Dit jaar heeft Cyclus een ander schema voor het ophalen van PMD afval voor onder meer de bewoners aan de Gildenburg. Die hebben daar echter op geen enkele manier een bericht over gezien, dus er ontstond irritatie en verwarring over het niet ophalen van zakken.

Een aantal bewoners gingen melden dat de zakken niet werden opgehaald en zo bleek uiteindelijk dat niet meer op dinsdag, maar op donderdag die zakken worden opgehaald.


Op de vraag waarom ze daarover niet zijn geïnformeerd kwam als antwoord dat deze informatie te vinden op de website of via de app van Cyclus. Hoewel dit natuurlijk prima is, geldt nog altijd dat dit vooral voor oudere bewoners nog niet een vanzelfsprekend medium is en een publicatie of liever nog: een bericht in de brievenbus was fijner geweest.

De vraag voor mij is welke afspraken hierover met de gemeente zijn gemaakt, dus daar ga ik samen met mijn college Christiaan Quik namens de ChristenUnie navraag naar doen.

 

Het verhaal is hiermee echter nog niet ten einde…. 

Want ook op donderdag blijven de zakken regelmatig hangen. De bewoners besloten daarom maar weer te melden. Als antwoord kwam vanuit Cyclus dat ze soms heel vroeg, rond 8.00 uur, al langskomen.

Een bewoner besloot daarom een aantal zakken te merken en al op woensdag op te hangen. 

Donderdagavond bleken de zakken er nog gewoon te hangen, dus ze waren die dag echt niet geweest.

Cyclus haalt de zakken uiteindelijk wel weg, maar op heel andere dagen, zelfs op zaterdag.

 

De bewoners zijn het nu zat en willen dat Cyclus gewoon op donderdag de zakken ophaalt en dat in het vervolg bij wijzigingen van data voor het ophalen van afval hierover ook schriftelijk wordt gecommuniceerd.

 

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van de ChristenUnie de volgende (technische) vragen ingediend bij het college:

1.     Welke afspraken zijn er met Cyclus gemaakt rond communicatie als de dagen waarop het afval wordt opgehaald worden veranderd?

2.     Welke afspraken zijn er gemaakt met Cyclus rond het zich houden aan die dagen of dat daar flexibel mee mag worden omgegaan?

3.     In hoeverre worden ervaringen als deze meegenomen bij het regulier overleg met Cyclus?

4.     Op welke wijze kan deze specifieke situatie worden opgelost? 


Op woensdag 29 januari 2020 heeft de gemeenteraad – na een stevig inhoudelijk debat –  het nieuwe parkeerbeleid vastgesteld. In deze blog meer over het nieuwe parkeerbeleid en de inzet van de ChristenUnie om dit beleid aan te scherpen. 
Inzet van het nieuwe beleid is dat er zo optimaal mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beperkt beschikbare parkeercapaciteit en het autogebruik naar de toekomst toe wordt ontmoedigd door goede alternatieven.
Parkeertarieven, wat verandert er nu eigenlijk? 

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het nieuwe beleid is om het centrum autoluwer te maken. Dit wordt geprobeerd door de tariefstelling voor parkeren anders anders in te richten. Het parkeren in de binnenstad wordt op straat duurder. Het tarief gaat van €2,80 naar €4,- per uur. De tarieven van parkeerterreinen in het centrum die in handen van de gemeenten zijn veranderen daarmee ook, al blijven de maximale dagtarieven gelijk of worden zelfs lager. Het gaat om de volgende terreinen:
           Klein Amerika en Schouwburgplein (€2,- per uur en dagtarief van €8,-)
           Stationsgarage (nieuwe tarieven voor het weekend; €1,- per uur of €5,- per dag, weekdag €2,- per uur of €10,- per dag)
           Parkeerterrein Vossenburchkade (€2,- per uur, dagtarief verlaagd naar €5,-)
De volgende garages zijn niet in handen in van de gemeente Gouda en de tarieven van deze garages zijn als volgt:
           Q-park Bolwerk en Q-park Nieuwe Marktpassage (€2,10 of €2,25 per uur of dagtarief van €13,- respectievelijk €12,- per dag)
Daarnaast worden nog een aantal maatregelen genomen:
   Voor de meeste parkeerlocaties geldt nu een dagtarief op basis kalenderdag en niet meer op basis van 24 uur
   Gereguleerde tijd in sector 2 gaat van 18.00 uur naar 21.00 uur
   Introductie van een bezoekersregeling voor binnenstadbewoners;
   Nieuwe abonnementsvorm buiten kantoortijden voor de Stationsgarage.
Parkeernormen alleen omlaag voor binnenstad en spoorzone

