De ChristenUnie Gouda heeft schriftelijke vragen gesteld over de uitvoeringskosten voor lokaal klimaat- en energiebeleid.

Uit een onderzoek van Andersson Elffers Felix en Improven op verzoek van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) blijkt dat de uitvoeringskosten voor lokaal klimaat- en energiebeleid bijna 40 procent hoger dan in 2020 werd ingeschat.

De hogere kosten worden veroorzaakt door taken die in 2020 nog niet werden meegerekend, nieuwe uitdagingen zoals netcongestie, taken die arbeidsintensiever zijn en/of taken die inzet in een hogere salarisschaal vergen dan vooraf inschat.

In het onderzoek zijn alleen de kosten meegenomen die decentrale overheden maken in hun eigen processen. De substantiële uitgaven die voor het klimaat- en energiebeleid moeten worden gedaan in de samenleving, de zogenaamde investeringskosten, leken niet te kwantificeren.

Wij vinden een actueel inzicht in de toekomstige uitvoeringskosten voor gemeente Gouda van belang en hebben daarom vragen gesteld aan het college.

Op onze vraag naar welke taken de gemeente Gouda voor zichzelf ziet in het kader van het Klimaat en Energiebeleid (zie ook H3.1 en Bijlage C van genoemd onderzoek), antwoordt het college dat het Duurzaamheidsplan, welke eind 2024 aan de raad aangeboden zal worden, hier inzicht in zal geven. De raad is in mei 2023 geïnformeerd was over de planning inzake een duurzaamheidsplan. Tijdens de begrotingsbehandeling november 2023 werd aangegeven dat ‘gekeken naar de huidige stand van zaken met betrekking tot de doorrekening en uitwerking daarvan, de raad naar verwachting eind 1e kwartaal 2024 verder kon worden geïnformeerd.’ Het college geeft aan dat de komende jaren, met de ter handneming van het Duurzaamheidsplan, duidelijk zal worden wat de bestaande inzet oplevert en wat er nodig is om de doelstellingen te halen.

In de beantwoording op onze vraag naar het inzicht over de toekomstige uitvoeringskosten van het lokale klimaat- en energiebeleid geeft het college aan dat zij inzicht wil in de middelen die de rijksoverheid (wellicht) beschikbaar gaat stellen om de verschillende doelstellingen op gebied van klimaat en energie te behalen. Het college geeft aan dat het ROB duidelijk maakt dat er een financieel gat zit tussen de inzet die mogelijk is en de inzet die nodig is om het klimaatdoel van 2050 te halen. Gouda wil echter al in 2040 CO2 neutraal zijn. Dat vraagt om extra inspanningen en het nog eerder beschikbaar hebben van financiële (rijks)middelen.

Wij concluderen dat een actueel inzicht in de taken die de gemeente voor zichzelf ziet en de hierbij behorende (toekomstige) uitvoeringskosten (en mogelijke bijdragen hiervoor vanuit het rijk) er momenteel niet is. De uitvoeringskosten zijn niet meegenomen in de (meerjaren)begroting. Wij zien uit naar het toegezegde Duurzaamheidsplan.

 

 

Vorig jaar zijn in Plaswijck de schoolzones vernieuwd. De Ridder van Catsweg en de Plaswijckweg werden opnieuw ingericht, om veilige schoolzones te maken.
ChristenUnie Gouda vroeg samen met de VVD en GoudaPositief meerdere keren of deze nieuwe inrichting ook een verbetering is. Wethouder Klijmij-Van der Laan antwoordde in juni 2023 dat er in augustus 2023 een evaluatie zou komen, waarna zo nodig aanpassingen gedaan zouden worden.

Deze maand vroegen ChristenUnie, VVD en GoPo opnieuw naar deze schoolzones. De wethouder deelde daarop de Evaluatie Vernieuwde schoolzones Plaswijck met de raad. Hieruit blijkt dat 75% van de fietsers de nieuwe verkeerssituatie onveiliger vindt. De wethouder belooft in de zomervakantie van 2024 of daarna extra borden, drempels, extra belettering op de weg en het opnemen van de schoolzones in navigatiesystemen.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen de enquete hebben ingevuld. Dat het probleem bij veel mensen leeft, blijkt uit het feit dat er meer dan 1300 open antwoorden zijn gegeven. Op basis van de ongevallenstatistiek heeft sinds de aanleg van de schoolzones geen gemeld ongeval plaatsgevonden. Voetgangers voelen zich wel veiliger. Bovendien zijn soms fietsers zelf ook de oorzaak van onveilige situatie, waarbij vooral groepen jongeren worden genoemd. Het was voor veel verkeersdeelnemers ook een grote omschakeling, maar door de grote participatie kan er nu wel gericht gewerkt worden aan de verbetering van de subjectieve veiligheid, stelt de wethouder.

