Afgelopen donderdag was een mooi moment voor Goudse jongeren die een zwervend bestaan leiden. Toen werd de Goudse Jongeren Opvang geopend door Corine Dijkstra. Dit initiatief biedt opvang en begeleiding aan jongeren die geen vaste woon of verblijfplaats meer hebben. In het ‘Kompas’ de opvanglocatie van het Leger des Heils in Gouda werken ze samen met Kwintes en Eleos aan het welzijn van deze jongeren. 

Dat er behoefte was aan een opvanglocatie voor jongeren die niet meer thuis wonen en op straat zwerven bleek al in 2015 bij een werkbezoek aan het Kompas. Vervolgens hebben vanuit de ChristenUnie fractie Thera de Haan en Wout Schonewille hier aandacht voor gevraagd en ‘ronde tafel gesprekken’ georganiseerd (Jongeren onder Dak) met betrokken organisaties.

Door deze organisaties is er hard gewerkt om de Goudse Jongeren Opvang te realiseren en we willen hen graag feliciteren en complimenteren met het resultaat. Tijdens de opening werd terecht opgemerkt dat de noodzaak geen reden is tot feest. Tegelijk is het mooi dat dit probleem niet langer genegeerd wordt en er nu een oplossing wordt geboden.

We wensen alle begeleiders en de jongeren veel succes toe en hopen dat door opvang en begeleiding zij hun leven weer op de rails krijgen. Bijzonder was de omdraaiing van wethouder Dijkstra in haar toespraak: ‘Gouda heeft jongeren nodig, ook de jongeren waarbij het niet vanzelf gaat in hun leven.’ Daarmee was de toon gezet, deze jongeren zijn geen last voor Gouda maar zijn voorbeelden van overleven ondanks problemen die je overkomen. En daar kunnen we als Gouda van leren.

Hoe gaat het eigenlijk in de Goudse gemeenteraad? Die vraag wordt mij regelmatig gesteld en waarschijnlijk andere raadsleden ook. Het is alleen niet zo eenvoudig om hier een goed antwoord op te geven. Een beschrijving van de sfeer, successen of teleurstellingen zijn altijd persoonlijk en dus gekleurd. Daarom deze poging om met feitelijke cijfers een inkijkje die meer objectief is.

Meetinstrumenten

Als raadsleden heb je verschillende instrumenten om het beleid te beïnvloeden. Veel van deze mogelijkheden zijn echter niet meetbaar waarom we ons in dit overzicht beperken tot moties, amendementen en art38 vragen.  In de onderstaande tabel staan het aantal moties en amendementen die ingediend zijn per partij maar ook of ze aangenomen zijn. Ook het mede-indienen van moties en amendementen is weergegeven. Daarnaast staan de percentages per partij ten opzichte van het totaal ingediend en het totaal aangenomen.

Met Art38 vragen kunnen partijen politieke vragen stellen aan het college. Deze aantallen staan in onderstaande tabel inclusief mede-ingediend en het percentage ten opzichte van het totaal.

Uit deze beiden tabellen kunnen we concluderen dat de meest actieve fracties in 2016 waren: SP en ChristenUnie. Wanneer je kijkt naar de effectiviteit staat de ChristenUnie op nummer 1 met 39% van alle aangenomen moties.

2014 tot 2016

Wanneer we deze cijfers over meerdere jaren bekijken zijn er een aantal patronen te ontdekken. Hiervoor is het percentage van de aangenomen moties, amendementen het meest geschikt om een objectief beeld van inzet en effectiviteit te geven.

Niet alleen in 2016 maar ook in 2015 was de ChristenUnie de meest effectieve partij door het aantal aangenomen moties en amendementen.

Onderlinge relaties

Op basis van het wel of niet steunen en het voor of tegenstemmen bij moties en amendementen ontstaat er ook een beeld van de onderlinge relaties tussen de partijen. Hiervoor gebruiken we de cijfers van de coalitie van 2014 t/m juni 2016 om te voorkomen dat de positie verschuiving van partijen het beeld kan vertekenen.

