Zwemles omliggende gemeenten met Rotterdampas

Veel Gouwenaars maken voor de zwemlessen gebruik van de zwemvoorzieningen van omliggende gemeenten, zoals bijvoorbeeld Moordrecht (De Zuidplas), Reeuwijk (Landal), Waddinxveen (De Sniep), Bergambacht (De Hofstee). Gouwenaars die gebruik maken van het kindpakket uit de Rotterdampas hebben niet de mogelijkheid om gebruik te maken van deze zwemvoorzieningen.

Momenteel kunnen de tegoedbonnen voor zwemles, uit het kindpakket van de Rotterdampas, alleen nog in Gouda verzilverd worden. Uit de beantwoording van onze vragen door Gemeente Gouda blijkt dat het technisch mogelijk is, de tegoedbonnen te laten verzilveren bij omliggende gemeenten. Om de wachtlijsten te verkleinen en meer keuzevrijheid te bieden zou dit wenselijk zijn.

Deze technische mogelijkheid kost Gemeente Gouda geen extra geld, er worden geen extra tegoedbonnen uitgekeerd. Wel is het zo dat de Goudse middelen in omliggende gemeenten wordt uitgegeven. Voor ons weegt het verbeteren van de zwemvaardigheid, het verkleinen van de wachtlijsten en de toename van de keuzevrijheid zwaarder dan het wegvloeien van (beperkte) middelen uit Gouda.

Wij hebben daarom gevraagd wat er nodig is om dit te realiseren en op welke termijn dit daadwerkelijk te realiseren is.

Afgelopen weken mocht ik mij verdiepen in het raadsvoorstel voor een zo genoemd erfgrenzen project en de evaluatie van de jaarwisseling 2023 – 2024. Het was daarmee ook mijn eerste volledige voorbereidende cyclus op de raadsvergadering van 13 maart. Ik neem jullie graag mee in mijn indrukken en punten waar wij hebben geprobeerd een verschil te maken voor de inwoners van Gouda.

Jaarwisseling
Het was indrukwekkend om de verhalen van zorgverleners te horen, over hoe zij de nieuwsjaarsnacht hebben beleefd. Het is voor hen een nacht vol met gevaar! Ik vind het erg spijtig dat we in Nederland in het stadium terecht zijn gekomen dat de politie het geen vuurwerk meer noemt, maar explosieven. Woensdag 13 maart was er in de raad dan ook terecht aandacht voor een cultuurverandering als het gaat om de manier waarop in Nederland en specifiek in Gouda oud&nieuw wordt gevierd.

Voor komende jaarwisseling zijn er plannen om een centrale lasershow te organiseren in de binnenstad.  Hoewel wij er nog niet direct van overtuigd zijn dat een centrale eindejaarsviering een dempend effect heeft op het afsteken van vuurwerk in onze mooie stad, zijn wij van harte bereid dit als pilot komend jaar uit te proberen. Hiervoor is  eind 2023 budget vrijgemaakt  Wij hechten er belang aan om aan te geven dat dit wat ons betreft, een maximum en inclusief bedrag is. Dus inclusief afhekken, handhaving, beveiliging en andere bijkomende kosten.

Als CU vinden we dat de jaarwisseling een feest en bovenal veilig moet zijn voor iedereen. Het vrijgemaakte budget is gemeenschapsgeld en daarom vinden wij het belangrijk dat het een invulling krijgt die een breed publiek aanspreekt. We zouden dan ook graag zien dat in de toekomst er een mogelijk tweede lasershow voor gezinnen op begin van de avond kan ontstaan. Juist op die manier kunnen onze (jonge) inwoners ervaren dat oud&nieuw ook zonder vuurwerk een feestje kan zijn.

Erfgrenzen

Het college wil duidelijkheid verstrekken aan inwoners over hoe er wordt omgegaan met in sommige gevallen oneigenlijk gebruik van gemeentegrond. Inwoners krijgen onder diverse voorwaarden mogelijkheden om erfgrenzen en snippergroen te kopen of te huren van de gemeente. In gevallen waar dat niet mogelijk blijkt te zijn zal de gemeente de grond terugvorderen.