Binnen ChristenUnie Gouda delen we de zorgen over het gevoel van onveiligheid. Onze fractie ziet regelmatig gevaarlijke situaties, met name op de Ridder van Catsweg.
Als ChristenUnie willen graag dat zoveel mogelijk mensen de fiets nemen in plaats van de auto. Dat is goed voor de gezondheid, voor de luchtkwaliteit in de stad en voor het klimaat. Wij zijn groot voorstander van schoolzones, met als doel het verkeer veiliger te maken rondom scholen, zodat kinderen van jongs af aan de fiets kiezen. We vertrouwen erop dat de wethouder alles op alles gaat zetten om iedereen hier met een gerust hart te laten fietsen.

Bijlage 1: Resultaten-schoolzones-Plaswijck

Bijlage 2: 20240514 TV CU Evaluatie Schoolzones

Op woensdag 22 mei nam de gemeenteraad een motie aan over het slavernij- en koloniaal verleden in Gouda. Graag leg ik uit waarom en wat daarin staat.

De aanleiding
Van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 is het Nationaal Herdenkingsjaar Slavernijverleden. GroenLinks stelde in 2022 vragen, wat er eigenlijk bekend is over de rol van Gouda in dit deel van onze geschiedenis. Het college heeft hier een verkennend onderzoek naar laten doen. Dat leverde in januari een waardevolle boek op: ‘Het koloniaal en slavernijverleden van Gouda, een verkenning’. Ook zijn er meerdere stadsgesprekken geweest.

Als ChristenUnie voelen we ons erg betrokken bij dit thema. Don Ceder, ons Tweede Kamerlid, heeft al jaren aandacht gevraagd voor het slavernijverleden van Nederland en de doorwerking in het heden. Zijn motie in 2021 voor onafhankelijk onderzoek werd breed gesteund en dit hielp om zoveel bewustwording te krijgen van het leed, dat dit tot nationale excuses leidde.

In de raad zijn er twee vergaderingen geweest over dit thema, waarbij ook insprekers hun verhaal hebben gedeeld. Als raadsleden hebben we geluisterd en per partij benoemd hoe we verder willen met dit onderwerp. Daarna hebben we samengewerkt om een motie op te stellen, waarmee we het college op pad willen sturen. Want wat moet het college nu gaan doen?

De motie
Deze motie roept het college op tot drie dingen.
Ten eerste om de bewustwording over het slavernij- en koloniaal verleden te vergroten. Iedereen in Gouda moet weten wat er in het verleden is gebeurd en welke rol Gouda en Gouwenaars daarin speelden. Wij verwachten dat het college daarvoor luistert naar alle stemmen in de stad, om dit op een passende manier te doen.

Ten tweede roept de motie op om de verbinding tussen alle Goudse inwoners te stimuleren en discriminatie en racisme actief te bestrijden. Want er worden nog steeds mensen gediscrimineerd, helaas. We verwachten dat het college hierbij samenwerkt met alle maatschappelijke partijen in de stad.

Wellicht is het onverwacht om een link te leggen met moderne slavernij in deze motie. Want er zijn zulke gruwelijke dingen gebeurd, dat dit met niets te vergelijken is. Tegelijk weten we dat er nog steeds mensen zijn die worden uitgebuit en soms zelfs verhandeld. Daarom roepen we in deze motie het college ook op om moderne slavernij actief te bestrijden. Daarbij denken we aan het inkoopbeleid, arbeidsmigratie en gedwongen prostitutie.

Hoe verder?
De motie is ondertekend door ChristenUnie, CDA, SGP, D66, GoudaPositief en Leefbaar Gouda. Ook VVD, GoudaVitaal en GBG stemden voor. Nu zal het college een memo schrijven, over welke stappen er gezet gaan worden. We gaan er vanuit dat het college met Keti Koti, op 1 juli, zich zal uitspreken over het leed dat mensen is aangedaan.
Daarnaast verwachten we dat initiatiefnemers met plannen zullen komen om hierover in de stad verder in gesprek te gaan. Want dit is niet alleen iets van raadsleden, maar iedereen in Gouda mag zich hierbij betrokken voelen.

Er zijn gruwelijke dingen gebeurd in het verleden, omdat we andere mensen niet als ménsen zagen.
Dat mogen we nooit vergeten en nooit meer doen.

Vandaag werd bekend dat de afdeling Verloskunde toch blijft in het Haga Ziekenhuis in Zoetermeer. De afgelopen maanden heeft de ChristenUnie hier veel aandacht voor gevraagd en onze fractie is erg blij met dit besluit.

Uit financiële overwegingen wilde het Haga Ziekenhuis de afdeling Verloskunde sluiten. Zwangere vrouwen zouden voortaan moeten uitwijken naar Den Haag, Gouda, Delft, Rotterdam, Leiden en Leiderdorp. Uit onderzoek bleek dat dit onverantwoord is: hier is onvoldoende plek en de reistijd is te lang. Voor zwangeren en baby’s in de hele regio zou dit tot grote risico’s leiden en zelfs meer sterfte tot gevolg hebben.

De fracties in Gouda, Zoetermeer en Den Haag hebben vragen gesteld in hun stad. Ook maakten 11 fracties uit Zuid-Holland in een open brief in het AD hun bezwaren tegen sluiting duidelijk. In de Tweede Kamer heeft de ChristenUnie kritische vragen gesteld over de zorg voor zwangeren en baby’s.

Nu blijkt dat deze afdeling toch een plek krijgt in een nieuw gebouw, met goede voorzieningen, zijn we enorm opgelucht. Want moeders en kinderen verdienen goede zorg, dicht bij huis.


Op 1 maart 2024 is het nieuwe parkeerbeleid voor de Binnenstad ingegaan. Tot die datum konden bewoners van de Binnenstad een vergunning aanvragen voor parkeren op straat of op een parkeerterrein. Daarna gaat een vergunningenplafond gelden voor nieuwe aanvragen. Het doel daarvan is zorgen dat er niet veel meer vergunningen worden afgegeven dan er parkeerplaatsen zijn. Wat is er nu veranderd?

De cijfers
Tot 1 maart hadden 1372 mensen een vergunning voor straatparkeren. Voor de periode vanaf 1 maart zijn er 1295 aanvragen gedaan. Het aantal parkeerplaatsen in de Binnenstad is gelijk gebleven op 1092, maar er zijn 80 auto’s minder die hiervan gebruik kunnen maken. Dat betekent minder rondjes rijden op zoek naar een parkeerplek. Daarnaast hebben 141 mensen een vergunning aangevraagd voor de parkeerterreinen Klein Amerika, Schouwburgplein en Vossenburchkade. Voor de Stationsgarage was er maar 1 aanvraag.

Hoogte vergunningenplafond: 1295
In het parkeerbeleid was een plafond opgenomen voor de Binnenstad van 1200 vergunningen. De ChristenUnie en PvdA vonden dat niet realistisch. Want wie een nieuwe aanvraag indient, moet dan op een wachtlijst, tot het aantal verleende vergunningen is gezakt (doordat vergunningen worden ingeleverd of niet verlengd). We willen niet dat deze mensen hun auto dan in de omliggende wijken gaan parkeren, waar nog geen vergunning nodig is. Daarom dienden we een motie in, dat het plafond moest worden vastgesteld op het werkelijke aantal aanvragen. De motie is aangenomen en het plafond is dus 1295 geworden.

Autoluwe binnenstad
Het einddoel is een autoluwe binnenstad, met meer groen en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. We verwachten dat volgend jaar meer mensen kiezen voor een vergunning op een terrein, omdat een straatvergunning nog duurder wordt. Daarnaast willen we mensen motiveren om OV en deelauto’s te gebruiken. We wachten ook nog steeds op een onderzoek naar extra parkeerruimte buiten de singels, zodat minder parkeerplaatsen in de Binnenstad nodig zijn.

Conclusie
We zijn blij dat er minder auto’s op straat zullen staan in de Binnenstad. Tegelijk zijn we blij dat het vergunningenplafond op 1295 is vastgesteld. Zo ontstaat in de omliggende wijken geen extra overlast door parkeerders die op de wachtlijst staan voor een vergunning. We zien dit als eerste stappen naar een autoluwe, groene Binnenstad, met een fijn leefklimaat voor iedereen.

Is er straks nog wel voldoende plek om in Gouda te bevallen? Of moeten vrouwen naar Rotterdam en Nieuwegein? De ChristenUnie Gouda maakt zich grote zorgen over de capaciteit in het Groene Hart Ziekenhuis. Want als de afdeling verloskunde in Zoetermeer sluit, moeten er veel meer zwangeren naar Gouda en daar is het al druk. Bovendien kan het ziekenhuis niet uitbreiden, omdat het stroomnet vol is.

In 2023 is het HagaZiekenhuis gefuseerd met het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer. Recent bleek dat het Haga Ziekenhuis in financiële problemen zit en daardoor miljoenen moet bezuinigen . Het voorstel is om de afdeling verloskunde in Zoetermeer te sluiten. Nu zijn daar zo’n 1200 bevallingen per jaar, die dus ergens anders naartoe moeten. Ook komen mensen uit de regio naar Zoetermeer als er geen plek is. Maar voor veel mensen uit Zoetermeer, is Gouda dichterbij dan Den Haag, zodat er honderden bevallingen in het Groene Hart Ziekenhuis bij kunnen komen.
Op 4 februari bleek echter dat het stroomnet vol is, zodat er geen grote gebruikers meer kunnen bijkomen of uitbreiden. Tot 2029 blijven er problemen met de stroomvoorziening in Gouda en Reeuwijk. De ChristenUnie vraagt zich dan ook af of extra bevallingen in Gouda passen binnen het bestaande zorgaanbod, of dat dit tot problemen leidt.

Goudse verloskundigen zijn ook ongerust. Eerst verloor Woerden de afdeling verloskunde, daarna volgde Schiedam en mogelijk straks ook Zoetermeer. Ze maken zich zorgen, omdat het in Gouda én de regio al druk is en er nog veel nieuwe woningen bijkomen. Moeten vrouwen uit Gouda dan in Rotterdam of Nieuwegein gaan bevallen als er voor hen geen plek is in het Groene Hart Ziekenhuis? Voor een veilige, goede bevalling is het juist belangrijk als vrouwen snel in hun eigen, vertrouwde omgeving terecht kunnen. Dat scheelt complicaties bij moeder en kind.

De ChristenUnie maakt zich grote zorgen dat de financiële problemen en keuzes van het HagaZiekenhuis nu gevolgen dreigen te hebben voor Goudse moeders en baby’s. De fractie heeft vragen gesteld aan het college, omdat er overleg nodig is met de regio. Over dit soort ingrijpende besluiten zou veel meer gecommuniceerd moeten worden, omdat veel onduidelijk blijft voor inwoners.

Het is erg moeilijk om als lokale politiek invloed uit te oefenen op ziekenhuisbesturen. Want deze acute zorg is volgens de wet de taak van zorgaanbieders en gemeenten hebben hier helaas heel weinig directe invloed op. We hopen daarom op samenwerking tussen alle betrokken partijen.
Want ook al gaan wij als lokale partij niet over acute zorg, we willen wel opkomen voor de belangen van onze inwoners!

Stemuitslag vergunningenplafond

Woensdagavond besloot de raad over de nieuwe parkeerverordening. Daar is veel onrust over geweest en we willen graag uitleggen hoe de ChristenUnie daarnaar kijkt. Want we dienden een amendement en motie in, samen met andere partijen en wijzigden daarmee de plannen.

Hoe het was
In de Binnenstad zijn meer dan 1350 vergunningen afgegeven waarmee mensen op straat kunnen parkeren. Maar er zijn hooguit 1200 plekken beschikbaar. Sommige mensen parkeren daarom toch in de omliggende wijken. Anderen vragen niet eens een vergunning aan, maar parkeren altijd in Korte Akkeren. Dat leidt tot overlast in Korte Akkeren en Kort Haarlem.

Plannen
In mei 2023 heeft de raad ingestemd met Wijkmobiliteitsplannen voor de Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem. Daarin staat van alles over het veiliger maken van straten en over parkeren. Want we willen graag een groenere, autoluwe binnenstad en minder parkeeroverlast. Daarom hebben we ingestemd met een aantal uitgangspunten:
1. In de Binnenstad komt een vergunningenplafond van 1200 voor straatparkeren: hetzelfde als het aantal plekken. Wie nu een vergunning heeft, kan die verlengen. Wie een nieuwe vergunning wil, komt op een wachtlijst, tot het aantal verleende straatvergunningen is gezakt tot 1200.
2. Binnenstadsbewoners kunnen voortaan een (goedkopere) vergunning krijgen voor Klein Amerika, Vossenburchkade, Schouwburgplein of Stationsgarage. Hierbij geldt een maximum per terrein, zodat er ook bezoekers kunnen parkeren.
3. In Korte Akkeren en Kort Haarlem wordt gereguleerd parkeren ingevoerd, nadat met de wijken is overlegd over de beste vorm, tijden en tarieven.
4. Er komt een onderzoek naar extra parkeerruimte buiten de singels.
5. Er komen (beveiligde) parkeerplaatsen voor bedrijfsbusjes, zodat ze niet meer op straat staan.

Parkeerverordening
Gisteravond moest er een raadsbesluit genomen worden over de nieuwe parkeerverordening, die 1 maart 2024 ingaat. Daarin zou het college de bevoegdheid krijgen om (waar dan ook) een vergunningenplafond in te voeren, waarna in de Binnenstad het plafond zou gaan gelden. In de Binnenstad gaat het tarief omhoog van E 150 naar E 225, maar op de terreinen komen vergunningen beschikbaar voor E 150.

Ons probleem met het voorstel
Omdat de punten 3, 4 en 5 nog niet geregeld zijn, heeft de ChristenUnie grote moeite met het invoeren van het vergunningenplafond. We zijn bang dat de mensen die op een wachtlijst komen voor een vergunning, hun auto in de omliggende wijken parkeren. Dan wordt de overlast daar nog veel groter. Bovendien vindt de ChristenUnie dat de bevoegdheid voor dit soort ingrijpende besluiten bij de gemeenteraad hoort te liggen.
Wel vinden we het verstandig om mensen alvast te verleiden om buiten de singels te parkeren, door goedkopere vergunningen te verlenen voor de terreinen.

Motie en amendement
Na lang overleg met andere partijen heeft de ChristenUnie een motie ingediend. In dit voorstel staat dat het vergunningenplafond nu niet naar 1200 kan. Laten we kijken wat voor dit jaar een realistisch aantal vergunningen is en hoeveel mensen alvast naar de terreinen overstappen. Tegelijk willen we niet dat het aantal vergunningen op straat enorm groeit.
De ChristenUnie stelt (samen met PvdA) voor om het vergunningenplafond vast te stellen op het daadwerkelijk aantal aangevraagde straatvergunningen. In het amendement stellen we voor (samen met VVD) om de bevoegdheid voor een vergunningenplafond bij de gemeenteraad te leggen.

Hoe verder?
Zowel de motie als het amendement zijn aangenomen, zelfs bijna unaniem. Ook de gewijzigde verordening is aangenomen. Dat betekent dat per 1 maart de regels en tarieven voor vergunningen veranderen, maar niet zo dramatisch als eerst werd voorgesteld. Nu is het aan wethouder Klijmij-Van der Laan van GroenLinks om zo snel mogelijk met de andere onderdelen van het plan aan de slag te gaan.

 

 

Huishoudelijke zorg, begeleiding en dagbesteding wordt voortaan voor vijf jaar toegekend.

ChristenUnie en PvdA willen dat jeugdzorg en WMO niet steeds opnieuw moet worden aangevraagd. Het college heeft nu besloten dat een beschikking vijf jaar geldig is, behalve als er vooraf al duidelijk is dat de hulp korter nodig is. Wel wordt er regelmatig een evaluatie gedaan, om te kijken of er iets anders nodig is.

In april vroegen ChristenUnie en PvdA om het systeem voor toekenning van hulp te wijzigen. Mensen moesten steeds opnieuw een aanvraag doen en hadden iedere keer stress of hun hulp wel bleef. Het is zwaar om iedere keer te vertellen wat je allemaal niet kunt en dat je chronische ziekte of lichamelijke beperking niet overgaat. Voor de gemeente en instanties was het ook veel administratie.

De bedoeling is nu dat mensen standaard voor vijf jaar hulp krijgen. De gemeente vraagt wel regelmatig of de hulp nog past: soms wordt iemand erger ziek of verandert de situatie. Omdat er minder administratie is, kan de gemeente meer tijd nemen voor een goede dienstverlening. Zo kan de zorg ook sneller worden aangepast als dat nodig is.

De ChristenUnie en PvdA zijn erg blij met deze verandering. Het scheelt veel stress en onzekerheid als duidelijk is dat je langdurig hulp krijgt. We verwachten dat de kwaliteit van de dienstverlening ook omhoog gaat als mensen een vaste contactpersoon krijgen.

