De verkiezingen waren natuurlijk ontzettend spannend, maar de formatieperiode is dat niet minder. Ik herinner mij nog goed dat in 2014 het concept coalitieakkoord al klaarlag en kandidaat wethouders hun baan hadden opgezegd toen het beoogde college onverwachts niet doorging. Gouda Positief bleek op twee borden te schaken en koos alsnog voor een coalitie met D66, de PvdA, GroenLinks en de VVD. De ChristenUnie viel daardoor buiten de boot.

In 2016 kregen we alsnog de kans om te gaan meebesturen en ook de afgelopen periode (2018-2022) waren we in het college vertegenwoordigd. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk om verantwoordelijkheid te blijven nemen voor het besturen van onze stad. Daarbij worden we natuurlijk ook gesterkt door het feit dat maar liefst 3.586 mensen op ons hebben gestemd. Dat waren er meer dan bij de verkiezingen in 2018 en dat terwijl de opkomst is gedaald.

In de afgelopen jaren hebben we goed samengewerkt met D66, GroenLinks, de PvdA en het CDA. In totaliteit is het zetelaantal van de huidige coalitiepartijen gegroeid van 19 naar 20. Dat maakt dat wij er als ChristenUnie voorstander van zijn om door te gaan met de huidige coalitie. Dit sluit aan bij het feit dat D66, GroenLinks en de ChristenUnie alle drie stemmen hebben gewonnen bij de afgelopen verkiezingen. Ook Gemeentebelangen Gouda (GBG) was een duidelijke winnaar bij de verkiezingen. Inhoudelijk ziet de ChristenUnie echter minder raakvlakken voor samenwerking met GBG. Dat laatste geldt ook voor Gouda Positief (GoPo). Deze partij heeft overigens ook geen stemmen gewonnen, het aantal stemmen op GoPo daalde licht van 3.106 naar 3.069. Dat GoPo toch een zetel won komt doordat de opkomst gedaald is en daarmee de kiesdeler.

Op maandag 28 maart ben ik samen met Lennart Visser op bezoek geweest bij informateur Sjoerd Sjoerdsma . Wij hebben met hem gesproken over de verkiezingsuitslag, de politieke cultuur, de gewenste manier van samenwerken met de raad en de stad, de gemeentefinanciën en onze voorkeuren voor de samenstelling van de coalitie. Wat dat laatste betreft hebben wij de voortzetting van de huidige coalitie bepleit. Inmiddels is het rapport van de informateur beschikbaar. Tot onze vreugde adviseert hij, in lijn met onze wens, om te gaan onderhandelen met de huidige coalitiepartijen. Het verslag van de verkenner is na te lezen via: https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/0298b344-1a10-4562-b15b-96a2c38d4caa

De ChristenUnie wil graag met de hele raad samenwerken voor de stad, niet alleen met de huidige coalitie. Tijdens de bespreking van het rapport van de informateur bleek de wens tot samenwerking breed te leven. In de komende periode gaan we daarom als raad nog verder met elkaar in gesprek over de manier waarop we samenwerking kunnen vormgeven en welke thema’s zich daarvoor het beste lenen. Wat ons betreft een goed begin!

Als ChristenUnie zijn wij verder voorstander van een akkoord op hoofdlijnen, zodat er ruimte is om met de gemeenteraad als geheel samen te werken. Verder willen we ook meer dualisme in de gemeenteraad.

Omdat we eerst verder met de raad als geheel in gesprek gaan komt de formatie niet heel snel uit de start blokken. Maar als ChristenUnie vinden we zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid. Wordt vervolgd!

 

 

 

 

Lijsttrekker Anna van Popering vertelt hoe ze Gouda socialer, duurzamer en mooier wil maken. En hoe vrienden uit Griekenland haar lieten zien hoe het nóg mooier kan.

Moeilijke tijden 

Veel mensen hebben het momenteel zwaar. Na bijna twee jaar corona zijn we het meer dan zat. Zorgmedewerkers zijn overbelast. Velen hebben geliefden verloren. Anderen wachten op uitgestelde zorg. Winkeliers en horecaondernemers komen steeds verder in de problemen. In de samenleving worden de lontjes korter en het vertrouwen in de politiek is historisch laag. Het gevoel van verbondenheid met elkaar neemt af nu we steeds minder echt contact met elkaar hebben.  