In deze grafiek wordt zichtbaar wanneer moties, amendementen van een partij (horizontaal) door andere partijen (verticaal) mede-ingediend, gesteund of niet-gesteund worden.
Opvallend is dat de toenmalige coalitiepartijen elkaar niet altijd steunden, de VVD heeft het minst vaak steun verleend aan moties, amendementen van coalitiepartijen. De PvdD heeft het vaakst steun gegeven in 2016 aan coalitiepartijen.
Over alle partijen heeft de SP het minst vaak steun ontvangen van andere partijen en D66 heeft het minst vaak steun verleend aan moties, amendementen van andere partijen.
Moties en amendementen van de ChristenUnie zijn het vaakst gesteund door de SGP en de SP en het minst vaak door D66, VVD en GoPo.
De ChristenUnie is na de SP en de PvdD de partij die moties en amendementen van andere partijen het vaakst heeft gesteund.

Effectief en constructief

Op basis van de feitelijke cijfers durf ik deze begrippen wel te gebruiken om onze inzet als ChristenUnie fractie in 2016 te typeren. Van alle partijen zijn de moties en amendementen van de ChristenUnie het meest vaak aangenomen, dat lijkt me effectief.
Hierbij is er geen duidelijk verschil in het steunen van coalitie of oppositie partijen door de ChristenUnie maar wordt er op inhoud steun verleend; constructief.
We zien uit naar 2017 en de statistiek die dat oplevert voor een volgende terugblik.

Gelukkig mag ik weer een plusje achter mijn naam zetten want wij doen mee met 100-100-100, het project om 100 dagen afvalvrij te leven als gezin. Het voelt goed om jezelf te profileren als ‘duurzaam’ mens en te laten zien hoe milieubewust je wel niet bent. Maar in alle eerlijkheid word ik ook moe van die competitie.

Hoe groen ben jij? Scheid jij het afval wel goed? Denk jij wel voldoende aan de toekomst van je kinderen? Je voelt de afkeurende blikken van de ‘groene elite’ die jou de maat neemt. De experts die je overrompelen met kennis over plastic soup, fair trade kleding en duurzaam eten en je als onwetende onbenul het zwijgen opleggen.

Natuurlijk weet ik hoe belangrijk het is om bewust te leven. Vanzelfsprekend wil ik de schepping bewaren voor het nageslacht. En ik heb geen twijfel over de noodzaak om afval te scheiden. Maar om deze idealen concreet te maken in mijn dagelijkse leven, dat vind ik niet zo makkelijk. En ik vermoed dat ik niet de enige ben. Als ik in mijn omgeving vraag wie onze aarde heel bewust wil beschadigen zie ik geen handen in de lucht gaan. Maar ik hoor ook niet heel veel enthousiasme bij het plan om 100 dagen afvalvrij te gaan leven. Blijkbaar zit er een groot gat tussen ideaal en werkelijkheid. De vraag is alleen hoe dat gat gedicht kan worden, hoe dromers doeners worden?

Als gezin zijn wij gestart met 100-100-100, we hebben onze eerste voorzichtige stapjes gezet en we kijken maar niet teveel naar de ‘groene elite’. Onze eigen droom, het eigen ideaal, de overtuiging die van binnen zit moet ons stimuleren en aansporen. We laten de competitie van ‘groen, groener, groenst’ graag over aan anderen en stappen rustig door met het oog gericht op het ideaal van een mooie wereld.

In december heeft de ChristenUnie vragen gesteld aan het college over de Hulp bij het Huishouden, de Thuiszorg. Er waren verontrustende signalen vanuit zorginstellingen over de aanbesteding hiervan. De televisie uitzending van ‘De Monitor’ op 28 februari jl. laat opnieuw zien dat er veel misstanden zijn. De ChristenUnie vraagt zich af of het college deze problemen wel voldoende serieus neemt.

Thuiszorg

De thuiszorg, hulp en zorg bij mensen thuis, heeft het zwaar. Door de decentralisatie van de zorg naar de gemeenten is er minder budget beschikbaar voor deze vorm van hulpverlening. Het gevolg is dat gemeenten gaan bezuinigen op de Hulp bij het Huishouden door het afdwingen van een lagere kostprijs. Soms wordt hiervoor een soort veilingsysteem gebruikt die teveel uitgaat van de laagste prijs. Hierdoor komen zorginstellingen in de problemen en worden de cao afspraken met hun medewerkers niet nagekomen. Volgens de brancheorganisaties verwacht 80% van de thuiszorgorganisaties binnen 2 jaar failliet te gaan.

Code

Als de problemen zo groot zijn kan de vraag gesteld worden wanneer we wakker worden en actie ondernemen? Gelukkig slaapt niet iedereen want de Transitiecommissie Sociaal Domein heeft deze problemen al eerder onderkend en een code ontwikkelt samen met zorgaanbieders en gemeenten. De ‘code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning’ roept zorginstellingen op om de cao afspraken te respecteren en de problemen niet af te wentelen op hun werknemers. De gemeenten worden opgeroepen om een eerlijke prijs te hanteren en het aanbestedingsproces transparant en in dialoog te laten plaatsvinden. Het probleem is alleen dat de code een beroep doet op de verantwoordelijkheid van zorginstellingen en gemeenten. Het is dus niet opgelegd als verplichting alhoewel de staatssecretaris verschillende keren gevraagd is om deze vrijblijvendheid te doorbreken.

Niet in Gouda

Het college in Gouda heeft de code niet ondertekend, blijkt uit het verslag van 3 november, omdat ze bang is dat de rekenvoorbeelden uit de code een ‘eigen leven’ gaan leiden. Het is uiterst teleurstellend dat de misstanden in de thuiszorg onvoldoende erkent worden en een landelijke code, uit angst voor budgetoverschrijding, niet wordt ondertekend door dit college. Hierdoor wordt een onwenselijke marktwerking in stand gehouden die uiteindelijk ten koste gaat van zorgvragers. Daarnaast is er veel onzekerheid over zorg continuïteit en de kwaliteit lijkt te moeten sneuvelen voor een lagere kostprijs. Maar het gaat ook ten koste van hulpverleners omdat ze niet hun volledige uren uitbetaald krijgen of door faillissementen ontslagen worden.

Het moet anders

De ChristenUnie is daarom met collega’s in de gemeenteraad bezig om deze misstanden te laten oplossen door o.a. de wethouder te wijzen op haar verantwoordelijkheid. Het huidige ‘veilingsysteem’ blijft mistig, ondanks de vele woorden die gebruikt zijn om het uit te leggen. Het teveel nadruk leggen op de prijs, ten koste van de kwaliteit en continuïteit, lijkt financieel slim maar is uiteindelijk ‘duurkoop’. Door onvoldoende zorg, zowel qua tijd als kwaliteit, verslechtert de situatie van de zorgvrager wat extra kosten met zich meebrengt. Het faillissement van zorginstellingen en de ontslagen is niet alleen desastreus voor de betrokken mensen maar legt ook een forse claim op het budget van UWV en de bijstand. Daarom wil de ChristenUnie, samen met andere partijen, dat het veilingsysteem anders wordt ingericht en dat de code wordt ingevoerd.

Het jaar 2016 begon goed met de titel ‘hyperactieve ChristenUnie’ aldus een sympathieke column in het AD. Dit kwam mooi op tijd aangezien we als fractie terugkeken op het jaar 2015 en onze inzet daarin. Het leek ons goed om u mee te nemen in onze bevindingen op basis van wat cijfers.

Statistiek

‘Meten is weten’ was de aanleiding voor ons om de inzet in de gemeenteraad van Gouda eens feitelijk te evalueren. Ook al zeggen cijfers veel, iedereen weet dat interpretatie net zo belangrijk is als de cijfers zelf. In deze bijdrage beperken we ons tot de cijfers en laten de interpretatie over aan u als lezer.

We hebben alle moties en amendementen uit 2015 op een rijtje gezet, inclusief de gegevens over indiener, mede-indiener, voorstemmer en tegenstemmer. Dit geeft een boeiend beeld van de inzet over het afgelopen jaar door de verschillende politieke partijen.

Hierbij spande de ChristenUnie de kroon met 26 moties en amendementen, gevolgd door SP (22), CDA (12) en PvdA (11). Aan de andere kant van het spectrum zitten Gouda 50+ (0) en GBG (1) en VVD (1).

Enigszins te verwachten is de beperkte steun van de coalitiepartijen voor moties en amendementen waarbij de VVD het vaakst tegen heeft gestemd (65).

Art38

Een ander instrument voor politieke partijen is het stellen van Artikel 38 vragen aan het college. Hiermee kan inhoudelijke (soms politieke) informatie opgevraagd worden waar het college binnen 30 dagen antwoord op moet geven.

Hieruit blijkt eenzelfde beeld als bij de moties en amendementen. ChristenUnie (13) heeft de meeste vragen gesteld gevolgd door de SP (12). GBG en VVD hebben allebei 1 keer Art38 vragen ingediend.

Niet alleen de cijfers van de vragen maar ook die van de antwoorden zijn boeiend. De meeste vragen (24) zijn beantwoord door wethouder Niezen gevolgd door wethouder Werger (21). Wethouder de Laat heeft maar één keer hoeven te antwoorden. De beantwoording van de Art38 vragen was in 38% niet binnen de gestelde 30 dagen met een topper van 140 dagen.

Aangenomen

Nu zeggen deze cijfers nog niets over de resultaten van politieke partijen. Mogelijk zijn wij als ChristenUnie wel heel druk geweest met onze moties en amendementen maar heeft het onvoldoende opgeleverd. Daarom hebben we ook gekeken naar de aangenomen moties. Om een vergelijking te maken hebben we het resultaat gemeten die voor 60% bestaat uit aangenomen ingediende moties en voor 40% uit aangenomen mede-ingediende moties. Het gemiddelde resultaat van de raad is 58%. Als ChristenUnie scoren we bovengemiddeld met 62% en GoudaPositief scoort 100% doordat hun twee ingediende moties ook zijn aangenomen. De grote vraag is natuurlijk of een motie alleen resultaat oplevert als die wordt aangenomen, vaak dient een motie of amendement ook als een duidelijk signaal aan het college, ongeacht of die wordt aangenomen.

Relaties

Een andere vraag die beantwoord kan worden door deze cijfers is het stemgedrag ten opzichte van andere partijen. De burger mag ervan uit gaan dat de inhoud van moties en amendementen bepalend is maar toch spelen ook partij politieke relaties een rol. Deze relatie kan inzichtelijk gemaakt worden door het mede-indienen van een motie (30%), het steunen van een motie (20%) of het tegenstemmen (50%) bij een motie van een andere partij. Dit geeft de volgende relatie ten opzichte van de coalitie of oppositie weer.

Hieruit blijkt dat de coalitie partijen weinig steun geven aan de oppositie. Opvallend genoeg steunen de afzonderlijke coalitiepartijen (D66, PvdA, GoPo, VVD), uitgezonderd GrL, elkaar ook niet. De ChristenUnie is constructief ten opzichte van de coalitiepartijen door het steunen van moties van afzonderlijke coalitiepartijen wanneer dit past bij het gewenste beleid.

ChristenUnie

Zoals beloofd willen we de interpretatie van de cijfers aan de lezer overlaten maar als ChristenUnie hebben we hier wel lessen uitgetrokken. En het zal u niet verbazen dat we positief-kritisch waren over onze inzet. Als fractie hebben we een forse inzet getoond waarmee we niet alleen veel resultaten hebben geboekt maar ook een aantal thema’s op de agenda hebben kunnen zetten. Daarnaast blijkt dat we ons ook constructief hebben opgesteld naar de coalitie en oppositie en hebben we steun gegeven als dat inhoudelijk past.

En nu?

Het is natuurlijk mogelijk om als Gouwenaar, net als mij, de data uit het RIS in een Excel sheet verwerken. Maar het lijkt ons veel mooier als er een onafhankelijk initiatief ontstaat om de lokale democratie transparant en inzichtelijk te maken. Al eerder heeft Bram Talman hier aandacht voor gevraagd en heeft de ChristenUnie met D66 en anderen hiervoor een motie opgesteld. Daarom een oproep vanuit onze fractie om het stemgedrag van de gemeenteraad in beeld te brengen en te komen tot een democratie-tool.

Gouda – Nadat per 1 januari 2015 de gemeente Gouda verantwoordelijk is geworden voor de zorg kunnen we de balans opmaken over de eerste maanden. Helaas is er nog geen sprake van echte ‘vernieuwing’ in de zorg. Dat blijkt ook uit het gebrek aan contracten met kleine en innovatieve zorgverleners. ChristenUnie zal daarom een motie indienen om dit voor 2016 te realiseren.

Inkoop

Om zorg te verlenen moet de zorgaanbieder een contract hebben met de gemeente Gouda. Voor 2016 wordt er nu gewerkt aan het verlenen van deze contracten. Helaas is er voor 2015 verzuimd om de kleine aanbieders zoals zorgboeren en vaktherapeuten een zelfstandig contract te geven. Deze kleine aanbieders zijn veelal innovatief en goedkoper door minder overhead en een directe relatie met de cliënt. De ChristenUnie is van mening dat dit voor 2016 opgelost moet worden.

Motie

Omdat op dit moment de inkoop voor 2016 geregeld wordt en dit niet besproken wordt in de gemeenteraad dient de ChristenUnie een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ in. Dat is een motie waarbij het thema niet op de agenda van de raadsvergadering staat. Wout Schonewille: ‘het is onhandig dat dit voor 2015 niet geregeld is, terwijl het wel in de beleidsnota stond. Dit moet voor 2016 opgelost worden en daarom zetten wij het nu op de agenda’. Met deze motie wil de ChristenUnie, samen met SGP, SP, Partij voor de Dieren en CDA dat er zelfstandige contracten komen met kleine aanbieders en vrijgevestigde vaktherapeuten of hun samenwerkingsverbanden. Volgens Schonewille is dit noodzakelijk om de keuzevrijheid van cliënten te waarborgen en de vernieuwing in de zorg vorm te geven.

Vernieuwing

Dat deze vernieuwing nodig is in het sociaal domein wordt wel beaamd door iedereen maar volgens de ChristenUnie wordt hier nog te weinig op gestuurd door het college. In de reactie op de Kadernota 2016 – 2019 hekelt de ChristenUnie de grote nadruk op budget en begroting wat ten koste kan gaan van de zorg aan mensen. Juist het ‘omdenken’ en anders organiseren van de zorg kan een verbetering en een kostenbesparing opleveren. ‘Vernieuwing vraagt om lef, verder kijken dan de bekende relaties en durven loslaten. Het ‘omdenken’ is niet alleen nodig in de samenleving en bij zorginstellingen maar juist in het Huis van de Stad’ volgens Wout Schonewille. De ChristenUnie zal na de zomervakantie komen met een plan om de transformatie van de zorg een impuls te geven.

Het thema ‘schuldhulpverlening’ is regelmatig door de ChristenUnie op de politieke agenda van Gouda gezet. De afgelopen jaren heeft Anke Huisman verschillende keren aandacht gevraagd voor de lange wachttijd voordat een hulpverleningstraject wordt gestart. Vanuit dezelfde visie heeft op 29 april Wout Schonewille, ondersteund door Jasper Janssen (steunfractielid), art 38 vragen gesteld aan het college van B&W in Gouda.

Onoplosbare schulden

De aanleiding van onze vragen was het onderzoek van de Hogeschool Utrecht en de vragen die de ChristenUnie samen met de PvdA in de Tweede Kamer heeft gesteld. Met name het ‘categoriaal uitsluiten van doelgroepen’ stond hierbij centraal, waarbij staatssecretaris Klijnsma aangaf dat dit niet is toegestaan.

Veel afwijzingen

Uit de beantwoording van de vragen valt op dat er een groot aantal aanvragen voor schuldhulpverlening zijn afgewezen in 2014:

–          Aantal aanvragen: 675 (100%)

–          Alleen informatie verstrekt: -157 (23%)

–          Afgewezen voor ondersteuning: -255 (38%)

–          Aangemeld bij schuldhulpverlener: 262 (39%)

Afhankelijk van hoe je rekent is dus 38% of zelfs 49% afgewezen. De redenen voor deze afwijzing varieert van ‘onvoldoende gegevens’ tot ‘ingetrokken’ of ‘ondersteuning niet mogelijk’. Vanzelfsprekend kunnen we de gemeente Gouda of de schuldhulpverlener niet verantwoordelijk houden voor het gebrek aan motivatie of complexe situaties van deze personen. Tegelijk is het wel de taak van de gemeente om de schuldhulpverlening zo effectief mogelijk in te richten en dit grote aantal afwijzingen roept op z’n minst vragen op.

Wachten op hulp

Wanneer de hulpvraag dan in behandeling wordt genomen ben je er nog niet. Uit de beantwoording van onze vragen blijkt dat in het vierde kwartaal de wachttijd is opgelopen tot 6 weken. Dat betekent dus dat iemand die in de schulden zit nog 1,5 maand moet wachten, en dus de schuld oploopt, voordat er hulp geboden wordt. Met het programma ‘De Deurwaarders’ van RTL op het netvlies kan iedereen zich wat een ellende dat geeft. Daarom is het ook onbegrijpelijk dat Westerbeek als schuldhulpverlener blijkbaar nog steeds de wachttijden niet onder controle heeft.

Preventie

Natuurlijk ligt de eerste verantwoordelijkheid bij de mensen zelf, ook al is het niet altijd hun eigen schuld. Maar als lokale overheid heb je hier wel een taak. Niet alleen voor desbetreffende inwoner van Gouda maar ook voor de samenleving. Het NIBUD heeft uitgerekend dat een huishouden met ernstige schulden ons 100.000 euro kost. Volgens de ChristenUnie is het nodig om meer aandacht te geven aan preventie en te kiezen voor een integrale aanpak van schuldhulpverlening.

De Raadsvergadering van 27 mei 2015 stond in het teken van gemeenschappelijke regelingen en adviesorganen voor het sociaal domein. Een lange en voor sommigen taaie avond met verrassende stemuitslagen.

GASD EN CAR (Wout Schonewille)

Door de decentralisaties is het sociaal domein veranderd en moest er ook een nieuwe structuur komen voor de adviesorganen. De huidige WMO-raad en de CliëntenAdviesRaad WWB kunnen geen advies uitbrengen over bijv. de Jeugdwet of de hele Participatiewet. Daarom heeft het College van B&W voorgesteld om deze beiden uit te breiden tot de Goudse Adviesraad Sociaal Domein en de CAR die dekkend is voor zowel WMO, Jeugdwet en Participatiewet. Als ChristenUnie waren we hier niet enthousiast over omdat het sociaal domein zo veranderd is dat je niet oude structuren moet opwaarderen maar een nieuw adviesorgaan met nieuwe mensen noodzakelijk is.

Tijdens het debat op 20 mei 2015 hebben we dan ook voorgesteld om de volgende speerpunten leidend te laten zijn:

  • Integraal advies. Geen organisatorische knip leggen tussen het beleid (GASD) en de uitvoering (CAR), dat is een papieren werkelijkheid.
  • Deskundig advies. Een goed advies vereist inhoudelijke expertise en ervaring.
  • Breed advies. Het advies moet gaan over WMO, Jeugdwet en Participatiewet.
  • Gedragen advies. Het adviesorgaan moet representatief zijn zodat er een breed gedragen advies gegeven kan worden.

Tijdens het debat werd al duidelijk dat onze voorkeur, per direct 1 adviesorgaan, geen meerderheid zou krijgen. Daarom hebben we samen met de PvdA en de VVD voorgesteld om 1 voorzitter voor zowel GASD als CAR aan te stellen die de opdracht krijgt om toe te werken naar 1 adviesorgaan. Dit amendement is aangenomen net als de amendementen, mede namens de ChristenUnie, om het netwerk van organisaties te betrekken (CDA) en te komen tot een goede evaluatie (SP). Spijtig genoeg was de toezegging van de wethouder aan de ChristenUnie om het opleidingscriterium aan te passen in de profielschets voor de kandidaten vergeten.

Uiteindelijk hebben wij als ChristenUnie toch tegen de verordening moeten stemmen omdat:

  • Wij het principieel oneens zijn met het in stand houden van de bestaande structuur van 2 adviesorganen terwijl het sociaal domein zo veranderd is.
  • Het college van B&W, wat ons betreft, te weinig de inbreng vanuit de gemeenteraad serieus neemt en vasthoudt aan de ingeslagen weg zonder goede argumentatie
  • Er te weinig garanties zijn in de verordening dat we op korte termijn een goed functionerend en breed gedragen adviesorgaan in Gouda hebben.

Indicatoren Sociaal domein (Wout Schonewille)

Voor het goed kunnen toetsen als gemeenteraad of onze beleidsdoelstellingen gehaald worden is een monitor Sociaal domein nodig. De vraag is dan vervolgens; wat wordt er gemeten en op welke manier?

Als ChristenUnie hebben wij tijdens de voorbesprekingen diverse suggesties gedaan die gedeeltelijk zijn gehonoreerd maar misten we toch nog een aantal wezenlijke indicatoren.

De indicator ‘Kwaliteit van leven’ van ouderen en mensen met een beperking is toegevoegd door een amendement van GoudaPositief en ChristenUnie. Hierdoor kunnen we controleren of er een afname is van zelfredzaamheid, vereenzaming, schuldtoename etc.

