Bron: Machiavelli 6 maart 2022

https://www.gouwestad.nl/extra/luistergemist.php?bestandsNaam=mstond&progNaam=Machiavelli&aantalUren=1


Stichting Vluchteling luidde enige tijd geleden de noodklok. Aanleiding was de verslechterende situatie op de Griekse eilanden en aan de Turkse buitengrens. De vluchtelingen leven in overbevolkte kampen onder mensonterende omstandigheden. 

 

Europese landen is gevraagd kampen op de Griekse eilanden te evacueren. Vervolgens is een groep EU-lidstaten overgegaan tot de evacuatie van een deel van de vluchtelingen. Het Nederlandse kabinet kiest voor een uitruil tussen vluchtelingen. Slechts 100 vluchtelingen uit kamp Moria krijgen bescherming en dat gaat ook nog eens ten koste van de meest kwetsbare vluchtelingen die elders ter wereld op bescherming wachten.


VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling hebben naar aanleiding van het kabinetsbeleid op 29 september jl. op het Plein in Den Haag aan Kamerleden een petitie aangeboden om per direct 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen opvang te bieden in Nederland. De tijd dringt en de situatie is urgent. De petitie is door 106.160 sympathisanten ondertekend. Kerken in Nederland luidden gelijktijdig met het aanbieden van de petitie de noodklok, 500 seconden lang. De petitie verwoordt de onvrede over het kabinet, dat ‘helaas halsstarrig vasthoudt aan de cynische deal om slechts honderd vluchtelingen op te vangen’.

 

Coalition of the willing

 

Met het aanbieden van de petitie wilden gemeenten en provincies laten zien dat het draagvlak voor opvang van alleenstaande kinderen in Nederland enorm is. Niet alleen is de petitie de afgelopen maanden massaal ondertekend, ook hebben 178 gemeenten, meer dan de helft van alle gemeenten in Nederland, en vijf provincies aangegeven bereid te zijn alleenstaande kinderen op te vangen. 1.400 leden van de ChristenUnie, CDA, D66 en VVD hebben zelfs opgeroepen tot herverdeling van álle vluchtelingen. Ook duizenden artsen, kerken, geestelijk leiders, (oud) politici, prominenten, wetenschappers, hulp – en mensenrechtenorganisaties en voormalig onderduikkinderen tonen zich solidair. 

 

Gouda ontbreekt

 

Tot 9 december jl. ontbrak de gemeente Gouda op deze lijst, terwijl ze wel eerder – naar aanleiding van vragen van de ChristenUnie/ https://cugouda.nl/2020/04/gouda-wil-onder-voorwaarden.html

 – zich bereid had verklaard om onder voorwaarden mee te willen werken aan opvang van deze kinderen.


 


Motie van ChristenUnie en SP

 

Wout Schonewille heeft namens de ChristenUnie daarom op 9 december, samen met SP, een motie ingediend met de volgende strekking:

 

“De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 9 december 2020.

 

overwegende dat,

·      Aan de Grieks-Turkse grens en op de Griekse eilanden zich een humanitaire ramp voltrekt;

·      Vluchtelingen, waaronder zo’n 5.000 alleenstaande kinderen, onder erbarmelijke omstandigheden in de kampen leven; 

·      De Griekse minister voor burgerbescherming in oktober 2019 de Europese lidstaten heeft verzocht 2.500 alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit de kampen te herplaatsen;

·      Het Nederlandse kabinet geen gehoor geeft aan deze oproep in tegenstelling tot Frankrijk, Duitsland en Luxemburg die reeds kinderen hebben opgevangen; 

·      Portugal, Ierland, Finland, Kroatië, Litouwen, België, Noorwegen en Bulgarije gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om 1.600 kinderen op te vangen;

·      Zo’n 180 gemeenten zich reeds hebben aangesloten bij de ‘Coalition of the Willing’ en bereid zijn om alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen. 

 

is van mening dat,

·      Solidariteit noodzakelijk is om deze humanitaire ramp het hoofd te bieden;

·      Kinderen recht hebben op een fijne en veilige omgeving om op te groeien;

·      Gemeenten die zich uitspreken voor het opvangen van deze vluchtelingenkinderen het kabinet kunnen bewegen om op het Griekse verzoek in te gaan;

·      Onze gemeente sociaal, gastvrij en toegankelijk is en verantwoordelijkheid neemt als de rechten van kinderen in het geding komen

 

Spreekt uit:

·      Zich in te zetten voor de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen in Nederland en zelf bereid te verklaren hieraan bij te dragen

·      Dat de gemeente Gouda zich aansluit bij de “Coalition of the Willing”

·      Het college vraagt om er bij het kabinet op aan te dringen meer dan 100 vluchtelingen op te nemen en direct in actie te komen om alleenstaande vluchtelingenkinderen in Nederland op te nemen.

