Sinds 2014 laten we cijfers zien van moties, amendementen en schriftelijke vragen van de Goudse gemeenteraad. Hiermee krijgen we beeld bij de inzet van de afzonderlijke politieke partijen. Naast de inzet laten we ook zien wat het resultaat is, wel of niet aangenomen, wat iets zegt over de productiviteit.

 

Meerwaarde

Wat is de toegevoegde waarde van deze jaarlijkse terugblik? Dat is een vraag die ik me opnieuw heb gesteld bij het schrijven. In 2014 ben ik hiermee begonnen als raadslid die ontdekte dat veel van ons werk onbekend is en dat inzet en resultaat maar een beperkte rol speelt bij verkiezingen. Blijkbaar zijn we met elkaar gevoeliger voor mooie plaatjes en ronkende slogans dan voor feitelijke data. Daarom leek het mij waardevol om het aantal moties, amendementen en schriftelijke vragen objectief weer te geven. Al deze cijfers zijn eenvoudig te controleren en na te rekenen op basis van het Raadsinformatiesysteem van Gouda (RIS). Mijn reflectie op basis van deze cijfers is vanzelfsprekend persoonlijk maar geeft hopelijk wel inzicht in het stemgedrag van de Goudse gemeenteraad.

Inzet en resultaat

Naast de cijfers van de totale Goudse raad (zie deel 1) is het boeiend om in te zoomen op de inzet van de afzonderlijke partijen in 2021. Omdat de grote van de partij, het aantal zetels in de Goudse raad, mogelijk effect heeft laten we die ook zien. Hierbij zijn er in 2021 wel wat wisselingen geweest qua aantal partijen en hun zetels. Gouda’s 50+ partij is in het najaar opgesplitst in drie verschillende partijen, te weten Gouda’s 50+, Onafhankelijk Gouda en Vitaal Gouda. Omdat deze drie partijen geen inhoudelijke verschillen lieten zien qua stemgedrag heb ik ze als één partij weergegeven.

Grafiek 3

 

In het overzicht van grafiek 3 worden het aantal moties, amendementen en schriftelijke vragen weergeven, dit zijn de drie instrumenten van de raad die meegenomen zijn in de cijfers. In het overzicht wordt in beeld gebracht welke lokale partij het afgelopen jaar actief is geweest. Bovenaan staat de VVD gevolgd door de ChristenUnie en PvdA. Onderaan, dus het minst actief, staat Gouda’s 50+ gevolgd door het CDA en GroenLinks. Opvallend is dat partijen als PvdD en GBG met maar 1 zetel een dubbele inzet, qua drie instrumenten, leveren tov partijen als G50+ en CDA met 4 zetels.

Vanzelfsprekend zal de positie in de raad ook een rol spelen. Als coalitiepartij zul je minder noodzaak zien om moties, amendementen of vragen te stellen dan een oppositiepartij. Daarbij betekent ‘indienen’ niet automatisch ook resultaat in de politiek. Of een motie, amendement aangenomen wordt en of deze mede-ingediend of gesteund wordt bepaalt uiteindelijk je effectiviteit als politieke partij.

Tabel 1

 

Als we het percentage aangenomen moties en amendementen (52%) vergelijken met voorgaande jaren blijkt dat we minder effectief zijn als totale raad dan in 2020 (61%) maar effectiever dan in 2019 (40%). Tegelijk zijn er in tegenstelling tot 2019 nu drie partijen waarvan alle ingediende moties aangenomen zijn (100%): ChristenUnie, CDA en GrL.

Het minst effectief was GoPo die geen van de 6 ingediende moties (0%) aangenomen kreeg door de raad, gevolgd door GBG met 15% effectiviteit.

Het aantal ingetrokken moties, moties die wel werden ingediend maar tijdens de vergadering werden ingetrokken, is fors gestegen. In 2020 waren dat er 15 (12% van totaal ingediend) en in 2021 is dit verdubbeld naar 32 (25% van totaal ingediend). VVD en SP hebben beiden 7 moties ingetrokken gevolgd door de 6 moties van GoPo.

 

Wat is de productiviteit?

Naast de feitelijke cijfers qua inzet en het resultaat van aangenomen moties, amendementen is het boeiend om een formule voor productiviteit over alle partijen heen te leggen. Voor de ‘productiviteit’ reken ik met de inzet (ingediende moties etc.), de samenwerking (mede-ingediend) maar ook het resultaat (aangenomen). Hiervoor gebruiken we de volgende berekening: Inzet (ingediend tov totaal van moties/amendementen en art38) + samenwerking voor 40% (mede-ingediend tov totaal) + resultaat (aangenomen tov ingediend).

Dit is een puur statistische waardering die niets zegt over de inhoud en de impact van de afzonderlijke moties, amendementen en vragen. Wel kun je op basis van onderstaande tabel het verschil tussen de partijen weergeven en ook trends over meerdere jaren zien.

Tabel 2

 

In tabel 2 worden de productiviteitscijfers over de afgelopen jaren per partij weergegeven. Rood is weinig productief en groen is zeer productief, hierbij is de meest productieve partij per jaar omrand.

Gebaseerd op bovenstaande berekening van productiviteit is de ChristenUnie het meest productief in 2021 gevolgd door GrL en de PvdA. Het minst productief is GoPo net als in 2019 en 2020.

Wanneer je over de afgelopen jaren, sinds 2014, kijkt zie je dat in 2015 GoPo het meest productief was, in 2019 was dit de PvdA en de anderen jaren de ChristenUnie de meest productieve partij.

Het jaar 2021 was een veelbewogen jaar en niet alleen door de beperkingen van Corona. Politiek gezien waren er heel wat dossiers die de samenwerking tussen de raad onderling en met het college onder druk hebben gezet. Het is een hele opgave om ondanks meningsverschillen, die heel diep kunnen gaan, naar elkaar te blijven luisteren. Daarbij waren er ook periodes waar we elkaar niet fysiek konden ontmoeten wat ongetwijfeld effect heeft gehad op de onderlinge relaties. Toch is het goed om ook terug te blikken op 2021 vanuit de cijfers. Sinds 2014 maak ik op basis van de feitelijke cijfers uit het RIS (RaadsInformatieSysteem) van Gouda een terugblik.

Een drukke raad

Als we alle cijfers uit het RIS in beeld brengen zien we een drukke gemeenteraad in 2021. Via deze link kunnen we alle ‘schriftelijke vragen’ terugvinden, de zogenaamde art 39 vragen. Het vorige jaar zijn er in totaal 137 keer schriftelijke vragen gesteld door de afzonderlijke partijen.

Naast de schriftelijke vragen zijn er tijdens de Raadsvergaderingen moties en/of amendementen ingediend, 126x in 2021. Dit is vergelijkbaar met 2019 en 2020 maar ten opzichte van 2014 zien we wel een totale stijging qua inzet over meerdere jaren.

Nog even kort een samenvatting:

  • Amendement: tekstwijziging in een besluit
  • Motie: uitspraak of oproep van de raad waarmee het college aan het werk wordt gezet
  • Schriftelijke vragen: naast technische vragen zijn dit de ‘politieke’ vragen.

Ook al geven deze drie verschillende instrumenten geen totaal plaatje van alle werkzaamheden van een raadslid toch kun je op basis van deze cijfers wel iets zeggen over de ‘inzet’ van de gemeenteraad.

Grafiek 1

 

In grafiek 1 wordt weergegeven per jaar hoeveel moties/amendementen en schriftelijke vragen er ingediend zijn door de hele Goudse gemeenteraad. De stijgende lijn door de jaren heen is een duidelijke trend en geeft ook weer dat we als raad steeds drukker worden. Dit is ook merkbaar aan het aantal vergaderingen, 68 vergaderingen in 2021, waardoor we na de piek in 2014 weer een stijging zien over de jaren (grafiek 2). Hierin zijn nog niet alle regionale vergaderingen, werkbezoeken en werkgroepen meegerekend.

