Vorige week maandagavond was een bijzondere raadsvergadering. Op de agenda stonden de Jaarstukken: een verslag van wat de gemeente Gouda afgelopen jaar heeft gedaan, met cijfers en feiten. Dat lijkt saai en technisch, maar biedt ook mogelijkheden. Want wat doen we met het geld dat ‘over’ is? 

Bij het bouwen van de eerste helft van Westergouwe is winst gemaakt. Omdat er nog meer huizen moeten komen, wilde het college deze winst van E 2,6 miljoen in de reservepot stoppen voor de wijk. Aan het begin van het jaar is door de raad gezegd dat er meer sociale woningbouw nodig is: 33% in Westergouwe. Dat kost geld, dus willen we nu graag de gemaakte winst daarvoor reserveren. 

Maandagavond is daarom door Gert van de Brink een amendement ingediend op de Jaarrekening, zodat de winst in de reservepot gaat voor Westergouwe waarbij de raad mag bepalen waarvoor dat geld is. De raad houdt dus het budgetrecht om hiermee sociale woningbouw te realiseren en het college mag dit bedrag niet zomaar inzetten. Deze motie is unaniem aangenomen. 

Aan het eind van de vergadering diende Mirjam Roos een motie in, samen met Theresia Uittenbroek van Gouda Vitaal. We willen graag een meldpunt voor ontoegankelijkheid. Want als er nu een lantarenpaal midden op de stoep staat, of een bouwcontainer voor een rolstoelafrit, kun je dat nergens melden. Want we willen dat in Gouda ook mensen met een beperking overal kunnen meedoen, zonder belemmeringen. Het mooiste is als je deze dingen via de Slim Melden app kunt doorgeven. Ook deze motie is unaniem aangenomen. 

Zo zoeken we naar goede keuzes voor de stad. In dit geval: betaalbare huizen bouwen en zorgen dat iedereen mee kan doen. We zijn blij dat we in de gemeenteraad daarvoor brede steun vinden!

Op 5 juli ontving onze oud-ChristenUniewethouder Corine Dijkstra de bronzen erepenning van burgemeester Verhoeve. Als ChristenUnie Gouda zijn we trots op haar verdiensten en dankbaar dat zij dit voor de stad Gouda mocht doen.

Lees hieronder het persbericht dat de gemeente Gouda hierover deelde.

Corine Dijkstra is bijna 6 jaar wethouder geweest van de gemeente Gouda in de periode oktober 2016 tot en met juni 2022. Dijkstra was in deze periode verantwoordelijk voor maatschappelijk ondersteuning (inclusief beschermd wonen en maatschappelijke opvang), jeugd en welzijn, publieke gezondheid en integratie, burgerschap en diversiteit. Als dank voor haar verdiensten rijkte burgemeester Verhoeve op dinsdag 5 juli de bronzen erepenning uit tijdens haar afscheid.

Tijdens haar bestuursperiode heeft Dijkstra met name veel voor kwetsbare inwoners van Gouda betekend. Zo heeft zij zich hard gemaakt voor de realisatie van ontmoetingscentrum van Noord, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan vrijwilligers en professionals van onder meer het sociaal team. Ook is door haar inzet de kwaliteit van de opvang voor dak- en thuislozen verbeterd, waardoor zij kunnen werken aan de opbouw van hun leven. Daarnaast heeft Dijkstra de beweging van beschermd wonen naar een eigen plek in de wijk, ‘gewoon thuis’, actief gestimuleerd.

Een meer inclusieve en toegankelijkere stad
Als wethouder inclusie en diversiteit heeft zij de stad inclusiever en toegankelijker gemaakt. In Gouda moet iedereen mee kunnen doen. Het mag daarbij niet uitmaken of je een handicap hebt, ziek bent, wat je geslacht is, op wie je valt of wat je achtergrond is. Dijkstra heeft mensen bij elkaar gebracht en vele initiatieven uit de stad ondersteund, waaronder Gouda regenboogstad.