Als CU vinden we gemeenschapszin in wijken en buurten belangrijk. We hadden graag gezien dat naast formele koop en huur mogelijkheden ook ‘adoptiegroen’ (in Gouda bekend als ‘groen moet je doen’) kon worden meegenomen. De gemeente blijft dan eigenaar van de grond, maar samen met je buurt kun je een stuk gemeentegroen adopteren en dat naar eigen inzicht met prachtige bloemen en planten inrichten. Ik heb daarvan in de stad al meerdere schitterende bloemenzeeën zien ontstaan. Als CU Gouda willen dan ook onze inwoners aanmoedigen om samen met elkaar op te trekken en zo hun buurten aantrekkelijker te maken. Wil je meer weten over de mogelijkheden van ‘groen moet je doen’? Hier vind je meer informatie.

Gouds raadslid Ineke Schaddelee kandidaat ChristenUnie voor de Europese verkiezingen

Het congres van de ChristenUnie stemde 16 maart in met de kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen. Ineke Schaddelee uit Gouda is nummer 6 op de lijst. Zij is erg blij met haar kandidaatschap. ‘Gaaf en enorm eervol, ik zie uit naar een mooie, actieve campagne.’

De ChristenUnie gaat met de slogan ‘Jouw vrijheid, onze missie’ campagne voeren. Ineke: ‘Vrijheid is een kostbaar goed. Vrijheid betekent voor mij de ruimte krijgen en geven om tot bloei te mogen komen. Ik zet mij van harte in voor een groen en rechtvaardig Europa!’

ChristenUnie Gouda stelt vragen over duurzaam inkopen Gemeente Gouda

Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI) wordt ook wel duurzaam inkopen genoemd. Het betekent dat er niet alleen op de prijs van de producten wordt gelet, bij diensten of werken die worden ingekocht, maar ook op de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten.

MVOI is een belangrijk instrument om duurzaamheid en de daarbij behorende transities te realiseren. Gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk kopen alles bij elkaar in voor  ruim € 86 miljard per jaar. Ze zijn een bepalende opdrachtgever in diverse markten, zoals de bouw, energie, mobiliteit en GWW.

Op 4 juli 2023 ontving de gemeenteraad van Gouda het raadsmemo met het besluit tot het ondertekenen van het manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen. Met dit manifest committeert de gemeente zich tot het opstellen van een Actieplan MVOI 2022-2025, het monitoren van de voortgang én het jaarlijks rapporteren aan het Rijk. Het manifest is in september 2023 ondertekend.

Wij vinden dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven op het gebied van duurzaamheid. MVOI is daarvoor een belangrijk middel, ChristenUnie Gouda is benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot het opstellen van het actieplan en heeft daar technische vragen over gesteld.

 1. Is voldoende kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit aanwezig om dit manifest tot uitvoering te brengen?
 2. Is het bijbehorende actieplan inmiddels opgesteld?
 3. Hoe wordt de voortgang gemonitord?
 4. Wanneer wordt aan het Rijk gerapporteerd?
 5. Is de rapportage aan het Rijk conform een vastgesteld format?
 6. Wordt samen opgetrokken met andere gemeenten, die voor dezelfde uitdagingen staan?
 7. Is het mogelijk gemeente Gouda te vergelijken met andere gemeenten? 

Uit de beantwoording blijkt dat de gemeente bezig is met het opstellen van het actieplan MVOI. De afronding hiervan is gepland voor het zomerreces 2024. De eerste rapportages hierover worden voor de zomer van 2025 verwacht. Op basis van de betrokkenheid van interne en externe deskundigen en het samen optrekken met 8 andere gemeenten, hebben wij alle vertrouwen in een goed en gedegen Actieplan. Wij zullen de voortgang blijven monitoren.