Grafiek 2

 

Naast de Besluitvormende raadsvergadering waar alle raadsleden aanwezig zijn wordt er vergaderd in commissies. In deze drie commissies zijn meestal alle partijen vertegenwoordigd, dat betekent voor een kleine fractie een forse aanslag op de vrije avonden. Met name commissie Stad heeft een erg intensief 2021 beleefd met 27 vergaderingen.

Moeilijke tijden 

Veel mensen hebben het momenteel zwaar. Na bijna twee jaar corona zijn we het meer dan zat. Zorgmedewerkers zijn overbelast. Velen hebben geliefden verloren. Anderen wachten op uitgestelde zorg. Winkeliers en horecaondernemers komen steeds verder in de problemen. In de samenleving worden de lontjes korter en het vertrouwen in de politiek is historisch laag. Het gevoel van verbondenheid met elkaar neemt af nu we steeds minder echt contact met elkaar hebben.  

Oog voor elkaar en onze omgeving 

Tegelijkertijd worden we meer teruggeworpen op onze directe omgeving; ons gezin, onze buren, onze stad. Het is mooi om te zien dat we in die verbanden meer op elkaar betrokken kunnen raken. Ik heb zelf genoten van de ontmoetingen met buurtgenoten tijdens het plaatsen van de kerstbomen in onze straat. Velen van ons zijn meer thuis en krijgen daardoor meer oog voor elkaar en voor hun omgeving.  

Dat biedt ook kansen. We realiseren ons misschien wel meer dan eerder het geval was hoe belangrijk het is om Gouda groener en duurzamer te maken, hoe fijn het is om te kunnen genieten van een wandeling door onze mooie binnenstad en wat de waarde is van goede zorg die voor iedereen toegankelijk is.  

Terugblik op het politieke jaar 

In het afgelopen jaar is er op dat vlak het nodige gebeurd. Onze wethouder, Corine Dijkstra, heeft het Actieplan Dakloosheid door de gemeenteraad geloodst. Daklozen jongeren hebben een eigen opvanglocatie gekregen en daklozen worden nu 24 uur per dag opgevangen in plaats van alleen ’s nachts. Dat zijn belangrijke stappen voorwaarts. In het afgelopen jaar is het Gouds Preventieakkoord tot stand gekomen waarin meer dan 60 organisaties met elkaar hebben afgesproken om samen te werken bij het verminderen van alcoholmisbruik, roken en overgewicht. Samen met collega Thierry van Vugt heeft Corine zich ook ingezet voor de totstandkoming van Campus Gouda. Inmiddels zijn de eerste studenten gestart met de hbo-module ‘Communiceren in de zorg’. Dit draagt bij aan een verhoging van de kwaliteit van de zorg in de regio. Sinds begin 2021 heeft Gouda ook een centraal hulploket voor alle vragen op het gebied van werk, schuldhulpverlening en WMO hierdoor hoeven Gouwenaars niet steeds op verschillende plekken hun verhaal te doen. We zijn er trots op dat Corine dit samen met haar collega Rogier Tetteroo voor elkaar heeft gekregen.  

Ook op andere terreinen is er sprake van positieve ontwikkelingen. Met een aantal andere partijen heeft de ChristenUnie zich ervoor ingezet dat er in 2022 geld is uitgetrokken om extra te investeren in groen onderhoud. Verder zijn we er blij mee dat er een Waterfonds komt waarmee we historisch vaarwater gaan terugbrengen in de Goudse binnenstad. Het aanzien van de binnenstad wordt verder beter doordat we geld uittrekken voor het recht zetten van scheefstaande paaltjes. Corine Dijkstra kan volgend jaar volop aan de slag met het verbeteren van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking omdat het gelukt is daarvoor meer geld vrij te spelen. Gouda investeert ook extra in het Taalhuis zodat laaggeletterden beter geholpen kunnen worden. Ten slotte wordt de strijd tegen ondermijning de komende tijd geïntensiveerd. Kortom, ook het komende jaar gebeuren er mooie dingen in onze stad. 

