, ,

Actieprogramma Zakencoalitie is ondertekend!


De fractievoorzitters van de onderhandelende politieke partijen die gaan samenwerken in de nieuwe Goudse zakencoalitie tot aan de verkiezingen in 2018, hebben hun actieprogramma ondertekend. 
Formateur Van Schelven: ‘We zijn content dat met het ondertekenen van het actieprogramma een volgende stap naar een nieuw stadsbestuur is gezet’. 
Deze week hebben de fracties van D66, PvdA, Gouda Positief, ChristenUnie, CDA, GroenLinks en SGP hun achterban geconsulteerd. 
Daarna kon het actieprogramma definitief worden gemaakt. Het actieprogramma verwoordt vijftien onderwerpen waar de coalitie komende periode extra aandacht aan zal besteden, in aanvulling op het bestaande coalitieakkoord ‘Gouda daagt uit!’.
Het actieprogramma is aan de gemeenteraad aangeboden en zal daar op woensdag 5 oktober tijdens een openbare vergadering worden toegelicht en besproken. 
De zes wethouders zullen dan ook worden geïnstalleerd.


Hieronder de inhoud van het Actieprogramma:


I. Voorwoord


Voor de periode tot aan de komende verkiezingen is overeengekomen een zakencoalitie te
vormen. In het college neemt een 6-tal wethouders plaats van respectievelijk D66, PvdA,
Gouda Positief, Christenunie, CDA en GroenLinks, gezamenlijk 5,4 FTE. De SGP ondersteunt de
coalitie en weet zich in het college vertegenwoordigd door de wethouders van Christenunie en
CDA.

Deze breed gedragen coalitie gaat zich in collegiale verantwoordelijkheid inzetten voor het
belang van de stad. Daartoe zijn we in gezamenlijkheid een compact actieprogramma
overeengekomen, waarmee de periode tot aan de verkiezingen wordt overbrugd.

Aan deze samenwerking liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:

 • Als inhoudelijke uitgangspunten voor de samenwerking gelden het Coalitieakkoord ‘Gouda daagt uit!’ en de eerder aan de raad aangeboden Kadernota 2017-2020, tenzij anders is overeengekomen in voorliggend actieprogramma.

 • De thema’s burgerparticipatie, integratie en communicatie krijgen een extra impuls om de kracht van de samenleving nog beter te benutten en het belang van de dialoog te
  onderstrepen. Dit vraagt om een wendbare gemeentelijke organisatie die de juiste dingen
  doet, vóór en met de stad.

 • Deze zakencoalitie wil werken aan vertrouwen tussen alle partijen in de raad en aan een
  goede samenwerking met de stad.

De uitbreiding van het college zal – naast de formatietoename van 0,4 FTE – geen extra
kosten van bestuursondersteuning met zich meebrengen.

II. Actiepunten


Wij komen overeen- naast de afspraken uit het Coalitieakkoord en de Kadernota 2017-2020 –
om samen te werken aan de volgende prioritaire actiepunten en projecten:1. Project ‘Kracht van de samenleving’: 
Wij hechten belang aan communicatie richting en
interactie met Gouwenaars en belanghebbenden in alle fasen van beleidsvoorbereiding,
beleidsvorming en uitvoering om de kracht van de samenleving optimaal te benutten. Niet
vanuit het perspectief ‘u vraagt, wij draaien’, maar wel vanuit de invalshoek van het open 
staan voor kennis en kunde van anderen. Deze werkwijze wordt ook leidend bij de
besturing (en inrichting) van de gemeentelijke organisatie en vraagt om heldere en
transparante processen.


Wij gaan door met het stimuleren van burgerinitiatieven.Tevens zijn in 2017 de uitkomsten beschikbaar van een onderzoek naar de mogelijkheid en
wenselijkheid voor het inrichten van een lokale ombudsfunctie.
Als het gaat om integratie komen onder andere de elementen taal, werk en stageplaatsen
aan bod.2. Versterking veiligheidsaanpak: 
Het is belangrijk om wijkbewoners meer te betrekken bij
veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Het concept’Buurt bestuurt’ rollen wij fasegewijs uit
en we zetten hiervoor professionele ondersteuning in. Verder zetten we in op een slimmere
inzet van de bestaande camera’s. 

