Moeilijke tijden 

Veel mensen hebben het momenteel zwaar. Na bijna twee jaar corona zijn we het meer dan zat. Zorgmedewerkers zijn overbelast. Velen hebben geliefden verloren. Anderen wachten op uitgestelde zorg. Winkeliers en horecaondernemers komen steeds verder in de problemen. In de samenleving worden de lontjes korter en het vertrouwen in de politiek is historisch laag. Het gevoel van verbondenheid met elkaar neemt af nu we steeds minder echt contact met elkaar hebben.  

Oog voor elkaar en onze omgeving 

Tegelijkertijd worden we meer teruggeworpen op onze directe omgeving; ons gezin, onze buren, onze stad. Het is mooi om te zien dat we in die verbanden meer op elkaar betrokken kunnen raken. Ik heb zelf genoten van de ontmoetingen met buurtgenoten tijdens het plaatsen van de kerstbomen in onze straat. Velen van ons zijn meer thuis en krijgen daardoor meer oog voor elkaar en voor hun omgeving.  

Dat biedt ook kansen. We realiseren ons misschien wel meer dan eerder het geval was hoe belangrijk het is om Gouda groener en duurzamer te maken, hoe fijn het is om te kunnen genieten van een wandeling door onze mooie binnenstad en wat de waarde is van goede zorg die voor iedereen toegankelijk is.  

Terugblik op het politieke jaar 

In het afgelopen jaar is er op dat vlak het nodige gebeurd. Onze wethouder, Corine Dijkstra, heeft het Actieplan Dakloosheid door de gemeenteraad geloodst. Daklozen jongeren hebben een eigen opvanglocatie gekregen en daklozen worden nu 24 uur per dag opgevangen in plaats van alleen ’s nachts. Dat zijn belangrijke stappen voorwaarts. In het afgelopen jaar is het Gouds Preventieakkoord tot stand gekomen waarin meer dan 60 organisaties met elkaar hebben afgesproken om samen te werken bij het verminderen van alcoholmisbruik, roken en overgewicht. Samen met collega Thierry van Vugt heeft Corine zich ook ingezet voor de totstandkoming van Campus Gouda. Inmiddels zijn de eerste studenten gestart met de hbo-module ‘Communiceren in de zorg’. Dit draagt bij aan een verhoging van de kwaliteit van de zorg in de regio. Sinds begin 2021 heeft Gouda ook een centraal hulploket voor alle vragen op het gebied van werk, schuldhulpverlening en WMO hierdoor hoeven Gouwenaars niet steeds op verschillende plekken hun verhaal te doen. We zijn er trots op dat Corine dit samen met haar collega Rogier Tetteroo voor elkaar heeft gekregen.  

Ook op andere terreinen is er sprake van positieve ontwikkelingen. Met een aantal andere partijen heeft de ChristenUnie zich ervoor ingezet dat er in 2022 geld is uitgetrokken om extra te investeren in groen onderhoud. Verder zijn we er blij mee dat er een Waterfonds komt waarmee we historisch vaarwater gaan terugbrengen in de Goudse binnenstad. Het aanzien van de binnenstad wordt verder beter doordat we geld uittrekken voor het recht zetten van scheefstaande paaltjes. Corine Dijkstra kan volgend jaar volop aan de slag met het verbeteren van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking omdat het gelukt is daarvoor meer geld vrij te spelen. Gouda investeert ook extra in het Taalhuis zodat laaggeletterden beter geholpen kunnen worden. Ten slotte wordt de strijd tegen ondermijning de komende tijd geïntensiveerd. Kortom, ook het komende jaar gebeuren er mooie dingen in onze stad. 

Vooruitblik 2022-2026 

Tegelijkertijd hebben wij de nog nodige ambities voor de periode 2022-2026. We willen Gouda nog groener, schoner en duurzamer maken.  Zwerfafval wordt opgeruimd en mensen die afval dumpen worden beboet. De binnenstad wordt wat ons betreft autoluw en de fiets krijgt volop de ruimte. Daarbij houden we oog voor de bereikbaarheid van winkels en horeca en de belangen van de bewoners van de binnenstad. We koesteren onze historische binnenstad en vinden het belangrijk om ons Goudse erfgoed zo goed mogelijk door te geven aan volgende generaties. Zo willen we bijvoorbeeld de originele kleuren van panden in de Goudse binnenstad in beeld brengen en huiseigenaren stimuleren om hun panden in die kleuren te schilderen zodat de binnenstad kleurrijker wordt. Verder willen we haast maken met het terugbrengen van historisch water in de binnenstad. Ondernemers moeten volop de ruimte krijgen om te ondernemen en lokaal inkopen doen, stimuleren we. Zorg en ondersteuning moeten voor iedereen toegankelijk zijn door het tegengaan van onnodige bureaucratie. Het bouwen van meer woningen blijft een speerpunt. Daarbij hebben we in het bijzonder aandacht voor starters, sociale woningbouw en woon/zorgcombinaties voor ouderen. Verder blijven we stevig inzetten op de strijd tegen ondermijning en drugshandel. Criminelen moeten hier niet de dienst gaan uitmaken en dat vergt een krachtdadige aanpak. Ook tegen overlastgevers treden we hard op. Ten slotte maken we ons sterk voor een betrouwbare overheid die luistert naar burgers, doet wat ze zegt en leert van fouten.  

“Wij zijn de tijden” 

Ik zei het al, veel mensen hebben het momenteel zwaar. Om het met Augustinus te zeggen: “Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen tenminste.”1 

Tegelijkertijd biedt politiek ook de mogelijkheid om in beweging te komen want, zoals Augustinus vervolgd: “Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden.”  Ik wens jullie allen een heel gelukkig en Gezegend nieuwjaar waarin we met hulp van God goed leven het goede zoeken voor onze stad en waarbij we oog hebben voor elkaar en voor Gouda.  

Nieuwe website

De fractie en het bestuur van ChristenUnie Gouda zijn trots op het mooie resultaat. Er leefde al langer de wens om de online aanwezigheid van CUgouda een impuls te geven. Met deze website wordt hier een belangrijke stap in gezet.

Blogs

Naast algemene informatie, nieuws en een mooi overzicht van alle mensen die betrokken zijn biedt de nieuwe site ook blogs van een aantal fractieleden. Hiermee hoopt de fractie de interactie met Gouwenaren nog meer vorm te geven.

ALV

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 13 januari zal de site officieel gelanceerd worden. Naast de site zal tijdens de ALV ook het Verkiezingsprogramma besproken worden met de leden.

Afgelopen maandag 5 juli 2021 heeft Theo Krins afscheid genomen van de gemeenteraad van Gouda. Theo zat sinds 2007 voor de ChristenUnie in gemeenteraad. Vanaf 2014 was hij fractievoorzitter van de ChristenUnie in Gouda. Theo heeft zijn werk in de gemeenteraad met veel inzet en ambitie vormgegeven. Hij heeft dit werk met passie voor de stad Gouda en haar inwoners gedaan.
Voor zijn inzet de afgelopen 14 jaar, is Theo tijdens zijn laatste raadsvergadering Koninklijk onderscheiden. Uit handen van burgemeester Verhoeven ontving hij zijn onderscheiding. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

In zijn afscheidsspeech liet Theo weten dat hij bijna altijd van het raadswerk heeft genoten maar ook dat hij zich heeft vastgebeten in verschillend onderwerpen waaronder ‘veiligheid’ en de ‘historische binnenstad’. Ook haalt Theo zijn 800 weblogs aan, die hij tot dat moment heeft geschreven en die door velen gewaardeerd werden. Hij besluit zijn toespraak door te danken voor or de prettige contacten en constructieve samenwerking en wenst de aanwezigen alle goeds, veel wijsheid en liefde voor de stad, maar bovenal de zegen van God toe!

Burgemeester Pieter Verhoeve start vervolgens zijn toespraak door te stellen dat gedrevenheid een naam heeft, namelijk Theo Krins. En dat de afgelopen jaren de politieke gemeenschap van Gouda, ja heel de stad, heeft genoten van Theo zijn enthousiasme en betrokkenheid. Volgens de burgemeester zou je Theo’s passie voor de stad misschien wel een roeping kunnen noemen. Hij noemt diens lange staat van dienst en zijn inzet voor onder andere het opknappen van panden in de binnenstad en het stimuleren van een betere veiligheidsaanpak. Pieter Verhoeve sluit zijn toespraak af met de woorden dat het Zijne Majesteit het heeft behaagd Theo tot onderscheiden tot lid in de Orde van Oranje Nassau!

Als bestuur zien we Theo’s benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau als een welverdiende erkenning voor al het werk dat hij heeft verzet. Theo heeft mede door zijn vele contacten een prominente plaats binnen de gemeenteraad en binnen onze stad verworven.

Wij feliciteren Theo van harte met zijn onderscheiding!

 

 

Bron: Gouds Dagblad

Fractievoorzitter Theo Krins heeft laten weten dat hij met ingang van 1 augustus 2021 voorzitter wordt van de SOG. De SOG is in de Goudse binnenstad de koepelorganisatie van de daar gevestigde ondernemers.

Theo licht zijn overstap naar de SOG toe:
“Ik heb altijd gezegd dat ik mij ook na de politiek wil blijven inzetten voor onze stad. Tegelijkertijd zocht de SOG een onafhankelijke voorzitter. Ik zie ernaar uit om met een enthousiaste club mensen aan de slag te gaan voor de ondernemers in de binnenstad.”

Hoewel Theo al eerder heeft aangegeven na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 niet terug te keren vinden we het jammer dat Theo deze zomer al vertrekt.

Theo heeft sinds 2007 voor de ChristenUnie deel uitgemaakt van gemeenteraad, waarin hij sinds 2014 de rol van fractievoorzitter vervulde. Theo heeft zijn werk in de gemeenteraad met veel inzet en ambitie vormgegeven. Daarbij was zichtbaar dat hij passie voor de stad Gouda heeft en bereid was om daar veel tijd en energie in te stoppen. Door middel van zijn blogs heeft hij zijn lezers deelgenoot gemaakt van wat hem bezighield en zo de politiek dichter bij de inwoners gebracht.

We zijn Theo dankbaar voor wat hij voor de ChristenUnie en voor Gouda heeft kunnen betekenen. We zijn blij dat hij als voorzitter van de SOG zijn gedrevenheid voor onze stad ook de komende tijd opnieuw kan laten zien.

Op 7 juli a.s. zal, tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, door de burgemeester afscheid genomen worden van Theo. Tijdens diezelfde vergadering zal een nieuw raadslid voor de ChristenUnie worden geïnstalleerd.

Tijdens de ALV van 29 juni a.s. zullen we aandacht schenken aan het aanstaande vertrek van Theo. Aan het eind van de zomer hopen we uitgebreider afscheid van Theo te nemen.

Anna van Popering-Kalkman is verkozen tot lijsttrekker van de ChristenUnie voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Zij was de afgelopen 7 jaar al raadslid voor de ChristenUnie in Gouda.

In de gemeenteraad is zij actief als voorzitter van de Agendacommissie, en als voorzitter van de commissie Samenleving en de Raadsbrede werkgroep Gouda 750. Verder zet zij zich ook in voor de viering van Gouda 750 als lid van de Stuurgroep Gouda 750. In de gemeenteraad is zij woordvoerder op het gebied van onder meer onderwijs, economie, cultuur en schuldhulpverlening.

Anna van Popering is een geboren Goudse (1983). Zij is getrouwd, moeder van twee kinderen en werkt in het dagelijks leven als advocaat arbeids- en ondernemingsrecht bij Bos Van Eck Advocaten in Gouda. Daarnaast is zij ook actief als voorzitter van de Geschillencommissie van de Gemeente Capelle a/d IJssel. David-Jan van Meeuwen, voorzitter bestuur ChristenUnie Gouda: “Als bestuur zijn we ontzettend blij dat Anna bereid is om de kar te trekken voor de komende verkiezingen. Zij is zeer gedreven en enthousiast en heeft ook veel inhoudelijke bagage waardoor zij het geluid van de ChristenUnie geloofwaardig kan uitdragen.”

Anna zelf is ook zeer verheugd met haar voordracht: “De liefde voor Gouda is er bij mij met de paplepel in gegoten. Daarnaast ben ik al vanaf mijn middelbare schooltijd politiek actief. Ik ben dan ook ontzettend dankbaar dat ik mij de afgelopen 7 jaar als raadslid van Gouda heb mogen inzetten. Echt een enorme eer dat ik nu ben verkozen tot de eerste vrouwelijke lijsttrekker van de ChristenUnie Gouda! ”

Omdat de algemene ledenvergadering waarin Anna verkozen is online werd gehouden, werd de dag daarop in het Houtmansplantsoen een bos bloemen overhandigd door het bestuur.

Tijdens de komende ALV kiezen we een nieuwe lijsttrekker. In april gaat ook de sollicitatieprocedure voor raadsleden weer van start. De fractie organiseert met het oog daarop een speeddate op dinsdag 30 maart a.s. tussen 20.00 uur en 22.00 uur.

 

Tijdens de speeddate vertellen de raadsleden u graag alles over wat het raadswerk inhoudt. Bent u of kent u iemand die zou willen deelnemen aan de speeddate

Laat het ons weten via mail@cugouda.nl