Hoe gaat het eigenlijk in de Goudse gemeenteraad? Die vraag wordt mij regelmatig gesteld en waarschijnlijk andere raadsleden ook. Het is alleen niet zo eenvoudig om hier een goed antwoord op te geven. Een beschrijving van de sfeer, successen of teleurstellingen zijn altijd persoonlijk en dus gekleurd. Daarom deze poging om met feitelijke cijfers een inkijkje die meer objectief is.

Meetinstrumenten

Als raadsleden heb je verschillende instrumenten om het beleid te beïnvloeden. Veel van deze mogelijkheden zijn echter niet meetbaar waarom we ons in dit overzicht beperken tot moties, amendementen en art38 vragen.  In de onderstaande tabel staan het aantal moties en amendementen die ingediend zijn per partij maar ook of ze aangenomen zijn. Ook het mede-indienen van moties en amendementen is weergegeven. Daarnaast staan de percentages per partij ten opzichte van het totaal ingediend en het totaal aangenomen.

Met Art38 vragen kunnen partijen politieke vragen stellen aan het college. Deze aantallen staan in onderstaande tabel inclusief mede-ingediend en het percentage ten opzichte van het totaal.

Uit deze beiden tabellen kunnen we concluderen dat de meest actieve fracties in 2016 waren: SP en ChristenUnie. Wanneer je kijkt naar de effectiviteit staat de ChristenUnie op nummer 1 met 39% van alle aangenomen moties.

2014 tot 2016

Wanneer we deze cijfers over meerdere jaren bekijken zijn er een aantal patronen te ontdekken. Hiervoor is het percentage van de aangenomen moties, amendementen het meest geschikt om een objectief beeld van inzet en effectiviteit te geven.

Niet alleen in 2016 maar ook in 2015 was de ChristenUnie de meest effectieve partij door het aantal aangenomen moties en amendementen.

Onderlinge relaties

Op basis van het wel of niet steunen en het voor of tegenstemmen bij moties en amendementen ontstaat er ook een beeld van de onderlinge relaties tussen de partijen. Hiervoor gebruiken we de cijfers van de coalitie van 2014 t/m juni 2016 om te voorkomen dat de positie verschuiving van partijen het beeld kan vertekenen.

In deze grafiek wordt zichtbaar wanneer moties, amendementen van een partij (horizontaal) door andere partijen (verticaal) mede-ingediend, gesteund of niet-gesteund worden.
Opvallend is dat de toenmalige coalitiepartijen elkaar niet altijd steunden, de VVD heeft het minst vaak steun verleend aan moties, amendementen van coalitiepartijen. De PvdD heeft het vaakst steun gegeven in 2016 aan coalitiepartijen.
Over alle partijen heeft de SP het minst vaak steun ontvangen van andere partijen en D66 heeft het minst vaak steun verleend aan moties, amendementen van andere partijen.
Moties en amendementen van de ChristenUnie zijn het vaakst gesteund door de SGP en de SP en het minst vaak door D66, VVD en GoPo.
De ChristenUnie is na de SP en de PvdD de partij die moties en amendementen van andere partijen het vaakst heeft gesteund.

Effectief en constructief

Op basis van de feitelijke cijfers durf ik deze begrippen wel te gebruiken om onze inzet als ChristenUnie fractie in 2016 te typeren. Van alle partijen zijn de moties en amendementen van de ChristenUnie het meest vaak aangenomen, dat lijkt me effectief.
Hierbij is er geen duidelijk verschil in het steunen van coalitie of oppositie partijen door de ChristenUnie maar wordt er op inhoud steun verleend; constructief.
We zien uit naar 2017 en de statistiek die dat oplevert voor een volgende terugblik.