Oog voor elkaar en onze omgeving 

Tegelijkertijd worden we meer teruggeworpen op onze directe omgeving; ons gezin, onze buren, onze stad. Het is mooi om te zien dat we in die verbanden meer op elkaar betrokken kunnen raken. Ik heb zelf genoten van de ontmoetingen met buurtgenoten tijdens het plaatsen van de kerstbomen in onze straat. Velen van ons zijn meer thuis en krijgen daardoor meer oog voor elkaar en voor hun omgeving.  

Dat biedt ook kansen. We realiseren ons misschien wel meer dan eerder het geval was hoe belangrijk het is om Gouda groener en duurzamer te maken, hoe fijn het is om te kunnen genieten van een wandeling door onze mooie binnenstad en wat de waarde is van goede zorg die voor iedereen toegankelijk is.  

Terugblik op het politieke jaar 

In het afgelopen jaar is er op dat vlak het nodige gebeurd. Onze wethouder, Corine Dijkstra, heeft het Actieplan Dakloosheid door de gemeenteraad geloodst. Daklozen jongeren hebben een eigen opvanglocatie gekregen en daklozen worden nu 24 uur per dag opgevangen in plaats van alleen ’s nachts. Dat zijn belangrijke stappen voorwaarts. In het afgelopen jaar is het Gouds Preventieakkoord tot stand gekomen waarin meer dan 60 organisaties met elkaar hebben afgesproken om samen te werken bij het verminderen van alcoholmisbruik, roken en overgewicht. Samen met collega Thierry van Vugt heeft Corine zich ook ingezet voor de totstandkoming van Campus Gouda. Inmiddels zijn de eerste studenten gestart met de hbo-module ‘Communiceren in de zorg’. Dit draagt bij aan een verhoging van de kwaliteit van de zorg in de regio. Sinds begin 2021 heeft Gouda ook een centraal hulploket voor alle vragen op het gebied van werk, schuldhulpverlening en WMO hierdoor hoeven Gouwenaars niet steeds op verschillende plekken hun verhaal te doen. We zijn er trots op dat Corine dit samen met haar collega Rogier Tetteroo voor elkaar heeft gekregen.  

Ook op andere terreinen is er sprake van positieve ontwikkelingen. Met een aantal andere partijen heeft de ChristenUnie zich ervoor ingezet dat er in 2022 geld is uitgetrokken om extra te investeren in groen onderhoud. Verder zijn we er blij mee dat er een Waterfonds komt waarmee we historisch vaarwater gaan terugbrengen in de Goudse binnenstad. Het aanzien van de binnenstad wordt verder beter doordat we geld uittrekken voor het recht zetten van scheefstaande paaltjes. Corine Dijkstra kan volgend jaar volop aan de slag met het verbeteren van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking omdat het gelukt is daarvoor meer geld vrij te spelen. Gouda investeert ook extra in het Taalhuis zodat laaggeletterden beter geholpen kunnen worden. Ten slotte wordt de strijd tegen ondermijning de komende tijd geïntensiveerd. Kortom, ook het komende jaar gebeuren er mooie dingen in onze stad. 

