De ChristenUnie Gouda heeft schriftelijke vragen gesteld over de uitvoeringskosten voor lokaal klimaat- en energiebeleid.

Uit een onderzoek van Andersson Elffers Felix en Improven op verzoek van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) blijkt dat de uitvoeringskosten voor lokaal klimaat- en energiebeleid bijna 40 procent hoger dan in 2020 werd ingeschat.

De hogere kosten worden veroorzaakt door taken die in 2020 nog niet werden meegerekend, nieuwe uitdagingen zoals netcongestie, taken die arbeidsintensiever zijn en/of taken die inzet in een hogere salarisschaal vergen dan vooraf inschat.

In het onderzoek zijn alleen de kosten meegenomen die decentrale overheden maken in hun eigen processen. De substantiële uitgaven die voor het klimaat- en energiebeleid moeten worden gedaan in de samenleving, de zogenaamde investeringskosten, leken niet te kwantificeren.

Wij vinden een actueel inzicht in de toekomstige uitvoeringskosten voor gemeente Gouda van belang en hebben daarom vragen gesteld aan het college.

Op onze vraag naar welke taken de gemeente Gouda voor zichzelf ziet in het kader van het Klimaat en Energiebeleid (zie ook H3.1 en Bijlage C van genoemd onderzoek), antwoordt het college dat het Duurzaamheidsplan, welke eind 2024 aan de raad aangeboden zal worden, hier inzicht in zal geven. De raad is in mei 2023 geïnformeerd was over de planning inzake een duurzaamheidsplan. Tijdens de begrotingsbehandeling november 2023 werd aangegeven dat ‘gekeken naar de huidige stand van zaken met betrekking tot de doorrekening en uitwerking daarvan, de raad naar verwachting eind 1e kwartaal 2024 verder kon worden geïnformeerd.’ Het college geeft aan dat de komende jaren, met de ter handneming van het Duurzaamheidsplan, duidelijk zal worden wat de bestaande inzet oplevert en wat er nodig is om de doelstellingen te halen.

In de beantwoording op onze vraag naar het inzicht over de toekomstige uitvoeringskosten van het lokale klimaat- en energiebeleid geeft het college aan dat zij inzicht wil in de middelen die de rijksoverheid (wellicht) beschikbaar gaat stellen om de verschillende doelstellingen op gebied van klimaat en energie te behalen. Het college geeft aan dat het ROB duidelijk maakt dat er een financieel gat zit tussen de inzet die mogelijk is en de inzet die nodig is om het klimaatdoel van 2050 te halen. Gouda wil echter al in 2040 CO2 neutraal zijn. Dat vraagt om extra inspanningen en het nog eerder beschikbaar hebben van financiële (rijks)middelen.

Wij concluderen dat een actueel inzicht in de taken die de gemeente voor zichzelf ziet en de hierbij behorende (toekomstige) uitvoeringskosten (en mogelijke bijdragen hiervoor vanuit het rijk) er momenteel niet is. De uitvoeringskosten zijn niet meegenomen in de (meerjaren)begroting. Wij zien uit naar het toegezegde Duurzaamheidsplan.

 

 

Vorig jaar zijn in Plaswijck de schoolzones vernieuwd. De Ridder van Catsweg en de Plaswijckweg werden opnieuw ingericht, om veilige schoolzones te maken.
ChristenUnie Gouda vroeg samen met de VVD en GoudaPositief meerdere keren of deze nieuwe inrichting ook een verbetering is. Wethouder Klijmij-Van der Laan antwoordde in juni 2023 dat er in augustus 2023 een evaluatie zou komen, waarna zo nodig aanpassingen gedaan zouden worden.

Deze maand vroegen ChristenUnie, VVD en GoPo opnieuw naar deze schoolzones. De wethouder deelde daarop de Evaluatie Vernieuwde schoolzones Plaswijck met de raad. Hieruit blijkt dat 75% van de fietsers de nieuwe verkeerssituatie onveiliger vindt. De wethouder belooft in de zomervakantie van 2024 of daarna extra borden, drempels, extra belettering op de weg en het opnemen van de schoolzones in navigatiesystemen.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen de enquete hebben ingevuld. Dat het probleem bij veel mensen leeft, blijkt uit het feit dat er meer dan 1300 open antwoorden zijn gegeven. Op basis van de ongevallenstatistiek heeft sinds de aanleg van de schoolzones geen gemeld ongeval plaatsgevonden. Voetgangers voelen zich wel veiliger. Bovendien zijn soms fietsers zelf ook de oorzaak van onveilige situatie, waarbij vooral groepen jongeren worden genoemd. Het was voor veel verkeersdeelnemers ook een grote omschakeling, maar door de grote participatie kan er nu wel gericht gewerkt worden aan de verbetering van de subjectieve veiligheid, stelt de wethouder.

Binnen ChristenUnie Gouda delen we de zorgen over het gevoel van onveiligheid. Onze fractie ziet regelmatig gevaarlijke situaties, met name op de Ridder van Catsweg.
Als ChristenUnie willen graag dat zoveel mogelijk mensen de fiets nemen in plaats van de auto. Dat is goed voor de gezondheid, voor de luchtkwaliteit in de stad en voor het klimaat. Wij zijn groot voorstander van schoolzones, met als doel het verkeer veiliger te maken rondom scholen, zodat kinderen van jongs af aan de fiets kiezen. We vertrouwen erop dat de wethouder alles op alles gaat zetten om iedereen hier met een gerust hart te laten fietsen.

Bijlage 1: Resultaten-schoolzones-Plaswijck

Bijlage 2: 20240514 TV CU Evaluatie Schoolzones

De afgelopen jaren komen er steeds meer signalen van dreigend watertekort in Nederland. De gemeente Gouda is een van de aandeelhouders van Oasen N.V.. Het drinkwaterbedrijf waar Gouda van afhankelijk is. Nu blijkt uit het jaarverslag over 2023 dat Oasen zich moet voorbereiden op een stijgende drinkwatervraag de komende 15 jaar. Zie ook: https://www.ad.nl/gouda/waarschuwing-betrouwbaar-drinkwater-staat-onder-druk~a5c545e51/?cb=9121f7ae-668a-4ea7-a9a2-c61a15016042&auth_rd=1) en de recente brede welvaart monitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/monitor-brede-welvaart-en-de-sustainable-development-goals#:~:text=De%20Monitor%20Brede%20Welvaart%20en,van%20mensen%20in%20andere%20landen)

Oasen geeft aan na 2030 aanvullende bronnen nodig te hebben om de leveringszekerheid te garanderen. Oasen verwacht richting 2030 gebruik te moeten maken van hun reserves. De zoektocht naar nieuwe waterbronnen is een lang proces, volgens een woordvoerder van Oasen kan het wel 10 jaar duren voor er sprake is van winning uit nieuwe waterbronnen.

De fractie van de ChristenUnie Gouda acht het van groot belang dat Gouwenaars, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst, uit mogen gaan van betrouwbare levering van water.

Daarom heeft de ChristenUnie fractie op 2 mei 2024 vragen gesteld aan het college van B&W:

1.     Deelt het college met ons dat een betrouwbare waterlevering van belang is voor onze inwoners en bedrijven?

2.     Zijn er potentiële nieuwe waterbronnen binnen de gemeentegrenzen van Gouda beschikbaar?

3.     Welke mogelijkheden heeft het college om Oasen N.V. te ondersteunen in hun zoektocht naar nieuwe waterbronnen?

4.     Wat doet het college om watergebruik in gemeentelijk vastgoed, van inwoners en bedrijven zo laag mogelijk te houden?

5.     Welke mogelijkheden ziet het college om het watergebruik binnen gemeentelijk vastgoed, van inwoners en bedrijven te verminderen?

6.     Op welke wijze wordt het college door Oasen N.V. geïnformeerd over de meerjarige strategie om te voldoen aan de drinkwatervraag?

7.     Welke gevolgen heeft de toenemende drinkwatervraag voor de aansluiting van nieuwbouwprojecten op het drinkwater?

Geschreven door: Alexander Wanders

Gemeenteraadslid voor ChristenUnie Gouda

Op woensdag 22 mei nam de gemeenteraad een motie aan over het slavernij- en koloniaal verleden in Gouda. Graag leg ik uit waarom en wat daarin staat.