Daarnaast brengen we in kaart – zodra de uitbreiding van
de Rotterdamwet in werking is getreden- wat de mogelijkheden voor benutting hiervan in
Gouda zijn, in samenhang met de uitvoering van de woonvisie en de (nog op te stellen)
prestatieafspraken met woningcorporaties. 

Tot slot zijn we overeengekomen om in de huidige bestuursperiode geen experimenten met gereguleerde wietteelt toe te staan. 
Wij
zijn ons ervan bewust dat werken aan veiligheid een bijdrage vanuit alle portefeuilles
vraagt, zoals bijvoorbeeld het jeugdbeleid, het sociaal beleid en het ruimtelijk beleid.


3. Vernieuwing in ondersteuning en zorg: 
Uitgangspunt is goede zorg en ondersteuning
voor een eerlijke prijs. Hierbij staat de zorgvrager centraal vanuit de menselijke maat en
een levensbrede benadering. We werken (regionaal) aan een vernieuwde
bekostigingssystematiek voor de jeugdzorg met een goede balans tussen kwaliteit en prijs
maar ook tussen continuïteit en innovatie. Daarnaast creëren we meer
experimenteerruimte. We investeren in een ‘levens brede en integrale toegang’ waarbij de
afstemming met de langdurige zorg helder is. We zetten instrumenten in om de
verantwoordelijkheid van de samenleving met een beroep op eigen kracht en eigen regie te
versterken. Tot slot organiseren we een dag van de zorg ter evaluatie.
4. Introductie stadspas: 
Vooruitlopend op de herijking van het armoedebeleid
experimenteren we met een concept van persoonlijke ondersteuning en met de introductie
van een stadspas (met de mantelzorgpas als onderdeel). Tevens brengen we de
samenhang met een mogelijk andere organisatie van de schuldhulpverlening in kaart.

5. Modernisering sociale dienst: 
Er komt een vernieuwde sociale dienst met behoud van
de poortwachtersfunctie, waarbij méér dan nu het accent komt te liggen op eigen
verantwoordelijkheid en benutting van talenten van uitkeringsgerechtigden, alles ter
bevordering van de uitstroom. Ook zetten we meer in op een samenhangende aanpak (o.a.
tussen de beleidsdomeinen economie, werk, inkomen, veiligheid en statushouders) en
professioneel en modern klantcontact (inclusief digitalisering waar mogelijk). 

Tegelijkertijd
intensiveren we de fraudeaanpak.


6. Verruiming bestemmingsplan Spoorzone: 

Het gebied vanaf het Huis van de Stad tot
aan het Hamstergat krijgt een ruimere bestemming, zodat niet alleen kantoren, maar ook
maatschappelijke of religieuze instellingen zich daar kunnen vestigen. De wijziging moet
passen binnen de ambitie van een stadsentree met allure.


7. Aantrekkelijke stad: 

Er komt een leegstandsverordening die het mogelijk maakt om
gebruikers aan te wijzen voor de vestiging in leegstaande panden in de binnenstad. Dit
maakt onderdeel uit van de leegstandsaanpak cq. het pakket aan maatregelen om de
binnenstad aantrekkelijker te maken. We spannen ons in om in deze periode nog minimaal drie transformatieprojecten te
realiseren.


We handhaven de status quo ten aanzien van de koopzondagen. We inventariseren wat de
gevolgen zijn van het intrekken van de Zondagswet en hoe die opgevangen kunnen

worden, eventueel via een wijziging van de APV. Ook hierbij is de status quo uitgangspunt.
Om de uitstraling van de stadsentree te verbeteren komen er andere richtlijnen voor
reclameborden langs de weg c.q. in het openbare gebied.


