Afgelopen woensdagavond (7 februari ’23) werd tijdens de raadsvergadering een motie ingediend waarin de gemeente Gouda opgeroepen werd om per inwoner één euro per inwoner te doneren voor de door de aardbeving getroffen gebieden in Turkije en Syrië.   

Als fractie ervoeren we een enorm dilemma. Aan de ene kant wilden wij onze steun uitspreken voor hulp aan de slachtoffers van deze verschrikkelijke ramp, aan de andere kant behoort het financieel steunen van rampen, met geld van inwoners, niet tot de taken van de gemeente. Als we dit als gemeente wel zouden doen, kan er een verwachting ontstaan dat dat in de toekomst ook bij andere rampen gedaan gaat worden. De vraag is dan welke criteria dan gelden voor een ramp en voor het wel niet financieel steun geven door de gemeente, er ontstaat een risico voor willekeur.  

Als CU fractie stemden wij daarom verdeeld op deze motie, namelijk twee stemmen voor en twee stemmen tegen. De motie werd met 19 stemmen tegen en 15 stemmen voor niet aangenomen.  

We zien het grote leed en roepen iedereen op zélf te doneren. Dat doen wij ook. Doneren kan via giro 555. Er is ook een christelijk alternatief, giro 300300 van het Christelijk Noodhulp Cluster, bestaande uit Dorcas, EO Metteraad, Red een Kind, Tearfund, Woord en Daad en ZOA.  

Meer lezen? Lees het AD artikel van 9 februari 2023  of plak deze link in uw browser https://www.ad.nl/gouda/gouda-wil-niet-een-euro-per-inwoner-doneren-aan-door-aardbeving-getroffen-turkije-en-syrie~a680b7f1/  

Beeld: unsplash.com

 

Afgelopen dinsdag is Lennart Visser gekozen tot nieuwe fractievoorzitter van ChristenUnie Gouda. Hij volgt hiermee Anna van Popering-Kalkman op die voor ChristenUnie Gouda wethouder sociaal domein is geworden. Mirjam Roos werd gekozen tot vice-voorzitter.

Lennart Visser is sinds najaar 2020 betrokken bij de ChristenUniefractie. In het dagelijks leven is hij werkzaam in het hoger onderwijs.

Lennart Visser:  “Het is voor mij een grote eer om leiding te mogen geven aan de fractie van CU Gouda. Het is een nieuw team met heel deskundige mensen die erg betrokken zijn op elkaar. Samen hebben we oog Gouda en zetten we ons in om de stad Gouda nog mooier door te geven.”

 

Een coalitieakkoord schrijven! Hoe gaat dat in zijn werk?  

Namens de ChristenUnie mocht ik samen met Anna van Popering deelnemen aan de coalitiebesprekingen voor het akkoord 2022-2026. Voor mij persoonlijk een tijdsintensieve, maar vooral ook erg leerzame ervaring die ik niet had willen missen. In deze blog geef ik een inkijkje in hoe zoiets gaat.  

Tijdens de raadsvergadering van 15 juni ’22 is het concept bestuursakkoord 22-26 behandeld in de gemeenteraad. De partijen die niet meegeschreven hebben (vroeger noemden we dit ‘de oppositie’) konden hun wensen en bedenkingen over het akkoord kenbaar maken. Om dit conceptakkoord tijdens de raadsvergadering te kunnen presenteren, is er heel wat overleg gevoerd en besproken.  

In totaal was er zo’n 40 uur overleg nodig om tot de concepttekst te komen. De gesprekken zijn gevoerd in de periode van 9 mei tot 8 juni. Van elke partij (D66, Groen Links, ChristenUnie, Partij van de Arbeid en het CDA) hebben twee personen meegedaan aan de besprekingen. De gesprekken zijn gehouden onder deskundige begeleiding van oud-burgemeester Mirjam Salet.  

Tijdens de bijeenkomsten gaven verschillende ambtenaren presentaties over de onderwerpen die in het akkoord zijn opgenomen. Na de presentaties konden de afgevaardigden van de partijen vragen stellen aan de ambtenaren en onderling in gesprek gaan. De ambtenaren gaven adviezen voor het maken van bepaalde keuzes, echter de coalitiepartijen bepalen wat ze hiermee doen. Om plannen te kunnen uitvoeren is heel veel geld nodig. Het maken van een passende begroting werd gedaan tijdens de laatste dagen van de besprekingen.  

Als coalitiepartijen zijn we blij met het akkoord. We hebben constructief overleg gehad in een goede sfeer. Met elkaar willen we Gouda doorgeven. We zetten extra in op duurzaamheid, wonen, inclusie en cultuur en om dit te kunnen doen wordt de ambtelijke organisatie uitgebreid. Dit alles doen we binnen een solide financieel kader. Het akkoord is een akkoord op hoofdlijnen, zodat er ook ruimte is voor invulling samen met de raad.  

Deze week (week 25) wordt de input vanuit de raad besproken. Uiterlijk 24 juni gaat het definitieve akkoord naar de raad. Daarna wordt op 29 juni het politiek oordeel gegeven en wordt het college geïnstalleerd. Klaar voor de komende vier jaar! Klaar om Gouda door te geven!

Beeld: Unsplash.com