Parkeernormen worden gebruikt wanneer er een nieuwe ontwikkeling plaats vindt, bijvoorbeeld wanneer nieuwe woningen gebouwd worden. In het nieuwe parkeerbeleid wordt nu voor de binnenstad en de spoorzone met minder mogelijkheden voor parkeren genoegen genomen. Tegelijkertijd wordt gekeken hoe andere mobiliteit gestimuleerd kan worden, door bijvoorbeeld deelautos, MAAS (Mobility as a Service) en het stimuleren van treingebruiker wanneer woningen nabij het station zijn gelegen. 
Daarbij bestaat de mogelijkheid om binnen een vergunningengebied gebruik te maken van een zogenaamde GROP lijst. Dit is een lijst waarin de hoeveelheid vergunningen per gebouw beperkt wordt. Doel is duurzamer vervoer te stimuleren. 
Door een amendement van het CDA in samenwerking met de ChristenUnie hebben we gezorgd dat lagere parkeernormen niet voor de rest van Gouda gaan gelden. Immers hier zijn inwoners veel meer aangewezen op hun auto en zijn alternatieve vervoersmiddelen niet, of niet op beperkte afstand, aanwezig. 
We beseffen dat we moeten streven naar minder automobiliteit en dat op termijn het intensieve autogebruik niet houdbaar is. Op dit moment hebben we echter met een realiteit te maken die we toch op een of andere manieren moeten faciliteren. Ter verduidelijking: als we nu op in een bestaande wijk een nieuwbouwproject gaan realiseren met een verlaagde parkeernorm, verschuif je het probleem waarschijnlijk naar de buurten om dat project heen. Die kunnen dan wel weer gaan vragen om invoering van een parkeervergunning om die overlast aan te pakken, maar dat kost de bewoners geld. Tevens zullen de auto eigenaren van het nieuwbouwproject dan toch gaan proberen elders hun auto kwijt te raken. Wat ons betreft dient het streven naar minder autogebruik gepaard te gaan met een integraal beleid met acceptabele alternatieven.
Hop on Hop off centrumbus
Geïnspireerd door een voorbeeld uit  Deventer wil de ChristenUnie in Gouda laten onderzoeken of er een kleine (elektrische) centrumbus door de binnenstad kan gaan rijden, voor een laag tarief, bijvoorbeeld €1,-.
Omdat parkeren aan de randen van de binnenstad gestimuleerd wordt, onder andere door lagere tarieven, leek het ons een goed idee te onderzoeken of zo’n busje haalbaar is. De bedoeling is dat deze bus langs de diverse parkeervoorzieningen in en rond de binnenstad rijdt.  Het busje stapt dan in de binnenstad bij verschillende haltes en rijdt als ook een toeristische route, zodat toeristen er eventueel ook gebruik van kunnen maken. Bezoekers die slechter ter been zijn kunnen dan alsnog onze mooie stad bezoeken, zonder dat ze hun auto perse binnen de singels moeten parkeren. In Deventer gebruiken ze kleine elektrische bussen. We zetten niet in op ronkende dubbeldekkers door onze stad.
De motie met daarin het verzoek om deze mogelijkheid te gaan onderzoeken, is in de raad aangenomen. Er volgt dus nu samen met ondernemers en andere organisaties een onderzoek om de haalbaarheid van dit idee in kaart te brengen.
Voorkomen parkeeroverlast
De ChristenUnie heeft ook een motie ingediend om als raad het nieuwe, soepeler parkeerbeleid en de ontheffingen die worden toegepast beter te kunnen controleren. De motie is aangenomen en houdt concreet het volgende in:
           De raad stelt vooraf kaders bij grotere projecten zoals woningbouw  op de Blokker locatie of bij Van Loon locatie. Bij die kaders worden ook de parkeernormen en onderbouwing daarvoor opgenomen.
           De raad krijgt jaarlijks een overzicht van de toegepaste ontheffingen (om minder parkeerplaatsen toe te staan bij nieuwbouwprojecten) die gehanteerd zijn door het college.
Evalueren maatregelen binnenstad 
Deze motie van het CDA, waarvan wij mede-indiener zijn, heeft als doel om te monitoren en evalueren of het aanpassen van de parkeertarieven en het verlagen van de parkeernorm in de binnenstad en het stationsgebied, bijdraagt aan een autoluwe(re) binnenstad, leidt tot minder parkeren op straat en zorgt voor een hogere bezettingsgraad van de parkeergarages en parkeerterreinen. Uiterlijk in het  4e kwartaal van 2021 zal het college de resultaten bespreken met de raad en deze ook betrekken bij het verkeersbeleid in Gouda.