 

Voor de opvang van mensen uit Oekraïne en de vluchtelingen die opvangen worden via het COA ontvangt de Gemeente Gouda een vast bedrag per opvangbed per dag.  Het bedrag wat ontvangen wordt, ligt hoger dan de werkelijke kosten. Dit verschil hoeft niet terug betaald te worden aan de rijksoverheid.

Met het vaststellen van de jaarrekening 2022 is besloten om de reserve Programma Vluchtelingenopvang te vormen. Het doel is om het geld wat overblijft, te gebruiken voor vluchtelingen, ook op de langere termijn. Voor 2022 is € 3,6 miljoen aan deze reserve toegevoegd. Uit de 2e bestuursrapportage blijkt dat ook voor 2023 de lasten voor Noodopvang Oekraïne en Vluchtelingenopvang COA een stuk lager liggen dan de baten. Het overschot is voor 2023 naar verwachting € 3,8 miljoen.

Dit was reden voor de ChristenUnie Gouda om bij de behandeling van financiële stukken (Kadernota, Programmabegroting en Bestuursrapportage) vragen te stellen over de inzet van deze reserve van circa € 7,3 miljoen. Het positief resultaat over de jaren 2022 en 2023 wordt onder andere veroorzaakt door een efficiënte bedrijfsvoering van de noodopvang voor Oekraïners waarbij geen dure huisvesting ingezet hoeft te worden.

Op 27 februari 2024 werd de gemeenteraad met een memo geïnformeerd over de inzet van de reserve.

Op hoofdlijnen ziet de meerjaren-besteding van deze reserve er als volgt uit:

 • Meerjaren personele inzet; zoveel mogelijk vaste medewerkers zodat kennis geborgd wordt en inhuur teruggebracht. (19%)
 • Bijdrage Internationale Schakelklas; bijdrage aan verbouwing Burgemeester Martensingel 15 ter hoogte van € 2.500.000. Dit is nodig omdat de kinderen Nederlands moeten leren voordat ze aan het reguliere onderwijs kunnen deelnemen. (38%)
 • Bijdrage aan (vervolg)huisvesting tbv Oekraïense ontheemden / statushouders / grote gezinnen. Dit draagt bij aan de uitstroom uit de opvanglocaties (25%)
 • Bijdrage (tijdelijke) realisatie AZC-plus (inclusief activatie en tijdelijke aanpassingen omgeving) Dit draagt bij aan de integratie van nieuwkomers in Nederland(18%)

Over een paar maanden wordt een meer in detail uitgewerkte meerjarenbesteding van deze reserve programma vluchtelingenopvang verwacht.

Als ChristenUnie Gouda zijn wij blij met de voorgenomen inzet van deze reserve. Wij blijven, zeker nu de opvangdruk toeneemt, aandacht vragen voor de kwaliteit van opvang, de nodige voorzieningen zoals goed en passend onderwijs, leer-werktrajecten, stages, gezondheidszorg en dagbesteding.

Eerdere blogs over dit onderwerp
Oktober 2023April 2023 & Maart 2024

De spreidingswet is 23 januari 2024 aangenomen. Deze wet geeft gemeenten, naast het Rijk, de wettelijke taak om asielopvangvoorzieningen te bieden. Het doel van de spreidingswet is om voldoende plekken te realiseren om iedereen, die zich in Ter Apel meldt, op te vangen én zorg te dragen voor een eerlijke verdeling van vluchtelingen over gemeenten.

Op basis van de asielprognoses van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het COA berekend dat er begin 2025 26.250 opvangplekken voor Zuid-Holland, inclusief 1.739 AMV-opvangplekken nodig zijn. Dit komt neer op 407 opvangplekken voor Gouda.

Samen met het CDA stelden wij op 23 januari 2024 vragen, om de impact van deze wet voor gemeente Gouda helder te krijgen.

Opvangcapaciteit Gouda
In de bestuursovereenkomst met COA is een maximale opvangcapaciteit vastgelegd van 350 asielzoekers, voor de eerste vijf jaar, waarvan 50 voor alleenreizende minderjarige vluchtelingen. In november 2023 waren er 208 plekken in de units beschikbaar. Uit de beantwoording van onze vragen op 30 januari 2024 blijkt dat er een nieuwe bestuursovereenkomst nodig is als er extra plekken nodig zijn.