De aanleiding
Van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 is het Nationaal Herdenkingsjaar Slavernijverleden. GroenLinks stelde in 2022 vragen, wat er eigenlijk bekend is over de rol van Gouda in dit deel van onze geschiedenis. Het college heeft hier een verkennend onderzoek naar laten doen. Dat leverde in januari een waardevolle boek op: ‘Het koloniaal en slavernijverleden van Gouda, een verkenning’. Ook zijn er meerdere stadsgesprekken geweest.

Als ChristenUnie voelen we ons erg betrokken bij dit thema. Don Ceder, ons Tweede Kamerlid, heeft al jaren aandacht gevraagd voor het slavernijverleden van Nederland en de doorwerking in het heden. Zijn motie in 2021 voor onafhankelijk onderzoek werd breed gesteund en dit hielp om zoveel bewustwording te krijgen van het leed, dat dit tot nationale excuses leidde.

In de raad zijn er twee vergaderingen geweest over dit thema, waarbij ook insprekers hun verhaal hebben gedeeld. Als raadsleden hebben we geluisterd en per partij benoemd hoe we verder willen met dit onderwerp. Daarna hebben we samengewerkt om een motie op te stellen, waarmee we het college op pad willen sturen. Want wat moet het college nu gaan doen?

De motie
Deze motie roept het college op tot drie dingen.
Ten eerste om de bewustwording over het slavernij- en koloniaal verleden te vergroten. Iedereen in Gouda moet weten wat er in het verleden is gebeurd en welke rol Gouda en Gouwenaars daarin speelden. Wij verwachten dat het college daarvoor luistert naar alle stemmen in de stad, om dit op een passende manier te doen.

Ten tweede roept de motie op om de verbinding tussen alle Goudse inwoners te stimuleren en discriminatie en racisme actief te bestrijden. Want er worden nog steeds mensen gediscrimineerd, helaas. We verwachten dat het college hierbij samenwerkt met alle maatschappelijke partijen in de stad.

Wellicht is het onverwacht om een link te leggen met moderne slavernij in deze motie. Want er zijn zulke gruwelijke dingen gebeurd, dat dit met niets te vergelijken is. Tegelijk weten we dat er nog steeds mensen zijn die worden uitgebuit en soms zelfs verhandeld. Daarom roepen we in deze motie het college ook op om moderne slavernij actief te bestrijden. Daarbij denken we aan het inkoopbeleid, arbeidsmigratie en gedwongen prostitutie.

Hoe verder?
De motie is ondertekend door ChristenUnie, CDA, SGP, D66, GoudaPositief en Leefbaar Gouda. Ook VVD, GoudaVitaal en GBG stemden voor. Nu zal het college een memo schrijven, over welke stappen er gezet gaan worden. We gaan er vanuit dat het college met Keti Koti, op 1 juli, zich zal uitspreken over het leed dat mensen is aangedaan.
Daarnaast verwachten we dat initiatiefnemers met plannen zullen komen om hierover in de stad verder in gesprek te gaan. Want dit is niet alleen iets van raadsleden, maar iedereen in Gouda mag zich hierbij betrokken voelen.

Er zijn gruwelijke dingen gebeurd in het verleden, omdat we andere mensen niet als ménsen zagen.
Dat mogen we nooit vergeten en nooit meer doen.

Financieel vooruitkijken  

Het is alweer even geleden dat er van mij een artikel verscheen over de financiële gezondheid van de gemeente Gouda. De conclusie toen was dat alle seinen op groen stonden en Gouda financieel gezond is. De niet onbelangrijke vraag is of dat ook de komende jaren zo blijft 

Kadernota en begroting 

In de maanden mei en juni denken het college en de gemeenteraad na over de plannen voor de komende jaren. De kadernota. Het is de goede gewoonte dat de politieke partijen, dus ook de ChristenUnie, dan hun nieuwe wensen voor Gouda inbrengen. Bijvoorbeeld of er in de toekomst meer aandacht kan zijn voor sport, groen, verkeersmaatregelen, preventie enz. De wensen van de partijen die door de gemeenteraad worden aangenomen worden geïnventariseerd en uitgewerkt in de begroting voor de komende 4 jaar. Daarover stemt de gemeenteraad in de maand december. 