Daarnaast is ook ons amendement ‘Maatschappelijke inzet’ met een meerderheid aangenomen. Hierdoor krijgen we niet alleen informatie van zorginstellingen die een contract hebben met gemeente Gouda maar ook van andere organisaties, stichtingen en kerken/moskeeën die bijdragen aan het sociaal domein. De betekenis van St. Present, Burennetwerk Gouda, ’t Swanenburghshofje en diaconieën voor onze samenleving komt hiermee ook in beeld. Dit is ook noodzakelijk om de ‘kanteling’ van zorg in beeld te brengen. De participatiesamenleving gaat uit van verschuiving van zorgaanbod van de overheid naar de samenleving. Of deze verschuiving ook daadwerkelijk plaatsvindt kunnen we nu meten door deze indicator.

Op woensdag 1 april besluit de gemeenteraad in Gouda over de Participatienota, hierin wordt de ondersteuning geregeld voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit is één van de taken waar de gemeente verantwoordelijk voor is geworden door de decentralisaties.

Participatie

Voor de ChristenUnie betekent dit meedoen. Wij geloven niet in ‘uitgerangeerd zijn’ of ‘aan de kant staan’. Wij geloven in het unieke van elk mens en de meerwaarde die elk uniek mens heeft voor de ander.  En daarom zijn we aan elkaar gegeven, juist vanuit het besef dat iedereen kwetsbaar is er geen mens is zonder een beperking.

Dit besef mag wat de ChristenUnie betreft meer leidend zijn in deze nota. Met alle goede intenties is het toch teveel geschreven vanuit economie en budget. Dat maakt dat ons debat over participatie versmald tot wat Norman Davies al schreef:

‘De politiek wordt gereduceerd tot een debat over verdeling van goederen en de jeugd leert dat bezittingen alleen voldoende is voor geluk’.

Begrippen als loonwaarde en verdiencapaciteit doen tekort aan mensen, alsof de waarde van een mens bepaalt wordt door hun inkomen.

Een tweede aspect wat ons stoort is de onuitgesproken suggestie dat ‘deze mensen’ zich onvoldoende inspannen. Alsof je ervoor kiest om een beperking te hebben, alsof je ervoor kiest om werkeloos thuis te zitten.

Daarom willen we graag oproepen dat zowel in beleid als in de uitvoering er met respect gecommuniceerd wordt over en met onze medemensen, en dat waar nodig de negatieve denkwijze en benadering van deze medemensen gecorrigeerd wordt.

Tegelijk beseffen wij dat mensen de situatie waar ze, ongewenst in terecht zijn gekomen, zijn gaan accepteren. En deze situatie soms als normaal gaan beschouwen en hun uitkering of ondersteuning als ‘recht’ zijn gaan ervaren. En daarom steunen wij ook de inzet van een inclusieve samenleving waarin iedereen bijdraagt naar vermogen en zich actief inzet voor eigen levensonderhoud. Wat de ChristenUnie betreft gaat het om ‘betrokken op mensen maar streng voor profiteurs’.

Vanuit deze visie willen we nog een aantal punten meegeven om te bespreken:

Beschut werk

Wij twijfelen zeer of het aantal van 4 beschutte plekken niet teveel ingegeven is door bezuinigingsdrift in plaats van realiteit.

Daarbij ook de vraag of het uitsluiten van lokale ondernemers als partners voor deze doelgroep terecht is. Gemeente Zuidplas maakt daar een andere keus in.

Innovatie

Wij missen echt de innovatie, het ‘nieuwe denken’. Nu lijkt het vooral alsof we een nieuwe wet met nieuwe taken hebben maar met de oude instrumenten. Waarom niet inzetten op pilots die zich al bewezen hebben in andere gemeenten?

Werkgevers

We verwachten veel van ondernemers, werkgevers. Maar de benadering is wat de ChristenUnie teveel vanuit ‘kaders stellen en vervolgens ondernemers uitnodigen om binnen deze kaders hun bijdrage te leveren’. Draai het eens om: inventariseer de behoeften en faciliteer werkgevers. Dat mag wat ons betreft zelfs betekenen dat de loonkostensubsidie verhoogd wordt (waar mogelijk), dat is beter dan een extra uitkering.

