren meegedaan.

Goud en Nieuw TV Show

De gemeente heeft zich, mede naar aanleiding van de motie van de Partij voor de Dieren van 9 december jl., ingezet om activiteiten rond oud en nieuw te organiseren. Hiertoe is een brainstorm georganiseerd waarvoor verschillende organisaties uit de stad waren uitgenodigd. Op 18 december kwam een slagvaardige club mensen bijeen: Gouda Bruist, Kernkracht, ds David van Veen (de Veste), Koninklijke Horeca Nederland  afd. Gouda, MASS Events, Suus Events, Yunited/Select Festivals. Samen hebben zij ideeën verzameld, die uiteindelijk geresulteerd hebben in de Goud en Nieuw TV Show.

MASS Events en Suus Events hebben het programma gecoördineerd en waar mogelijk nog andere partijen erbij betrokken, waaronder de nachtburgemeester, ondernemers en culturele organisaties.

Het programma was een goede mix van serieuze elementen en entertainment en was aantrekkelijk voor alle inwoners van Gouda, jong en oud. Het betrof een volledig Goudse productie, die in een tijdsbestek van nog geen twee weken is neergezet. 

Bereik

Alle inwoners zijn middels een brief op de hoogte gebracht van de online uitzending, die via Gouwestad, GoudaFM, alsmede via goudennieuwgouda.com te zien was. Ruim 7.000 mensen hebben (een deel van) deze uitzending online op het moment zelf bekeken. Een inschatting van het kijken op een later moment en via de Gouwestad TV levert een totaal van 9.000 kijkers op. De gemeente en Goudapot hebben financiële bijdragen geleverd voor het programma. Met de loterijopbrengst is € 4.200 opgehaald voor de horeca en winkeliers.

Kerstvieringen en buurthuizen

Door de strengere maatregelen zijn buurthuizen weer gesloten met uitzondering van activiteiten voor kwetsbare groepen onder professionele begeleiding. Dat betekent dat de buurthuizen open zijn op afspraak voor inwoners die begeleid worden door een professional (dagbesteding, sociaal team, CJG enz.). Alle recreatieve activiteiten gaan niet door. 

Ook eenmalige activiteiten van buurtbewoners in het buurthuis, zoals de kerstmaaltijd in De Walvis, konden niet doorgaan. Activiteiten waarbij kwetsbare groepen in het kader van dagbestedingsactiviteiten gezamenlijk eten, kunnen wel doorgaan omdat deze onder leiding van professionals plaatsvinden en op afspraak zijn.

Scholen en kinderopvang

Door de strengere maatregelen die op 18 december zijn ingevoerd, zijn kinderopvangorganisaties en scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs weer gesloten met uitzondering van praktijklessen. Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen moeten kinderopvang en basisscholen noodopvang bieden. Voor kinderen in kwetsbare posities moeten scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs en kinderopvang noodopvang bieden.

Terugblik thuisonderwijs op scholen

Tijdens de vorige lockdown is ervaring opgedaan met het geven van thuisonderwijs. De scholen zijn hier enthousiast en creatief mee om gegaan. Er is al lerende veel bereikt hierin. De scholen hebben de afgelopen maanden ook thuisonderwijs ingezet, wanneer dit één of meer dagen nodig was als gevolg van besmetting/quarantaine van leerkrachten of leerlingen en klassen daarom tijdelijk thuis moesten blijven. Klassen thuishouden bleef gelukkig beperkt. Scholen hebben ook voor leerlingen in quarantaine, indien mogelijk, online lessen geboden.

Leerpunten uit die periode:

  Het online onderwijs vraagt dat alle leerlingen over een laptop, computer of tablet beschikken. Daarvoor zijn in het voorjaar door het Rijk, scholen zelf en de gemeente diverse regelingen getroffen om ervoor de zorgen dat kinderen over een device konden beschikken. Inmiddels hebben de meeste/alle scholen hier voorzieningen voor zodat online onderwijs mogelijk is. In incidentele gevallen wordt een maatwerkoplossing geboden in overleg met de gemeente of het kinderfonds van de Brede School.

  Ook in de eerste periode konden kinderen van ouders met cruciale beroepen op de kinderopvang en scholen terecht. De toegang tot opvang en scholen is vrij snel daarna uitgebreid met kinderen in kwetsbare posities. De werkwijze om te bepalen of een kind in een dergelijke kwetsbare positie zit, is nu weer toegepast waardoor vrij snel geschakeld kon worden nu de scholen en kinderopvangweer dicht gingen. Scholen en kinderopvang hebben in de huidige periode nog beter in zicht welke leerlingen meer aandacht nodig hebben.

 Voor kinderen, die dat nodig hadden i.v.m. opgelopen leerachterstanden, zijn er inhaal- en ondersteuningsprogramma’s georganiseerd, voor het primair onderwijs in de zomer en voor het voortgezet onderwijs in de herfst. Driestar heeft een winterschool georganiseerd.

Terugblik kinderopvang

Tijdens de vorige lockdown konden kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in kwetsbare posities terecht op de kinderopvang. Kinderopvangorganisaties hebben ook contact onderhouden met de kinderen die in die periode thuis bleven.

Huidige beeld kinderopvang

Er is een veel hogere bezetting op de noodopvang van de kinderopvang dan vorige keer, met name in de kinderdagopvang. De noodopvang is er voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep (ook als één ouder een cruciaal beroep heeft) en voor kinderen in kwetsbare posities. De noodopvang is alleen beschikbaar voor ouders met een contract en wordt niet buiten de reguliere tijden aangeboden. Zowel ouders als medewerkers zijn minder bang voor besmetting dan tijdens de vorige lockdown.

Er is een online programma voor voorschoolse educatie.

Onderwijs vanaf 4 januari 2021

De scholen zijn weer gestart met het thuisonderwijs, nu vanuit een ruimere ervaring met virtueel onderwijs. Door Kennisnet in samenwerking met het Ministerie van OCW, PO raad, VO raad en andere organisaties is ondersteuning opgezet voor les op afstand. Vanuit de onderwijsinspectie komen er kwaliteitskaders virtueel onderwijs. Dat is ook wenselijk om ook op de langere termijn waar mogelijk kwalitatief goed virtueel onderwijs in te zetten in het onderwijs.