Het ravijnjaar 2026 

Nu is de situatie anders. De centrale overheid heeft aangekondigd dat ze gaan bezuinigen op de uitkering aan de gemeentes. Voor veel gemeentes heeft dat als gevolg dat er in 2026 een groot gat ontstaat tussen inkomsten en uitgaven, het “ravijnjaar”. Ook in de voorlopige begroting van de gemeente Gouda is dat “ravijnjaar” zichtbaar. Gelukkig heeft dat (nog) geen financieel tekort als gevolg. Het is wel oppassen voor Gouda en we moeten dus voorzichtig zijn met nieuwe uitgaven. Er zal weinig ruimte zijn voor nieuwe plannen.  

Investeren of niet investeren in Gouda 

Na de gemeenteraadverkiezingen in 2022 hebben de besturende partijen in een bestuursakkoord opgeschreven wat voor nieuw beleid ze wilden en waar ze in wilden investeren.  

Zo langzamerhand zijn al die plannen uitgewerkt en aan de gemeenteraad gepresenteerd en zijn er besluiten over genomen. Denk daarbij aan het toegankelijk en energiezuinig maken van de gebouwen die de gemeente gebruikt. Ook wil Gouda heel graag de verouderde schoolgebouwen aanpakken.  

Investeren doe je voor meerdere jaren en het gaat vaak om grote bedragen. Het eerste deel van de aanpassingen van de schoolgebouwen alleen al vraagt om een investering van 42 miljoen Euro. En er komen nog twee delen achteraan om alle schoolgebouwen te laten voldoen aan de nieuwste normen.  

Alles bij elkaar opgeteld is dat heel veel geld. Dat zit niet in de portemonnee van de gemeente  Gouda. Er moet dus worden bijgeleend als al die investeringen ook echt worden gedaan.   

Meer lenen of niet? 

Dat wordt de grote vraag voor de komende behandeling van de begroting. In een voorgaand artikel https://cugouda.nl/leent-de-gemeente-gouda-niet-te-veel uit 2023 gaf ik al aan dat wij als fractie van de ChristenUnie voorzagen dat er een probleem zou kunnen ontstaan met de hoogte van de schulden. Simpel door alle investeringen die waren gepland bij elkaar op te tellen. Dat blijkt nu ook te kloppen. In deze begrotingsronde moeten we daar als gemeenteraad een verstandig besluit over gaan nemen met de komst van het ravijnjaar in ons achterhoofd.   

Wat vinden wij als ChristenUnie Gouda 

Wij vinden als fractie dat je verstandig moet omgaan met het geld van de inwoners van Gouda. En daar hebben we een aantal lijnen voor uitgezet: 

1. Een maximum leenbedrag (leenquote) 

Betekent dit dat je niet extra mag lenen? Ja, maar wat ons betreft beperkt. Er moet ruimte blijven om nieuwe tegenvallers op te kunnen vangen. Noodzakelijke investeringen die goed zijn voor de stad en de inwoners willen we niet tegenhouden. Ook mag het leenbedrag best meegroeien met de inflatie. 

2. De begroting moet positief blijven 

Dat is wat ons betreft een harde eis. Als er geld wordt geleend moet er rente en aflossing (lees afschrijving) worden betaald. Die komen in de begroting terug. Er mogen daardoor wat ons betreft geen tekorten ontstaan.  

3. Het eigen vermogen moet meegroeien met de hoogte van de leningen (solvabiliteit) 

We moeten altijd een deel van de investeringen uit eigen zak kunnen betalen. Dat houdt je bij de les en zorgt ervoor dat je jezelf afvraagt of de investering wel echt nodig is. Wat ons betreft is er een harde ondergrens van 20% aan eigen vermogen.  

4. Nieuwe besluiten moeten financieel worden onderbouwd  

We willen bij alle nieuwe plannen die worden gepresenteerd weten wat voor effect die hebben op de punten 1,2 en 3 zodat we niet onverwacht over een grens heen gaan. 

Kom donderdag 23 mei naar Gouda!

Deze en volgende maand staan in het teken van de verkiezingen voor het Europees parlement. En wat wordt het een spannende verkiezing dit keer.  We hopen onze zetel in Europa te kunnen behouden. Elke stem telt, daarom alvast de oproep om op 6 juni naar de stembus te gaan, zodat we ons unieke geluid in Europa kunnen laten blijven horen. We wensen onze eigen Ineke Schaddelee (plaats 6 op de kandidatenlijst) dan ook veel zegen voor de campagne toe.

