Vorige week werd bekend dat het COA het gebouw De Molenwiek wil aankopen voor de vestiging van een AZC. Afgelopen maandagavond werd de commissievergadering gehouden waarin de raadsleden wensen en bedenkingen konden indienen. Namens ChristenUnie Gouda  nam ik (Lennart Visser) samen met Mirjam Roos deel aan deze vergadering. Als woordvoeder sprak ik namens ChristenUnie Gouda het volgende statement en wensen uit.  

 

Statement ChristenUnie Gouda uitgesproken tijdens de commissievergadering Wensen en bedenkingen COA verzoek AZC Molenwiekgebouw  

De nood voor opvang van vluchtelingen is hoog. We zien de beelden dagelijks op televisie, in de media. Wij vinden dat wij hier als samenleving wat mee moeten. We moeten onze verantwoordelijk nemen en onze ogen niet sluiten of ons laten leiden door angstgevoelens! We vinden het daarom als ChristenUnie Gouda belangrijk dat we als stad gastvrij en herbergzaam zijn en onze stad en ons hart openen voor toekomstige bewoners, vanuit de gedachte dat ieder mens waardevol is en er mag zijn en mee mag doen.  Dit vanuit een positieve basishouding, waarin we zaken goed regelen en daarbij ook voluit oog hebben voor huidige inwoners en gevoelens die er daarbij kunnen leven.  

Naast het belang van een participatietraject zoals genoemd willen we concreet een aanspreekpunt voor als er dingen goed gaan, complimenten, betrokkenheid, maar ook voor als er dingen niet goed gaan, vragen, klachten en dergelijke. Een laagdrempelig aanspreekpunt waar mensen naar toe kunnen. 

Ook onderstrepen we het punt van de dagactiviteiten. Welbevinden van mensen wordt vergroot als mensen zinvol bezig zijn. Dat vinden wij een onmisbaar punt.  

We willen een heldere toekomstvisie voor permanente vestiging en we willen een evaluatie na 2,5 jaar op basis van vooraf opgesteld besliscriteria. Het moet van tevoren duidelijk zijn op basis waarvan we gaan beslissen, zodat dat niet onduidelijk is.   

 

Van de drie wensen werd het punt over het laagdrempelige aanspreekpunt aangenomen en is daarmee opgenomen in de lijst met wensen en bedenkingen.  

De inbreng die ik deed namens ChristenUnie Gouda is hieronder terug te kijken of via deze link: Statement ChristenUnie Gouda over asielzoekerscentrum COA gebouw De Molenwiek

 

Niemand zal ontkennen dat zwerfafval als één van de grote ergernissen wordt gezien. Ook in onze mooie stad Gouda.

Dat we daar niet uniek in zijn bleek toen ik nog niet zo lang geleden in Amsterdam moest zijn. Daar stond bij een ondergrondse afvalcontainer de waarschuwing dat er cameratoezicht zou zijn en boetes zouden worden uitgedeeld. En inderdaad, er hing een camera.

Op de foto is te zien dat deze waarschuwing van het cameratoezicht absoluut niet heeft geholpen. Ook de dreiging met een hoge boete niet. Er staat nog steeds rotzooi op de stoep. Op de muur is ook een stukje burgerinitiatief te zien. “Rotzooi laten staan is a-sociaal”. Ook dat heeft niet geholpen.

Volgens mij is deze foto een mooie samenvatting van het probleem van zwerfvuil. Uiteindelijk gaat het om het gedrag van mensen. Ligt dat op het bordje van de gemeente? Voor een deel wel. Handhaven heet dat dan. Of het voorkomen van zwerfvuil door het makkelijker te maken om je afval kwijt te kunnen. En ook zo snel mogelijk opruimen.

Wat doet Gouda daaraan?

Bijna recht tegenover mijn huis staan ook een aantal afvalcontainers. Ook daar staan regelmatig zakken naast de container of staat er grof vuil naast. Wat mij opvalt is dat,  namens de gemeente, Cyclus altijd heel snel reageert. De zakken staan er nooit lang. Helaas zijn meeuwen vaak nog sneller, maar dat kun je Cyclus niet verwijten. Handhaven gebeurt ook. Ik zie tenminste soms zakken met een sticker staan die worden meegenomen voor onderzoek naar de overtreder. In Gouda kun je ook grof vuil weer laten ophalen. Gratis!

Er gebeurt dus genoeg maar blijkbaar niet voldoende. Uiteindelijk gaat het om gedrag van mensen. Van onszelf dus. Laten we allemaal meehelpen om Gouda mooi te maken/houden.

Vandaag was ik, als buurtbewoner, met mijn twee jongste dochters, te gast op het WIJKFEEST in & om Van Noord bij het prachtige Van Noord, Ontmoetingscentrum Noord. Het feest werd officieel geopend door wethouder Anna van Popering. Kinderwethouder Romy vertegenwoordigde het Goudse kindercollege.

 
Het wijkfeest, georganiseerd in het kader van Gouda750jaar-in-de-buurt, stond in het teken van ontmoeting tussen mensen en culturen. Veel organisaties, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek, Kwadraad, Sociaal Team Gouda, Centrum voor Jeugd en Gezin, en Gouda Bruist lieten de bezoekers kennis maken met de activiteiten die zij in dit wijkcentrum ontplooien. Er heerste een gezellige en ontspannen sfeer. 

Het was lastig kiezen tussen de vele activiteiten, wij hebben eerst deelgenomen aan een schilderworkshop van Cultuurhuis Garenspinnerij, daarna hebben we feestelijke castanets gefiguurzaagd met Techniekprojectgouda en vervolgens een heerlijk ritme op de djembé neergezet met de workshop van Natuurlijk Ritme.

               

 

 

 

 

 

 

Verdeeld over de dag waren er verschillende live optredens en daarnaast was het heerlijk struinen langs de kleedjes met tweedehands spulletjes en kraampjes met zelfgemaakte sieraden. Tevens was op het grasveld de buitententoonstelling ‘Wij de stad’. Voor deze tentoonstelling zijn 180 Goudse woonkamers mét hun bewoners gefotografeerd. 

Dit was een wijkfeest, zoals het wijkfeest bedoeld is! De buurtbewoners konden elkaar op een ontspannen manier ontmoeten en met elkaar in gesprek. Opnieuw was ik onder de indruk van de inzet van de vele sociale en culturele organisaties en hun vrijwilligers! Zeker voor herhaling vatbaar! 

Vorige week maandagavond was een bijzondere raadsvergadering. Op de agenda stonden de Jaarstukken: een verslag van wat de gemeente Gouda afgelopen jaar heeft gedaan, met cijfers en feiten. Dat lijkt saai en technisch, maar biedt ook mogelijkheden. Want wat doen we met het geld dat ‘over’ is? 

Bij het bouwen van de eerste helft van Westergouwe is winst gemaakt. Omdat er nog meer huizen moeten komen, wilde het college deze winst van E 2,6 miljoen in de reservepot stoppen voor de wijk. Aan het begin van het jaar is door de raad gezegd dat er meer sociale woningbouw nodig is: 33% in Westergouwe. Dat kost geld, dus willen we nu graag de gemaakte winst daarvoor reserveren. 

Maandagavond is daarom door Gert van de Brink een amendement ingediend op de Jaarrekening, zodat de winst in de reservepot gaat voor Westergouwe waarbij de raad mag bepalen waarvoor dat geld is. De raad houdt dus het budgetrecht om hiermee sociale woningbouw te realiseren en het college mag dit bedrag niet zomaar inzetten. Deze motie is unaniem aangenomen. 

Aan het eind van de vergadering diende Mirjam Roos een motie in, samen met Theresia Uittenbroek van Gouda Vitaal. We willen graag een meldpunt voor ontoegankelijkheid. Want als er nu een lantarenpaal midden op de stoep staat, of een bouwcontainer voor een rolstoelafrit, kun je dat nergens melden. Want we willen dat in Gouda ook mensen met een beperking overal kunnen meedoen, zonder belemmeringen. Het mooiste is als je deze dingen via de Slim Melden app kunt doorgeven. Ook deze motie is unaniem aangenomen. 

Zo zoeken we naar goede keuzes voor de stad. In dit geval: betaalbare huizen bouwen en zorgen dat iedereen mee kan doen. We zijn blij dat we in de gemeenteraad daarvoor brede steun vinden!

CU fractie ongerust over kosten schade hulpmiddelen

Na het lezen van een artikel in het AD van 23 januari 2022 waren we als ChristenUnie Gouda ongerust of Gouwenaars die een hulpmiddel hebben, bij eventuele schade wel goed verzekerd zijn. Stel dat iemand zijn scootmobiel in de sloot rijdt omdat bij het parkeren deze niet op de handrem was gezet, dan kost vervanging veel geld, een scootmobiel kost snel 8000 euro.

Namens de fractie stelde ik (Lennart Visser) samen met Mirjam Roos, door middel van zogenaamde artikel 39, hierover vragen aan het college (zie ook deze link). Onlangs kregen we antwoord op onze vragen. De vragen en antwoorden lees u hieronder.

Vragen en antwoorden aan college

  1. Herkent het college dat gebruikers van hulpmiddelen aansprakelijk zijn voor schade als de gebruiker (per ongeluk) zelf schade heeft veroorzaakt aan het hulpmiddel? Antwoord: Het college herkent bovenstaande niet. Tot op heden zijn (reparatie)kosten nooit verhaald op cliënten. Als een cliënt incidenteel schade maakt dan neemt de gemeente/hulpmiddelenleverancier de kosten voor herstel voor zijn rekening. Bij herhaalde schades wordt een gesprek aangegaan met de cliënt en worden er afspraken gemaakt over het vervolg. Cliënten met een PGB kunnen eventuele reparatiekosten, verzekeringskosten en onderhoudskosten declareren. Voor hulpmiddelen die vanuit ZIN (zorg in natura) zijn verstrekt geldt dat deze kosten zijn opgenomen in de huurprijs.
  1. Zijn er bij het college gevallen bekend waarbij de gebruiker van een hulpmiddel persoonlijk aansprakelijk is gesteld voor schade aan zijn/haar hulpmiddel?  Antwoord: Bij het college zijn geen cases bekend waarin de gebruiker van een hulpmiddel persoonlijk aansprakelijk is gesteld voor schade aan zijn/haar hulpmiddel.
  2. Overweegt het college op basis van deze informatie en duiding (aanvullende) afspraken te maken met de leveranciers van hulpmiddelen over het casco verzekeren van hulpmiddelen zodat personen die gebruik maken van deze hulpmiddelen niet de dupe zijn onverhoopte schade? Zo ja, welke afspraken? Zo nee, waarom niet? Antwoord: Het college is ervan overtuigd dat de geldende afspraken met hulpmiddelenleveranciers passend zijn en is niet voornemens deze op basis bovengenoemde informatie te wijzigen. Momenteel geldt dat bij verlies, (specifieke) schade of diefstal van hulpmiddelen een vervangend hulpmiddel beschikbaar wordt gesteld door de gemeente, via de leverancier. Deze werkwijze blijkt adequaat en voordeliger dan casco verzekeren.

Gebruiker draait niet op voor kosten

Als ChristenUnie Gouda zijn we blij met de antwoorden van het college. Wanneer iemand zijn/haar scootmobiel per ongeluk in de sloot rijdt omdat deze niet op de handrem stond bij het parkeren, draait deze persoon niet op voor de kosten. Natuurlijk is het zo dat je als gebruiker zorgvuldig om moet gaan gaat met je hulpmiddelen en dit wordt ook vastgelegd in een gebruikersovereenkomst. Mocht het toch een keer mis gaan dan heeft de gemeente Gouda het  goed geregeld en is de gebruiker niet de dupe en kan hij of zij met een vervangende scootmobiel (hopelijk) weer snel op pad.

 

Beeld: Unsplash.com

 

Een coalitieakkoord schrijven! Hoe gaat dat in zijn werk?  

Namens de ChristenUnie mocht ik samen met Anna van Popering deelnemen aan de coalitiebesprekingen voor het akkoord 2022-2026. Voor mij persoonlijk een tijdsintensieve, maar vooral ook erg leerzame ervaring die ik niet had willen missen. In deze blog geef ik een inkijkje in hoe zoiets gaat.  

Tijdens de raadsvergadering van 15 juni ’22 is het concept bestuursakkoord 22-26 behandeld in de gemeenteraad. De partijen die niet meegeschreven hebben (vroeger noemden we dit ‘de oppositie’) konden hun wensen en bedenkingen over het akkoord kenbaar maken. Om dit conceptakkoord tijdens de raadsvergadering te kunnen presenteren, is er heel wat overleg gevoerd en besproken.  

In totaal was er zo’n 40 uur overleg nodig om tot de concepttekst te komen. De gesprekken zijn gevoerd in de periode van 9 mei tot 8 juni. Van elke partij (D66, Groen Links, ChristenUnie, Partij van de Arbeid en het CDA) hebben twee personen meegedaan aan de besprekingen. De gesprekken zijn gehouden onder deskundige begeleiding van oud-burgemeester Mirjam Salet.  

Tijdens de bijeenkomsten gaven verschillende ambtenaren presentaties over de onderwerpen die in het akkoord zijn opgenomen. Na de presentaties konden de afgevaardigden van de partijen vragen stellen aan de ambtenaren en onderling in gesprek gaan. De ambtenaren gaven adviezen voor het maken van bepaalde keuzes, echter de coalitiepartijen bepalen wat ze hiermee doen. Om plannen te kunnen uitvoeren is heel veel geld nodig. Het maken van een passende begroting werd gedaan tijdens de laatste dagen van de besprekingen.  

Als coalitiepartijen zijn we blij met het akkoord. We hebben constructief overleg gehad in een goede sfeer. Met elkaar willen we Gouda doorgeven. We zetten extra in op duurzaamheid, wonen, inclusie en cultuur en om dit te kunnen doen wordt de ambtelijke organisatie uitgebreid. Dit alles doen we binnen een solide financieel kader. Het akkoord is een akkoord op hoofdlijnen, zodat er ook ruimte is voor invulling samen met de raad.  

Deze week (week 25) wordt de input vanuit de raad besproken. Uiterlijk 24 juni gaat het definitieve akkoord naar de raad. Daarna wordt op 29 juni het politiek oordeel gegeven en wordt het college geïnstalleerd. Klaar voor de komende vier jaar! Klaar om Gouda door te geven!

Beeld: Unsplash.com

Aanstaande woensdag, 1 juni, is het voor mij zover: ik zal dan als burgerraadslid worden geïnstalleerd in Gouda. Vanuit deze positie zal ik me samen met de fractie gaan inzetten voor de stad Gouda en haar inwoners, een taak die ik uiterst serieus neem en met veel energie aan zal gaan. Toch is mijn installatie wel laat – op 11 mei zijn er immers al 15 burgerraadsleden geïnstalleerd. De reden dat ik toen niet geïnstalleerd ben, is omdat ik me niet alleen voor de lokale democratie in Gouda inzet, maar ook in Den Haag.

In de Hofstad ben ik zo goed als dagelijks te vinden op het stadhuis. Als commissiesecretaris ruimte zorg ik dat de commissievergaderingen in goede banen lopen. Het doel van de commissie is om raadsleden een beeld en oordeel te laten vormen op een bepaald onderwerp, zodat ze goed geïnformeerd kunnen debatteren en stemmen tijdens de raadsvergadering. Gouda kent hetzelfde systeem met commissies.