Eerste berichten vanuit het primair onderwijs zijn dat het thuisonderwijs goed loopt. Op het primair onderwijs gaan leerlingen met één of twee ouders met een cruciaal beroep en leerlingen in kwetsbare posities desgewenst wel fysiek naar school. Wat betreft kinderen in kwetsbare posities is het aan de school, waar nodig in overleg met de gemeente of het sociaal team, om te bepalen om welke leerlingen het gaat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ervaring van de vorige schoolsluiting. Daarbij gaat het onder meer om leerlingen die thuis geen veilige basis hebben of waar de omstandigheden of begeleiding thuis onvoldoende is om te kunnen leren, dan wel een risico hebben op leerachterstanden om andere redenen. Het Ministerie vraagt daarbij bijzondere aandacht voor leerlingen op scholen voor speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en nieuwkomers, waar scholen extra aandacht voor maatwerk moeten hebben.

Het bericht vanuit het primair onderwijs is, dat er een veel hogere bezetting op de noodopvang is dan vorige keer. Eén van de redenen is dat ouders niet meer bang zijn voor besmetting.

Op het voortgezet onderwijs gaan de volgende leerlingen fysiek naar school: examenleerlingen en leerlingen in kwetsbare posities, waarbij de school bepaalt om welke leerlingen het gaat. Hierbij worden vergelijkbare overwegingen gehanteerd als in het primair onderwijs. Verder komen leerlingen fysiek naar school voor het afnemen van schoolexamens in het voorexamenjaar en voor praktijkgerichte lessen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro). Voor het vso en het pro geldt dat het merendeel van de leerlingen praktijkgericht onderwijs volgt en/of zich in een kwetsbare positie bevindt.

Eind oktober is de nieuwe corona teststraat in Gouda in gebruik genomen aan de Hanzeweg 11. De GGD is gestart met het gebruiken van twee testkamers. Enkele dagen later is opgeschaald naar vier testkamers en sinds 2 november zijn er zes testkamers. Eind november wordt er een tweede noodgebouw geplaatst en wordt er opgeschaald naar twaalf testkamers. Eind november kunnen er dan in totaal 240 personen per uur door de teststraat.

Voetgangers, fietsers en scooterrijders komen lopend via de nieuwe, door Defensie aangelegde, brug het terrein op. Auto’s komen via de Nieuwe Gouwe OZ 40 het terrein op.

Niet toegankelijk voor invaliden

Tot zover het goede nieuws. Al snel na de opening word ik benaderd door een invalide inwoner uit Gouda die getest moest worden in de nieuwe teststraat, maar niet naar binnen kon, omdat er een trap voor de deur is.


De bewoner kreeg als reactie van de GGD: “O, we hebben niet aan een rolstoel gedacht.” Voor deze bewoner was dit uiteraard geen fijne reactie. Overal maken we ons druk over de toegankelijkheid voor mindervalide mensen, maar bij de teststraat is de GGD het totaal vergeten.

Uiteindelijk is deze bewoner buiten getest.

GGD belooft beterschap

Vervolgens heb ik het college verzocht bij de GGD te laten nagaan wat er nu precies is gebeurd en het blijkt dat bij het ontwerp van de nieuwe teststraat de GGD de toegankelijkheid voor mindervaliden inderdaad vergeten is. Het is de bedoeling dat bij de bouw van de tweede unit – die zoals gezegd eind november gereed is – dit zal worden meegenomen. Ik ga er dus vanuit dat deze unit dan wel toegankelijk zal zijn voor mindervaliden.

Waarschijnlijk zullen tot die tijd mindervaliden buiten getest moeten worden. Vervelend, maar blijkbaar kan het op dit moment niet anders. 

Ik vertrouw erop dat bij regenachtig weer deze mensen ook vanuit de auto of mogelijk zelfs thuis kunnen worden getest, maar zal het college verzoeken dit nog te bespreken met de GGD.


Deze week is er weer een nieuwe raadsmemo vanuit het college verschenen met de laatste stand van zaken rondom de Goudse Corona-aanpak.

15Noodverordening

De voorzitter van de veiligheidsregio heeft per 14 oktober 2020 de ‘15e noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden’ vastgesteld. In deze noodverordening krijgt de gedeeltelijke lockdown die het kabinet op 13 oktober jl. bekendmaakte een juridische invulling. Alle maatregelen zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat het aantal besmettingen snel daalt. De maatregelen zijn fors, maar grijpen in daar waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. 

De situatie in Nederland, maar zeker ook in Hollands Midden is kritiek en zeer zorgelijk. We moeten daarom nu meer dan ooit met elkaar de schouders eronder zetten: ons scherp aan alle maatregelen houden om de huidige opleving van het virus de kop in te drukken.

Besmettingen in de privésfeer

Zorgelijk blijven de vele besmettingen in de privésfeer. Het gaat hierbij vooral om familiebijeenkomsten, feestjes met vrienden en andere sociale activiteiten die ondanks de ernst van de situatie toch plaatsvinden. Om weer grip op het virus krijgen, blijft het cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen houden en de basisregels met elkaar blijven volgen, ook bij mensen thuis. Hierbij geldt het dringende advies om maximaal 3 mensen per dag in huis te ontmoeten.

Corona in cijfers

De cijfers in Hollands Midden

In de week van 12 oktober zijn er 15.216 personen getest in de corona teststraten in Hollands Midden. Hiervan bleek 15,8% positief, opnieuw een stijging vergeleken vorige week.

Niet iedereen werd in de eigen regio getest. Er zijn ook testen afgenomen in teststraten van buurregio’s. In de teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- & verzorgingshuizen samen testten 2.875 personen uit Hollands Midden positief op corona. Afgelopen week overleden 12 personen aan de gevolgen van het coronavirus.

Mondkapje mee naar de teststraat

De GGD vraagt mensen die zich laten testen in een teststraat een mondkapje mee te nemen. Mensen die dat niet bij zich hebben, kunnen door de GGD de toegang tot de teststraat worden geweigerd.

De GGD wil niet dat bezoekers corona krijgen bij een bezoek aan een teststraat. Daarom zijn naast alle maatregelen in de teststraten zoals looproutes, desinfectiemiddelen en ventilatie, ook mondkapjes noodzakelijk. Bijna 16% van de bezoekers heeft namelijk corona. Helaas neemt lang niet iedereen het gevraagde mondkapje mee. De GGD deelt nu nog mondkapjes uit, maar kan dit niet blijven doen.

