Nuchter en  idealistisch: 5 uitgangspunten die in combinatie met elkaar de ChristenUnie onderscheiden van andere partijen.

1. De ChristenUnie kijkt niet bij elk probleem naar de overheid. Ook de “markt” kan niet alles oplossen. Dat hebben de problemen op het gebied van wonen, de zorg, maar ook de gevolgen voor de natuur- en leefomgeving wel bewezen. In de samenleving zit de kracht om zaken voor elkaar te krijgen, met alle maatschappelijke betrokkenheid die er te vinden is. Een nuchtere mix van regulering (ook van de woningmarkt), faciliteren van bedrijfsleven en stimulering van burgers en sociale netwerken is de kern van de visie van de ChristenUnie. 
2. Veiligheid en gezondheid/ welzijn zijn twee kanten van dezelfde medaille. Soms is repressie (het normeren / verbieden) de beste preventie. Soms ook niet. De ChristenUnie kijkt naar wat er echt gebeurt. Het liberale “vrij laten” heeft zijn keerzijde. Laten we niet naïef zijn of te bang zijn voor betutteling, maar nuchter idealistisch. Wij laten jongeren niet aan verslaving over. Drugs, alchohol, lachgas; het maakt veel meer kapot dan ons lief is en mensenhandel en uitbuiting blijkt steeds opnieuw de keerzijde van een “laat ieder in zijn waarde” moraal.
3. De opvatting dat de “natuur” er voor de liefhebbers is, wordt bijna nergens meer beleden. De ChristenUnie erkent dat de mens onderdeel uitmaakt van een groter geheel; de Schepping, waarbij alle leven op elkaar ingrijpt en van elkaar afhankelijk is. Duurzaamheidsbeleid is daarom steeds keuzes maken: voor innovatie (met alle kansen die dat geeft ook voor bedrijven) en voor regulering waar dat nodig is. De urgente klimaatproblematiek en afnemende biodiversiteit wordt echter niet met innovatie alleen opgelost. Opnieuw: de ChristenUnie is niet naïef, maar nuchter idealistisch: we zullen ook ons consumptie gedrag moeten aanpassen.
4. De zorg voor de Gouwenaars is ons een zorg. Voor inwoners is het niet van belang of die door de gemeenten, door de zorgverzekeraar of door het zorgkantoren wordt betaald. Daarom zetten wij alles in om samen te werken met de huisartsen, het ziekenhuis en de verpleeghuizen en de wijkverpleging vloeiend te laten verlopen.
Jeugdhulp moet ingezet worden voor echte ernstige problematieken en dan ook gezinsbreed en met (vrijwillige) hulp van de omgeving van het gezin. Er gaat – mede door de marktwerking – teveel geld naar lichte problematieken die ofwel bij het leven horen ofwel een steviger pedagogische context vragen. Laten we nuchter idealistisch zijn zodat de jeugdhulp voor de kwetsbare jeugd betaalbaar blijft.  
5. Diversiteit mag echt veelkleurig zijn. Burgerschap moet gevoed worden. Inclusie mag geen mensen uitsluiten. Mensen hebben het nodig bij een gemeenschap te horen die hun identiteit geeft. Vanuit religie, etniciteit, sportieve of culturele verbanden. Daar moet veel ruimte voor zijn. Maar ook veel uitwisseling. Bij botsende grondrechten kan en mag het schuren. Geen “diversiteit maar dan wel onder mijn voorwaarde”. Nuchter idealisme, ook hier. Onze “vier- en herdenkingsdagen’ moeten uitbundig herdacht worden, inclusief de vertaling naar de samenleving van vandaag. De vrede is immers broos.
Corine Dijkstra, wethouder namens ChristenUnie Gouda

‘..geroepen om present te zijn vanuit mijn geloof. Om te werken aan herstel en welzijn voor de hele samenleving’ dat was één van de zinnen uit mijn kandidaatstelling op 15 juni 2013. Met deze motivatie ben ik na 2 jaar burgerraadslid gestart als raadslid in 2014.

En als volksvertegenwoordiger wil ik ook verantwoording afleggen, het in mij gestelde vertrouwen terug geven aan de kiezer. Wat is er terecht gekomen van die ‘grote woorden’?  Ben ik inderdaad ‘van betekenis geweest’ voor de stad Gouda en haar inwoners?

Daarom een selectie van alle onderwerpen waar ik als raadslid voor heb geknokt in de periode 2018 – 2022.

 

Visie op jeugdzorg

De periode 2014 – 2018 werd vooral getypeerd door de decentralisatie (taken naar gemeenten ipv rijk) van Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet. In deze jaren hebben we als ChristenUnie hard gewerkt aan de ‘transitie’ (structuurverandering), het goed organiseren van de zorg in de Goudse context. Na 2018 hebben we meer ingezet op de ‘transformatie’ (andere werkwijze) omdat alleen structuur en financiën niet voldoende bleek.

Een duidelijke visie en gemeenschappelijke taal tussen cliënten, gemeente en zorginstellingen is essentieel voor een goede samenwerking. Daarom heb ik het amendement ‘Positieve Gezondheid’

ingediend op 6 oktober 2021. Deze visie gaat uit van wat mensen wel kunnen en zet niet de beperking of de ziekte centraal. Kernwoorden hierbij zijn integraal en holistisch. De mens is meer dan alleen cliënt of zorggebruiker. Juist het aspect van zingeving, wat een onderdeel is van deze visie blijkt cruciaal te zijn voor het ‘herstel van het gewone leven’.

Ondanks de enorme inzet van alle betrokkenen om het sociaal domein goed te organiseren in Gouda komt de continuïteit van de zorg in gevaar. Het aantal zorggebruikers, en daarmee de kosten, zijn fors gestegen waardoor we als ChristenUnie ingezet hebben op twee lijnen:

  • Democratisering van de zorg
  • Financiele compensatie van het Rijk

De verantwoordelijkheid voor hulp en zorg willen we als ChristenUnie graag weer teruggeven aan de samenleving. De verzorgingsstaat en daarmee verkokering, professionele distantie en verlies aan regie is niet in het belang van zorgvragers. Daarom geloven we in de kracht en samenredzaamheid van de Goudse inwoners. Echter nooit ten koste van de kwaliteit en het aanbod van zorg. De gemeente blijft verantwoordelijk zodat niemand zonder zorg hoeft te zitten.

Eén mooi voorbeeld van democratisering van zorg is het initiatief Burgervoogden. Dit zijn gewone inwoners die betrokken blijven op jongeren in de jeugdzorg, juist bij de vele wisselingen van professionals in hun leven. Hiervoor heb ik juli 2020 een motie ingediend die geleidt heeft tot een pilot in Gouda en hopelijk een mooie impuls aan betekenisvolle relaties met kwetsbare jongeren. Daarnaast hebben we ingezet op ‘huur en buur project’, steunouders en JIM (jouw individuele maatje).

De andere lijn ‘financiële compensatie’ hebben we concreet gemaakt door een claim neer te leggen bij de Rijksoverheid voor de tekorten in de jeugdzorg in september 2020 met een motie. Uiteindelijk heeft het Rijk de gemeenten gecompenseerd voor de onterechte tekorten en kunnen we als Gouda het financiële hoofd boven water houden.

 

Welkom aan nieuwkomers

Omdat ik hardgrondig geloof dat we als mensen aan elkaar gegeven zijn om samen meer te ontdekken van het leven en de Gever van het Leven wil ik gastvrij zijn. Dit is meer dan alleen vluchtelingen opvangen, het is de ander omarmen omdat die iets geeft wat ik niet heb. Daarom heb ik de afgelopen jaren gewerkt aan een goed vluchtelingbeleid en een inclusieve samenleving. Een voorbeeld hiervan is de motie ‘Coalition of the willing’ van december 2020 waardoor Gouda één van de gemeenten is die een veilige opvang wil voor 500 kwetsbare minderjarigen. In tegenstelling tot de toenmalige Nederlandse regering die weigerde om in 2020 gehoor te geven aan de urgente noodkreet. Gelukkig dat er nu wel ruimhartig gastvrijheid wordt geboden aan vluchtelingen uit Oekraïne en van harte hoop ik dat dit meer is dan een strategische keus en voortkomt uit een open en betrokken hart.

Gezond en actief

Met enige verbazing heb ik de weerstand van oa D66 en GrL in Gouda meegemaakt tegen het verbieden van lachgas. Ondanks de vele deskundigen die waarschuwden voor de enorme impact op de gezondheid van jongeren en de veiligheidsrisico’s bleven onze liberale collega’s vasthouden aan ‘ieders eigen keus’. Meerdere moties, samen met het CDA, een expertmeeting en veel duw en trekwerk heeft uiteindelijk gerealiseerd dat een verbod op lachgas is opgenomen in de APV van Gouda.

Naast het beschermen van inwoners tegen ongezonde middelen is het ook van belang om het sporten en bewegen van Gouwenaren te stimuleren. Met Sport.Gouda hebben we een goede organisatie die hierin kan ondersteunen. Tegelijk missen we nogal eens de sporter zelf als gesprekspartner bij het sportbeleid. Daarom hebben we opgeroepen met een motie (november 2018) om een cliëntenraad voor Sport.Gouda in te richten die ook kan fungeren als adviesraad voor sportbeleid.

 

Regionale betekenis

Als raadslid voor Gouda werk je nooit in een vacuum, steeds meer speelt de regio een rol en is een goede samenwerking met buurgemeenten van belang. De afgelopen jaren mocht ik hier ook een bijdrage aanleveren als lid van de Programmaraad Groene Hart rekenkamer. Daarnaast heb ik als lid van de Regionale Adviesraad Sociaal Domein (RASD) erg genoten van de samenwerking met regio collega’s. Juist omdat het sociaal domein zoals de zorginkoop regionaal georganiseerd is, is een goede democratische controle belangrijk.

 

Is er leven na de raad

Na 16 maart zullen er heel wat vergaderavonden uit de agenda vallen maar dat geeft weer ruimte voor andere mooie dingen. Ik heb genoten van de afgelopen jaren als raadslid en zie uit naar nieuwe uitdagingen om blijvend van betekenis te zijn voor Gouda en haar inwoners.

 

Wout Schonewille

Bron: Machiavelli 6 maart 2022

https://www.gouwestad.nl/extra/luistergemist.php?bestandsNaam=mstond&progNaam=Machiavelli&aantalUren=1

Alexander Wanders gaat zich inzetten voor economie en bedrijvigheid in Gouda. En hij vertelt wat voor bijzonder boekje hij van zijn vader kreeg, vlak voordat hij stierf.

Een bericht op onze social media kanalen heeft nogal stof doen opwaaien. We hebben, naïef als we zijn, een verkeerde foto geplaatst. Onder de titel ‘Waar gaat de ChristenUnie in Gouda zich voor inzetten?’ hebben we onze visie op prostitutie gedeeld. Dat dit resulteerde in een lobby om sekswerk als normaal te beschouwen, hadden we wel verwacht. Dat was echter niet waar de ophef over ging, die ging over de bijgeplaatste afbeelding. De foto was een zogenoemde buttplug, een soort seksspeeltje. Althans dat is wat google ons vertelde, vergezeld van onsmakelijke foto’s.

Natuurlijk onhandig en ook nogal naïef. Dat wordt ons dan ook op de socials enthousiast nagedragen, naast nogal wat onbehoorlijke kwalificaties. Na ons werk, tenslotte zijn we allemaal maar vrijwilligers met idealen, hebben we de foto dan ook aangepast.

Toch riep de hele commotie wel een vraag bij mij op. Wie is er nou eigenlijk naïef? Wie heeft bedacht dat een gemiddelde Gouwenaar moet weten wat een buttplug is? Wie zegt dat je ouderwets bent als je niet thuis bent (wilt zijn) in de wereld van wisselende sekscontacten en speeltjes? Sinds wanneer is een duurzame relatie tussen twee partners achterhaald?

Als ik de reacties lees en de fanatieke ideologie daarachter op me in laat werken, ben ik verbaasd over zoveel naïviteit. De vrijgevochten, weldenkende mens heeft bedacht dat prostitutie gewoon is, dat het een normaal beroep is. Moeten we allemaal geloven dat er niks mis is, zelfs als de cijfers een heel ander verhaal vertellen? Is dat niet wat naïef? Is het niet naïef om te denken dat er geen kwetsbare mensen in onveilige situaties zitten? Zou het niet juist in het belang van moeders, dochters en zussen zijn om eens te luisteren naar hun verhalen. Zou het niet juist in het belang van vrouwen zijn dat er een uitstapprogramma is voor wie dat wil. Is het niet wat naïef om te denken dat die buitenlandse meisjes en vrouwen dit als ideaal hadden, toen ze naar Nederland kwamen of gehaald werden?

Inderdaad, ik ben naïef als het gaat om een buttplug, maar ik zou me pas echt zorgen maken als ik naïef was over het welzijn van vrouwen en meisjes.

Een dag na de laatste raadsvergadering stond ik op met het nieuws dat Poetin Oekraïne heeft aangevallen. Dat beheerste het nieuws en de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen was op slag niet zo interessant meer. Ik zou een blog schrijven over waar ik me namens de ChristenUnie Gouda voor heb ingezet. Dat voelde op dat moment zo ontzettend zinloos. Toch schrijf ik deze blog. Eerst zal ik uitleggen waarom.  

 

Nederlanders geven massaal geld en goederen voor de vluchtelingen uit de Oekraïne. Gelukkig zijn er veel mensen die meeleven. Het raakt mij dat iemand zoveel macht heeft terwijl de meeste mensen over de hele wereld, ook in eigen land, alleen maar vrede willen. Het maakt het voor mij duidelijk hoe belangrijk het is dat we in een democratie leven, waarin de macht gecontroleerd wordt. En laat dat nou net één van de taken zijn die de gemeenteraad uitvoert: het controleren van het college van burgemeester en wethouders. Ik vind dat we dat in Gouda goed en kritisch doen. Juist vanwege die controlerende functie is het belangrijk dat we, als inwoners, onze stem laten horen in Gouda. 

 

In de afgelopen tijd als raadslid mocht ik mij inzetten voor onderwerpen in het sociaal domein. Zo kwamen bijvoorbeeld de re-integratienota voorbij, de nota sportaccommodaties en de lokale inclusie agenda. Bij al deze onderwerpen heb ik mij ervoor ingezet dat alle inwoners van Gouda kunnen meedoen. Van jong tot oud, met of zonder beperking, in alle buurten van Gouda.  

 

Met de motie ‘buiten sportvoorzieningen’ hebben wij de gemeente opgeroepen om de regie te nemen, in gesprek met inwoners, over het plaatsen van buiten sportvoorzieningen in de buurt. Zodat buurtbewoners samen kunnen sporten en elkaar kunnen ontmoeten. Deze motie is unaniem aangenomen.  

 

Daarnaast heb ik mij het afgelopen jaar samen met de SP ingezet voor ruimere openingstijden van het zwembad en gelijke abonnementstarieven. Met name voor kinderen is het recreatief zwemmen in het binnen- en buitenzwembad erg beperkt. We hebben hierover vragen en vervolgvragen gesteld. De wethouder heeft toegezegd met een memo te komen over het gesprek wat hij met Sport.gouda hierover heeft gevoerd. De CU-fractie zal ook in de komende periode met dit dossier aan de slag gaan, zodat ons Goudse zwembad voor alle kinderen in de winter en zomer toegankelijk is. 

 

Als laatste wil ik het amendement bij de lokale inclusie agenda noemen. De wethouder, Corine Dijkstra, heeft een uitgebreide agenda opgesteld met acties zodat iedereen in de samenleving op een gelijkwaardige manier kan meedoen. Van het rolstoeltoegankelijk maken van publieke ruimte tot het opzetten van een buitenschoolse opvang plus. Wij hebben een toevoeging (amendement) voorgesteld om speeltuinen toegankelijk te maken voor kinderen met een beperking. Dit kan al simpel door bijvoorbeeld het plaatsen van een hek. Ook dit amendement is unaniem aangenomen. Ik vind het ontzettend mooi dat alle kinderen hiermee de kans krijgen om samen te spelen! 

 

Met heel veel plezier heb ik mij ingezet voor onze stad Gouda. Ik vond het erg mooi om bij zoveel verschillende onderwerpen betrokken te zijn en inspirerende inwoners te ontmoeten. Heel graag had ik mij nog een periode ingezet voor deze stad. Maar ik heb besloten om dat niet te doen en sta op een niet-verkiesbare plaats. Vanwege de controlerende taak die wij als gemeenteraad hebben vind ik het belangrijk om voldoende tijd te hebben voor het raadslidmaatschap. Ik kan op dit moment niet garanderen dat ik die tijd heb de komende vier jaar. Het was een lastige beslissing. En tegelijkertijd zie ik een heel mooi ChristenUnie team met veel talent en passie voor de stad Gouda. Dat maakt het loslaten een stuk makkelijker.  

Als laatste zal natuurlijk duidelijk zijn welke partij mijn stem zal krijgen. Maar bovenal wil ik u en jou in deze tijd oproepen: laat je stem horen voor een sterke gemeenteraad!