Het jaar 2016 begon goed met de titel ‘hyperactieve ChristenUnie’ aldus een sympathieke column in het AD. Dit kwam mooi op tijd aangezien we als fractie terugkeken op het jaar 2015 en onze inzet daarin. Het leek ons goed om u mee te nemen in onze bevindingen op basis van wat cijfers.

Statistiek

‘Meten is weten’ was de aanleiding voor ons om de inzet in de gemeenteraad van Gouda eens feitelijk te evalueren. Ook al zeggen cijfers veel, iedereen weet dat interpretatie net zo belangrijk is als de cijfers zelf. In deze bijdrage beperken we ons tot de cijfers en laten de interpretatie over aan u als lezer.

We hebben alle moties en amendementen uit 2015 op een rijtje gezet, inclusief de gegevens over indiener, mede-indiener, voorstemmer en tegenstemmer. Dit geeft een boeiend beeld van de inzet over het afgelopen jaar door de verschillende politieke partijen.

Hierbij spande de ChristenUnie de kroon met 26 moties en amendementen, gevolgd door SP (22), CDA (12) en PvdA (11). Aan de andere kant van het spectrum zitten Gouda 50+ (0) en GBG (1) en VVD (1).

Enigszins te verwachten is de beperkte steun van de coalitiepartijen voor moties en amendementen waarbij de VVD het vaakst tegen heeft gestemd (65).

Art38

Een ander instrument voor politieke partijen is het stellen van Artikel 38 vragen aan het college. Hiermee kan inhoudelijke (soms politieke) informatie opgevraagd worden waar het college binnen 30 dagen antwoord op moet geven.

Hieruit blijkt eenzelfde beeld als bij de moties en amendementen. ChristenUnie (13) heeft de meeste vragen gesteld gevolgd door de SP (12). GBG en VVD hebben allebei 1 keer Art38 vragen ingediend.

Niet alleen de cijfers van de vragen maar ook die van de antwoorden zijn boeiend. De meeste vragen (24) zijn beantwoord door wethouder Niezen gevolgd door wethouder Werger (21). Wethouder de Laat heeft maar één keer hoeven te antwoorden. De beantwoording van de Art38 vragen was in 38% niet binnen de gestelde 30 dagen met een topper van 140 dagen.

Aangenomen

Nu zeggen deze cijfers nog niets over de resultaten van politieke partijen. Mogelijk zijn wij als ChristenUnie wel heel druk geweest met onze moties en amendementen maar heeft het onvoldoende opgeleverd. Daarom hebben we ook gekeken naar de aangenomen moties. Om een vergelijking te maken hebben we het resultaat gemeten die voor 60% bestaat uit aangenomen ingediende moties en voor 40% uit aangenomen mede-ingediende moties. Het gemiddelde resultaat van de raad is 58%. Als ChristenUnie scoren we bovengemiddeld met 62% en GoudaPositief scoort 100% doordat hun twee ingediende moties ook zijn aangenomen. De grote vraag is natuurlijk of een motie alleen resultaat oplevert als die wordt aangenomen, vaak dient een motie of amendement ook als een duidelijk signaal aan het college, ongeacht of die wordt aangenomen.

Relaties

Een andere vraag die beantwoord kan worden door deze cijfers is het stemgedrag ten opzichte van andere partijen. De burger mag ervan uit gaan dat de inhoud van moties en amendementen bepalend is maar toch spelen ook partij politieke relaties een rol. Deze relatie kan inzichtelijk gemaakt worden door het mede-indienen van een motie (30%), het steunen van een motie (20%) of het tegenstemmen (50%) bij een motie van een andere partij. Dit geeft de volgende relatie ten opzichte van de coalitie of oppositie weer.

Hieruit blijkt dat de coalitie partijen weinig steun geven aan de oppositie. Opvallend genoeg steunen de afzonderlijke coalitiepartijen (D66, PvdA, GoPo, VVD), uitgezonderd GrL, elkaar ook niet. De ChristenUnie is constructief ten opzichte van de coalitiepartijen door het steunen van moties van afzonderlijke coalitiepartijen wanneer dit past bij het gewenste beleid.

ChristenUnie

Zoals beloofd willen we de interpretatie van de cijfers aan de lezer overlaten maar als ChristenUnie hebben we hier wel lessen uitgetrokken. En het zal u niet verbazen dat we positief-kritisch waren over onze inzet. Als fractie hebben we een forse inzet getoond waarmee we niet alleen veel resultaten hebben geboekt maar ook een aantal thema’s op de agenda hebben kunnen zetten. Daarnaast blijkt dat we ons ook constructief hebben opgesteld naar de coalitie en oppositie en hebben we steun gegeven als dat inhoudelijk past.

En nu?

Het is natuurlijk mogelijk om als Gouwenaar, net als mij, de data uit het RIS in een Excel sheet verwerken. Maar het lijkt ons veel mooier als er een onafhankelijk initiatief ontstaat om de lokale democratie transparant en inzichtelijk te maken. Al eerder heeft Bram Talman hier aandacht voor gevraagd en heeft de ChristenUnie met D66 en anderen hiervoor een motie opgesteld. Daarom een oproep vanuit onze fractie om het stemgedrag van de gemeenteraad in beeld te brengen en te komen tot een democratie-tool.