Debat

Tijdens het debat is ook gesproken over ‘ontschotting’ waarmee bedoeld wordt dat tussen de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet de schotten worden weggenomen. Een prima idee want hierdoor kan de noodzakelijke vernieuwing van het sociaal domein in gang gezet worden. Als ChristenUnie hebben wij hierbij wel wat kanttekeningen geplaatst.

Het is niet realistisch om te verwachten dat budget uit de WMO het tekort bij de Participatiewet kan opvangen aangezien onduidelijk is of het budget bij de WMO toereikend is.

Een tweede aandachtspunt is de controlerende taak van de gemeenteraad. Als budget flexibel ingezet wordt is niet meer te controleren of taakstellingen binnen het budget gehaald worden.

Als ChristenUnie verwachten we dus meer van ‘ontschotting van uitvoering ipv budget’. Wees flexibel in beleid en procedures en maak budget traceerbaar.

Moties

Als ChristenUnie zullen we, in samenwerking met andere partijen, proberen om de nota te verbeteren met moties en amendementen.

Wout Schonewille

Bekijk hier de webcast met de bijdrage van Wout Schonewille

Tijdens een druk bezochte thema avond over ‘Zorg in Gouda’ bleek dat er nog veel onduidelijkheid is over PGB. Ook was er veel onvrede bij de meer dan 70 bezoekers over de halvering van de huishoudelijke hulp in Gouda. Naast inbreng van Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid) en Wout Schonewille (Raadslid) waren er bijdragen van 3 ervaringsdeskundigen.

Beleid was goedbedoeld

‘Er moet meer samenleving in de zorg komen’ volgens Carla Dik-Faber; ‘anders wordt de zorg onbetaalbaar en moet de generatie na ons hun halve inkomen hieraan besteden.’ Transformatie van de zorg is dus noodzakelijk maar helaas is er geen goed debat gevoerd over de visie op de zorg. Om de decentralisatie te laten slagen vraagt dit, volgens Carla, vertrouwen in zorgverleners en herwaardering van afhankelijkheid. De illusie van de ‘maakbaarheid van de samenleving’ en allerlei wetgeving zal niet bijdragen aan de participatie samenleving. Het gebrek aan visie was ook de belangrijkste kritiek van Wout Schonewille op de transitie in Gouda. ‘participatie is vervangen door bezuiniging, eigen kracht is verworden tot eigen inzet en de transitie in Gouda is een financiële en pragmatische operatie geworden’. Volgens Schonewille is het nu tijd voor transformatie; ‘bezuinigen is korte termijn denken, we moeten de zorg vernieuwen waarbij burger, gemeente en zorgverleners samenwerken.’

De praktijk is anders

De kritische toon was ook aanwezig in de bijdrage van Petra Vennink, die als rolstoelafhankelijke vrouw met de helft minder huishoudelijke hulp verder moet.  Dit werd haar telefonisch meegedeeld wat veel verontwaardiging uit de zaal opriep. Ondanks haar beperking hecht deze MBO-docent aan haar eigen kracht en zoekt ze naar wegen om zelfstandig haar leven vorm te kunnen geven. Hierbij is keuzevrijheid enorm belangrijk. De vrijheid om te kiezen voor passende zorg is volgens Esther de Graaff erg belangrijk. Esther zorgt voor haar zoon met klassiek autisme en vindt dat er veel beter geluisterd moet worden naar ouders; ‘Ik ken mijn kind het beste, ik weet wat hij nodig heeft, ik ben gespecialiseerd in mijn kind’. Als laatste ervaringsdeskundige vertelde Cees van Gelder over het Burennetwerk in Gouda. Zij fungeren als makelaar tussen hulpvraag en aanbod en laten daarmee zien hoe burgerparticipatie vorm kan krijgen in Gouda.

Vragen

Tijdens het gesprek met de zaal bleek dat er allerlei vragen leven in Gouda over de toekenning van het Persoons Gebonden Budget (PGB). Veel mensen hebben nog niets gehoord van gemeente Gouda en weten niet of de noodzakelijke hulp nog blijft bestaan. Ook bleek er veel onduidelijkheid te zijn over de eigen bijdrage, die bij meerdere vormen van zorg op elkaar gestapeld lijkt te worden waardoor mensen in financiële problemen komen.

De informatie over deze avond en vervolgstappen zijn hier te vinden!