Afgelopen woensdagavond (7 februari ’23) werd tijdens de raadsvergadering een motie ingediend waarin de gemeente Gouda opgeroepen werd om per inwoner één euro per inwoner te doneren voor de door de aardbeving getroffen gebieden in Turkije en Syrië.   

Als fractie ervoeren we een enorm dilemma. Aan de ene kant wilden wij onze steun uitspreken voor hulp aan de slachtoffers van deze verschrikkelijke ramp, aan de andere kant behoort het financieel steunen van rampen, met geld van inwoners, niet tot de taken van de gemeente. Als we dit als gemeente wel zouden doen, kan er een verwachting ontstaan dat dat in de toekomst ook bij andere rampen gedaan gaat worden. De vraag is dan welke criteria dan gelden voor een ramp en voor het wel niet financieel steun geven door de gemeente, er ontstaat een risico voor willekeur.  

Als CU fractie stemden wij daarom verdeeld op deze motie, namelijk twee stemmen voor en twee stemmen tegen. De motie werd met 19 stemmen tegen en 15 stemmen voor niet aangenomen.  

We zien het grote leed en roepen iedereen op zélf te doneren. Dat doen wij ook. Doneren kan via giro 555. Er is ook een christelijk alternatief, giro 300300 van het Christelijk Noodhulp Cluster, bestaande uit Dorcas, EO Metteraad, Red een Kind, Tearfund, Woord en Daad en ZOA.  

Meer lezen? Lees het AD artikel van 9 februari 2023  of plak deze link in uw browser https://www.ad.nl/gouda/gouda-wil-niet-een-euro-per-inwoner-doneren-aan-door-aardbeving-getroffen-turkije-en-syrie~a680b7f1/  

Beeld: unsplash.com

 

Zoals u/jij misschien nog weet was onze verkiezingsslogan ‘Oog voor Gouda’. Met deze slogan laten we zien dat we als ChristenUnie-fractie oog willen hebben voor de inwoners van Gouda en voor onze mooie stad. Om ons goed te kunnen inzetten hebben we als fractieleden allemaal onze eigen blikrichting van portefeuilles waarop we betrokken zijn.

Verdeling portefeuilles

Tijdens raadsvergaderingen en commissievergaderingen komen veel verschillende onderwerpen aan de orde. Om onze bijdragen als fractie goed te kunnen leveren vanuit deskundigheid hebben we de portefeuilles  verdeeld over onze raadsleden Lennart Visser, Mirjam Roos, Ineke Schaddelee en Gert van de Brink (zie overzichten verderop). Ons burgerraadslid Daphne Super is multi-inzetbaar en springt in als vervanging nodig is.

De verdeling is gedaan op basis van de expertise van de raadsleden en als fractievoorzitter ben ik erg trots op de grote inhoudelijk deskundigheid van onze fractie

Kijkt u/jij met ons mee?!

We vinden het belangrijk dat we weten en horen wat er in Gouda leeft. Hiervoor zijn we  ook afhankelijk van de inwoners van Gouda. En dat bent u/ben jij! We willen u/jou daarom vragen om contact met ons op te nemen als u dingen signaleert, van plannen hoort waar u een mening over heeft, vragen heeft over besluiten en/of standpunten, etc.

U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met het desbetreffende raadslid. Hun contactgegevens zijn hier te vinden op onze website.

Wij komen graag met onze leden in gesprek. Lijkt het u/jou leuk om een keer (een deel) van de fractievergadering bij te wonen? U bent van harte welkom. Mailt u hiervoor naar Gert van de Brink. Natuurlijk mag u ons ook aanspreken tijdens onze ledenavonden.

Wilt u ons in actie zien tijdens een besluitvormende raadsvergadering? U ben welkom om mee te kijken vanaf de publieke tribune. Meekijken of later terugkijken vanuit thuis kan via https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/

Vorige week werd bekend dat het COA het gebouw De Molenwiek wil aankopen voor de vestiging van een AZC. Afgelopen maandagavond werd de commissievergadering gehouden waarin de raadsleden wensen en bedenkingen konden indienen. Namens ChristenUnie Gouda  nam ik (Lennart Visser) samen met Mirjam Roos deel aan deze vergadering. Als woordvoeder sprak ik namens ChristenUnie Gouda het volgende statement en wensen uit.  

 

Statement ChristenUnie Gouda uitgesproken tijdens de commissievergadering Wensen en bedenkingen COA verzoek AZC Molenwiekgebouw  

De nood voor opvang van vluchtelingen is hoog. We zien de beelden dagelijks op televisie, in de media. Wij vinden dat wij hier als samenleving wat mee moeten. We moeten onze verantwoordelijk nemen en onze ogen niet sluiten of ons laten leiden door angstgevoelens! We vinden het daarom als ChristenUnie Gouda belangrijk dat we als stad gastvrij en herbergzaam zijn en onze stad en ons hart openen voor toekomstige bewoners, vanuit de gedachte dat ieder mens waardevol is en er mag zijn en mee mag doen.  Dit vanuit een positieve basishouding, waarin we zaken goed regelen en daarbij ook voluit oog hebben voor huidige inwoners en gevoelens die er daarbij kunnen leven.  

Naast het belang van een participatietraject zoals genoemd willen we concreet een aanspreekpunt voor als er dingen goed gaan, complimenten, betrokkenheid, maar ook voor als er dingen niet goed gaan, vragen, klachten en dergelijke. Een laagdrempelig aanspreekpunt waar mensen naar toe kunnen. 

Ook onderstrepen we het punt van de dagactiviteiten. Welbevinden van mensen wordt vergroot als mensen zinvol bezig zijn. Dat vinden wij een onmisbaar punt.  

We willen een heldere toekomstvisie voor permanente vestiging en we willen een evaluatie na 2,5 jaar op basis van vooraf opgesteld besliscriteria. Het moet van tevoren duidelijk zijn op basis waarvan we gaan beslissen, zodat dat niet onduidelijk is.   

 

Van de drie wensen werd het punt over het laagdrempelige aanspreekpunt aangenomen en is daarmee opgenomen in de lijst met wensen en bedenkingen.  

De inbreng die ik deed namens ChristenUnie Gouda is hieronder terug te kijken of via deze link: Statement ChristenUnie Gouda over asielzoekerscentrum COA gebouw De Molenwiek

 

CU fractie ongerust over kosten schade hulpmiddelen

Na het lezen van een artikel in het AD van 23 januari 2022 waren we als ChristenUnie Gouda ongerust of Gouwenaars die een hulpmiddel hebben, bij eventuele schade wel goed verzekerd zijn. Stel dat iemand zijn scootmobiel in de sloot rijdt omdat bij het parkeren deze niet op de handrem was gezet, dan kost vervanging veel geld, een scootmobiel kost snel 8000 euro.

Namens de fractie stelde ik (Lennart Visser) samen met Mirjam Roos, door middel van zogenaamde artikel 39, hierover vragen aan het college (zie ook deze link). Onlangs kregen we antwoord op onze vragen. De vragen en antwoorden lees u hieronder.

Vragen en antwoorden aan college

  1. Herkent het college dat gebruikers van hulpmiddelen aansprakelijk zijn voor schade als de gebruiker (per ongeluk) zelf schade heeft veroorzaakt aan het hulpmiddel? Antwoord: Het college herkent bovenstaande niet. Tot op heden zijn (reparatie)kosten nooit verhaald op cliënten. Als een cliënt incidenteel schade maakt dan neemt de gemeente/hulpmiddelenleverancier de kosten voor herstel voor zijn rekening. Bij herhaalde schades wordt een gesprek aangegaan met de cliënt en worden er afspraken gemaakt over het vervolg. Cliënten met een PGB kunnen eventuele reparatiekosten, verzekeringskosten en onderhoudskosten declareren. Voor hulpmiddelen die vanuit ZIN (zorg in natura) zijn verstrekt geldt dat deze kosten zijn opgenomen in de huurprijs.
  1. Zijn er bij het college gevallen bekend waarbij de gebruiker van een hulpmiddel persoonlijk aansprakelijk is gesteld voor schade aan zijn/haar hulpmiddel?  Antwoord: Bij het college zijn geen cases bekend waarin de gebruiker van een hulpmiddel persoonlijk aansprakelijk is gesteld voor schade aan zijn/haar hulpmiddel.
  2. Overweegt het college op basis van deze informatie en duiding (aanvullende) afspraken te maken met de leveranciers van hulpmiddelen over het casco verzekeren van hulpmiddelen zodat personen die gebruik maken van deze hulpmiddelen niet de dupe zijn onverhoopte schade? Zo ja, welke afspraken? Zo nee, waarom niet? Antwoord: Het college is ervan overtuigd dat de geldende afspraken met hulpmiddelenleveranciers passend zijn en is niet voornemens deze op basis bovengenoemde informatie te wijzigen. Momenteel geldt dat bij verlies, (specifieke) schade of diefstal van hulpmiddelen een vervangend hulpmiddel beschikbaar wordt gesteld door de gemeente, via de leverancier. Deze werkwijze blijkt adequaat en voordeliger dan casco verzekeren.

Gebruiker draait niet op voor kosten

Als ChristenUnie Gouda zijn we blij met de antwoorden van het college. Wanneer iemand zijn/haar scootmobiel per ongeluk in de sloot rijdt omdat deze niet op de handrem stond bij het parkeren, draait deze persoon niet op voor de kosten. Natuurlijk is het zo dat je als gebruiker zorgvuldig om moet gaan gaat met je hulpmiddelen en dit wordt ook vastgelegd in een gebruikersovereenkomst. Mocht het toch een keer mis gaan dan heeft de gemeente Gouda het  goed geregeld en is de gebruiker niet de dupe en kan hij of zij met een vervangende scootmobiel (hopelijk) weer snel op pad.

 

Beeld: Unsplash.com

 

Een coalitieakkoord schrijven! Hoe gaat dat in zijn werk?  