De ChristenUnie is gestart met de campagne, onder de slogan ‘Jouw vrijheid, onze missie’.

Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie is te lezen via: https://www.christenunie.nl/nl/europeseverkiezingen

De kandidatenposter is inmiddels ook beschikbaar. Als u een poster wilt ontvangen om op een zichtbare plaats op te hangen, dan kunt u Ineke een bericht sturen op: ineke.schaddelee@cugouda.nl

 

 

Politiek café

Op donderdagavond 23 mei 2024 organiseert ChristenUnie Gouda in samenwerking met de ChristenUnie Zuid-Holland en het campagneteam van de Eurofractie een Politiek Café met als thema ‘Europa zonder grenzen’? Pieter Grinwis, lid van de Tweede Kamer namens de ChristenUnie is een van de aanwezigen waarmee we in gesprek gaan. Ook zijn Alette van Kralingen, Ineke Schaddelee en Bert van der Woerd aanwezig als kandidaten voor onze Eurofractie. Uiteraard is ook ons statenlid Djoeki van Woerden van de partij!

Praktische informatie

 • Locatie: LuMina, Omlooppad 2 te Gouda
 • Aanvang: 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur

Let op! De mogelijkheid tot parkeren direct bij de locatie is beperkt, het is wel mogelijk de auto in de buurt te parkeren. De locatie is goed met het OV bereikbaar en ligt op ongeveer 10-15 minuten loopafstand van Station Gouda. Zie voor meer info Locatie & routebeschrijving :: CJV-Gouda (cjvgouda.nl).

 

Voorafgaand aan deze avond is de ALV voor de leden van ChristenUnie Gouda.

 1. Opening 19.30 – 19.40
 2. Huishoudelijk deel 19.40 – 19.55
  • Vaststellen agenda en verslag vorige ALV
  • Begroting 2024 & Verantwoording 2023
 3. Rondvraag en afsluiting 19.55 – 20.00

Werkbezoeken en een fotomoment

Overdag zal een afvaardiging van politici en Europese kandidaten een aantal werkbezoeken afleggen. Zo staat er een werkbezoek gepland aan een duurzame kwekerij in de Zuidplas en is er een netwerklunch rond de thema’s onderwijsvrijheid en digitale veiligheid op Driestar Gouda in samenwerking met het Themanetwerk Onderwijs van de ChristenUnie.

We willen tussen die werkbezoeken door ook een fotomoment organiseren bij het laagste punt van Nederland. Het is mooi als er veel mensen van Team CU in ChristenUnieblauw op deze foto komen, dus als je wilt meewerken, meld je dan aan bij Pieter Prins via onderstaande link. Van hem krijg je dan een uitnodiging met de locatie en het tijdstip.

Meld je aan voor het fotomoment

Bid mee voor Europa

Bid jij een minuut mee voor Europa? In de week van 3 – 9 juni zijn er Europese verkiezingen in Europa. De ChristenUnie wil een beweging zijn van christenen die vanuit geloof een positieve impact willen hebben op de politiek. We zoeken 10.080 bidders die 1 minuut willen bidden. Zo bidden we een week lang voor Europa. Doe jij mee? Schrijf je via de link in voor jouw minuut. Met deze actie staan we komende tijd ook op Opwekking en andere evenementen.

Ga naar de website

Volg nu ons speciale Whatsappkanaal

Tijdens de Europese Verkiezingen houden we je graag op de hoogte van leuke nieuwtjes en updates. Volg hiervoor nu ons Whatsappcampagnekanaal. Deze is openbaar en je persoonlijke gegevens zijn afgeschermd van andere leden. Klik hier om te volgen. Vergeet daarna niet bovenin op volgen te klikken.

Meer weten over de Eurofractie?

Op de speciale campagnewebsite vind je alle informatie over onze mensen in Europa. Maak kennis met de kandidaten en lees het verkiezingsprogramma.

Lees verder

Volg de kandidaten op weg naar 6 juni

Europees lijsttrekker Anja Haga deelt de komende periode veel over haar werk in het Europees Parlement, de werkbezoeken die ze doet en haar visies op de vele thema’s in Europa. Volg haar op weg naar 6 juni!

Ook andere kandidaten kunt u volgen via social media. Ineke Schaddelee deelt het meest via instagram

 

De ChristenUnie Gouda heeft schriftelijke vragen gesteld over de uitvoeringskosten voor lokaal klimaat- en energiebeleid.

Uit een onderzoek van Andersson Elffers Felix en Improven op verzoek van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)[1] blijkt dat de uitvoeringskosten voor lokaal klimaat- en energiebeleid bijna 40 procent hoger dan in 2020 werd ingeschat.

De hogere kosten worden veroorzaakt door taken die in 2020 nog niet werden meegerekend, nieuwe uitdagingen zoals netcongestie, taken die arbeidsintensiever zijn en/of taken die inzet in een hogere salarisschaal vergen dan vooraf inschat.

In het onderzoek zijn alleen de kosten meegenomen die decentrale overheden maken in hun eigen processen. De substantiële uitgaven die voor het klimaat- en energiebeleid moeten worden gedaan in de samenleving, de zogenaamde investeringskosten, leken niet te kwantificeren.

Wij vinden een actueel inzicht in de toekomstige uitvoeringskosten van belang. Daarom hebben wij de volgende vragen gesteld:

 1. Deelt het college met ons het belang van een actueel inzicht in de toekomstige uitvoeringskosten van het lokale klimaat- en energiebeleid?
 2. Kan het college inzichtelijk maken welke taken de gemeente Gouda voor zichzelf ziet in het kader van klimaat- en energiebeleid (zie ook H3.1 en Bijlage C van genoemd onderzoek)
 3. Kan het college inzichtelijk maken welke inzet vanuit de gemeente nodig is, om deze taken uit te voeren en wat de bijbehorende uitvoeringskosten zijn?
 4. Kan het college aangeven in hoeverre deze uitvoeringskosten meegenomen in de (meerjaren)begroting?

[1] https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2024/02/21/onderzoek-kosten-decentrale-uitvoering-van-het-klimaat–en-energiebeleid

Vandaag werd bekend dat de afdeling Verloskunde toch blijft in het Haga Ziekenhuis in Zoetermeer. De afgelopen maanden heeft de ChristenUnie hier veel aandacht voor gevraagd en onze fractie is erg blij met dit besluit.

Uit financiële overwegingen wilde het Haga Ziekenhuis de afdeling Verloskunde sluiten. Zwangere vrouwen zouden voortaan moeten uitwijken naar Den Haag, Gouda, Delft, Rotterdam, Leiden en Leiderdorp. Uit onderzoek bleek dat dit onverantwoord is: hier is onvoldoende plek en de reistijd is te lang. Voor zwangeren en baby’s in de hele regio zou dit tot grote risico’s leiden en zelfs meer sterfte tot gevolg hebben.

De fracties in Gouda, Zoetermeer en Den Haag hebben vragen gesteld in hun stad. Ook maakten 11 fracties uit Zuid-Holland in een open brief in het AD hun bezwaren tegen sluiting duidelijk. In de Tweede Kamer heeft de ChristenUnie kritische vragen gesteld over de zorg voor zwangeren en baby’s.

Nu blijkt dat deze afdeling toch een plek krijgt in een nieuw gebouw, met goede voorzieningen, zijn we enorm opgelucht. Want moeders en kinderen verdienen goede zorg, dicht bij huis.

Zwemles omliggende gemeenten met Rotterdampas

Veel Gouwenaars maken voor de zwemlessen gebruik van de zwemvoorzieningen van omliggende gemeenten, zoals bijvoorbeeld Moordrecht (De Zuidplas), Reeuwijk (Landal), Waddinxveen (De Sniep), Bergambacht (De Hofstee). Gouwenaars die gebruik maken van het kindpakket uit de Rotterdampas hebben niet de mogelijkheid om gebruik te maken van deze zwemvoorzieningen.