Betaald parkeren van 18 naar 21 uur in sector 2
De ChristenUnie was verbaasd over het voorstel van het college om de tijden voor betaald parkeren, zonder overleg met de buurt te verhogen van 18 naar 21 uur. 
Terwijl uitbreiding van betaald parkeren in het nieuwe beleid alleen gebiedsgericht kan en met draagvlak van bewoners.
Sector 2 betaald parkeergebied is gelegen in de wijken Kort Haarlem, Kadebuurt en Nieuwe Park. Alleen rondom de Schouwburg waren er klachten, omdat bewoners geen parkeerplaats konden vinden. De ChristenUnie begrijpt de klachten, maar wil dat – conform het nieuwe beleid – eerste voldoende draagvlak voor de maatregel bestaat voordat de tijden eventueel worden aangepast. Wat ons betreft is het prima om draagvlak te krijgen door aanvullend in deze sector 50 gratis uren voor bezoekersparkeren in te voeren. 

Helaas haalde dit amendement het niet. Door diverse fracties werd geen inhoudelijke afweging gemaakt op basis van het beleid en werd draagvlak niet belangrijk genoeg gevonden.  Hoewel het amendement is verworpen, gaat collega Christiaan Quik zich nog inzetten voor een bezoekersregeling voor de sectoren 2 en 3. Het is namelijk niet logisch dat parkeren straks op de parkeerterreinen (dichter bij de binnenstad) goedkoper is dan parkeren in de wijken rondom de binnenstad.  Daarnaast maakt zo’n regeling de invoering van betaald parkeren in sector 2 mogelijk ook wat meer acceptabel.
Autoluwe binnenstad
We hebben ook een motie van de PvdA gesteund,  die oproept om samen met ondernemers onderzoek te doen naar een goede tariefstelling voor parkeren in combinatie met een goed verwijssysteem om op die manier  de Goudse binnenstad autoluwer te maken, maar ook aantrekkelijker voor bezoekers.
We hopen dat het parkeerbeleid de gewenste effecten bereikt en zijn benieuwd naar de uitkomsten van de evaluatie in 2021. Tot die tijd houden we onze oren en ogen ook goed open, want de economie in de binnenstad is kwetsbaar en voor een goed parkeerbeleid moeten we goed blijven luisteren naar de bewoners en ondernemers. De ChristenUnie heeft Oog voor Gouda.
Christiaan Quik en Theo Krins

GROTE VERSCHILLEN IN LAADCAPACITEIT 
PER GEMEENTEDe gemeenten Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Schiermonnikoog, Amstelveen, Barendrecht scoren het hoogst met hun netwerk aan openbare laadpalen, zo blijkt uit de Benchmark openbaar laden 2018. Er zijn opmerkelijke verschillen tussen de verschillende regio’s en de 30 grootste steden. Gouda scoort niet hoog. De ChristenUnie heeft een aantal vragen voorgelegd aan het college over het beleid rond laad palen in Gouda.
Openbare ruimte

Naar verwachting zal de vraag naar elektrische rijden in Nederland de komende jaren flink toenemen. Steeds meer automerken brengen op korte termijn (betaalbare) elektrische auto’s op de markt, met een actieradius van minimaal 250 kilometers. Daarvoor is het nodig dat gemeenten voldoende laadpalen ter beschikking hebben. Want gemiddeld 70 procent van de Nederlanders parkeert – en zal dus laden – in de openbare ruimte. 

Verplicht aantal palen

Vanaf 2020 moet de eigenaar van een bedrijfspand met meer dan 10 parkeerplekken investeren in laadpalen voor elektrische auto’s. Dit besluit heeft forse financiële consequenties en er zal waarschijnlijk een roep uitgaan om niet al te strikt deze regel te gaan hanteren.

Met name voor ondernemers met klanten die een langere tijd geparkeerd staan (denk aan restaurants, kantoren en bouwmarkten) zullen waarschijnlijk interesse hebben voor het plaatsen van laadpalen. Maar ook voor de ondernemer met bijvoorbeeld een buurtsuper kan de aanwezigheid van een laadpaal aantrekkelijk zijn. Albert Heijn neemt de proef alvast op de som, en kondigde vorige maand een samenwerking aan met Fastned. AH plaatst in eerste instantie als proef bij drie ‘XL’-vestigingen laadstations, zodat klanten hun auto kunnen opladen terwijl ze in de supermarkt zijn.
Veranderingen
Het is de vraag hoe de regels in de praktijk zullen uitpakken in een snel veranderende markt, die er vanaf 2020 weer heel anders uit kan zien. Netwerken van snellaadstations zullen tegen die tijd verder zijn gegroeid, wat de vraag naar lokale – vaak relatief trage – laadpalen kan drukken.
Score GoudaVoor de benchmark ‘openbaar laden’ heeft elke gemeente een score gekregen tussen 0 en 100. Deze score geeft inzicht in de mate waarin het huidige netwerk van openbare laadpalen is voorbereid op toekomstige vraag van elektrische voertuigen van bewoners in 2020.


Zo betekent de score voor Gouda van 0.19 dat de huidige openbare laadinfrastructuur toereikend is om ongeveer 19% van de openbare laadbehoefte in 2020 op gebruiksvriendelijke wijze af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met enerzijds de aanwezigheid van laadinfrastructuur in de nabijheid (dekking) en anderzijds de mate waarin in de verwachte behoefte kan worden voorzien met het huidige aanbod rekening houdende met een maximaal aantal gebruikers per laadpaal (dekkingsgraad).

Voor deze analyse is allereerst de toekomstige openbare laadbehoefte van bewoners in beeld gebracht op gebiedsniveau voor 2020. Vervolgens zijn de hoeveelheid en de locaties van de openbare laadpalen per gemeente in beeld gebracht. Op basis van de toekomstverwachting en rekening houdende met loopafstanden kan een uitspraak worden gedaan over de dekking dan wel de dekkingsgraad van een relevant woonadres. Hierbij geldt een relevant adres als zijnde een woonadres die voor het parkeren en opladen van hun elektrische auto afhankelijk zijn van de openbare ruimte.

Belangrijke opmerking is dat in deze analyse nog geen rekening gehouden is met een eventuele openbare laadbehoefte van forenzen of bezoekers die met een elektrische auto naar de gemeente komen. Dat maakt de vraag naar adequate openbare laadinfrastructuur alleen nog maar groter.

Vragen aan het college

Omdat het aantal laadpalen in Gouda naar verwachting niet toereikend zal zijn in de nabije toekomst hebben collega Christiaan Quik en ik namens de ChristenUnie aan het college een aantal vragen gesteld.


Het gaat daarbij om de volgende vragen:


De gemeente Gouda stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen omdat schoon vervoer een bijdrage levert aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Tot eind 2020 kunnen op aanvraag nieuwe laadpalen in Gouda worden geplaatst.
Technische vragen
1.    Hoeveel laadpalen zijn er op dit momenteel via de gemeente Gouda geplaatst?
2.    Hoeveel laadpalen kunnen er via het aanvraagformulier van de gemeente Gouda op jaarbasis geplaatst worden?
3.    Op welke wijze maakt de gemeente Gouda bekend dat er via de gemeente een laadpaal kan worden aangevraagd inclusief vermelding van de bijbehorende criteria?
4.    Hoe gaat het beleid er uitzien vanaf 2021?
5.    Hoeveel aanvragen heeft de gemeente ontvangen in de jaren 2017, 2018 en 2019 voor het plaatsen van laadpalen en hoeveel zijn er daarvan gehonoreerd?
6  Als er afwijzingen zijn geweest: in hoeveel gevallen is er in die jaren afgewezen omdat er geen laadpaal (meer) beschikbaar was.
7.    Hoe worden omwonenden geïnformeerd bij de plaatsing van laadpalen?
8.    Hoe is de taakverdeling verdeeld tussen de gemeente en Engie m.b.t. De laadpalen? 

ChristenUnie fractie aan het werk. 
Na de teleurstellende coalitievorming zijn we als fractie niet bij de pakken blijven zitten maar hebben geprobeerd om in deze nieuwe situatie onze verantwoordelijkheid te pakken.

Allereerst is het goed om de fractie kort voor te stellen en de taakvelden te benoemen:

Theo Krins is als ervaren politicus de fractievoorzitter en verantwoordelijk voor de dossiers Bestuur, Regionale Samenwerking, Financiën en Veiligheid.

Wout Schonewille is na twee jaar burgerraadslid al een beetje ingegroeid en zal zich bezighouden met het Sociaal domein, Werk/inkomen, Sport en Burgerparticipatie.

Anna van Popering heeft haar bestuursfunctie neergelegd en is als raadslid verantwoordelijk geworden voor Onderwijs, Marketing en Kunst/cultuur. Daarnaast maakt zij deel uit van het (tijdelijke) presidium.

Christiaan Quik heeft de afgelopen twee jaar de fractie ondersteunt als secretaris en heeft nu als raadslid de volgende aandachtsvelden: Ruimtelijke ordening, Duurzaamheid en Bereikbaarheid/Parkeren.

Thera de Haan is na haar inzet voor Perspectief in Gouda aangetreden als burgerraadslid in de fractie. Zij zal zich samen met Wout richten op zorg en welzijn.

Naast Thera bestaat de steunfractie uit Rianne Zuurmond (Onderwijs), Ruud de Groot (Sport) en Stephan Meijers (Duurzaamheid).

De eerste periode ontvingen we als nieuwe Gemeenteraad diverse workshops en presentaties om onszelf in te werken als raadsleden. Omdat we als fractie al goed op elkaar ingespeeld waren door de verkiezingscampagne konden we als snel aan het werk gaan. Niet alleen door het inlezen in onze dossiers en relaties leggen met het netwerk maar ook door het oppakken van actuele vraagstukken:

  • Preventie Kindermishandeling. Thera heeft hiervoor art.38 vragen gesteld aan het college aangezien de gemeente per 2015 ook verantwoordelijk wordt voor de preventie en aanpak van mishandeling.
  • Christiaan heeft zich verdiept in de kostenontwikkeling en bezuiniging op de Brandweer en de Veiligheidsregio als overkoepelend orgaan.
  • Per 1 juli 2014 moeten alle gemeenten een Preventie en handhavingsplan Drank en Horeca bezitten. Wout heeft zich hierin verdiept en zal dit thema op een later moment oppakken.
  • Naar aanleiding van de mogelijke bestemming van de Prins Willem Alexander Kazerne als locatie voor huisvesting van de Ark heeft Anna art. 38 vragen gesteld en daarbij aangesloten bij een toezegging van juni 2012.
  • Na de presentatie van het Bestuursakkoord (de manier waarop het nieuwe college wil besturen) en het Coalitieakkoord (wat het college gaat doen) is onlangs de Kadernota (financiële kaders voor het beleid) besproken in de raad. Theo heeft namens de ChristenUnie kritische vragen gesteld over de integriteit van de wethouders, de voorgenomen bezuinigingen en de manier hoe het college de Gemeenteraad wil betrekken bij het beleid.
  • Eén van de bezuinigingen betreft de wijkteams. Wout had hier al art. 38 vragen over gesteld en wij zijn van mening dat deze bezuiniging niet nodig is en veel schade toebrengt aan de sociale infrastructuur. Samen met andere partijen zoekt Wout nu naar mogelijkheden om deze bezuiniging te voorkomen of te verzachten.

Op woensdag 16 juli zal er gestemd worden over de Kadernota 2015 – 2018 en als ChristenUnie zijn we hard aan het werk om door middel van amendementen (wijziging in het besluit) of moties (oproep aan college) het goede te zoeken voor Gouda.

Na de 16e juli start het reces waardoor we tijd kunnen nemen voor re-creatie maar ook om ons voor te bereiden op de komende periode.