8. Fietsveiligheid: 

In de mobiliteitsvisie is fietsveiligheid een speerpunt. We stellen een
uitvoeringsprogramma op voor de aanpak van knelpunten.
9. Meer middenhuur: 
De grote autonome vraag naar middenhuur vereist een oplossing. Om
tevens de doorstroming in de sociale huur te bevorderen, plegen we bij de uitvoering van
de woonvisie een extra inspanning om huurwoningen voor middeninkomens te realiseren.

10. Duurzaam bouwen en duurzame inrichting openbare ruimte: 
In elk geval voor de
nieuwbouwwijk Westergouwe formuleren we concrete (extra) duurzaamheidsambities. Wij
investeren in een duurzame inrichting van de openbare ruimte met meer aandacht voor
groen. Daarbij hoort ook meer aandacht voor toegankelijkheid voor mensen met een
beperking.


11. Cultuur: er komt een cultuurnota, waarin in elk geval – als aanvulling op de Kadernota
2017-2020 – een basis wordt gelegd voor de continuïteit van de vier grote culturele

instellingen, uitgaande van wederzijdse inspanningen. Er komt een onderzoek naar een
verbreding van het concept van de Chocoladefabriek. 

Daarnaast zetten we in op een
stadsorganist zoals in andere steden (conform het concept van de stadsdichter).


12. Sport: 
We willen een kanteling in het sportbeleid. Het accent komt meer dan voorheen te
liggen op het stimuleren van sport als verbindende kracht in onze samenleving. Het draagt
bij aan belangrijke doelen op het terrein van respect, gezondheid, preventie, duurzaamheid
en participatie. Zo komt er een sport(impuls)fonds en komen er impulsen gericht op sport
& gezondheid (preventie) en gericht op sport & duurzaamheid (multifunctioneel gebruik
gebouwen, energiebesparing etc.). 

Er moet zowel aandacht zijn voor de vele vrijwilligers
als voor kansen voor ondernemerschap in de sport. 

In de nieuwe sportnota leggen we een
basis voor de toekomst van de Goudse sportsector, uitgaande van continuïteit.


13. Evaluatie prostitutiebeleid: 
In 2017 vindt een evaluatie plaats van het prostitutiebeleid
en de ruimtelijke implicaties daarvan.


14. Verkenning mogelijkheden lastenverlichting: 
We zullen in de voorjaarsnota 2018­
2021 cq. de meerjarenbegroting 2018-2021 met voorstellen komen tot lastenverlichting
voor alle typen huishoudens voor het jaar 2018. Tevens komt er een plan van aanpak om
Gouda binnen de top 25 van de duurste gemeenten te laten zakken, over een periode van
10 jaar, voorzien van de financiële consequenties voor zowel Goudse huishoudens als de
gemeentelijke financiën.


15. Visie regionale samenwerking: 
In aanvulling op de afspraken in het Coalitieakkoord
‘Gouda daagt uit!’ over regionale samenwerking ontwikkelen we in 2017 een lange termijn
visie op regionale samenwerking.


I I I . Financiële paragraaf

Zowel het coalitieakkoord “Gouda daagt uit!”, de kadernota 2017-2020 en het bijgevoegde
actieprogramma gaan uit van prudent financieel beheer.
De financiële spelregels uit “Gouda daagt uit!” blijven onverkort gelden (zie p.17-19).
Bestaande afspraken over de middelen voor het sociaal domein blijven onverkort gehandhaafd.
Dat betekent tevens dat in de exploitatie aandacht blijft voor het weerstandsvermogen; we
willen deze ratio structureel op het niveau > 1 houden.Elke uitgave ten gevolge van de afspraken uit dit actieprogramma, structureel en incidenteel,
vangen we in beginsel in de exploitatie op en wordt met voorzichtigheid omgeven: de
financiële positie van Gouda is nog steeds erg zwak.Nieuw beleid, zoals benoemd in dit actieprogramma, zal in het voorkomende geval dan ook
gepaard gaan met een verschuiving van financiële middelen: geen extra uitgaven, overigens
ook geen extra bezuinigingen, maar ombuigingen. Dit zal haar beslag krijgen in een meerjarig
sluitende begroting die het nieuwe college tijdig aan de gemeenteraad dient te presenteren.


De schuldpositie van de gemeente laat op lange termijn een dalende tendens zien. Naar
verwachting zal per eind 2019 de omvang van de schuld minder dan € 300 miljoen bedragen.
Wij achten het wenselijk de dalende tendens vast te houden.

Het plafond aan leningen wordt in afwijking van het bepaalde in “Gouda daagt uit!” thans
gesteld op € 330 miljoen.
 


close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

9 antwoorden
 1. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Theo,

  Dank voor deze informatieve blog. Is ook al bekend wat de precieze portefeuilleverdeling van wethouders is? En waarom werken niet alle wethouders 0,8 FTE, nu zadelt de "zakencoalitie" de gemeenschap wel op met ruim een halve ton extra wethouders salaris.

  Inhoudelijk interessant, wel een beetje waterige compromissen en niet erg actiegericht soms. En waar de financiële dekking vandaan komt is ook nog de vraag.

  Complimenten voor de inhoud, jammer dat qua samenstelling van het college weinig voor vernieuwing is gekozen. Vernieuwing moet ook uit de nieuwe mensen komen.

  Beantwoorden
 2. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Zeer goed dat er continuiteit van bestuur in Gouda is gekomen. Partijen hebben hun verantwoording genomen.

  Zeer belangrijk is dat de Christelijke partijen zich bewust zijn van hun rol en zelfstandig genoeg zullen acteren. Dat is nodig om daadwerkelijk tot de nodige verandering te komen.

  Beantwoorden
 3. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Het begrip "verantwoording" is een hol begrip, zoals het hier wordt toegepast.

  Als we kijken wat er nu gebeurt met de islamitische verenigingen en achter de schermen bijvoorbeeld waarover het AD! publiceert dan begrijpen we dat er mensen in het stadsbestuur zitten die hebben samengewerkt en gelegitimeerd dat deze toestanden doorgang konden vinden.

  Niet functionerende wethouders en partijen kunnen terugkeren na een mediation-gesprekje en nu met ondersteuning NotaBene! van SGP CU en CDA.

  Onbegrijpelijk richting de stad.

  Beantwoorden
 4. Anoniem
  Anoniem zegt:

  En… zorgt dit "nieuwe" college nu echt voor een frisse start…? Volgens mij is het een duidelijk voorbeeld van "oude wijn in oude zakken". "Ze dronken een glas, ze deden een plas, en -bijna- alles bleef zoals het was"….

  Beantwoorden
 5. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Lees ik nou goed dat het nieuwe college ruim baan maakt voor een moskee aan de Spoorzone? De nieuwe coalitie verruimt het bestemmingsplan naar religieuze bestemmingen, opvallend, zeker om zoiets bij coalitieakkoord te regelen.

  Er zijn bij mijn weten geen kerken op zoek naar nieuwe huisvesting.

  Jammer dat dit soort zaken weer in een politieke setting wordt uitonderhandeld. Maar met de nieuwe moderatie zal dit bericht vermoedelijk ook niet worden geplaatst, wegens te kritisch.

  Beantwoorden
 6. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Bizar en grotesk. Die drang om het de 10% inwoners van Gouda meer naar de zin te maken dan de andere 90% valt niet uit te leggen. Maar daar heeft het bestuur van Gouda ook zeer veel moeite mee volgens het gewaardeerde rapport van NO. Inhoudelijke keuzes verantwoorden en uitleggen. Als je zelf niet weet waarom je ergens staat; dan krijg je dat waarschijnlijk.

  Beantwoorden
 7. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Beste Theo,

  Als je andere religies een (gerechtvaardigde) plaats wilt geven, dan is dat prima. Maar welke plaats krijgen onze waarden, onze cultuur en onze godsdienstige traditie? Denk daar als CU man eens over na en laat je oren niet hangen naar allerlei links-liberale modernistische opvattingen (van bijv. GoPo)!

  P.S. Gooi die blog toch gewoon weer open, Theo! Kom op!!!

  Marinus Ferdinand

  Beantwoorden
 8. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Er is slechts één weg naar geluk en dat is op te houden met je zorgen maken over dingen waar je geen invloed op hebt. – Epictetus.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie