, ,

Actieve inzet handhaving bij Goudse crisisaanpak CoronaOp 27 maart jl. heeft het college van B&W weer een nieuwe informatie memo naar buiten gebracht waarin we op de hoogte worden gesteld van de meest recente ontwikkelingen en maatregelen. 
De gemeentelijke organisatie is druk met alles wat met het coronavirus te maken heeft. Natuurlijk wordt er waar mogelijk ook verder gewerkt aan het reguliere werk, maar publiekscampagnes voor diverse projecten zijn opgeschort.
Zaken die te maken hebben met stimulering en/of profilering en participatie vinden tot nadere orde niet plaats. Het college vindt dat in deze tijd niet passend.

Noodverordening Hollands Midden en handhaving


Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Coronavirus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn op 23 maart naar buiten gebracht.
De maatregelen zijn vinden op de site van de rijksoverheid. 


Voor een aantal maatregelen is een nieuwe noodverordening gemaakt die het mogelijk maakt voor de burgemeester om te kunnen handhaven. 


In Gouda worden de meeste adviezen goed opgevolgd. Wel is er op verschillende plekken sprake van teveel mensen, zoals supermarkten, sportvelden of speelplekken. De verscherpte maatregelen bieden extra ruimte om te kunnen handhaven, wanneer aanspreken niet helpt.
Huwelijken


Het is toegestaan om huwelijksvoltrekkingen te laten plaatsvinden mits daarbij niet meer dan dertig personen aanwezig zijn en de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. Er mag op niet-horeca locatie worden getrouwd zoals het Stadhuis op de Markt en de Agnietenkapel. 


Geplande huwelijken die door de maatregelen niet door kunnen gaan, kunnen bij uitzondering doorgang vinden in het Huis van de Stad. Hiervoor geldt het reguliere tarief. Net als reeds geplande huwelijken en gratis huwelijken in het Huis van de Stad vinden deze plaats met maximaal 10 personen.
Handhaving


Handhavers zijn actief in de stad om ondernemers en inwoners aan te spreken. Er is een brief verzonden naar o.a. supermarkten en bouwwinkels om de betreffende ondernemers nog eens expliciet te wijzen op de afstandsnorm en de noodzaak hier expliciet maatregelen voor te treffen. Ook zijn onze handhavers langs geweest bij supermarkten (o.a. AH op de markt), evenals langs kappers en schoonheidssalons om te wijzen op het nemen van maatregelen en om te controleren of winkeliers zich hielden aan de aangescherpte openingsregels.


Op zondag 22 maart is door Stadstoezicht geconstateerd dat bij diverse horecabedrijven in de stad gebruik gemaakt werd van het terrasmeubilair ook al waren de bijbehorende bedrijven gesloten. Dit bleken zowel passanten als eigenaren en/of personeel van de betreffende bedrijven te zijn. Dit is vanzelfsprekend niet toegestaan. Er is een dringend beroep gedaan op de horeca-exploitanten om de afgekondigde maatregelen volledig na te leven en verzocht het terrasmeubilair op te stapelen en vast te maken. Ook per brief.
Inmiddels is er ook actie genomen richting de officiële sportvelden. Deze vielen al onder de eerdere noodverordening en waren verboden terrein echter er werd regelmatig jeugd op de velden aangetroffen. De velden zijn voorzien van verboden toegang borden en spandoeken.


Op vrijdag 27 maart zijn alle speelveldjes voorzien van borden waarop het handelingsperspectief staat aangegeven van 1,5 meter. Naast het feit dat het de bezoeker weer even attendeert op de regels, biedt dit bord ook een mooie aanleiding voor onze handhavers om het gesprek aan te gaan.


Behalve bij speelveldjes worden ook bij supermarkten bordjes geplaatst met het handeling perspectief van 1,5 meter afstand. De bevoorrading van AH Bloemendaal is vervroegd. Bewoners zijn daarmee akkoord.

Dienstverlening en gemeentelijke processen


Bekendmakingen
Vanaf woensdag kunnen bekendmakingen enkel op afspraak ingezien worden in het Huis van de Stad. Deze afspraak wordt op een zelfde manier gemaakt als een afspraak voor burgerdienst producten. Deze tijdelijke werkwijze communiceren we op de website.