Veel vragen over quarantaine

Bij het callcenter van de GGD gaat een groot deel van de vragen over quarantaine. De meest gestelde vraag is: “mag ik eerder uit quarantaine als ik geen klachten heb?”. Het antwoord op die vraag is nee, dat is helaas echt tien dagen. Als een persoon met iemand in contact is geweest die corona heeft, kan die persoon nog tot tien dagen na dat contact klachten krijgen. Het kan dus zo zijn dat de persoon pas op dag 9 of 10 klachten krijgt. Daarnaast is het zo dat iemand twee dagen voordat hij of zij klachten krijgt al besmettelijk is. Dan vorm je dus al een risico voor je omgeving. Het is dus echt belangrijk om tien dagen thuis in quarantaine te blijven.

Cijfers in Gouda

Op woensdagochtend 21 oktober liggen in het Groene Hart Ziekenhuis 24 Covid-patiënten, waarvan 3 op IC. In de huidige opschalingsfase zijn 25 verpleegbedden beschikbaar en 4 IC-bedden voor Covid- patiënten. Om de Covid-zorg op deze schaal te realiseren, zijn inmiddels 4 van de 8 OK’s gesloten. Omdat het aantal ziekenhuis opnames in de regio en landelijk nog steeds oploopt, bereidt het GHZ zich voor om de Covid-verpleegafdeling verder op te schalen van 25 naar 30 bedden en het aantal bedden voor Covid-IC-patiënten van 4 tot 8. Het GHZ acteert hierin als gezamenlijke ROAZ regio, wat betekent met de twee veiligheidsregio’s samen (Hollands Midden en Haaglanden).

Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers

Deze cijfers worden dagelijks bijgewerkt op: https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Teststraat in Gouda

Aanstaande maandag om 09.00 uur start de ingebruikname van de nieuwe corona teststraat in Gouda. De GGD start met het gebruiken van twee testkamers. Defensie (verbindingsofficier Veiligheidsregio) zal bij de start aanwezig zijn.

Voetgangers, fietsers en scooterrijders komen lopend via de nieuwe, door Defensie aangelegde, brug het terrein op (het noodgebouw heeft huisnummer Hanzeweg 11 gekregen). Auto’s komen via de Nieuwe Gouwe OZ 40 het terrein op.

Op woensdag 28 oktober wordt er verder opgeschaald naar vier testkamers, op maandag 2 november naar zes testkamers en eind november wordt er een tweede noodgebouw geplaatst en wordt er opgeschaald naar de volledige twaalf testkamers. Eind november kunnen er dan in totaal 240 personen per uur door de teststraat.

Handhaving

Stadstoezicht heeft tijdelijk 7 extra toezichthouders ingehuurd. Deze toezichthouders worden onder andere inzet voor controles in de binnenstad van Gouda en voor het wijkgerichte werken.

De afgelopen periode heeft Stadstoezicht toegezien op het verbod van de verkoop van alcoholhoudende dranken in de supermarkten vanaf 20:00 uur. Ook werden mogelijke (drink)locaties in de buitenruimte extra gecontroleerd. Tijdens de weekmarkt worden extra hekken geplaatst om de verplichte looprichting voor de bezoekers van het centrum van Gouda te benadrukken. Er zijn afgelopen week 8 boetes uitgeschreven voor het niet in acht nemen van 1,5 meter afstand. Daarnaast heeft er ook een corona gerelateerde aanhouding plaatsgevonden.

Om ondernemers de mogelijkheid te bieden hun zaak via afhaal- of bezorgdiensten te continueren, zijn de venstertijden voor de centrumafsluiting aangepast. Concreet houdt dit in dat de palen van de centrumafsluiting pas om 21:00 uur omhoog gaan.

Mondkapjes minima

Naar aanleiding van het dringende advies om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen, heeft het Rijk de gemeenten opgedragen om minima te ondersteunen bij het kunnen opvolgen van dit advies. (Zie ook www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/02/dringend-advies-tot-dragen-van- mondkapjes.)

In Gouda geven we deze ondersteuning als volgt vorm:
Vorige week zijn bij de Voedselbank al wegwerpmaskers bezorgd die aan klanten zijn uitgedeeld. Voor de komende uitgifte van voedselpakketten stelt de gemeente deze week 350 herbruikbare 
maskers beschikbaar, geproduceerd door The Melting Shop. Voor alle overige minima zijn, in grotere hoeveelheden, herbruikbare mondkapjes besteld bij de groothandel.

De intentie is ook deze mondkapjes deze week geleverd te krijgen en per post te versturen. Per huishouden worden dan pakketten met 3 of 4 herbruikbare mondkapjes bezorgd; dit laatste is afhankelijk van de beschikbaarheid bij de leverancier. Onder minima verstaan we in dit verband alle huishoudens met een uitkering van de gemeente (PW, IOAZ, IOAW). Van hen is bij de gemeente bekend dat ze een huishoudinkomen op bijstandsniveau hebben.

In totaal worden zo 2.000 huishoudens en de klanten van de voedselbank van mondkapjes voorzien. In Gouda kiezen we bewust voor verstrekking in natura en niet, zoals een aantal andere gemeenten, voor het verstrekken van een financiële bijdrage. Dit om o.a. problemen met beslag op het inkomen en betalingsregelingen bij een aanzienlijk deel van deze groep huishoudens te voorkomen.

Landelijk zijn er signalen dat voedselbanken minder donaties krijgen en dat heeft gevolgen voor de inhoud van de voedselpakketten. Navraag bij de Voedselbank Gouda e.o. wijst er niet op dat dit in onze regio op grote schaal speelt. Wel geeft de Voedselbank aan dat er minder vlees wordt gedoneerd.

Gesprek met religieuze organisaties

Er heeft recent twee keer een digitaal overleg plaatsgevonden tussen burgemeester Verhoeve en wethouder Dijkstra en geloofsgenootschappen. Er is daarnaast ook een overleg geweest met de moskeebesturen. Het doel van de overleggen was het inventariseren van de stand van zaken van de coronamaatregelen met betrekking tot religieuze bijeenkomsten. Er is uitgewisseld welke gevolgen de maatregelen van het afschalen van aanwezigen bij diensten hadden, hoe ze hier vorm aan gaven en waar men tegen aan liep. Ook konden er vragen worden gesteld over de uitwerking van de maatregelen. Er werd door een grote veelheid aan kerken deelgenomen aan het digitale overleg en ook een vertegenwoordiging van moskee Assalam was aanwezig. Er was unaniem grote waardering voor het op deze manier (digitaal) bijeen zijn. Het was volgens burgemeester Verhoeve de eerste keer dat er een dergelijk overleg met geloofsgenootschappen heeft plaatsgevonden. Er staat een vervolgoverleg gepland op 28 oktober.


Onlangs is er weer een nieuwe update naar buiten gebracht door het college in Gouda en daarin wordt ingegaan op de recente ontwikkelingen rond het coronavirus en de maatregelen die zijn genomen.


Noodverordening


Maandag 28 september jl. heeft het kabinet nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd naar aanleiding van de stijgende lijn in het aantal besmettingen in heel Nederland. De landelijke aanscherping vervangt de regionale aanscherping, die kort daarvoor ook in onze regio Hollands- Midden van kracht was.


Op dit moment is de 14Noodverordening van kracht die geldt vanaf dinsdag 29 september 2020 18:00 uur in ieder geval voor de duur van 3 weken. De belangrijkste aanpassingen zijn:

·      Een gezelschap bestaat uit maximaal 4 personen (uitgezonderd eenzelfde huishouden en personen tot en met 12 jaar)

·      Buiten maximaal 40 personen (die geen gezelschap vormen);

·      Binnen maximaal 30 personen per ruimte (die geen gezelschap vormen);

·      Horeca sluitingstijd: 22:00 uur (inloop 21:00 uur);

·      Sportkantines zijn helemaal gesloten;

·      Registratie bij contactberoepen.


Ten opzichte van de vorige noodverordening gelden er in veiligheidsregio Hollands Midden nieuwe landelijke maatregelen om de snelle toename van coronabesmettingen te stoppen. 

In deze maatregelen wordt er onderscheid gemaakt tussen regels die gelden voor ‘binnen’ en ‘buiten’. Bij de regels voor binnen wordt er een verschil gemaakt tussen woningen, binnenruimtes waar mensen zich vooral doorheen bewegen (bijvoorbeeld winkels, musea) en binnenruimtes waar mensen op één plaats zijn (bioscopen, cafés). Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.


Mondkapjes


Er is woensdag door het kabinet een oproep gedaan om per direct mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke ruimten. Er is aangekondigd dat er nadere duiding op deze oproep volgt. De gemeente pakt deze oproep op en zal hier in een volgend memo op terugkomen.


Cijfers GGD
 

Deze cijfers worden dagelijks bijgewerkt op: 

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona


Handhaving 


Door nieuwe noodverordeningen van de afgelopen periode heeft naast de focus op zichtbare aanwezigheid tijdens de Weekmarkten ook geleid tot controles op de sluitingstijden van de horeca en controles bij de sportverenigingen. Het algemene beeld is dat de horeca zich goed houdt aan de nieuwe richtlijnen. 


Wel zat er zorg bij de sportverenigingen. Door Stadstoezicht werd geconstateerd dat zowel in de kantines als rondom de sportvelden de 1,5 meter afstand slecht in acht werd genomen. In de nieuwe noodverordening zijn voor sportverenigingen stringentere eisen opgenomen. Stadstoezicht zal hierop controleren. 


Daarnaast gaat Stadstoezicht steekproefsgewijs controleren of bij contactberoepen de registratie van klanten plaatsvindt. 


Voor de zichtbare aanwezigheid van Stadstoezicht tijdens de Weekmarkten wordt extra ondersteuning geboden door studenten van mbo Rijnland. 8 studenten ondersteunen Stadstoezicht, voor in ieder geval de duur van 10 weken. Dit is ingegaan sinds afgelopen weekend. 


De langdurige inzet van Stadstoezicht op het controleren van de Covid richtlijnen eist zijn tol. Om de kwetsbaarheid van de afdeling Stadstoezicht te verkleinen worden binnenkort extra stadstoezichthouders ingehuurd. Zij zullen zich bezig gaan houden met controles in verband met Covid alsmede ingezet gaan worden voor het wijkgerichte werk. 


Communicatie 


De gemeente heeft met haar communicatie als doelstelling om zoveel mogelijk Gouwenaars te bereiken. Om dit te bewerkstelligen zet ze per doelgroep in op een mix van kanalen en middelen om te communiceren over de genomen en te nemen maatregelen. Wel neemt de aandacht voor de coronamaatregelen af en het is een steeds grotere uitdaging voor overheden om het belang van de maatregelen effectief over te brengen. Dit geldt ook voor Gouda. 


Eind augustus heeft de gemeente Gouda een flitspeiling (mini-onderzoek) onder Gouwenaars gehouden met vragen over de informatievoorziening van de gemeente. Hierin zijn ook vragen opgenomen over de informatie van de gemeente over Corona. 67% van de respondenten geeft aan vooral behoefte te hebben aan specifieke Goudse informatie over coronamaatregelen. 

Daarom gaat de gemeente in haar communicatie nog meer de focus leggen op de Goudse situatie. Dit sluit aan bij de aanpak van andere gemeenten. Steeds meer gemeenten kiezen er daarnaast voor om communicatie-uitingen niet meer één op één door te zetten vanuit het RIVM, het Rijk en/of de Veiligheidsregio, maar deze informatie te brengen vanuit een eigen campagne met een herkenbare slogan met bijbehorend beeld- of woordmerk. Ook onze eigen Veiligheidsregio beveelt dat aan. Het doel hiervan is om de effectiviteit van de communicatie te vergroten door mensen persoonlijker aan te spreken en een gevoel van saamhorigheid te creëren. De gemeente Gouda sluit zich hierbij aan en is bezig met de ontwikkeling van een eigen Goudse campagne

Het doel is om een herkenbaar communicatieconcept te ontwikkelen dat onderscheidend is, aanspreekt en tegelijkertijd past bij de Goudse kernwaarden. Bruikbaar voor verschillende doelgroepen en voor langere tijd, zodat er consistentie ontstaat in de gemeentelijke communicatie. 


Huwelijken 

Naar aanleiding van de aanscherping van de maatregel t.a.v. van bijeenkomsten met meer dan 30 personen, zijn de al geplande huwelijken tot 1 januari 2021 doorgenomen en is er gekeken of er sprake is van huwelijksvoltrekkingen met meer dan 30 personen. In het Huis van de Stad is er geen sprake van huwelijksvoltrekkingen met meer dan 30 personen. Op de andere trouwlocaties binnen Gouda zijn er over bovengenoemde periode 30 huwelijken gepland, waarvan 13 met meer dan 30 personen. De betreffende trouwlocaties nemen zelf contact op met de bruidsparen. De gemeente is in nauw contact met trouwlocaties over de regels. Omdat het maximumaantal personen niet geldt voor ‘het belijden van een godsdienst of levensovertuiging’ mogen er bij de kerkelijke inzegening van een huwelijk wel meer dan 30 personen aanwezig zijn. Het aantal van 30 personen betreft alleen de trouwplechtigheid maar bij het feest of de receptie na afloop niet. Dan geldt 4 personen als maximum voor een gezelschap.

Uitvaarten 


Uitvaarten zijn uitgezonderd van de regel dat er binnen maximaal 30 personen per ruimte en buiten maximaal 40 personen zijn toegestaan, er moet wel 1,5 meter afstand gehouden worden.
Voor uitvaarten binnen of buiten geldt geen maximumaantal personen onder de volgende aanvullende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf. 

Als reserveren en placeren niet mogelijk is, dan is het maximum aantal personen binnen 100. 


Venstertijden voor kwetsbare mensen 


Onderdeel van de intensivering van de corona-aanpak vormt de extra aandacht voor het beschermen van kwetsbare mensen. Venstertijden voor specifieke doelgroepen, zowel bij overheidslocaties als bij sport- en cultuuractiviteiten en bijvoorbeeld in supermarkten, kunnen daarbij helpen. 


Bij de sportverenigingen wordt in feite altijd al met venstertijden gewerkt. Activiteiten met en voor kwetsbare doelgroepen worden apart georganiseerd. Kinderen sporten samen, ouderen sporten samen, buurtsportcoaches organiseren wijk-specifieke activiteiten voor kinderen en jongeren en speciale projecten die lopen voor specifieke doelgroepen vinden ook altijd plaats op specifieke tijdstippen, met specifieke begeleiding. Bovendien zijn er sinds dinsdag 29 september nieuwe regels als gevolg waarvan publiek niet wordt toegelaten bij het sporten en sportkantines voorlopig gesloten blijven. 

  

In de Schouwburg en Garenspinnerij is het lastiger venstertijden in te stellen. Wel zijn daar uiteraard in de verschillende ruimtes en zalen maatregelen getroffen om de coronaregels, zoals het houden van afstand, goed na te leven. 


Voor de Garenspinnerij geldt dat een deel van de cursussen weer digitaal zal worden aangeboden. 


De bibliotheek monitort de situatie, en zal waar nodig venstertijden instellen. Daarbij wordt vooral gekeken naar de plekken waar weinig ruimte is, zoals de bieb in Van Noord.


Supermarkten dienen weer een actief deurbeleid te voeren en toe te zien op het maximaal aanwezige aantal klanten, gebruik van winkelwagens en het desinfecteren van winkelwagens en handen. Daarnaast zijn we in gesprek met supermarkten over venstertijden. 


Het college heeft ervoor gekozen in het Huis van de Stad geen venstertijden in te stellen. Venstertijden voor kwetsbare groepen zijn van meerwaarde als er niet op afspraak wordt gewerkt, maar we werken alleen op afspraak. Dit maakt dat drukte kan worden vermeden. Bij mensen die vanwege medische redenen niet in staat zijn om naar het Huis van de Stad te komen, worden huisbezoeken afgelegd. 


Cultuur 


Voor alle horeca, theaters en zalen geldt vanaf 29 september dat er maximaal 30 bezoekers binnen in een ruimte aanwezig mogen zijn. De Veiligheidsregio kan ontheffingen van de 30 personenregel afgeven voor culturele organisaties van groot regionaal belang. In Gouda is door de VRHM-ontheffing verleend voor De Goudse Schouwburg en de culturele programmering van de St.-Janskerk. Er wordt zeer terughoudend omgegaan met de ontheffingen. 

Voor zogeheten doorstroomlocaties zoals Museum Gouda en de bibliotheek, zijn de regels aangescherpt. Doorstroomlocaties dienen een plan in bij de gemeente hoe ze omgaan met de aangescherpte regels. Dit rekening houdend met de oppervlakte van de locatie en het kunnen naleven van maatregelen zoals de 1,5 meter onderlinge afstand. De gemeente beoordeelt de plannen. 


Nieuwe testlocatie 


Door de noodzaak om nog meer testcapaciteit te organiseren en de aankomende winterperiode het nodig maakt om beschut te kunnen testen, wordt gewerkt aan het inrichten van een nieuwe testlocatie. Alle inspanningen zijn erop gericht om een nieuwe testlocatie in gebruik te kunnen nemen in week 43. 


Onderwijs 


Het toenemend aantal besmettingen en de noodzaak om thuis te blijven bij klachten zorgen er ook in Gouda voor dat leerlingen en leerkrachten vaker fysiek afwezig zijn. De huidige situatie doet wederom een groot beroep op de organisatiekracht van de scholen, zoals het regelen van invalkrachten en (gedeeltelijk) online onderwijs, maar vooralsnog zijn bij de gemeente geen grote problemen gemeld. Zoals bekend krijgen leerkrachten inmiddels voorrang bij het testen. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om dit ook van toepassing te laten zijn voor medewerkers in de kinderopvang. 


Overleg 

Het college overlegt regelmatig met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties om knelpunten en mogelijke oplossingen te bespreken, zeker nu de corona maatregelen weer zijn aangescherpt. 


Het aantal besmettingen in Gouda is de afgelopen week met zo’n 100 gestegen. Naar aanleiding daarvan heeft de GGD een bericht laten uitgaan. Reden voor het college om weer een memo naar buiten te brengen met belangrijke informatie!

 

Aanleiding


Donderdagavond 6 augustus is de (loco)burgemeester geïnformeerd door de GGD over een toename van het aantal besmettingen in Gouda. In juli zag de GGD een langzame stijging van het aantal Coronameldingen en deze stijging heeft zich versneld in augustus. Het college maakt zich zorgen over de toename in het aantal besmettingen in Gouda.


In Gouda staat de teller nu rond 100 besmettingen (peildatum: 12 augustus) en dat is erg hoog ten opzichte van de regio Midden Holland. Uit de cijfers van de GGD blijkt duidelijk dat de besmettingen door heel Gouda verspreid zijn. 


Marokkaans Goudse gemeenschap


Het college ziet wel een grotere concentratie in Gouda Oost (Oosterwei en Goverwelle), Korte Akkeren en Bloemendaal/Plaswijck. In lijn met de landelijke trend, blijkt dat er veel besmettingen in familiekring (er is sprake van meerdere clusters) plaatsvinden, zoals verjaardagen, barbecuefeestjes en bruiloften. Er is ook geconstateerd dat de besmettingen voor een groot deel zich bevinden onder de Marokkaans Goudse gemeenschap. Er zijn sterke aanwijzingen dat Covidpatiënten zich niet aan de isolatiemaatregelen houden. Aan de hand van het bron- en contactonderzoek verwacht de GGD dat de stijging van het aantal gevallen in Gouda zich de komende dagen zal voortzetten.

De landelijke tendens waarbij de Coronamaatregelen niet worden nageleefd en de medewerking aan het bron- en contactonderzoek afneemt, is helaas ook in Gouda zichtbaar. 

 


Communicatie


Naar aanleiding van de constatering vorige week heeft de GGD de huisartsen en specialisten in Gouda en directe omgeving geïnformeerd over deze uitbraak, zodat zij alert en voorbereid zijn op nieuwe ziektegevallen.

Om inwoners bewust te maken van het belang van het volgen van de richtlijnen om verdere besmetting te voorkomen, zet de gemeente Gouda actief communicatie als volgt in:

 • De oproep van de GGD heeft de gemeente Gouda gedeeld via social media en website en is door de locoburgemeester voorzien van een quote.
 • In het weekend zijn de visuals vanuit het Rijk rondom eigen verantwoordelijkheid en het volgen van de maatregelen etc. op de gemeentelijke kanalen gedeeld
 • Woensdag 12 augustus is er op de gemeentepagina in de Goudse Post ook om alertheid gevraagd
 • Donderdag 13 augustus wordt er huis aan huis in Gouda een oproep van de burgemeester verspreid. Het betreft hier een kaart met de basisregels en de burgemeester roept inwoners op zich vooral te laten testen en thuis te blijven tot de uitslag van de test er is (zie bijlage).
 • De gemeente benadert partners die de boodschap kunnen verspreiden zoals bijvoorbeeld de moskeebesturen, Sociale Teams, CJG’s etc. 
 • Er is en filmpje van de burgemeester met een oproep naar buiten gebracht. Dit wordt gedeeld via de gemeentelijke kanalen en via lokale omroep RTV Gouwestad
 • De gemeente communiceert persoonlijk met mensen bijvoorbeeld tijdens controle van publiek toegankelijke locaties. Mensen worden aangesproken op de 1,5 meter als dat niet wordt toegepast of mensen krijgen complimenteren als ze het wel goed doen.

Handhaving


Er is landelijk geconstateerd dat de besmettingen veelal ontstaan in de ‘huiselijke kring’. Dit geldt ook voor de gemeente Gouda. Het lastige hiervan is dat het veelal gebeurt ‘achter de voordeur’. Dat is tevens lastig voor de handhavers om tegen op te treden omdat handhavers alleen in de openbare ruimte kunnen handhaven. Daarom is er afgelopen week vanuit Stadstoezicht extra toezicht geweest op openbaar toegankelijke plaatsten. Daarbij is de politie ook bij betrokken.

 

Bij controles in diverse publiek toegankelijke zaken zijn er geen overtredingen geconstateerd. Mensen houden zich aan de 1,5 meter maatregel. 

 

10e Noodbevel van kracht


De voorzitter veiligheidsregio heeft per 10 augustus 2020 de ‘10e noodverordening COVID-19’ vastgesteld. In deze noodverordening krijgen de maatregelen die het kabinet op 6 augustus bekendmaakte een juridische invulling. Gebleken is dat mensen zich niet goed houden aan de regels. 

Steeds meer mensen krijgen corona. Daarom is  er een aantal aanscherpingen doorgevoerd in de regels. 

 

Vervolgaanpak


Op 12 augustus heeft de gemeente gesproken met een afvaardiging van de Marokkaans Goudse gemeenschap. Zij delen de zorgen en zien het belang van een gezamenlijke aanpak en zijn graag bereid om hier samen met de gemeente in op te trekken. Juist om de kwetsbare mensen en ouderen te beschermen binnen de gemeenschap en daarmee ook heel Gouda. Hierbij is het van belang om op te merken dat ondanks een link naar de Marokkaans Goudse gemeenschap, corona onder ons is en voor iedereen geldt dat het belangrijk is om je aan de regels te houden. 

 

Naar aanleiding van deze zorgelijke ontwikkeling heeft op 12 augustus ook een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de GGD en de politie. In dit overleg is verkend welke mogelijke maatregelen nog meer genomen kunnen worden op de korte termijn. Daarnaast wordt met diverse scenario’s rekening gehouden. De hoop is natuurlijk dat het aantal besmettingen zich stabiliseert en uiteindelijk weer een dalende lijn laat zien. De verwachting voor de komende tijd is echter dat dit nog niet aan de orde zal zijn. Deze week vindt er dagelijks bestuurlijk overleg plaats en komt het crisisteam bij elkaar om tot een vervolgaanpak te komen. De cultuursector heeft het zwaar en o.a Tineke Maas kwam onlangs daarover in het nieuws

Op 8 mei jl. is er weer een memo verschenen met informatie over de stand van zaken rondom de Goudse crisisaanpak Corona. Er zijn nieuwe ontwikkelingen te melden die voor de inwoners van Gouda van belang zijn!


Algemeen


Woensdag 6 mei jl. heeft het kabinet aangekondigd een verdere versoepeling door te voeren. Dit begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau en tenslotte ook op landelijk niveau. 


Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden hiervan de details verder uitgewerkt en bekend gemaakt.


Om een en ander mogelijk te maken, zal hiervoor een 5noodverordening moeten worden vastgesteld. Binnen de Veiligheidsregio wordt daar op dit moment hard aan gewerkt om deze zo snel mogelijk klaar te hebben. Er zal 11 mei waarschijnlijk nog geen nieuwe noodverordening liggen. De gemeente gaat wel anticiperend hierop handelen, dat wil zeggen toestaan wat vanaf 11 mei weer mag en niet hierop handhaven. Voor de meeste onderdelen die vanaf 11 mei weer zijn toegestaan, ligt de regierol niet bij de gemeente. De gemeente gaat, net als het kabinet, in hoge mate uit van zelfregie van brancheorganisaties/sectoren, ondernemers en organisaties. Wel kan advies bij de gemeente gevraagd worden want er is soms onzekerheid over wat nu wel en niet mag.


Handhaving


Rustig beeld
Ongeacht mooi of minder mooi weer, zien we nu in de parken en op sportvelden een rustig beeld. Ook 4 en 5 mei zijn voorbeeldig verlopen. De parkeerterreinen van het Goudse Hout zijn afgelopen weekend ook (deels) niet afgesloten geweest, maar er is wel extra op drukte gecontroleerd. 
Hierin zagen we ook een acceptabel aantal gezinnen die ruim afstand van elkaar hadden. Met de boswachter van het Goudse Hout is afgesproken dat we komend weekend ook niet afsluiten, maar wel blijven monitoren. Dit vooral om te bepalen wat we rond het Hemelvaartsweekeinde willen inzetten.
De meeste hot spots (m.n. jeugd) zijn ook rustig gebleven. Aandacht blijft op Korte Akkeren. Hiervoor wordt een plan van aanpak gemaakt.Markt
Aandachtspunt in het beeld is de afgelopen zaterdagwarenmarkt. Hier was het bij vlagen erg druk. Voor de komende zaterdag wordt gewerkt aan een plan voor één richtingsverkeer. Bij andere gemeenten werkt dit ook goed. Voor de winkelstraten gaat de gemeente mensen attenderen op rechts houden en niet tegen de richting in lopen.Boetes
In nauwe samenwerking tussen Stadstoezicht, politie en de ODMH wordt gehandhaafd op de richtlijnen van de noodverordening. Totaal zijn er afgelopen week 2 boetes uitgedeeld. Opvallend is dat de waarschuwingen vooral nodig zijn vanuit onoplettendheid en het onbewust zijn van een te klein gemaakte onderlinge afstand.


Sporten
We zien dat het starten van de sportactiviteiten, en ook de versoepeling van de maatregelen hierin, positief werkt op het aantal meldingen van ’wild’sporten. Met het verder versoepelen hierin vanaf 11 mei verwachten we dat dit nog positievere beelden zal opleveren.


(Zelfstandig) Ondernemers


Zelfstandig ondernemers


De Tozo biedt financiële steun voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers die door de corona-maatregelen plotseling geen of veel minder inkomsten meer hebben. 


De regeling bestaat uit twee onderdelen: 
1) aanvullende inkomensondersteuning tot bijstandsniveau gedurende drie aaneengesloten maanden in het tijdvak tussen 1 maart en 31 augustus; en 
2) de mogelijkheid van een lening voor bedrijfskapitaal (tegen een rente van 2%) bij acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de coronacrisis. De AMvB Tozo is op 21 april gepubliceerd en werkt terug tot 1 maart.


Uitbreiding doelgroep per 8 mei
Per 8 mei (publicatiedatum 1 mei 2020) is de regeling uitgebreid met de doelgroepen AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers (voor alleen lening bedrijfskapitaal) en Nederlandse ondernemers met een bedrijf buiten Nederland maar in de EU (voor alleen aanvullende inkomensondersteuning). De uitbreiding van de doelgroep heeft naar verwachting beperkte gevolgen voor de gemeente Gouda.


Overdracht uitvoering van RBZ naar gemeente
Goudse ondernemers konden in het tijdvak tussen 18 maart en 3 april 2020 bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen te Rotterdam een spoedaanvraag doen onder de ‘versoepelde’ voorwaarden van de Bbz, en van 3 tot en met 8 april 2020 de Tozo aanvragen. 


Vanaf 25 maart 2020 bood de gemeente Gouda een broodnoodregeling (voorschot op de Tozo binnen 1 week op de rekening). 
Sinds 9 april 2020 handelt de gemeente Gouda zelf de Tozo-aanvragen af om de Goudse ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen. Hiervoor zijn 8-10 medewerkers vrijgemaakt.


Het RBZ draagt de dossiers van de nog niet behandelde aanvragen over aan de gemeente Gouda. Dit kost helaas meer tijd dan verwacht waardoor de maximale afhandeltermijn van 4 weken niet altijd kan worden behaald. Alle ondernemers die bij het betreft zijn hierover via mail geïnformeerd en gewezen op de mogelijkheid om een voorschot aan te vragen. Een enkeling heeft hiervan gebruik gemaakt.
Met ingang van 7 mei staat de mogelijkheid open om de Tozo opnieuw aan te vragen, nu bij de gemeente Gouda. Het betreft ca. 300 ondernemers, die via mail hiervan op de hoogte worden gebracht. Deze aanvragen worden met voorrang afgehandeld, binnen 2 weken. Op verzoek wordt een voorschot toegekend.


Cijfers
Tot en met 6 mei 2020 zijn in totaal ca 950 aanvragen Tozo ingediend. Ca 500 aanvragen zijn volledig afgehandeld. Aan ondernemers is ca. € 1.350.000 aan bijstand in de vorm van levensonderhoud of bedrijfskapitaal uitgekeerd. Er is 130 keer een beroep gedaan op de broodnoodmaatregel. Ruim een vijfde van de 4.400 geregistreerde Goudse zelfstandig ondernemers (CBS, peildatum 1-1-2018) heeft dus tot nu toe een beroep gedaan op de Tozo. De regeling kan nog ruim drie weken worden aangevraagd, tot en met 31 mei 2020.


Ondernemers


Versoepelingen
Het kabinet heeft de nodige versoepelingen voorondernemers aangekondigd 6 mei. Zo mogen bijvoorbeeld contactberoepen, zoals kappers weer aan het werk op 11 mei.


https://grandcafecentral.nl/contact/

Horeca, musea en culturele instellingen open op 1 juni
Er zijn ook een aantal versoepelingen die 1 juni ingaan.
De horeca mag met maximaal 30 personen open. Ook de terrassen mogen onder restricties open. Het college heeft de horeca-ondernemers en de KHN uitgenodigd om met concrete plannen te komen voor de horeca in de anderhalvemetersamenleving, zoals het uitschuiven van terrassen op de Markt. Het feit dat het kabinet woensdag heeft laten weten dat vanaf 1 juni de terrassen onder voorwaarden weer open mogen, creëert hier extra noodzaak voor. Er is deze week vanuit de horecazaken op de Markt een eerste plan ingediend met mogelijke scenario’s. Deze voorstellen worden nader bekeken ook in relatie tot bijvoorbeeld de andere gebruikers op de Markt zoals de warenmarkt en het Stadhuis, evenals de te borgen publieke belangen in de openbare ruimte. Verwachting is dat er ook vanuit andere horecaondernemers plannen binnenkomen. De gemeente zet daarbij in op samenhangende plannen op straat/gebiedsniveau. Voor de beoordeling is inmiddels een multidisciplinair team opgezet.
Musea bereiden zich voor op de heropening per 1 juni. Museum Gouda, Sint Jan en de Cheese Experience zijn blij met de verruimde mogelijkheden. Ook bioscopen en culturele instellingen mogen open. Zeker voor theaters vormen de restricties die zijn gesteld (30 personen per 1 juni) een grote (financiële) barrière.

Stickeractie binnenstad
De SOG is de afgelopen tijd druk doende geweest om de binnenstad te verfraaien. Er worden mooie bloembakken neergezet, met medewerking van de gemeente. Daarnaast zijn er stickers ontworpen die op verschillende plaatsen in de binnenstad op de stenen zijn geplakt, die zorgen voor bewustwording over de anderhalve meter afstandsnorm. Op die wijze kan er veilig, en met inachtneming van de RIVM-regels, een winkel bezocht worden. Het college ondersteunt deze actie van harte. Wethouders Van Vugt, Bunnik en Tetteroo hebben de initiatiefnemers en enkele Goudse dichters, die de stickers van teksten voorzien hebben, op dinsdag 5 mei meegeholpen de binnenstad van stickers te voorzien.


Publieke zorg


Opening basisscholen per 11 mei
De schoolbesturen en de gemeente zien de heropening van de basisscholen per 11 mei met vertrouwen tegemoet. Het grootste deel van de basisscholen kiest, in lijn met het protocol van de PO-raad en de wens van de gemeente, voor het aanbieden van hele schooldagen aan de kinderen. Er is goede samenwerking met en aansluiting op de kinderopvang / BSO. Een klein aantal scholen kiest, vooral vanwege het hoge aantal leerlingen met onderwijsachterstanden, voor het aanbieden van halve dagen, dit is ook goed afgestemd met de betreffende kinderopvangorganisatie. Er zijn afspraken met het leerlingenvervoer.


Voor een beperkt aantal basisscholen worden tijdelijk extra borden geplaatst om attentie te vragen voor een gewijzigde breng en afhaal rondom scholen (geen ouders op het schoolplein en in de school). Dit is met schoolbesturen die dit hebben aangevraagd afgestemd.


Heropening van het VO is voorzien per 2 juni. Inmiddels is er een eerste versie van het sectorprotocol van de VO- raad beschikbaar. Met het VO wordt gesproken over hoe de heropening kan worden geeffectueerd. Dit is gezien o.a. de inachtneming van de 1,5m norm een grote opgave.
Sporten voor kinderen en jongeren weer mogelijk.
Sinds 29 april kunnen er weer sportactiviteiten in georganiseerd verband in de buitenlucht plaatsvinden voor jongeren tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 18 jaar (onder voorwaarden). Deze week zijn er inmiddels meer dan 30 clubs en organisaties actief! Het is mooi te zien hoe vrijwilligers en professionals van de clubs dit snel op poten hebben kunnen zetten, zodat de kinderen en jongeren weer georganiseerd kunnen sporten. Ook de komende periode blijft er (extra) aanbod voor de kinderen bestaan.


🙂

Persconferentie 6 mei: ruimere mogelijkheden


De persconferentie van 6 mei jl. van minister-president Rutte en minister De Jonge heeft nieuwe verruimingen van de regels gebracht voor sport en andere activiteiten. Ook volwassenen mogen bijvoorbeeld weer gaan sporten per 11 mei, zwembaden mogen in principe open en ook activiteiten van scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen voor kinderen tot en met 18 jaar zijn toegestaan onder de dezelfde voorwaarden als sport (buiten dus). Daarnaast is het de bedoeling dat ook het bewegingsonderwijs (‘buiten, tenzij’) op de scholen weer start, bijvoorbeeld op de basisscholen die vanaf 11 mei weer (deels) opengaan. En ook de bibliotheek kan per 11 mei de deuren openen, uiteraard alles met beperkingen: de protocollen die i.v.m. de 1,5 meter samenleving zijn gemaakt moeten worden opgevolgd.


De ervaringen met het opstarten van de sportactiviteiten voor de jeugd hebben geleerd dat de Goudse organisaties goed in staat zijn om volgens de nieuwe regels hun activiteiten vorm te geven. Daarom is besloten om niet meer vooraf gemeentelijke goedkeuring te geven voor het opstarten van de hiervoor genoemde activiteiten per 11 mei. In plaats daarvan spreekt de gemeente Gouda haar vertrouwen uit in de talenten en vindingrijkheid van de Goudse samenleving om samen vorm te geven aan de nieuwe situatie, waarbij de regels in acht worden genomen. Uiteraard houden stadstoezicht en politie toezicht in de buitenruimte en zullen zij, vooral bij twijfel, navraag doen over een bepaalde activiteit. Daarnaast is er voor bedrijven en organisaties altijd de mogelijkheid om bij de gemeente of Sport.Gouda advies te vragen of een eigen protocol voor te leggen voordat men start met bepaalde activiteiten.


Voor het omgaan met de nieuwe maatregelen geldt dat er in de week van 11 mei geanticipeerd zal moeten worden op de gewijzigde noodverordening. De besluiten van 6 mei moeten namelijk nog nader worden uitgewerkt in een aanwijzing en vervolgens een nieuwe noodverordening. Naar verwachting zal deze nieuwe noodverordening over ongeveer een week gereed zijn. Naast een aantal zaken die momenteel duidelijk zijn, is er ook nog onduidelijkheid over een aantal zaken (bijvoorbeeld vragen rond muziekeducatie, gebruik gemeentelijke gymzalen en het ongeorganiseerd sporten door volwassen). De verwachting is dat de nieuwe noodverordening hier helderheid in zal scheppen. Ondertussen handelt de gemeente in overleg met de organisaties in de stad op basis van gezond verstand en werkt de gemeente vanuit vertrouwen.