Namens de ChristenUnie mocht ik samen met Anna van Popering deelnemen aan de coalitiebesprekingen voor het akkoord 2022-2026. Voor mij persoonlijk een tijdsintensieve, maar vooral ook erg leerzame ervaring die ik niet had willen missen. In deze blog geef ik een inkijkje in hoe zoiets gaat.  

Tijdens de raadsvergadering van 15 juni ’22 is het concept bestuursakkoord 22-26 behandeld in de gemeenteraad. De partijen die niet meegeschreven hebben (vroeger noemden we dit ‘de oppositie’) konden hun wensen en bedenkingen over het akkoord kenbaar maken. Om dit conceptakkoord tijdens de raadsvergadering te kunnen presenteren, is er heel wat overleg gevoerd en besproken.  

In totaal was er zo’n 40 uur overleg nodig om tot de concepttekst te komen. De gesprekken zijn gevoerd in de periode van 9 mei tot 8 juni. Van elke partij (D66, Groen Links, ChristenUnie, Partij van de Arbeid en het CDA) hebben twee personen meegedaan aan de besprekingen. De gesprekken zijn gehouden onder deskundige begeleiding van oud-burgemeester Mirjam Salet.  

Tijdens de bijeenkomsten gaven verschillende ambtenaren presentaties over de onderwerpen die in het akkoord zijn opgenomen. Na de presentaties konden de afgevaardigden van de partijen vragen stellen aan de ambtenaren en onderling in gesprek gaan. De ambtenaren gaven adviezen voor het maken van bepaalde keuzes, echter de coalitiepartijen bepalen wat ze hiermee doen. Om plannen te kunnen uitvoeren is heel veel geld nodig. Het maken van een passende begroting werd gedaan tijdens de laatste dagen van de besprekingen.  

Als coalitiepartijen zijn we blij met het akkoord. We hebben constructief overleg gehad in een goede sfeer. Met elkaar willen we Gouda doorgeven. We zetten extra in op duurzaamheid, wonen, inclusie en cultuur en om dit te kunnen doen wordt de ambtelijke organisatie uitgebreid. Dit alles doen we binnen een solide financieel kader. Het akkoord is een akkoord op hoofdlijnen, zodat er ook ruimte is voor invulling samen met de raad.  

Deze week (week 25) wordt de input vanuit de raad besproken. Uiterlijk 24 juni gaat het definitieve akkoord naar de raad. Daarna wordt op 29 juni het politiek oordeel gegeven en wordt het college geïnstalleerd. Klaar voor de komende vier jaar! Klaar om Gouda door te geven!

Beeld: Unsplash.com

Lennart Visser wil dat de gemeente menselijker wordt bij het verlenen van zorg. En waarom heeft hij een diamant meegenomen voor dit gesprek?

Weet u als Gouwenaar niet op welke partij u gaat stemmen komende gemeenteraadsverkiezingen? Natuurlijk wil ik u best een stemadvies geven, maar het zal u niet verbazen welke partij ik aanbeveel. Gelukkig zijn er binnenkort online stemhulpen beschikbaar, die u als inwoner van Gouda kunnen helpen. Zo’n stemhulp bestaat uit een aantal stellingen waarop u kunt reageren. Deze stellingen gaan bijvoorbeeld over thema’s als duurzaamheid, lokale belastingen, asielzoekers en andere zaken die in Gouda spelen. Nadat u op alle stellingen hebt gereageerd, ziet u welke partij het beste bij uw score past.

Voordat zo’n stemhulp online gaat, hebben Goudse partijen die met de stemhulp meedoen,  gereageerd op de stellingen en op die manier hun posities bepaald. Afgelopen weken kregen we als ChristenUnie Gouda van verschillende stemhulpen het verzoek om onze posities aan te leveren. We hebben dit voor een aantal stemhulpen gedaan en waren er behoorlijk druk mee.

Wat mij persoonlijk opviel is dat sommige stemhulpen alleen gericht zijn op een bepaald thema zoals duurzaamheid, andere stemhulpen proberen de hele breedte te pakken. Opvallend was ook dat je als partij bij de ene stemhulp vrij makkelijk je positie kon bepalen en kon onderbouwen waarom je als partij een bepaalde keuze maakt. Een andere stemhulp pakte het gedegener aan en bepaalde samen met de partijen in een aantal rondes eerst welke stellingen het meeste onderscheid gaven tussen de Goudse partijen. De stap daarna was dat je als partij je positie moest bepalen en met de letterlijke tekst uit het verkiezingsprogramma, of andere bronnen van je partij, de gemaakte keuze moest onderbouwen. Je kan dan als partij niet zomaar iets roepen.

Wat nu de beste kieshulp is bepaalt u uiteraard zelf. Mijn advies is om meerdere kieshulpen te gebruiken en de uitkomsten met elkaar te vergelijken. Als u de tijd heeft is het lezen van de verkiezingsprogramma’s van de 13 Goudse partijen de beste manier om tot een goede en gedegen keuze te komen.

En daarna op 16 maart naar het stemlokaal om uw stem uit te brengen!

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/oAJMJLbswyQ” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>