Onderwijs en kinderopvang
Het besluit dat ook scholen en kinderopvang sluiten, is een heftige maatregel. Voorlopig is deze maatregel tot en
met 6 april afgekondigd, maar het is goed denkbaar dat deze periode zal worden verlengd. Er geldt hierbij een
uitzondering voor kinderen van ouders met een vitaal beroep, zij kunnen wel naar school of de opvang. Gouda
volgt hiervoor de landelijke lijst met vitale beroepen. Voor het merendeel van de schoolgaande jeugd wordt via
digitale wijze en/of op papier lesmateriaal verstrekt waar de kinderen thuis mee aan de slag zijn. 


Onderwijzend en ondersteunend personeel zet alles op alles om het onderwijs (op afstand) zo veel mogelijk voort te zetten. De gemeente staat in nauw contact met kinderopvangorganisaties en schoolbesturen in de stad om te bezien wat nodig is en hoe de gemeente kan ondersteunen. Het algemene beeld is dat de scholen en opvang er goed in zijn geslaagd om dit te realiseren. 


Ook is het beeld dat de thuislessen voor leerlingen goed van de grond zijn gekomen. De gemeente ondersteunt door o.a. de introductie van een tijdelijke laptopregeling. De laptop uit het kindpakket is nu ook tijdelijk opengesteld voor kinderen in het basisonderwijs. Intussen zijn al 30 aanvragen binnengekomen. 


De gemeente ondersteunt in de communicatie goede (burger)initiatieven zoals de actie van het Rode Kruis om
beschermingsmateriaal te verzamelen. Deze worden via social media en de gemeenterubriek bekend gemaakt.


Aanvullend op dit algemene beeld verdienen de volgende onderwerpen bijzondere aandacht:


Kinderen in kwetsbare situatie
Naast de opvang van kinderen van ouders met een vitaal beroep, vindt er inzet plaats voor de opvang van
kinderen die in kwetsbare posities verkeren, omdat ze bijvoorbeeld met hun ouder(s) in de maatschappelijke opvang zitten of bekend zijn bij Veilig Thuis. Voor een aantal van deze kinderen is inmiddels een oplossing gerealiseerd. 


Om in de overige situaties oplopende spanningen zoveel mogelijk te voorkomen, zijn er momenteel overleggen gaande met o.a. sociaal team, schooldirecteuren en Gecertificeerde Instellingen. Deze overleggen staan in het teken van het op een pragmatische wijze realiseren van opvang voor deze jongeren. Naar verwachting zal dit op korte termijn ertoe leiden dat meer kwetsbare jongeren overdag naar (bijzondere vormen van) school of opvang kunnen gaan.


24/7 opvang kinderen van ouders met vitaal beroep


Van gemeenten wordt gevraagd om ook te coördineren dat er een mogelijkheid is om dag en nacht opvang te
organiseren, indien dit nodig blijkt. Uit een recente inventarisatie blijkt dat er momenteel geen behoefte bestaat
aan deze vorm van 24/7 opvang. Denkbaar is dat als deze crisis voortduurt, de druk op werknemers in de zorg
ook toe zal nemen waardoor de behoefte aan 24/7 opvang via scholen of opvang gaat ontstaan. De grootste
kinderopvangorganisaties zijn verzocht plannen te ontwikkelen voor de realisatie van 24/7 opvang. Naar
verwachting leidt dit komende week tot concrete scenario’s en opties.


Volksgezondheid, jeugdzorg en Wmo


Alles is er op gericht om de kritische processen voor kwetsbare Gouwenaars doorgang te laten vinden. Bij
jeugdhulp, jeugdzorg en Wmo begeleiding wordt van geval tot geval bekeken hoe het contact behouden kan
worden, met bijvoorbeeld begeleiding op afstand, of dat, waar dat echt nodig is, toch behandelingen worden
gegeven. 


De hulp bij het huishouden wordt zo veel als mogelijk gecontinueerd. Er zijn ook cliënten die zelf afzien
van hulp. 


De reguliere dagbesteding is veelal gesloten. Voor bijzondere doelgroepen zoals vrouwenopvang,
maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen wordt de dienstverlening echter zoveel mogelijk voortgezet. De
dienstverlening moet wellicht binnenkort verder worden aangepast, als de personele bezetting minder wordt.

Zowel bij de sociaal teams als bij Veilig Thuis en de Jeugdbeschermingstafel werken medewerkers vanuit huis en wordt afgewogen hoe de afspraken doorgang vinden, telefonisch of op huisbezoek met inachtneming van de
voorzorgsmaatregelen. 


Met betrekking tot de voedselbank geldt dat er voor de komende weken een werkvorm is gekozen om degenen die echt afhankelijk zijn van een voedselpakket op een alternatieve wijze te ondersteunen.
Dit wordt momenteel uitgevoerd en er hebben zich hiervoor ook mensen aangemeld.


