deGouda.nl, 7 juli 2021

 

 

Bron: Gouds Dagblad

Anna van Popering-Kalkman is verkozen tot lijsttrekker van de ChristenUnie voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Zij was de afgelopen 7 jaar al raadslid voor de ChristenUnie in Gouda.

In de gemeenteraad is zij actief als voorzitter van de Agendacommissie, en als voorzitter van de commissie Samenleving en de Raadsbrede werkgroep Gouda 750. Verder zet zij zich ook in voor de viering van Gouda 750 als lid van de Stuurgroep Gouda 750. In de gemeenteraad is zij woordvoerder op het gebied van onder meer onderwijs, economie, cultuur en schuldhulpverlening.

Anna van Popering is een geboren Goudse (1983). Zij is getrouwd, moeder van twee kinderen en werkt in het dagelijks leven als advocaat arbeids- en ondernemingsrecht bij Bos Van Eck Advocaten in Gouda. Daarnaast is zij ook actief als voorzitter van de Geschillencommissie van de Gemeente Capelle a/d IJssel. David-Jan van Meeuwen, voorzitter bestuur ChristenUnie Gouda: “Als bestuur zijn we ontzettend blij dat Anna bereid is om de kar te trekken voor de komende verkiezingen. Zij is zeer gedreven en enthousiast en heeft ook veel inhoudelijke bagage waardoor zij het geluid van de ChristenUnie geloofwaardig kan uitdragen.”

Anna zelf is ook zeer verheugd met haar voordracht: “De liefde voor Gouda is er bij mij met de paplepel in gegoten. Daarnaast ben ik al vanaf mijn middelbare schooltijd politiek actief. Ik ben dan ook ontzettend dankbaar dat ik mij de afgelopen 7 jaar als raadslid van Gouda heb mogen inzetten. Echt een enorme eer dat ik nu ben verkozen tot de eerste vrouwelijke lijsttrekker van de ChristenUnie Gouda! ”

Omdat de algemene ledenvergadering waarin Anna verkozen is online werd gehouden, werd de dag daarop in het Houtmansplantsoen een bos bloemen overhandigd door het bestuur.

Op donderdag 7 december was het de Dag van de Vrijwilliger.
De ChristenUnie Gouda heeft daarom een aantal vrijwilligers in het zonnetje
gezet door hen de “Knipoog voor Gouda” te geven. De “knipoog” bestaat uit een
oorkonde en een kleine attentie.
 
 
St.-Janskerk

 

Theo Krins reikte de “knipoog” uit aan twee kosters van de
Sint Janskerk, Jan Stigter en Jan IJkelenstam. De beide kosters helpen al vele
jaren actief mee om alles voor, tijdens en na de kerkdiensten op zondag in
goede banen te leiden.  Ze doen dat samen
met nog twee andere kosters. Op zondag zijn ze al heel vroeg in de ochtend
actief om alles in gereedheid te brengen en ook na de dienst moet er altijd nog
veel gebeuren. Daarnaast zijn ze doordeweeks ook nog vaak in de kerk actief
voor alle werkzaamheden die moeten gebeuren.
Beiden waren verrast en blij met deze blijk van waardering, al gaven ze
gelijk aan dit werk met liefde te doen!
 
Voedselbank
 
Bij het uitreiken van de “knipoog” bleek dat vrijwilligers
veel plezier beleven aan het vrijwilligerswerk. Zo vertelde een vrijwilliger
bij de Voedselbank: ‘Het is zo fijn om iets terug te kunnen doen’ Deze vrouw is 40 jaar geleden, met haar
gezin, naar Nederland gekomen en in Gouda gaan wonen. ‘Het was heel moeilijk,
met één koffer, geen familie en vrienden en je kent de taal niet. Maar ik ben
zo dankbaar voor alles wat ik heb gekregen en daarom wil ik anderen ook helpen.
Het is zo fijn om iets terug te kunnen doen’.
Wout Schonewille heeft aan Corrie Schouten, als
vertegenwoordiger voor alle vrijwilligers van de Voedselbank, een “knipoog”
uitgereikt als blijk van waardering. Elke week weer worden hier door
vrijwilligers voor zo’n 300 gezinnen voedselpakketten samengesteld.
 
Ronssehof
In de Ronssehof reikte Anna van Popering-Kalkman de
“knipoog” uit aan Tineke Verboom-Kats. Tineke doet al meer dan tien jaar
vrijwilligerswerk. Dit doet ze door koffie te schenken en een gezellig praatje
te maken met de bewoners van de Hanepraij en de Ronssehof.

 

ChristenUnie fractie aan het werk. 
Na de teleurstellende coalitievorming zijn we als fractie niet bij de pakken blijven zitten maar hebben geprobeerd om in deze nieuwe situatie onze verantwoordelijkheid te pakken.

Allereerst is het goed om de fractie kort voor te stellen en de taakvelden te benoemen:

Theo Krins is als ervaren politicus de fractievoorzitter en verantwoordelijk voor de dossiers Bestuur, Regionale Samenwerking, Financiën en Veiligheid.

Wout Schonewille is na twee jaar burgerraadslid al een beetje ingegroeid en zal zich bezighouden met het Sociaal domein, Werk/inkomen, Sport en Burgerparticipatie.

Anna van Popering heeft haar bestuursfunctie neergelegd en is als raadslid verantwoordelijk geworden voor Onderwijs, Marketing en Kunst/cultuur. Daarnaast maakt zij deel uit van het (tijdelijke) presidium.

Christiaan Quik heeft de afgelopen twee jaar de fractie ondersteunt als secretaris en heeft nu als raadslid de volgende aandachtsvelden: Ruimtelijke ordening, Duurzaamheid en Bereikbaarheid/Parkeren.

Thera de Haan is na haar inzet voor Perspectief in Gouda aangetreden als burgerraadslid in de fractie. Zij zal zich samen met Wout richten op zorg en welzijn.

Naast Thera bestaat de steunfractie uit Rianne Zuurmond (Onderwijs), Ruud de Groot (Sport) en Stephan Meijers (Duurzaamheid).

De eerste periode ontvingen we als nieuwe Gemeenteraad diverse workshops en presentaties om onszelf in te werken als raadsleden. Omdat we als fractie al goed op elkaar ingespeeld waren door de verkiezingscampagne konden we als snel aan het werk gaan. Niet alleen door het inlezen in onze dossiers en relaties leggen met het netwerk maar ook door het oppakken van actuele vraagstukken:

  • Preventie Kindermishandeling. Thera heeft hiervoor art.38 vragen gesteld aan het college aangezien de gemeente per 2015 ook verantwoordelijk wordt voor de preventie en aanpak van mishandeling.
  • Christiaan heeft zich verdiept in de kostenontwikkeling en bezuiniging op de Brandweer en de Veiligheidsregio als overkoepelend orgaan.
  • Per 1 juli 2014 moeten alle gemeenten een Preventie en handhavingsplan Drank en Horeca bezitten. Wout heeft zich hierin verdiept en zal dit thema op een later moment oppakken.
  • Naar aanleiding van de mogelijke bestemming van de Prins Willem Alexander Kazerne als locatie voor huisvesting van de Ark heeft Anna art. 38 vragen gesteld en daarbij aangesloten bij een toezegging van juni 2012.
  • Na de presentatie van het Bestuursakkoord (de manier waarop het nieuwe college wil besturen) en het Coalitieakkoord (wat het college gaat doen) is onlangs de Kadernota (financiële kaders voor het beleid) besproken in de raad. Theo heeft namens de ChristenUnie kritische vragen gesteld over de integriteit van de wethouders, de voorgenomen bezuinigingen en de manier hoe het college de Gemeenteraad wil betrekken bij het beleid.
  • Eén van de bezuinigingen betreft de wijkteams. Wout had hier al art. 38 vragen over gesteld en wij zijn van mening dat deze bezuiniging niet nodig is en veel schade toebrengt aan de sociale infrastructuur. Samen met andere partijen zoekt Wout nu naar mogelijkheden om deze bezuiniging te voorkomen of te verzachten.

Op woensdag 16 juli zal er gestemd worden over de Kadernota 2015 – 2018 en als ChristenUnie zijn we hard aan het werk om door middel van amendementen (wijziging in het besluit) of moties (oproep aan college) het goede te zoeken voor Gouda.

Na de 16e juli start het reces waardoor we tijd kunnen nemen voor re-creatie maar ook om ons voor te bereiden op de komende periode.

Verdieping Sociaal Domein: Jeugdhulp
Half april heeft de gemeenteraad een hele dag besteed aan het onderwerp Decentralisaties. Naast presentaties, hadden de raadsleden diverse gesprekken met cliënten en professionals. Een leerzame dag, waarna de conclusie was dat nog een aantal onderwerpen verder uitgediept kon worden.
Als eerste onderwerp is dat Jeugdhulp, de zorg voor onze jeugd waarvoor de gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk wordt. De heer Doodkorte, projectleider Jeugd voor de regio Midden-Holland prikkelde de raadsleden met zijn presentatie. Op de vraag van Corina Kerkmans (PvdD) of het niet oneerlijk is dat Kind A oplossing 1 krijgt aangeboden en Kind B oplossing 2, merkte de projectleider op dat we in de jeugdzorg “bij eigen kracht niet meer uitgaan van gelijke rechten”. Het kan namelijk zijn dat het ene kind gebaat is bij een oplossing/hulp die voor het andere kind helemaal niet handig/praktisch is. “Bij uitgaan van eigen kracht zijn de inwoners onze partners”. Mensen weten vaak zelf heel goed waar ze behoefte aan hebben, daar hoeft de gemeente niet allerlei ingewikkelde procedures op los te laten. Soms kan een simpele oplossing al afdoende zijn. Lenny Roelofs (SP) van de SP-fractie had van tevoren vragen ingediend over de besluitvorming rond de Jeugdzorg. Waar moet de raad straks wel en niet over beslissen? Hoe ziet het tijdpad hiervoor uit? Na een vraag van Wout Schonewille (CU), reageerde de projectleider met de opmerking “We moeten onze stinkende best doen om hulpvragen te beantwoorden, maar niet de illusie hebben dat we alles oplossen”. En dat zal moeilijk zijn, want “Hulpverleners en raadsleden hebben last van hetzelfde ‘gen’: ze willen graag helpen”. En terwijl het nieuwe raadslid, Anna van Popering-Kalkman (CU) nog niet eens haar maidenspeech in de raad heeft gehouden, zat zij deze verdiepingsbijeenkomst prima voor. Binnenkort zullen de onderwerpen ‘Inkoop’ en ‘Sociale Wijkteams’ verder uitgediept worden.
Bron: Nieuwsbrief van de  Goudse gemeenteraad