Vooruitblik 2022-2026 

Tegelijkertijd hebben wij de nog nodige ambities voor de periode 2022-2026. We willen Gouda nog groener, schoner en duurzamer maken.  Zwerfafval wordt opgeruimd en mensen die afval dumpen worden beboet. De binnenstad wordt wat ons betreft autoluw en de fiets krijgt volop de ruimte. Daarbij houden we oog voor de bereikbaarheid van winkels en horeca en de belangen van de bewoners van de binnenstad. We koesteren onze historische binnenstad en vinden het belangrijk om ons Goudse erfgoed zo goed mogelijk door te geven aan volgende generaties. Zo willen we bijvoorbeeld de originele kleuren van panden in de Goudse binnenstad in beeld brengen en huiseigenaren stimuleren om hun panden in die kleuren te schilderen zodat de binnenstad kleurrijker wordt. Verder willen we haast maken met het terugbrengen van historisch water in de binnenstad. Ondernemers moeten volop de ruimte krijgen om te ondernemen en lokaal inkopen doen, stimuleren we. Zorg en ondersteuning moeten voor iedereen toegankelijk zijn door het tegengaan van onnodige bureaucratie. Het bouwen van meer woningen blijft een speerpunt. Daarbij hebben we in het bijzonder aandacht voor starters, sociale woningbouw en woon/zorgcombinaties voor ouderen. Verder blijven we stevig inzetten op de strijd tegen ondermijning en drugshandel. Criminelen moeten hier niet de dienst gaan uitmaken en dat vergt een krachtdadige aanpak. Ook tegen overlastgevers treden we hard op. Ten slotte maken we ons sterk voor een betrouwbare overheid die luistert naar burgers, doet wat ze zegt en leert van fouten.  

“Wij zijn de tijden” 

Ik zei het al, veel mensen hebben het momenteel zwaar. Om het met Augustinus te zeggen: “Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen tenminste.”1 

Tegelijkertijd biedt politiek ook de mogelijkheid om in beweging te komen want, zoals Augustinus vervolgd: “Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden.”  Ik wens jullie allen een heel gelukkig en Gezegend nieuwjaar waarin we met hulp van God goed leven het goede zoeken voor onze stad en waarbij we oog hebben voor elkaar en voor Gouda.  

                                Kijk via deze link: https://vimeo.com/593123622

Achter de Waag is een versteende plek. In het verleden is er wel eens tijdelijk een fietsenstalling geweest. Het wordt nu af en toe deels voor opslag gebruikt en het is vooral een wat verloren plek, terwijl het fraaie locatie in de binnenstad is, zo direct achter de Markt en grenzend aan de Zeugstraat, waar leuke winkels zijn gevestigd en een gracht loopt.


Groener en mooier

De gemeente wil het plein nu groener en mooier maken. Omdat Achter de Waag een belangrijke plek in de stad is, kijken de gemeente verder dan alleen maar ‘vergroenen’. Ze bekijkt ook de randen van het plein. Samen met partners is een visie opgesteld waarin de toekomst van Achter de Waag is beschreven.

Water en groen zijn belangrijk in deze visie. Net als een gezellige uitstraling van het plein. In de visie die de gemeente met partners heeft gemaakt, is rekening gehouden met de verschillende belangen. In deze video wordt de visie uitgelegd.

Vreemde enquête 

Het mooie van deze locatie is dat er een goede mix mogelijk is tussen groen, water en verblijf. Het is daarom jammer dat in de enquete op de website van de gemeente Gouda je een voorkeur moet aangeven, gebaseerd op een keuze tussen groen, water en ruimte voor ontmoeting. Het gaat juist om een goede mix van deze drie en die keuze kan je nu net niet maken…

Daarnaast kan je de enquete (mits je de geschiedenis van je browser wist) meerdere malen invullen. Dus echt een betrouwbare uitslag krijg je niet…


Meer groen in de binnenstad is noodzakelijk. Water verbinden in de binnenstad is een langgekoesterde wens en een gezellig verblijf komt de binnenstad ten goede. Dit kan al door een paar leuke bankjes.

Ik ga ervan uit dat de enquete een handvat is en dat de uitslag niet doorslaggevend zal zijn. En dat er straks een fraaie nieuwe plek in de binnenstad bijkomt met water, groen en ruimte voor ontmoeting!

Vorige week heb ik afscheid genomen van de ChristenUnie leden. Echt afscheid nemen was het natuurlijk niet, omdat ik gewoon lid blijf. Maar ik ben geen raadslid meer en dat was de reden dat het bestuur een prachtige afscheidsavond voor me had georganiseerd. 


Ik ben dankbaar voor de vele warme woorden en de leuke kado’s die ik op die avond heb mogen ontvangen en het doet me goed dat er zo’n hechte band met de achterban is.

SOG

Inmiddels ben ik al weer zo’n 1,5 maand aan de slag als voorzitter van de SOG en dat geeft weer nieuwe energie en nieuw enthousiasme. Het is een voorrecht om me in te mogen zetten voor de belangen van de ondernemers in de binnenstad.

Het is fijn om te mogen ervaren dat het klikt met het bestuur van de SOG en de ondernemers in de binnenstad. En dat ik overal positief word ontvangen. Ik zie ernaar uit om met de ondernemers er iets moois van te gaan maken, want Gouda is een fantastische stad!


Sla je vleugels maar uit

Bij mijn afscheid kreeg ik van wethouder Corine Dijkstra een prachtig gedicht mee en ik wil die graag met jullie delen:

Ga maar Theo, vlieg uit, 

Leg je politieke verenkleed maar af

Ja, we weten het 

het voelt  kaal

het voelt geplukt

het voelt licht

het voelt zwaar

het voelt bevrijd

het voelt ontmanteld

het voelt vervuld.


Hoe verder je vliegt hoe beter je je politieke nest ziet

Afstanden verscherpen 

Je zie jezelf terug in de spiegelingen van de IJssel.

Soms een duif die vrede bracht, soms een havik (alleen als het nodig was)

Soms een mus vertrouwend en levend bij de dag, soms een ooievaar die leven bracht in een doodgetrapte discussie. 

We zien je gaan en zien steeds scherper, wat we eigenlijk al wisten:

Het is een paradijsvogel

Vlieg uit, maar niet te ver.

En neem nog steeds de stad op je rug en een foto van de fractie in je verenkleed. 

 

Ga maar Theo, vlieg uit, 

Leg je politieke verenkleed maar af

het voelt  kaal, geplukt, licht en zwaar

het voelt bevrijd, ontmanteld

het voelt vervuld. 

 

Hoop op de Heer, krijg nieuwe kracht

Sla je vleugels uit als een adelaar

je zal lopen maar niet moe worden 

Je zal rennen en vliegen maar niet uitgeput raken.

 


Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is het belangrijk om regelmatig onderzoek naar koopgedrag te doen. Daarom zijn de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland en Noord-Brabant in september gestart met een groot onderzoek naar het koopgedrag van de inwoners, het koopstromenonderzoek. Ook de gemeente Gouda doet mee aan het onderzoek.

Het onderzoek laat zien waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende winkellocaties. 

Met deze informatie kan Gouda de winkelgebieden verbeteren zodat deze nog beter voldoen aan de wensen van de Gouwenaars. 
Deelname aan het onderzoek is daarom erg belangrijk! 

Deelnemers gezocht


Vanaf 6 september krijgen een aantal inwoners uit Gouda een uitnodiging in de brievenbus om deel te nemen aan het onderzoek. De huishoudens zijn willekeurig gekozen.