Aanvullend op dit algemene beeld verdienen de volgende onderwerpen bijzondere aandacht:


Quarantaine plekken
Er bestaat behoefte aan het realiseren van quarantaine plekken voor mensen die in de maatschappelijke opvang
zitten. In de opvang zit men dicht op elkaar, wat kan leiden tot spanningen. Ook is er in de opvang geen ruimte
om iemand die ziekteverschijnselen heeft, af te zonderen van de rest van de bewoners. Hiernaast worden
momenteel ook andere opties onderzocht (beschikbare panden van zorginstellingen, hotels, sporthal). Met de
corporaties is afgesproken geen reguliere woonruimte in te zetten voor quarantaine. We gaan beroep doen op
onzelfstandige woonruimten zoals hotelkamers.
Jongeren en volwassenen met beperkingen/psychiatrische problematiek


De huidige situatie is voor niemand prettig, maar in de praktijk zien we dat kwetsbare mensen met een beperking
en/of psychiatrische problematiek het extra moeilijk hebben om met de onzekere situatie rond het coronavirus om te gaan. Deze zorg doet zich voor in het bijzonder / speciaal onderwijs (zie hierboven) alsook vanuit instellingen
als Kwintes en Promen. Promen heeft ervoor gekozen om binnen de RIVM richtlijnen zoveel mogelijk de
dagelijkse (werk-)structuur aan te blijven bieden.
Ondernemers en zzp-ers


Informatievoorziening, organisatie en communicatie
Sinds de afkondiging van de vergaande maatregelen door het Kabinet in de bestrijding van het corona virus is er
nauw contact tussen de gemeente en Gouda Onderneemt m.b.t. de gevolgen hiervan voor Goudse ondernemers.
Er is inmiddels een bestuurlijk kernteam geformeerd waarin nauw wordt samengewerkt rond de coronacrisis.
Gouda Onderneemt is de koepel van ondernemersorganisaties en vertegenwoordigt het brede bedrijfsleven in Gouda. Ook onderhoudt Gouda Onderneemt contacten met VNO-NCW West en zijn contacten gelegd met
vertegenwoordigers van de grote groep ZZP-ers in de gemeente. 


De gemeente en Gouda Onderneemt werken
nauw samen in de informatievoorziening aan ondernemers. Informatie is te vinden via de website van de
gemeente.

Ook werkt de gemeente met Gouda Onderneemt aan een uitgebreidere informatievoorziening via de website van Gouda Onderneemt. Hier is een zogenaamd Corona Loket ingericht, waarop naast de links naar de landelijke informatie van de Rijksoverheid ook aandacht is voor lokale maatregelen en initiatieven.


Het Corona loket heeft een interactief karakter; ondernemers kunnen via een contactformulier vragen stellen die
hen direct raken. Om deze vragen te beantwoorden heeft Gouda Onderneemt experts benaderd uit hun
achterban, die voor beantwoording zorg zullen dragen. Medewerkers van de gemeente zullen vragen die
betrekking hebben op de gemeente, beantwoorden. 


Ook is een enquête uitgezet onder de achterban om
informatie op te halen over de gevolgen van de crisis voor de bedrijfsvoering van ondernemers. 
Inmiddels hebben 200 ondernemers de enquête ingevuld. Rond de 60% van de respondenten komt uit de horeca en detailhandel (in het bijzonder binnenstad) en uit de leisure- en culturele sector. Dit zijn ook de sectoren die direct en hard geraakt zijn door de maatregelen. De voorlopige enquêteresultaten onderstrepen het beeld dat hier ook financieel grote uitdagingen ontstaan voor de ondernemers in kwestie. Dit is onderwerp van gesprek.


Een onder de huidige omstandigheden gelukkige samenloop van gebeurtenissen is dat de gemeente samen met
SOG een nieuwe centrummanager voor de binnenstad konden aanstellen, Hans van Aalst. Hans heeft een rijke
staat van dienst en ervaring in de detailhandel en was meest recent centrummanager in Zeist.


Zzp-ers
De regeling voor zzp-er wordt nu in samenspraak met de VNG en Divosa verder uitgewerkt. De verwachting is
dat het nog 1 a 2 weken duurt voordat deze formeel rond is. Zodra de regeling beschikbaar is, zal de gemeente hierover
communiceren op de gemeentelijke website. De uitvoering is belegd bij het RBZ Rotterdam. Anticiperend op deze
regeling werkt RBZ Rotterdam vanaf 18 maart met een versnelde aanvraagprocedure voor een uitkering
levensonderhoud (bijstand). Sinds woensdagavond 25/3 is ook de gemeentelijke voorschotregeling in de lucht.