Momenteel kunnen de tegoedbonnen voor zwemles, uit het kindpakket van de Rotterdampas, alleen nog in Gouda verzilverd worden. Uit de beantwoording van onze vragen door Gemeente Gouda blijkt dat het technisch mogelijk is, de tegoedbonnen te laten verzilveren bij omliggende gemeenten. Om de wachtlijsten te verkleinen en meer keuzevrijheid te bieden zou dit wenselijk zijn.

Deze technische mogelijkheid kost Gemeente Gouda geen extra geld, er worden geen extra tegoedbonnen uitgekeerd. Wel is het zo dat de Goudse middelen in omliggende gemeenten wordt uitgegeven. Voor ons weegt het verbeteren van de zwemvaardigheid, het verkleinen van de wachtlijsten en de toename van de keuzevrijheid zwaarder dan het wegvloeien van (beperkte) middelen uit Gouda.

Wij hebben daarom gevraagd wat er nodig is om dit te realiseren en op welke termijn dit daadwerkelijk te realiseren is.

Afgelopen weken mocht ik mij verdiepen in het raadsvoorstel voor een zo genoemd erfgrenzen project en de evaluatie van de jaarwisseling 2023 – 2024. Het was daarmee ook mijn eerste volledige voorbereidende cyclus op de raadsvergadering van 13 maart. Ik neem jullie graag mee in mijn indrukken en punten waar wij hebben geprobeerd een verschil te maken voor de inwoners van Gouda.

Jaarwisseling
Het was indrukwekkend om de verhalen van zorgverleners te horen, over hoe zij de nieuwsjaarsnacht hebben beleefd. Het is voor hen een nacht vol met gevaar! Ik vind het erg spijtig dat we in Nederland in het stadium terecht zijn gekomen dat de politie het geen vuurwerk meer noemt, maar explosieven. Woensdag 13 maart was er in de raad dan ook terecht aandacht voor een cultuurverandering als het gaat om de manier waarop in Nederland en specifiek in Gouda oud&nieuw wordt gevierd.

Voor komende jaarwisseling zijn er plannen om een centrale lasershow te organiseren in de binnenstad.  Hoewel wij er nog niet direct van overtuigd zijn dat een centrale eindejaarsviering een dempend effect heeft op het afsteken van vuurwerk in onze mooie stad, zijn wij van harte bereid dit als pilot komend jaar uit te proberen. Hiervoor is  eind 2023 budget vrijgemaakt  Wij hechten er belang aan om aan te geven dat dit wat ons betreft, een maximum en inclusief bedrag is. Dus inclusief afhekken, handhaving, beveiliging en andere bijkomende kosten.

Als CU vinden we dat de jaarwisseling een feest en bovenal veilig moet zijn voor iedereen. Het vrijgemaakte budget is gemeenschapsgeld en daarom vinden wij het belangrijk dat het een invulling krijgt die een breed publiek aanspreekt. We zouden dan ook graag zien dat in de toekomst er een mogelijk tweede lasershow voor gezinnen op begin van de avond kan ontstaan. Juist op die manier kunnen onze (jonge) inwoners ervaren dat oud&nieuw ook zonder vuurwerk een feestje kan zijn.

Erfgrenzen

Het college wil duidelijkheid verstrekken aan inwoners over hoe er wordt omgegaan met in sommige gevallen oneigenlijk gebruik van gemeentegrond. Inwoners krijgen onder diverse voorwaarden mogelijkheden om erfgrenzen en snippergroen te kopen of te huren van de gemeente. In gevallen waar dat niet mogelijk blijkt te zijn zal de gemeente de grond terugvorderen.

Als CU vinden we gemeenschapszin in wijken en buurten belangrijk. We hadden graag gezien dat naast formele koop en huur mogelijkheden ook ‘adoptiegroen’ (in Gouda bekend als ‘groen moet je doen’) kon worden meegenomen. De gemeente blijft dan eigenaar van de grond, maar samen met je buurt kun je een stuk gemeentegroen adopteren en dat naar eigen inzicht met prachtige bloemen en planten inrichten. Ik heb daarvan in de stad al meerdere schitterende bloemenzeeën zien ontstaan. Als CU Gouda willen dan ook onze inwoners aanmoedigen om samen met elkaar op te trekken en zo hun buurten aantrekkelijker te maken. Wil je meer weten over de mogelijkheden van ‘groen moet je doen’? Hier vind je meer informatie.