Vooruitblik 2022-2026 

Tegelijkertijd hebben wij de nog nodige ambities voor de periode 2022-2026. We willen Gouda nog groener, schoner en duurzamer maken.  Zwerfafval wordt opgeruimd en mensen die afval dumpen worden beboet. De binnenstad wordt wat ons betreft autoluw en de fiets krijgt volop de ruimte. Daarbij houden we oog voor de bereikbaarheid van winkels en horeca en de belangen van de bewoners van de binnenstad. We koesteren onze historische binnenstad en vinden het belangrijk om ons Goudse erfgoed zo goed mogelijk door te geven aan volgende generaties. Zo willen we bijvoorbeeld de originele kleuren van panden in de Goudse binnenstad in beeld brengen en huiseigenaren stimuleren om hun panden in die kleuren te schilderen zodat de binnenstad kleurrijker wordt. Verder willen we haast maken met het terugbrengen van historisch water in de binnenstad. Ondernemers moeten volop de ruimte krijgen om te ondernemen en lokaal inkopen doen, stimuleren we. Zorg en ondersteuning moeten voor iedereen toegankelijk zijn door het tegengaan van onnodige bureaucratie. Het bouwen van meer woningen blijft een speerpunt. Daarbij hebben we in het bijzonder aandacht voor starters, sociale woningbouw en woon/zorgcombinaties voor ouderen. Verder blijven we stevig inzetten op de strijd tegen ondermijning en drugshandel. Criminelen moeten hier niet de dienst gaan uitmaken en dat vergt een krachtdadige aanpak. Ook tegen overlastgevers treden we hard op. Ten slotte maken we ons sterk voor een betrouwbare overheid die luistert naar burgers, doet wat ze zegt en leert van fouten.  

“Wij zijn de tijden” 

Ik zei het al, veel mensen hebben het momenteel zwaar. Om het met Augustinus te zeggen: “Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen tenminste.”1 

Tegelijkertijd biedt politiek ook de mogelijkheid om in beweging te komen want, zoals Augustinus vervolgd: “Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden.”  Ik wens jullie allen een heel gelukkig en Gezegend nieuwjaar waarin we met hulp van God goed leven het goede zoeken voor onze stad en waarbij we oog hebben voor elkaar en voor Gouda.  

Onlangs maakte Gouda 50+ bekend  niet mee te doen aan de raadsverkiezingen in Gouda750. Hierover verscheen ook een artikel in het Kontakt Goudse Post.  U kunt zich voorstellen dat zo’n bericht in andere partijen en dus ook bij ons in de ChristenUnie snel de ronde doet.   

Wat er ook de redenen zijn van de partij om niet meer mee te doen aan de verkiezingen, feit is dat ze met de vier huidige zetels een grote politieke speler is in Gouda. Als partij met, zoals ze het in het krantenartikel zeggen, aandacht voor specifieke doelgroepen is zo’n zetelaantal een prestatie. Het betekent dat aandacht voor de ouderen en kwetsbaren in ons mooie Gouda belangrijk wordt gevonden.   

Om dan nu als Gouda 50 + te constateren dat die aandacht door de andere partijen voldoende is overgenomen en de partij nu op te heffen is aan de ene kant een compliment voor de Goudse politiek en aan de andere kant ook een moedig besluit. Het vraagt politieke en persoonlijke moed om te constateren dat een missie is volbracht en de partij op te heffen, al valt er natuurlijk meer te zeggen over de redenen voor de opheffing.  

Waarom zouden we hier als ChristenUnie een blog over willen schrijven? Ik had overigens eerst in gedachten om te zeggen “waarom zouden we hier commentaar bij willen leveren”. Dus niet om commentaar te geven maar om een belofte te doen:  

 Gouda 50+ meldt dat de andere politieke partijen in Gouda hun thema’s hebben overgenomen. Als ChristenUnie voelen wij de plicht om die aandacht en zorg voor ouderen en kwetsbaren levend te houden. Dat doen we nu al via portefeuille van onze eigen wethouder Corine Dijkstra. Ook al vraagt dit soms om moedige besluiten en het partij kiezen voor de zwakkeren.  

Wat betekent het verdwijnen van Gouda 50+ uit de Goudse politiek voor ons als partij? Niets meer en niets minder dan dat wij als ChristenUnie een verkiezingsbelofte moeten doen: We zullen ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 aandacht hebben voor ouderen en zwakkeren in de samenleving. U kunt er straks ons verkiezingsprogramma op naslaan. Daarnaast vragen wij niet alleen aandacht voor ouderen maar geven wij hen ook daadwerkelijk een stem in de politiek, op nummer 5 van onze nieuwe kieslijst staat Gert van den Brink (63). Hij is nu al burgerraadslid voor de ChristenUnie en wij zetten erop in dat hij ons ook in de komende periode kan vertegenwoordigen als (burger) raadslid.