Zie Raadsmemo

Rolstoel

De ChristenUnie wil dat alle Goudse kinderen in Gouda naar school kunnen. Nu moeten kinderen met een ziekte of handicap vaak nog met busjes naar Rotterdam of Utrecht, naar een speciale mytylschool. Ook voor deze kinderen moet in Gouda passend onderwijs komen. Op vragen hierover gaf het college aan dat er voldoende leerlingen zijn om de start van mytylonderwijs in Gouda te onderzoeken.

Sociale impact
Het is belangrijk dat kinderen vriendjes hebben in hun eigen stad en na schooltijd samen kunnen spelen of muziek maken. Deze kinderen moeten nu lang reizen en hebben daardoor geen tijd en energie meer voor sociale contacten in de buurt. Bovendien ervaren ze dat er voor hen in Gouda geen passende plek is.
Er zijn ook kinderen die nu op een gewone school zitten, terwijl zij veel beter geholpen kunnen worden op een mytylschool. De reistijd naar de mytylschool is soms een te grote hobbel. Zij zouden enorm geholpen zijn met een passende school dichtbij.

Mogelijkheden worden onderzocht
Gelukkig antwoordden wethouders Van Popering (Zorg en Inclusie) en Van Vugt (Onderwijs) op onze vragen dat er inmiddels onderzocht wordt hoe er een mytylschool in Gouda kan komen. Daarvoor zal een werkgroep gestart worden, met instanties en ouders.

Alle kinderen in Gouda naar school
Lennart Visser en Mirjam Roos van de ChristenUnie zouden het liefst zien dat alle Goudse kinderen in hun eigen stad naar school kunnen. Er zijn ook leerlingen met gedragsproblemen die buiten Gouda naar school gaan. Juist voor hen is de reis in een busje extra stressvol. Naar school gaan in hun vertrouwde woonomgeving kan een positief effect hebben op hun gedrag.
Als kinderen geen lange reistijd meer hebben naar school, kunnen ze in Gouda meedoen met sporten en spelen. Dit kan hun gevoel van verbondenheid vergroten en kan bijdragen aan hun gevoel van eigenwaarde. Daarom willen we ons graag inzetten voor een passende onderwijsplek in Gouda voor alle kinderen.

Als er ouders of anderen zijn die hierover willen meedenken, nodigen we ze van harte uit om hierover contact op te nemen met onze fractie!

Volgende week mogen we weer stemmen! Deze keer voor de waterschappen en de provincie, waarmee we indirect ook voor de Eerste Kamer stemmen.

Provincie
De provincie gaat over natuur, landbouw, verkeer, bouwen en nog veel meer. Het is juist nu belangrijk om te stemmen. Want er liggen grote dilemma’s op tafel. Gelukkig hebben we in Zuid-Holland een fantastische Goudse kandidate: Djoeki van Woerden staat op nummer 2!
Ons raadslid, Ineke Schaddelee, werkte mee aan een promotiefilmpje voor de provinciale verkiezingen, waarin onze Goudse Mirjam Bikker een stemoproep deed. Kijk hier het filmpje terug; https://www.youtube.com/watch?v=JhhRi7fN6Tg

Waterschap
Het waterschap gaat niet alleen over schoon water en veiligheid, maar ook over klimaat. Droogte, hoosbuien en grondwaterstanden zijn een belangrijk thema.
Ons raadslid, Mirjam Roos, staat op de kandidatenlijst voor de Waterschapsverkiezingen. Op zaterdag 4 maart is zij geïnterviewd door Gouds radioprogramma Machiavelli. Zij is de enige Goudse ChristenUnie kandidaat op de lijst voor Waterschap Rijnland. In een uur mocht zij uitleggen wat het waterschap doet en wat de ChristenUnie belangrijk vindt.

Wil je weten welke thema’s er spelen en waarom het echt verschil maakt op welke partij je stemt?
Luister dan het interview terug te via https://podcasts.apple.com/ca/podcast/machiavelli-van-4-3-2023-9-uur/id1594089543?i=1000602788910

Standpunten ChristenUnie
Om te weten wat de standpunten zijn van de ChristenUnie in Zuid-Holland kun je kijken op
https://zuid-holland.christenunie.nl/verkiezingsprogramma.
De wijk Westergouwe hoort bij het waterschap Schieland en Krimpenerwaard. Daarvoor is de link naar het verkiezingsprogramma https://hhsk-sgpchristenunie.nl/verkiezingen-2023/verkiezingsprogramma/
De andere wijken van Gouda horen bij het waterschap Rijnland, met deze site
https://rijnland.christenunie.nl/page/46732