Kwadraad maatschappelijk werk heeft alle raadsleden van Gouda uitgenodigd voor een snuffelstage, om kennis te komen maken met de wijkcentra. Namens ChristenUnie Gouda ging Ineke Schaddelee naar Wijkcentrum Van Noord, het wijkcentrum in de wijk waar zij zelf woont. De projectmanager van Kwadraad Rudolf Oosterbaan heeft in café van Noord een presentatie gegeven waarin hij de mooie kanten en uitdagingen heeft geschetst waar Kwadraad mee te maken heeft. Vervolgens gaven vier experts van het Sociaal Team Gouda vanuit hun vakgebied toelichting op de dagelijkse problematiek.  Ook is aangesloten bij de dames van de haak- en breiclub, zij waren het er over eens dat het maar goed was dat Ineke ook andere capaciteiten had dan haken. 😉

Sociaal beheerder Julie Middelkoop had een mooi programma in elkaar gezet, waarbij de raadsleden de handen uit de mouwen mochten steken, om zo echt kennis te maken met het wijkcentrum, haar gebruikers, de gastvrouwen en de mensen die er dagelijks binnenlopen voor een activiteit, hulp of gewoon een bakje koffie.

Mooi om te zien hoe bruisend deze ontmoetingsplek is. Geweldig dat zoveel mensen zich (vrijwillig) inzetten en zo met alle activiteiten het welzijn en sociale cohesie van deze buurt bevorderen.

   

 

Vorige week werd bekend dat het COA het gebouw De Molenwiek wil aankopen voor de vestiging van een AZC. Afgelopen maandagavond werd de commissievergadering gehouden waarin de raadsleden wensen en bedenkingen konden indienen. Namens ChristenUnie Gouda  nam ik (Lennart Visser) samen met Mirjam Roos deel aan deze vergadering. Als woordvoeder sprak ik namens ChristenUnie Gouda het volgende statement en wensen uit.  

 

Statement ChristenUnie Gouda uitgesproken tijdens de commissievergadering Wensen en bedenkingen COA verzoek AZC Molenwiekgebouw  

De nood voor opvang van vluchtelingen is hoog. We zien de beelden dagelijks op televisie, in de media. Wij vinden dat wij hier als samenleving wat mee moeten. We moeten onze verantwoordelijk nemen en onze ogen niet sluiten of ons laten leiden door angstgevoelens! We vinden het daarom als ChristenUnie Gouda belangrijk dat we als stad gastvrij en herbergzaam zijn en onze stad en ons hart openen voor toekomstige bewoners, vanuit de gedachte dat ieder mens waardevol is en er mag zijn en mee mag doen.  Dit vanuit een positieve basishouding, waarin we zaken goed regelen en daarbij ook voluit oog hebben voor huidige inwoners en gevoelens die er daarbij kunnen leven.  

Naast het belang van een participatietraject zoals genoemd willen we concreet een aanspreekpunt voor als er dingen goed gaan, complimenten, betrokkenheid, maar ook voor als er dingen niet goed gaan, vragen, klachten en dergelijke. Een laagdrempelig aanspreekpunt waar mensen naar toe kunnen. 

Ook onderstrepen we het punt van de dagactiviteiten. Welbevinden van mensen wordt vergroot als mensen zinvol bezig zijn. Dat vinden wij een onmisbaar punt.  

We willen een heldere toekomstvisie voor permanente vestiging en we willen een evaluatie na 2,5 jaar op basis van vooraf opgesteld besliscriteria. Het moet van tevoren duidelijk zijn op basis waarvan we gaan beslissen, zodat dat niet onduidelijk is.   

 

Van de drie wensen werd het punt over het laagdrempelige aanspreekpunt aangenomen en is daarmee opgenomen in de lijst met wensen en bedenkingen.  

De inbreng die ik deed namens ChristenUnie Gouda is hieronder terug te kijken of via deze link: Statement ChristenUnie Gouda over asielzoekerscentrum COA gebouw De Molenwiek

 

Niemand zal ontkennen dat zwerfafval als één van de grote ergernissen wordt gezien. Ook in onze mooie stad Gouda.

Dat we daar niet uniek in zijn bleek toen ik nog niet zo lang geleden in Amsterdam moest zijn. Daar stond bij een ondergrondse afvalcontainer de waarschuwing dat er cameratoezicht zou zijn en boetes zouden worden uitgedeeld. En inderdaad, er hing een camera.

Op de foto is te zien dat deze waarschuwing van het cameratoezicht absoluut niet heeft geholpen. Ook de dreiging met een hoge boete niet. Er staat nog steeds rotzooi op de stoep. Op de muur is ook een stukje burgerinitiatief te zien. “Rotzooi laten staan is a-sociaal”. Ook dat heeft niet geholpen.

Volgens mij is deze foto een mooie samenvatting van het probleem van zwerfvuil. Uiteindelijk gaat het om het gedrag van mensen. Ligt dat op het bordje van de gemeente? Voor een deel wel. Handhaven heet dat dan. Of het voorkomen van zwerfvuil door het makkelijker te maken om je afval kwijt te kunnen. En ook zo snel mogelijk opruimen.

Wat doet Gouda daaraan?

Bijna recht tegenover mijn huis staan ook een aantal afvalcontainers. Ook daar staan regelmatig zakken naast de container of staat er grof vuil naast. Wat mij opvalt is dat,  namens de gemeente, Cyclus altijd heel snel reageert. De zakken staan er nooit lang. Helaas zijn meeuwen vaak nog sneller, maar dat kun je Cyclus niet verwijten. Handhaven gebeurt ook. Ik zie tenminste soms zakken met een sticker staan die worden meegenomen voor onderzoek naar de overtreder. In Gouda kun je ook grof vuil weer laten ophalen. Gratis!

Er gebeurt dus genoeg maar blijkbaar niet voldoende. Uiteindelijk gaat het om gedrag van mensen. Van onszelf dus. Laten we allemaal meehelpen om Gouda mooi te maken/houden.

Vandaag was ik, als buurtbewoner, met mijn twee jongste dochters, te gast op het WIJKFEEST in & om Van Noord bij het prachtige Van Noord, Ontmoetingscentrum Noord. Het feest werd officieel geopend door wethouder Anna van Popering. Kinderwethouder Romy vertegenwoordigde het Goudse kindercollege.

 
Het wijkfeest, georganiseerd in het kader van Gouda750jaar-in-de-buurt, stond in het teken van ontmoeting tussen mensen en culturen. Veel organisaties, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek, Kwadraad, Sociaal Team Gouda, Centrum voor Jeugd en Gezin, en Gouda Bruist lieten de bezoekers kennis maken met de activiteiten die zij in dit wijkcentrum ontplooien. Er heerste een gezellige en ontspannen sfeer. 

Het was lastig kiezen tussen de vele activiteiten, wij hebben eerst deelgenomen aan een schilderworkshop van Cultuurhuis Garenspinnerij, daarna hebben we feestelijke castanets gefiguurzaagd met Techniekprojectgouda en vervolgens een heerlijk ritme op de djembé neergezet met de workshop van Natuurlijk Ritme.

               

 

 

 

 

 

 

Verdeeld over de dag waren er verschillende live optredens en daarnaast was het heerlijk struinen langs de kleedjes met tweedehands spulletjes en kraampjes met zelfgemaakte sieraden. Tevens was op het grasveld de buitententoonstelling ‘Wij de stad’. Voor deze tentoonstelling zijn 180 Goudse woonkamers mét hun bewoners gefotografeerd. 

Dit was een wijkfeest, zoals het wijkfeest bedoeld is! De buurtbewoners konden elkaar op een ontspannen manier ontmoeten en met elkaar in gesprek. Opnieuw was ik onder de indruk van de inzet van de vele sociale en culturele organisaties en hun vrijwilligers! Zeker voor herhaling vatbaar! 

Afgelopen weken genoten we als CU Gouda van het zomerreces. Even geen raadsvergaderingen, commissievergaderingen, fractievergaderingen, stukken lezen. Het was tijd om te ontspannen, op vakantie te gaan, te genieten samen met familie en vrienden.

We hebben een goed reces gehad en zijn klaar om aan de slag te gaan en ons in te zetten voor onze mooie stad Gouda en haar inwoners.

Donderdagavond hadden we met de leden een borrel, georganiseerd door het bestuur. Het was mooi om elkaar weer te ontmoeten en te merken dat we als fractie en wethouder gesteund worden door een grote groep betrokken leden.

Vorige week maandagavond was een bijzondere raadsvergadering. Op de agenda stonden de Jaarstukken: een verslag van wat de gemeente Gouda afgelopen jaar heeft gedaan, met cijfers en feiten. Dat lijkt saai en technisch, maar biedt ook mogelijkheden. Want wat doen we met het geld dat ‘over’ is? 

Bij het bouwen van de eerste helft van Westergouwe is winst gemaakt. Omdat er nog meer huizen moeten komen, wilde het college deze winst van E 2,6 miljoen in de reservepot stoppen voor de wijk. Aan het begin van het jaar is door de raad gezegd dat er meer sociale woningbouw nodig is: 33% in Westergouwe. Dat kost geld, dus willen we nu graag de gemaakte winst daarvoor reserveren. 

Maandagavond is daarom door Gert van de Brink een amendement ingediend op de Jaarrekening, zodat de winst in de reservepot gaat voor Westergouwe waarbij de raad mag bepalen waarvoor dat geld is. De raad houdt dus het budgetrecht om hiermee sociale woningbouw te realiseren en het college mag dit bedrag niet zomaar inzetten. Deze motie is unaniem aangenomen. 

Aan het eind van de vergadering diende Mirjam Roos een motie in, samen met Theresia Uittenbroek van Gouda Vitaal. We willen graag een meldpunt voor ontoegankelijkheid. Want als er nu een lantarenpaal midden op de stoep staat, of een bouwcontainer voor een rolstoelafrit, kun je dat nergens melden. Want we willen dat in Gouda ook mensen met een beperking overal kunnen meedoen, zonder belemmeringen. Het mooiste is als je deze dingen via de Slim Melden app kunt doorgeven. Ook deze motie is unaniem aangenomen. 

Zo zoeken we naar goede keuzes voor de stad. In dit geval: betaalbare huizen bouwen en zorgen dat iedereen mee kan doen. We zijn blij dat we in de gemeenteraad daarvoor brede steun vinden!

Op 5 juli ontving onze oud-ChristenUniewethouder Corine Dijkstra de bronzen erepenning van burgemeester Verhoeve. Als ChristenUnie Gouda zijn we trots op haar verdiensten en dankbaar dat zij dit voor de stad Gouda mocht doen.

Lees hieronder het persbericht dat de gemeente Gouda hierover deelde.

Corine Dijkstra is bijna 6 jaar wethouder geweest van de gemeente Gouda in de periode oktober 2016 tot en met juni 2022. Dijkstra was in deze periode verantwoordelijk voor maatschappelijk ondersteuning (inclusief beschermd wonen en maatschappelijke opvang), jeugd en welzijn, publieke gezondheid en integratie, burgerschap en diversiteit. Als dank voor haar verdiensten rijkte burgemeester Verhoeve op dinsdag 5 juli de bronzen erepenning uit tijdens haar afscheid.

Tijdens haar bestuursperiode heeft Dijkstra met name veel voor kwetsbare inwoners van Gouda betekend. Zo heeft zij zich hard gemaakt voor de realisatie van ontmoetingscentrum van Noord, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan vrijwilligers en professionals van onder meer het sociaal team. Ook is door haar inzet de kwaliteit van de opvang voor dak- en thuislozen verbeterd, waardoor zij kunnen werken aan de opbouw van hun leven. Daarnaast heeft Dijkstra de beweging van beschermd wonen naar een eigen plek in de wijk, ‘gewoon thuis’, actief gestimuleerd.

Een meer inclusieve en toegankelijkere stad
Als wethouder inclusie en diversiteit heeft zij de stad inclusiever en toegankelijker gemaakt. In Gouda moet iedereen mee kunnen doen. Het mag daarbij niet uitmaken of je een handicap hebt, ziek bent, wat je geslacht is, op wie je valt of wat je achtergrond is. Dijkstra heeft mensen bij elkaar gebracht en vele initiatieven uit de stad ondersteund, waaronder Gouda regenboogstad.

Campus Gouda en Dataplatform Midden Holland
Voldoende zorgprofessionals zijn een steeds grotere uitdaging. Om deze professionals in de zorg te krijgen én te behouden heeft Dijkstra zich intensief, samen met collega wethouder Thierry van Vugt, ingezet om HBO onderwijs naar Gouda te halen. Daarnaast zijn niet alleen zorgprofessionals nodig, maar ook innovaties om inwoners zolang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen. Door het delen van data van verschillende partijen, waaronder gemeenten, kan onderzoek worden gedaan naar innovaties. Door de inzet van Dijkstra wordt data van de gemeente verantwoord gedeeld met het dataplatform.

Tijdens corona heeft zij zich intensief ingezet als onderdeel van het crisisteam. Ook was zij voor het Sociaal Domein aangesloten bij de landelijke netwerken VNG en G40. Verder heeft zij zich ingezet voor de doorontwikkeling van de Chocoladefabriek en Libertum en heeft zij structureel veel waardering geuit en zorg gehad voor de Goudse vrijwilligers. Dit is nog maar een greep van de resultaten die Corine Dijkstra als wethouder heeft geboekt.

Bronzen erepenning
De erepenning in brons wordt toegekend als blijk van grote waardering voor grote aansprekende verdiensten op verschillende gebieden die een bijdrage leveren aan de Goudse gemeenschap en/of voor het ontplooien van initiatieven die van grote en langdurige of blijvende betekenis zijn voor de Goudse samenleving. De bronzen erepenning kan worden toegekend aan personen en organisatie voor hun grote actuele verdiensten voor de stad op een bepaald gebied.

 

Afgelopen dinsdag is Lennart Visser gekozen tot nieuwe fractievoorzitter van ChristenUnie Gouda. Hij volgt hiermee Anna van Popering-Kalkman op die voor ChristenUnie Gouda wethouder sociaal domein is geworden. Mirjam Roos werd gekozen tot vice-voorzitter.

Lennart Visser is sinds najaar 2020 betrokken bij de ChristenUniefractie. In het dagelijks leven is hij werkzaam in het hoger onderwijs.

Lennart Visser:  “Het is voor mij een grote eer om leiding te mogen geven aan de fractie van CU Gouda. Het is een nieuw team met heel deskundige mensen die erg betrokken zijn op elkaar. Samen hebben we oog Gouda en zetten we ons in om de stad Gouda nog mooier door te geven.”