Campus Gouda en Dataplatform Midden Holland
Voldoende zorgprofessionals zijn een steeds grotere uitdaging. Om deze professionals in de zorg te krijgen én te behouden heeft Dijkstra zich intensief, samen met collega wethouder Thierry van Vugt, ingezet om HBO onderwijs naar Gouda te halen. Daarnaast zijn niet alleen zorgprofessionals nodig, maar ook innovaties om inwoners zolang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen. Door het delen van data van verschillende partijen, waaronder gemeenten, kan onderzoek worden gedaan naar innovaties. Door de inzet van Dijkstra wordt data van de gemeente verantwoord gedeeld met het dataplatform.

Tijdens corona heeft zij zich intensief ingezet als onderdeel van het crisisteam. Ook was zij voor het Sociaal Domein aangesloten bij de landelijke netwerken VNG en G40. Verder heeft zij zich ingezet voor de doorontwikkeling van de Chocoladefabriek en Libertum en heeft zij structureel veel waardering geuit en zorg gehad voor de Goudse vrijwilligers. Dit is nog maar een greep van de resultaten die Corine Dijkstra als wethouder heeft geboekt.

Bronzen erepenning
De erepenning in brons wordt toegekend als blijk van grote waardering voor grote aansprekende verdiensten op verschillende gebieden die een bijdrage leveren aan de Goudse gemeenschap en/of voor het ontplooien van initiatieven die van grote en langdurige of blijvende betekenis zijn voor de Goudse samenleving. De bronzen erepenning kan worden toegekend aan personen en organisatie voor hun grote actuele verdiensten voor de stad op een bepaald gebied.

 

Afgelopen dinsdag is Lennart Visser gekozen tot nieuwe fractievoorzitter van ChristenUnie Gouda. Hij volgt hiermee Anna van Popering-Kalkman op die voor ChristenUnie Gouda wethouder sociaal domein is geworden. Mirjam Roos werd gekozen tot vice-voorzitter.

Lennart Visser is sinds najaar 2020 betrokken bij de ChristenUniefractie. In het dagelijks leven is hij werkzaam in het hoger onderwijs.

Lennart Visser:  “Het is voor mij een grote eer om leiding te mogen geven aan de fractie van CU Gouda. Het is een nieuw team met heel deskundige mensen die erg betrokken zijn op elkaar. Samen hebben we oog Gouda en zetten we ons in om de stad Gouda nog mooier door te geven.”

 

CU fractie ongerust over kosten schade hulpmiddelen

Na het lezen van een artikel in het AD van 23 januari 2022 waren we als ChristenUnie Gouda ongerust of Gouwenaars die een hulpmiddel hebben, bij eventuele schade wel goed verzekerd zijn. Stel dat iemand zijn scootmobiel in de sloot rijdt omdat bij het parkeren deze niet op de handrem was gezet, dan kost vervanging veel geld, een scootmobiel kost snel 8000 euro.

Namens de fractie stelde ik (Lennart Visser) samen met Mirjam Roos, door middel van zogenaamde artikel 39, hierover vragen aan het college (zie ook deze link). Onlangs kregen we antwoord op onze vragen. De vragen en antwoorden lees u hieronder.

Vragen en antwoorden aan college

  1. Herkent het college dat gebruikers van hulpmiddelen aansprakelijk zijn voor schade als de gebruiker (per ongeluk) zelf schade heeft veroorzaakt aan het hulpmiddel? Antwoord: Het college herkent bovenstaande niet. Tot op heden zijn (reparatie)kosten nooit verhaald op cliënten. Als een cliënt incidenteel schade maakt dan neemt de gemeente/hulpmiddelenleverancier de kosten voor herstel voor zijn rekening. Bij herhaalde schades wordt een gesprek aangegaan met de cliënt en worden er afspraken gemaakt over het vervolg. Cliënten met een PGB kunnen eventuele reparatiekosten, verzekeringskosten en onderhoudskosten declareren. Voor hulpmiddelen die vanuit ZIN (zorg in natura) zijn verstrekt geldt dat deze kosten zijn opgenomen in de huurprijs.
  1. Zijn er bij het college gevallen bekend waarbij de gebruiker van een hulpmiddel persoonlijk aansprakelijk is gesteld voor schade aan zijn/haar hulpmiddel?  Antwoord: Bij het college zijn geen cases bekend waarin de gebruiker van een hulpmiddel persoonlijk aansprakelijk is gesteld voor schade aan zijn/haar hulpmiddel.
  2. Overweegt het college op basis van deze informatie en duiding (aanvullende) afspraken te maken met de leveranciers van hulpmiddelen over het casco verzekeren van hulpmiddelen zodat personen die gebruik maken van deze hulpmiddelen niet de dupe zijn onverhoopte schade? Zo ja, welke afspraken? Zo nee, waarom niet? Antwoord: Het college is ervan overtuigd dat de geldende afspraken met hulpmiddelenleveranciers passend zijn en is niet voornemens deze op basis bovengenoemde informatie te wijzigen. Momenteel geldt dat bij verlies, (specifieke) schade of diefstal van hulpmiddelen een vervangend hulpmiddel beschikbaar wordt gesteld door de gemeente, via de leverancier. Deze werkwijze blijkt adequaat en voordeliger dan casco verzekeren.

Gebruiker draait niet op voor kosten

Als ChristenUnie Gouda zijn we blij met de antwoorden van het college. Wanneer iemand zijn/haar scootmobiel per ongeluk in de sloot rijdt omdat deze niet op de handrem stond bij het parkeren, draait deze persoon niet op voor de kosten. Natuurlijk is het zo dat je als gebruiker zorgvuldig om moet gaan gaat met je hulpmiddelen en dit wordt ook vastgelegd in een gebruikersovereenkomst. Mocht het toch een keer mis gaan dan heeft de gemeente Gouda het  goed geregeld en is de gebruiker niet de dupe en kan hij of zij met een vervangende scootmobiel (hopelijk) weer snel op pad.

 

Beeld: Unsplash.com

 

Na bijna zes jaar nam onze wethouder Corine Dijkstra afscheid. Op 29 juni sprak ze de gemeenteraad toe en op 5 juli was er een afscheidsreceptie. Als dank voor haar verdiensten ontving ze van burgemeester Verhoeve een bronzen erepenning, als blijk van grote waardering.

Corine Dijkstra heeft met name veel betekend voor kwetsbare inwoners van Gouda.
Zo heeft zij zich hard gemaakt voor de realisatie van ontmoetingscentrum van Noord. Ook is door haar inzet de kwaliteit van de opvang voor dak- en thuislozen verbeterd. Daarnaast heeft Dijkstra de beweging van beschermd wonen naar een eigen plek in de wijk, ‘gewoon thuis’, actief gestimuleerd.

Als wethouder inclusie en diversiteit heeft ze ervoor gestreden dat in Gouda iedereen mee moet kunnen doen. Het mag daarbij niet uitmaken of je een handicap hebt, ziek bent, wat je geslacht is, op wie je valt of wat je achtergrond is. Om voldoende zorgprofessionals te krijgen én te behouden heeft Corine zich intensief, samen met collega wethouder Thierry van Vugt, ingezet om HBO onderwijs naar Gouda te halen. Tijdens corona heeft zij zich intensief ingezet als onderdeel van het crisisteam. Verder heeft zij zich ingezet voor de Chocoladefabriek en Libertum en heeft zij structureel veel waardering geuit en zorg gehad voor de Goudse vrijwilligers.

We zijn ontzettend dankbaar voor alles wat Corine heeft gedaan voor Gouda, voor de fractie en de ChristenUnie. Ze was voor ons een voorbeeld als integer, betrokken en bijzonder deskundig politica. Als fractie en bestuur zullen we haar ontzettend missen!