·      Over de voortgang hiervan de raad te informeren als er nieuwe ontwikkelingen zijn.”

 

Heeft deze motie nut?

 

De ChristenUnie en de SP hebben niet de illusie dat het kabinet ineens van gedachten verandert op dit punt nu in Gouda deze motie met 18 stemmen voor en 14 stemmen tegen is aangenomen. Dat hebben de vorige 184 moties ook niet gered. De intentie is dat wij als Gouda niet gemist mogen worden in de lijst van gemeenten die zich uitspreken voor solidariteit en humaniteit.

 

De ChristenUnie zit toch in het kabinet?

 

Hoe zit dit nu met het kabinetsbesluit en de afwijkende mening van de lokale fracties? Gelukkig mogen we op dat terrein verschillen!

Als lokale fractie van de ChristenUnie hebben we een eigen verantwoordelijkheid. En daarin staat we als Goudse fractie niet alleen. Vele andere fracties van de ChristenUnie steunen dit initiatief ook. De ChristenUnie heeft in 93% van de gemeenten voorgestemd. De lokale VVD-fracties stemden overwegend tegen. Slechts 21% van de fracties stemden voor. Het CDA stemde in 86% van de gemeenten voor en D66 in alle gemeenten!

 

Belangrijk signaal

 

We zijn blij dat nu ook Gouda zich heeft aangesloten bij de Coalition of the willing en daarmee zich solidair betoont met vele andere gemeenten in Nederland om zo met elkaar een belangrijk signaal geven naar Den Haag!

Op donderdag 7 december was het de Dag van de Vrijwilliger.
De ChristenUnie Gouda heeft daarom een aantal vrijwilligers in het zonnetje
gezet door hen de “Knipoog voor Gouda” te geven. De “knipoog” bestaat uit een
oorkonde en een kleine attentie.
 
 
St.-Janskerk

 

Theo Krins reikte de “knipoog” uit aan twee kosters van de
Sint Janskerk, Jan Stigter en Jan IJkelenstam. De beide kosters helpen al vele
jaren actief mee om alles voor, tijdens en na de kerkdiensten op zondag in
goede banen te leiden.  Ze doen dat samen
met nog twee andere kosters. Op zondag zijn ze al heel vroeg in de ochtend
actief om alles in gereedheid te brengen en ook na de dienst moet er altijd nog
veel gebeuren. Daarnaast zijn ze doordeweeks ook nog vaak in de kerk actief
voor alle werkzaamheden die moeten gebeuren.
Beiden waren verrast en blij met deze blijk van waardering, al gaven ze
gelijk aan dit werk met liefde te doen!
 
Voedselbank
 
Bij het uitreiken van de “knipoog” bleek dat vrijwilligers
veel plezier beleven aan het vrijwilligerswerk. Zo vertelde een vrijwilliger
bij de Voedselbank: ‘Het is zo fijn om iets terug te kunnen doen’ Deze vrouw is 40 jaar geleden, met haar
gezin, naar Nederland gekomen en in Gouda gaan wonen. ‘Het was heel moeilijk,
met één koffer, geen familie en vrienden en je kent de taal niet. Maar ik ben
zo dankbaar voor alles wat ik heb gekregen en daarom wil ik anderen ook helpen.
Het is zo fijn om iets terug te kunnen doen’.
Wout Schonewille heeft aan Corrie Schouten, als
vertegenwoordiger voor alle vrijwilligers van de Voedselbank, een “knipoog”
uitgereikt als blijk van waardering. Elke week weer worden hier door
vrijwilligers voor zo’n 300 gezinnen voedselpakketten samengesteld.
 
Ronssehof
In de Ronssehof reikte Anna van Popering-Kalkman de
“knipoog” uit aan Tineke Verboom-Kats. Tineke doet al meer dan tien jaar
vrijwilligerswerk. Dit doet ze door koffie te schenken en een gezellig praatje
te maken met de bewoners van de Hanepraij en de Ronssehof.

 

Toename kosten Jeugdzorg roept bij raad vragen op

Gouda – Raadsleden in Gouda zijn onaangenaam verrast door de informatie, op de website van inkooporganisatie NSDMH, dat er 17 procent overschrijding is van het Jeugdzorg budget. Deze informatie is volgens de raadsleden belangrijk voor de bespreking van de Kadernota en ze vinden het daarom onbegrijpelijk dat het college deze informatie niet heeft gedeeld met de raad.
De ChristenUnie, CDA, SP, Gouda’s 50+, SGP, GBG, Partij voor de Dieren en Gouda Positief hebben vragen gesteld over de groeiende zorgbehoefte onder de jeugd in Gouda. Door deze toegenomen zorgvraag is de verwachting dat het budget voor de Jeugdzorg in 2016 met bijna 6 miljoen wordt overschreden. Dat is zo’n 17 procent, staat te lezen op de website van het NSDMH, en daarmee ontstaat er volgens de raadsleden een fors gat in de begroting van gemeente Gouda.
‘Als raad zijn we niet geïnformeerd’
Wout Schonewille van de ChristenUnie hierover: “Als raad zijn we over deze cijfers niet geïnformeerd en dat baart ons zorgen. Te meer omdat we binnenkort in de raad over de jaarcijfers spreken en daarvoor is deze informatie essentieel. Daarbij willen wij dat elk kind de zorg krijgt die het nodig heeft.”
Eerst oorzaken groeiende zorgbehoefte achterhalen“Er zal voordat er met zorgaanbieders afspraken worden gemaakt over de inkoop van jeugdzorg voor 2017 duidelijkheid moeten komen over de achtergronden en oorzaken van de groeiende zorgbehoefte. Nu wordt vooral gestuurd op goedkopere jeugdzorg, maar we moeten niet hebben dat kinderen daardoor tussen wal en schip gaan vallen”, stelt raadslid Eppy Boschma van het CDA.
De indieners van de vragen willen naast duidelijkheid over oorzaken ook dat het college de raad actiever informeert over de ontwikkelingen in de jeugdzorg in Gouda. Het is volgens hen onbegrijpelijk dat deze essentiële informatie niet gedeeld is met de raad en al op 15 juni openbaar is gemaakt op een website.
23 juni 2016


De Nederlandse overheid moet ervoor zorgen dat niemand in het land verstoken blijft van voedsel, kleding en onderdak. Dat geldt ook voor afgewezen asielzoekers. Die moeten worden opgevangen, in plaats van op straat gezet. Dat volgt uit een uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) die onlangs werd openbaar gemaakt.


De uitspraak volgt op een klacht van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De kerk vindt dat Nederland vreemdelingen zonder verblijfspapieren moet beschermen in plaats van ze op straat te zetten. Het ECSR geeft de kerk nu meer dan gelijk. Want het comité beperkt zich niet tot vreemdelingen. Níemand mag verstoken blijven van voedsel, kleding en onderdak, zegt het ECSR.


Niet bindend


Of de uitspraak wordt gevolgd, is onderwerp van discussie tussen de coalitiegenoten PvdA en VVD. De sociaal-democraten zeiden maanden geleden al dat de overheid de opdracht van de ECSR moet uitvoeren. Maar VVD-staatssecretaris Teeven voelt daar weinig voor. Hij beschouwt de ECSR-uitspraken niet als bindend.


Kwetsbare burgers


Ons burgerraadslid Thera de Haan vraagt nu namens de ChristenUnie aandacht voor dit onderwerp in Gouda. Ook in onze stad mag niemand
zonder bed, bad of brood zijn.  

Voor
kwetsbare burgers, onder wie uitgeprocedeerde asielzoekers, zal daarom een
vangnet geboden moeten worden. De ChristenUnie baseert zich daarbij op de eerder genoemde uitspraak van de ECSR: niemand in ons land mag verstoken zijn van
voedsel, kleding en onderdak. 

Wat de ChristenUnie betreft hoeft er in Gouda niemand op straat te slapen en van eten verstoken te zijn.

Asielzoekers


Dit houdt tevens in, dat uitgeprocedeerde
asielzoekers moeten worden opgevangen in plaats van op straat gezet. Omdat genoemde basale voorzieningen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
vallen is niet het Rijk, maar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de
realisering ervan.Herberg

De ChristenUnie heeft vragen gesteld aan het college over
de situatie in Gouda. Ook wil zij weten of het college bereid is maatregelen te
treffen voor bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers. 

De
belangrijkste uitgangspunten, die de ChristenUnie voor ogen staan, zijn een
basisvoorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers, vergelijkbaar met de
nachtopvang voor dak- en thuislozen en een voorziening in voedsel.

Het is weer bijna kerst en het zou onze stad sieren als we bekend komen te staan als stad waar genoeg plaats in de herberg is…Hieronder de vragen die Thera de Haan en Wout Schonewille hebben ingediend:

 

Nederland moet iedereen binnen haar landsgrenzen bed, bad en brood bieden. Ook afgewezen
asielzoekers. Dat staat in de definitieve uitspraak van het Europees Comité van Sociale Rechten,

onderdeel van de Raad van Europa. De Centrale Raad van Beroep heeft dit bepaald in de zaak
van een Somalische man zonder papieren die geen opvang kreeg van de gemeente Amsterdam.
Die had hij wel moeten krijgen, oordeelt de hoogste bestuursrechter, omdat de opvang onder de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt. Dat de man illegaal is, doet volgens de raad hier
‘niets aan af’.


 

1. Heeft het college kennis genomen van de uitspraak en wat is de visie van het college op deze
uitspraak vanuit de verantwoordelijkheid voor Gouda en omgeving?
2. Bent u bereid om hiervoor, indien nodig, maatregelen te nemen? Zo ja, welke?
3. Zijn er in Gouda en in de regio gevallen bekend waarin de afgelopen 2 jaar opvang nodig was
voor ongedocumenteerden?

4. Zo ja, is die ook verleend? Zo nee, waarom niet?
5. Is het mogelijk dat er in Gouda of de regio opvang voor ongedocumenteerden is geweest in
door de gemeente danwel privaat gefinancierde instellingen zonder dat het college hiervan op de
hoogte is (geweest)? 

ChristenUnie fractie aan het werk. 
Na de teleurstellende coalitievorming zijn we als fractie niet bij de pakken blijven zitten maar hebben geprobeerd om in deze nieuwe situatie onze verantwoordelijkheid te pakken.

Allereerst is het goed om de fractie kort voor te stellen en de taakvelden te benoemen:

Theo Krins is als ervaren politicus de fractievoorzitter en verantwoordelijk voor de dossiers Bestuur, Regionale Samenwerking, Financiën en Veiligheid.

Wout Schonewille is na twee jaar burgerraadslid al een beetje ingegroeid en zal zich bezighouden met het Sociaal domein, Werk/inkomen, Sport en Burgerparticipatie.

Anna van Popering heeft haar bestuursfunctie neergelegd en is als raadslid verantwoordelijk geworden voor Onderwijs, Marketing en Kunst/cultuur. Daarnaast maakt zij deel uit van het (tijdelijke) presidium.

Christiaan Quik heeft de afgelopen twee jaar de fractie ondersteunt als secretaris en heeft nu als raadslid de volgende aandachtsvelden: Ruimtelijke ordening, Duurzaamheid en Bereikbaarheid/Parkeren.

Thera de Haan is na haar inzet voor Perspectief in Gouda aangetreden als burgerraadslid in de fractie. Zij zal zich samen met Wout richten op zorg en welzijn.

Naast Thera bestaat de steunfractie uit Rianne Zuurmond (Onderwijs), Ruud de Groot (Sport) en Stephan Meijers (Duurzaamheid).

De eerste periode ontvingen we als nieuwe Gemeenteraad diverse workshops en presentaties om onszelf in te werken als raadsleden. Omdat we als fractie al goed op elkaar ingespeeld waren door de verkiezingscampagne konden we als snel aan het werk gaan. Niet alleen door het inlezen in onze dossiers en relaties leggen met het netwerk maar ook door het oppakken van actuele vraagstukken:

  • Preventie Kindermishandeling. Thera heeft hiervoor art.38 vragen gesteld aan het college aangezien de gemeente per 2015 ook verantwoordelijk wordt voor de preventie en aanpak van mishandeling.
  • Christiaan heeft zich verdiept in de kostenontwikkeling en bezuiniging op de Brandweer en de Veiligheidsregio als overkoepelend orgaan.
  • Per 1 juli 2014 moeten alle gemeenten een Preventie en handhavingsplan Drank en Horeca bezitten. Wout heeft zich hierin verdiept en zal dit thema op een later moment oppakken.
  • Naar aanleiding van de mogelijke bestemming van de Prins Willem Alexander Kazerne als locatie voor huisvesting van de Ark heeft Anna art. 38 vragen gesteld en daarbij aangesloten bij een toezegging van juni 2012.
  • Na de presentatie van het Bestuursakkoord (de manier waarop het nieuwe college wil besturen) en het Coalitieakkoord (wat het college gaat doen) is onlangs de Kadernota (financiële kaders voor het beleid) besproken in de raad. Theo heeft namens de ChristenUnie kritische vragen gesteld over de integriteit van de wethouders, de voorgenomen bezuinigingen en de manier hoe het college de Gemeenteraad wil betrekken bij het beleid.
  • Eén van de bezuinigingen betreft de wijkteams. Wout had hier al art. 38 vragen over gesteld en wij zijn van mening dat deze bezuiniging niet nodig is en veel schade toebrengt aan de sociale infrastructuur. Samen met andere partijen zoekt Wout nu naar mogelijkheden om deze bezuiniging te voorkomen of te verzachten.

Op woensdag 16 juli zal er gestemd worden over de Kadernota 2015 – 2018 en als ChristenUnie zijn we hard aan het werk om door middel van amendementen (wijziging in het besluit) of moties (oproep aan college) het goede te zoeken voor Gouda.

Na de 16e juli start het reces waardoor we tijd kunnen nemen voor re-creatie maar ook om ons voor te bereiden op de komende periode.

Verdieping Sociaal Domein: Jeugdhulp
Half april heeft de gemeenteraad een hele dag besteed aan het onderwerp Decentralisaties. Naast presentaties, hadden de raadsleden diverse gesprekken met cliënten en professionals. Een leerzame dag, waarna de conclusie was dat nog een aantal onderwerpen verder uitgediept kon worden.
Als eerste onderwerp is dat Jeugdhulp, de zorg voor onze jeugd waarvoor de gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk wordt. De heer Doodkorte, projectleider Jeugd voor de regio Midden-Holland prikkelde de raadsleden met zijn presentatie. Op de vraag van Corina Kerkmans (PvdD) of het niet oneerlijk is dat Kind A oplossing 1 krijgt aangeboden en Kind B oplossing 2, merkte de projectleider op dat we in de jeugdzorg “bij eigen kracht niet meer uitgaan van gelijke rechten”. Het kan namelijk zijn dat het ene kind gebaat is bij een oplossing/hulp die voor het andere kind helemaal niet handig/praktisch is. “Bij uitgaan van eigen kracht zijn de inwoners onze partners”. Mensen weten vaak zelf heel goed waar ze behoefte aan hebben, daar hoeft de gemeente niet allerlei ingewikkelde procedures op los te laten. Soms kan een simpele oplossing al afdoende zijn. Lenny Roelofs (SP) van de SP-fractie had van tevoren vragen ingediend over de besluitvorming rond de Jeugdzorg. Waar moet de raad straks wel en niet over beslissen? Hoe ziet het tijdpad hiervoor uit? Na een vraag van Wout Schonewille (CU), reageerde de projectleider met de opmerking “We moeten onze stinkende best doen om hulpvragen te beantwoorden, maar niet de illusie hebben dat we alles oplossen”. En dat zal moeilijk zijn, want “Hulpverleners en raadsleden hebben last van hetzelfde ‘gen’: ze willen graag helpen”. En terwijl het nieuwe raadslid, Anna van Popering-Kalkman (CU) nog niet eens haar maidenspeech in de raad heeft gehouden, zat zij deze verdiepingsbijeenkomst prima voor. Binnenkort zullen de onderwerpen ‘Inkoop’ en ‘Sociale Wijkteams’ verder uitgediept worden.
Bron: Nieuwsbrief van de  Goudse gemeenteraad

Op dinsdag 4 en woensdag 5 maart gaat Wout Schonewille vol aan de bak met twee debatten over het sociaal domein.

Op 4 maart om 20.00 uur wordt er een debat georganiseerd door het wijkteam Achterwillens, in De Bühne aan de Tristanstraat 18. Uiteraard komt daar ook de wijkaanpak aan de orde.

Op 5 maart organiseert de Stichting Senioren Platform een debat over ‘de decentralisaties’. Daarbij zal het wellicht minder over de Jeugdwet gaan maar des te meer over wat de overheveling van zorg vanuit het rijk naar de gemeente betekent voor 55plussers. En allicht komt ook de Participatiewet aan de orde. Ouderen komen na het verlies van werk immers veel moeilijker dan jongeren weer aan de slag.

Leuk detail: het debat zal worden geleid door onze eigen Goudse oud-wethouder Piet van der Sluijs. Een extra reden om als ChristenUnielid aanwezig te zijn!

Dit debat wordt gehouden in het Huis van de Stad en start om 20.00 uur. Als u niet met de fiets komt: de parkeergarage naast het Huis van de Stad is dan inmiddels geopend.