Op deze manier doe ik overdag in Den Haag veel kennis op die ik ’s avonds mee kan nemen naar de politieke activiteiten in Gouda. Niet alleen maak ik in Den Haag al kennis met de systemen en processen, ook kan ik daar inspiratie opdoen over hoe een goede woordvoering in een commissie er uitziet. Dit alles zorgt ervoor dat ik straks hopelijk een vliegende start heb in Gouda.

Afgelopen weekeinde was ik met mijn echtgenote in Groningen. We wandelen graag en deze keer combineerden we een familiebezoek in het hoge noorden met een wandeling langs de Ruiten Aa.

In het hotel waar we overnachtten kregen we koffie met een Fairtrade keurmerk. Is dat nu iets om te  delen in een bericht van de ChristenUnie? Wat mij betreft wel.

Afgelopen week was het de landelijke Fairtrade-week. In dit kader organiseerden lokale kernteams van vijf regiogemeenten  in het Huis van de Stad van Gouda een symposium met diverse workshops en een lezing. Hoofdspreker was Rob van Tulder, professor Business Society Management aan de Rotterdam School of Management onderdeel van de Erasmus Universiteit.  De professor had een aantal boeiende observaties voor ons, waarvan ik er twee wil delen;

> Economische ontwikkeling kan niet zonder sociale cohesie. Dat bewijzen diverse economieën in de wereld. Sociale cohesie ontstaat alleen als er geen groepen worden uitgesloten en inkomensverschillen niet te groot zijn.

> Duurzaamheid en daarbij ingesloten de aandacht voor onze omgeving kan alleen als de samenleving daar economisch ruimte voor heeft en er sociale cohesie bestaat.

Professor Tulder concludeerde op basis hiervan dat Fairtrade onmisbaar is voor een duurzame wereld.

Des te mooier als je dan weet dat Gouda al heel lang Fairtrade gemeente is en die titel pasgeleden weer is verlengd. Gefeliciteerd daarmee. Met dank aan heel veel ondernemers en instellingen in Gouda. Net als dat hotel in Drenthe.

Wij blijven ons als fractie inzetten voor een duurzame en dus ook fairtrade gemeente Gouda.

home – Fairtrade (fairtradegemeentegouda.nl)

Op 30 maart was het dan echt zover: de beëdiging van de raadsleden. Het voelde echt als een feestavond, met mooie toespraken, applaus, bloemen en een cadeautje. Het is voor mij niet zomaar een baan, raadslid zijn, het is echt een eer om gekozen te zijn. Tegelijk is het ook een verantwoordelijkheid; ik mag vier jaar lang spreken namens de inwoners van Gouda.

Meteen na de verkiezingen is het inwerkprogramma gestart. Bij deze eervolle functie hoort ook dat je kennis van zaken hebt. Je moet weten waar je over praat en wat je bevoegdheden zijn. Gelukkig wordt dat in Gouda heel serieus aangepakt. We hebben iedere week informatieavonden voor de raad.
Ambtenaren legden ons bijvoorbeeld woensdagavond uit hoe het proces gaat voor bestemmingsplannen: op welk moment mag de raad nou iets vinden van bouwplannen? Hoe kun je daar vooraf op sturen, zodat je invloed hebt op wat er komt?

Tegelijk is het politieke proces al begonnen. We vergaderden over welke partijen in een coalitie willen. We vergaderden over raadsbreed werken. We vergaderen als fractie over de formatie en allerlei lopende zaken. Zo zijn we per week toch wel drie avonden bezig.

Het is hard werken, maar het is ook gezellig. We hebben het goed met elkaar als fractie. Het voelt echt als een team en dat helpt enorm, zeker als je moed verzamelt voor de vierde vergadering in een week, op vrijdagavond 21.00. Het worden vast mooie jaren en ik ben met veel plezier begonnen!