Als je geen uitnodiging hebt ontvangen, kan je ook mee doen via deze link:
Als je meedoet, maak je kans op 1 van de 100 Horeca Cadeaukaarten van € 25,-.
Meer informatie
Lees meer over dit onderzoek via: website van het Koopstromenonderzoek 2021.

Op 31 augustus 1885 werd in Nederland ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van Prinses Wilhelmina de eerste Prinsessedag gevierd. Deze dag was de voorloper van Koninginnedag. Het initiatief komt van de liberalen, die met het feest de nationale eenheid wilden benadrukken. 

Na het overlijden van Koning Willem III op 23 november 1890 werd Wilhelmina Koningin, onder regentschap van haar moeder Koningin Emma. In 1891 werd in Nederland de eerste echte Koninginnedag gevierd. Koningin Wilhelmina en haar familie waren overigens niet aanwezig bij de festiviteiten op Koninginnedag. Koninginnedag was in die jaren ook de laatste dag van de schoolvakantie, waardoor deze dag al snel een feestdag voor kinderen werd. Op 31 augustus 1902 groeide Koninginnedag uit tot een echt volksfeest. De bevolking vierde toen namelijk ook het bericht dat Koningin Wilhelmina net hersteld was van een ernstige ziekte.

                                    Oranjereceptie op het terrein van GOUDasfalt


31 augustus 2021

Omdat het in 2020 en 2021 niet mogelijk was om op Koningsdag met o.a. de gedecoreerden een toast uit te brengen op de koning, heeft burgemeester Pieter Verhoeve een alternatief bedacht.
De Goudse inwoners die in 2020 en 2021 zijn gedecoreerd werden op 31 augustus jl. uitgenodigd bij de Theaterbakkerheij op GOUDasfalt om een toast uit te brengen op het koningshuis.
Iedereen die een lintje heeft gehad werd ook nog even in het zonnetje gezet en er was mooie muziek van Pip Alblas.
Dank voor dit leuke initiatief!


GOUDasfalt
 
Zelf vond ik het bijzonder dat deze bijeenkomst plaatsvond op het terrein van GOUDasfalt. Eén van de feiten waar ik na ruim 14 jaar raadslidmaatschap met veel plezier op terugzie, is dat middels een motie die ik namens de ChristenUnie in 2015 heb ingediend, dit initiatief mogelijk werd gemaakt, nadat aanvankelijk een voorstel van het college was weggestemd.

Begin 2015 stond de aankoop van locatie Koudasfalt op de raadsagenda. Een raadsmeerderheid was toen tegen het verstrekken van een krediet omdat er te weinig concreets voorhanden was om op een verantwoorde wijze in te kunnen stemmen. 

Later heeft de ChristenUnie een motie ingediend, die breed werd gesteund, waardoor de casus meer concreet werd en er moest worden uitgegaan van een breed gedragen (burger)initiatief.

In de motie werd  opgeroepen om mogelijkheden voor aankoop te onderzoeken, maar dan wel binnen bepaalde kaders: 
– de financieringslasten moeten na aankoop binnen 2 jaar gunstiger zijn dan het oorspronkelijke plan
– binnen een jaar na aankoop moet er een business case worden gepresenteerd
– en financieel moet de situatie na 4 jaar minimaal break-even zijn.

Vervolgens is op 15 april 2015 een amendement van de ChristenUnie bijna unaniem door de raad gesteund waarin het college de opdracht kreeg de aankoop van het Koudasfalt voor te bereiden en een voorstel voor de invulling en exploitatie van het terrein aan de raad voor te leggen.
Begin 2016 heeft een raadsmeerderheid de gunning aan GOUDasfalt gesteund en al die jaren ben ik de ontwikkelingen op dit terrein blijven volgen. Ik heb veel bewondering voor de inzet van de vrijwilligers die zich al jaren inzetten voor de ontwikkeling van deze locatie en ook in staat zijn om aan de financiële verplichtingen voor de gebruik van dit terrein aan de gemeente te voldoen. Een burgerinitiatief dat voor velen een inspiratiebron is.