Aanvraag extra opvangcapaciteit
Op 5 maart 2024 werd de gemeenteraad geïnformeerd over het voorgenomen besluit van de burgemeester en wethouders om het aantal opvangplekken voor asielzoekers vanaf halverwege 2025 op te hogen van 350 naar 407 opvangplekken, waarvan maximaal 35 (in plaats van 50) opvangplekken bestemd zijn voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Deze extra opvangplekken zijn nodig om te voldoen aan de spreidingswet.

Verbouwing
De ophoging van het aantal opvangplekken kan plaatsvinden zodra de verbouwing van het Molenwiekpand gereed is, maar dat duurt langer door de vondst van asbest. Het COAverwacht in het eerste kwartaal van 2025 klaar te zijn. Vóór 30 juni 2025 moeten gemeenten hun toegezegde opvangplekken beschikbaar hebben. De gemeente Gouda gaat er vanuit dat het AZC Molenwiek voor deze datum verbouwd is, zodat Gouda kan voldoen aan de toegezegde opvangplekken. De gemeente is hierbij afhankelijk van het COA.

Wijziging in bouwplannen
Onlangs heeft het COA aangegeven dat in het pand maximaal 286 opvangplekken kunnen worden gerealiseerd. Uit technisch onderzoek blijkt het gebouw constructief niet geschikt te zijn voor het realiseren van een extra verdieping. Een deel van de units die ingezet zouden worden voor andere doeleinden, zoals de unieke mix van wonen, werken, onderwijs en ontmoeten om een “AZC plus” te kunnen realiseren, moeten nu ingezet worden om aan de afspraken te kunnen voldoen.

Voorzieningen
Wij vroegen in januari 2024 hoe zorg gedragen gaat worden voor een goede kwaliteit van de opvang en voorzieningen (passend onderwijs, leer-werktrajecten, stages, gezondheidszorg, dagbesteding en begeleiding) ook wetende dat de verbouwing van Molenwiek enige vertraging heeft opgelopen door de vondst van asbest en er daardoor geen activiteitenruimte op de Molenwieklocatie beschikbaar is voor ontspanning, ontmoeting, Nederlandse les en trainingen.

Vanaf begin oktober 2023 is de ‘meedoenbalie’ op het AZC geopend. Hier kunnen bewoners terecht voor een gesprek met een programmabegeleider vanuit het COA, die hen verder helpt naar voornamelijk activiteiten zoals sport en recreatie. In aanvulling op de ‘meedoenbalie’ is een goudse werkconsulent en een ‘goudse liaison’ aanwezig. Zij koppelen actief bewoners aan vrijwilligerswerk, leerervaringsplekken en waar mogelijk betaald werk. Vanaf eind 2023 is een tijdelijke activiteitenruimte in gebruik genomen in het pand naast de Molenwieklocatie. Hier is plek voor ontspanning, ontmoeting, Nederlandse les en trainingen.

Door de beperktere ruimte in het Molenwiekpand en de hogere aantallen opvangplekken blijft er minder ruimte op locatie over voor de ‘Goudse plus’. Met het COA wordt onderzocht of het mogelijk is de reeds ingezette activiteiten uit te breiden. Medio 2024 zal hier meer duidelijkheid over zijn.

Impact Goudse zorg- en onderwijsvoorzieningen
Wij vroegen of het college een inschatting kon geven van de impact van deze wet op de Goudse zorg- en onderwijsvoorzieningen, ook rekening houdend met de wetenschap dat een beroep wordt gedaan op Goudse voorzieningen door gemeenten uit de regio.

Het volgende is aangegeven: De eerstelijns zorg zal naar verwachting niet extra worden belast dan op dit moment al het geval is. Dit omdat COA verantwoordelijk blijft voor de zorg voor de mensen in het AZC. De tweedelijns zorg en jeugdzorg zal naar verwachting wel extra belast worden. De impact van deze opgave zal regionaal verder onderzocht worden.

Voor primair en voortgezet onderwijs wordt een extra beroep gedaan op Gouda, ook vanuit de regio. Dit levert zeker voor de ISK (internationaal schakelonderwijs op VO-niveau) een grotere inspanning op het gebied van onderwijs op. De komende periode zullen de onderwijscoördinatoren de impact van de spreidingswet analyseren.

Werk voor asielzoekers
Sinds november 2023 mogen asielzoekers langer dan 24 weken per jaar werken, als hun asielaanvraag minstens 6 maanden in behandeling is en de werkgever een tewerkstellingsvergunning heeft. Het komt voor dat asielzoekers met werk, overgeplaatst worden naar andere AZC’s, wat integratie en kans op werk vermindert. Er wordt door Gouda actief gelobbyd bij het ministerie, het COA en andere kanalen om zoveel mogelijk aan Gouda gekoppelde statushouders naar de Molenwiek te verhuizen én zo min mogelijk onverwachte overplaatsingen van asielzoekers uit te laten voeren.

Eerdere blogs over dit onderwerp
Oktober 2023April 2023 & Maart 2024

De ChristenUnie Gouda heeft, in het kader van Internationale Vrouwendag, 25 vrouwen getrakteerd op een netwerklunch bij Brownies & Downies. Met het aanbieden van deze lunch wil ChristenUnie Gouda haar waardering kenbaar maken voor de inzet van deze vrouwen voor de Goudse samenleving.

Onder leiding van wethouder Anna van Popering en de raadsleden Ineke Schaddelee en Mirjam Roos gingen de dames met elkaar in gesprek over wat Gouda nodig heeft om een mooie stad te blijven. De benaderbaarheid van de politici werd gewaardeerd. Zoals een deelneemster verwoordde: ‘Fijn dat ik weet wat deze raadsleden allemaal doen en hoe zij zich in zetten voor Gouda.’

De lunch leverde ook veel inspiratie op voor de aanwezige politici

Ineke Schaddelee ‘Het was mooi om te zien dat wij met deze lunch organisaties bij elkaar hebben kunnen brengen. Er zijn al diverse mooie, nieuwe ideeën ontstaan en vervolgafspraken gemaakt.

Mirjam Roos ‘Dit is de zesde keer dat we de netwerklunch organiseren, met steeds weer nieuwe deelnemers. Als ChristenUnie vinden we het heel belangrijk om te weten wat er leeft. Deze lunch levert daaraan echt een bijdrage. Elke keer ben ik weer blij verrast met alle informatie die we ophalen’.

Anna van Popering “De vrouwenlunch is ieder jaar weer een feestje. Wat mooi om te zien dat zoveel vrouwen maatschappelijk actief zijn, dat waarderen we graag door hen met elkaar te verbinden.”

 

In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Gouda voor de periode 2022-2026 staat dat we willen bijdragen aan een schonere lucht en betere leefbaarheid. We willen ons  inzetten voor een goede voorlichting over het stoken van hout en over het nut van houtrookfilters. Mensen met luchtwegklachten, zoals astma, worden letterlijk ziek van vuile lucht. Dat willen we voorkomen.

Houtstook zorgt in Nederland naar schatting voor 14% van alle luchtvervuiling en een kwart van alle fijnstof. Dat is een gemiddelde, lokale meetapparatuur komt tot 30 keer hoger uit. Een enkele houtkachel is al snel vervuilender dan meerdere dieselvrachtwagens. In houtrook zitten vaak PAKs, polycyclische aromatische koolwaterstoffen. PAKs en het ultrafijnstof zijn schadelijk voor mens en dier en kankerverwekkend. Uit onderzoek van RIVM, TNO, GGD Amsterdam en Universiteit Utrecht blijkt dat houtrook negatieve effecten heeft op de gezondheid van inwoners.

De Gezondheidsraad concludeert in het advies Risico’s van ultrafijnstof in de buitenlucht dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat langdurige blootstelling aan ultrafijnstof een negatieve invloed heeft op de gezondheid, met name op de luchtwegen, hart en bloedvaten.

De gemeente Gouda heeft het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Daarin is afgesproken om de luchtvervuiling van houtrook terug te dringen. In het overzicht van maatregelen van het Schone Lucht Akkoord dat op 4 april 2022 naar de gemeenteraad is gestuurd blijkt dat de gemeente nog niet alle maatregelen doorvoert.

Samen met GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 heeft de ChristenUnie daarom vragen gesteld. Wij hopen en verwachten dat het college verdere mogelijkheden ziet om de negatieve effechten van houtrook terug te dringen en de lucht schoner te krijgen. Zie hier voor de Schriftelijke vragen

 

 


Op 1 maart 2024 is het nieuwe parkeerbeleid voor de Binnenstad ingegaan. Tot die datum konden bewoners van de Binnenstad een vergunning aanvragen voor parkeren op straat of op een parkeerterrein. Daarna gaat een vergunningenplafond gelden voor nieuwe aanvragen. Het doel daarvan is zorgen dat er niet veel meer vergunningen worden afgegeven dan er parkeerplaatsen zijn. Wat is er nu veranderd?

De cijfers
Tot 1 maart hadden 1372 mensen een vergunning voor straatparkeren. Voor de periode vanaf 1 maart zijn er 1295 aanvragen gedaan. Het aantal parkeerplaatsen in de Binnenstad is gelijk gebleven op 1092, maar er zijn 80 auto’s minder die hiervan gebruik kunnen maken. Dat betekent minder rondjes rijden op zoek naar een parkeerplek. Daarnaast hebben 141 mensen een vergunning aangevraagd voor de parkeerterreinen Klein Amerika, Schouwburgplein en Vossenburchkade. Voor de Stationsgarage was er maar 1 aanvraag.

Hoogte vergunningenplafond: 1295
In het parkeerbeleid was een plafond opgenomen voor de Binnenstad van 1200 vergunningen. De ChristenUnie en PvdA vonden dat niet realistisch. Want wie een nieuwe aanvraag indient, moet dan op een wachtlijst, tot het aantal verleende vergunningen is gezakt (doordat vergunningen worden ingeleverd of niet verlengd). We willen niet dat deze mensen hun auto dan in de omliggende wijken gaan parkeren, waar nog geen vergunning nodig is. Daarom dienden we een motie in, dat het plafond moest worden vastgesteld op het werkelijke aantal aanvragen. De motie is aangenomen en het plafond is dus 1295 geworden.

Autoluwe binnenstad
Het einddoel is een autoluwe binnenstad, met meer groen en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. We verwachten dat volgend jaar meer mensen kiezen voor een vergunning op een terrein, omdat een straatvergunning nog duurder wordt. Daarnaast willen we mensen motiveren om OV en deelauto’s te gebruiken. We wachten ook nog steeds op een onderzoek naar extra parkeerruimte buiten de singels, zodat minder parkeerplaatsen in de Binnenstad nodig zijn.

Conclusie
We zijn blij dat er minder auto’s op straat zullen staan in de Binnenstad. Tegelijk zijn we blij dat het vergunningenplafond op 1295 is vastgesteld. Zo ontstaat in de omliggende wijken geen extra overlast door parkeerders die op de wachtlijst staan voor een vergunning. We zien dit als eerste stappen naar een autoluwe, groene Binnenstad, met een fijn leefklimaat voor iedereen.

De realisatie van het project Ecopark, de vervanging van ons huidige afvalbrengstation, is vertraagd en de kosten vallen flink hoger uit. De Groene Hart Rekenkamer is verzocht een onderzoek uit te voeren.

Wat voorafging
Tijdens de behandeling in de raadsvergadering op 1 juli 2020[1] stond in het raadsvoorstel dat het nieuwe Ecopark uiterlijk eind 2021 in gebruik genomen zou zijn. De raad stemde toen in met het budget van € 3.465.000 voor dit project. In mei 2021 werd om extra geld gevraagd, het budget is toen opgehoogd naar € 4.002.000. In het najaar van 2021 werd duidelijk dat de oplevering voor het einde van dat jaar niet haalbaar was. De uiterste deadline voor oplevering van het Ecopark werd toen verschoven naar 1 maart 2023.

Ontwikkelingen in 2023
Met een raadsmemo op 28 maart 2023 werd de gemeenteraad geinformeerd over vertraging en extra kosten. Dit leidde uiteraard tot flink wat vragen en bespreking.[2] In april 2023 werd nog de verwachting uitgesproken dat de oplevering in 2023 zou plaatsvinden[3]. Door middel van het raadsbesluit van 1 november 2023 is een aanvullend budget van €4.644.290 beschikbaar gesteld.[4]

Evaluatie
Om dit voor de toekomst te voorkomen en lessen uit dit project te trekken, is een interne ambtelijke evaluatie uitgevoerd. De raad heeft op 19 september 2023 een memo ontvangen, met de uitkomsten hiervan.[5] Vanwege de herleidbaarheid naar personen is de interne ambtelijke evaluatie niet integraal met de raad gedeeld. In januari 2024 is de interne evaluatie vertrouwelijk ter inzage bij de griffie gelegd. In de commissievergadering van 31 januari is de besluitvorming, het verloop van dit project en de informatievoorziening naar de raad besproken. Het memo met de uitkomsten van de interne evaluatie riep best wat vragen op. De beantwoording van het college kon deze vragen nog niet geheel wegnemen, mede door de vertrouwelijkheid van informatie.

Onderzoek Groene Hart Rekenkamer
In de raadsvergadering van 7 februari 2024 is een motie, waarin de Groene Hart Rekenkamer is verzocht een onderzoek te doen naar het project Realisatie Ecopark unaniem aangenomen. Door het niet-openbaar zijn van een deel van de informatie heeft hoor-wederhoor nog niet goed kunnen plaatsvinden. Een feitenonderzoek door een deskundige, externe partij vindt ChristenUnie Gouda daarom op zijn plaats. Wij hebben uitvoerig meegedacht en meegeschreven met het opstellen van de motie. Er is ondermeer verzocht om specifiek aandacht te besteden aan de risicoanalyses (en daaraan gekoppeld de risicovoorziening in euro’s) bij aanvang van het project en de bijstellingen gedurende het project. Verder is verzocht om de tijdigheid van informatievoorziening aan de raad inzake vertragingen, kostenverhogingen, technische tegenslagen en monitoring van het proces te onderzoeken.

Afsluitend
Het rapport van het onderzoek van de Groene Hart Rekenkamer wordt voor de zomer van 2024 verwacht. Het is dan aan de raad om daar conclusies uit te trekken. Voor nu is in ieder geval duidelijk dat de kosten voor het Ecopark meer dan verdubbeld zijn. De huidige verwachting is dat het Ecopark eind dit jaar opgeleverd wordt.

Link naar eerdere blog https://cugouda.nl/ecopark/

Link naar AD https://www.ad.nl/gouda/rekenkamer-start-onderzoek-naar-financieel-debacle-rond-ecopark-gouda~ab8540b6/

https://www.ad.nl/gouda/extern-onderzoek-naar-miljoenendebacle-ecopark-gouda-ik-ben-mij-kapot-geschrokken~a20da8e6/

 

[1] https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/501a0001-feeb-48af-93e7-a9b6a13d7833

[2] https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/ec00c7e8-d3f3-4e92-8a87-9aab3be86ca5

[3] https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/ec00c7e8-d3f3-4e92-8a87-9aab3be86ca5?documentId=33a6c07e-3430-47ec-90cd-c6fc1308b488&agendaItemId=0121d100-d713-46cb-a19f-2293f7a22771

[4] https://portal.ibabs.eu/Document/AgendaItem/8f9acd07-51de-443d-90d5-acc002f57b15/9c8e3845-aaaa-4a80-ac89-ebc0754cad93/6e0aa1f6-8bb0-45b5-babd-902eadd54b1e

[5] https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/61837ede-0082-42d7-b2ac-20888d7bff55