Lokale maatregelen om ondernemers te ondersteunen
Uiteraard wil de gemeente juist nu, voor zover het in haar vermogen ligt, ondernemers een hart onder de riem
steken en concrete ondersteuning bieden. Dit is al gebeurd door de maatregelen die in samenwerking met de
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) zijn aangekondigd afgelopen vrijdag 20 maart. Dat houdt in dat ondernemers de mogelijkheid krijgen om
uitstel van betaling aan te vragen tot 31 augustus.


Momenteel onderzoekt het college of zij ook directere
maatregelen kan nemen. Mogelijk is hiervoor medewerking van de raad nodig omdat dit zo nodig ook aanpassing
van verordeningen vergt. 


Ondernemers krijgen ook uitstel van betaling voor de toeristenbelasting 2019. Inmiddels heeft het college besloten dat de toeristenbelasting 2019 volledig zal worden gecompenseerd door de gemeente.
Daarnaast zal de gemeente tijdig en zo mogelijk versneld zijn facturen betalen. Voor ondernemers die contract
hebben met RDS worden andere regionale afspraken gemaakt.


Ten aanzien van de bevoorrading in de binnenstad is besloten de zakpalen de hele dag naar beneden te laten,
opdat winkels die nu alleen in de middag open zijn, toch bevoorraad kunnen worden.
Warenmarkten (links naar uitzending NOS)


De aangescherpte maatregelen vanuit het kabinet hebben niet geleid tot een verandering ten aanzien van de
warenmarkten. De warenmarkten blijven vooralsnog open. De warenmarkt van afgelopen zaterdag is goed
verlopen. Wel waren er piekmomenten waarop het redelijk druk was. Ook is geconstateerd dat er efficiënter
gebruik gemaakt kan worden van het marktplein waardoor de kramen nog meer uit elkaar gezet kunnen worden.
Op deze manier kunnen dan ook de bezoekersstromen zich beter en volgens het handelingsperspectief van 1,5
meter over de Markt bewegen. In de communicatie zal de gemeente bezoekers weer wijzen op de belangrijkste regel:
voorkom contact en houd voldoende afstand (1,5 meter).


Evenementen


Het Kabinet heeft een aantal maatregelen afgekondigd om het Coronavirus in zo goed mogelijke banen te leiden.
Een van de maatregelen was, dat alle evenementen met meer dan 100 personen geen doorgang vinden tot en
met 6 april. In de regionale noodverordening, is opgenomen dat het wel doorgang laten vinden van deze
evenementen strafbaar is. De Kabinetsmaatregelen zijn op 23 maart aangescherpt, waarbij alle bijeenkomsten
worden verboden tot 1 juni. De ‘ondergrens’ van 100 mensen is dus sindsdien vervallen. Organisatoren van
evenementen die subsidie ontvangen van de gemeente kunnen kosten die zij al gemaakt hebben betalen uit de
ontvangen subsidie. GoudApot hanteert een soortgelijke lijn.


Sociale initiatieven


Op dit moment zijn hier geen nieuwe bijzonderheden te melden behalve dan dat het mooi is om te zien dat er nog
steeds veel aanbod is voor hulp.


https://indebuurt.nl/gouda/nieuws/het-paasontbijt-dodenherdenking-en-bevrijdingsdag-in-gouda-afgelast~96252/


close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

3 antwoorden
 1. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Theo, goed artikel! Fijn om te horen dat Gouda het probleem serieus neemt. Heeft u zelf al een drone bestuurd? Is dat effectief? Ik dank u zeer.

  Met vriendelijke groet, een Gouwenaar in quarantaine

  Beantwoorden
 2. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Dag Theo,

  Fijn dat je ons informeert. Dit is de eerste keer dat ik lees wat er in Gouda gebeurt rond Corona. Ik ben geabonneerd op de nieuwsbrief van de gemeente maar via die weg heb ik niets gehoord. Op de site van de gemeente staat ook niet het door jou aangehaalde memo van 27 maart. En het zou ook fijn zijn als de filmpjes van de burgemeester worden 'vertaald' naar gewoon tekst. Er is kortom m.i. nog veel te verbeteren in de communicatie.
  Groet,
  Ton

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie